O nás

Občianske združenie VRABČIACI pri Špeciálnej základnej škole v Bratislave je dobrovoľným, nepolitickým združením, ktorého cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti a trávenia voľného času pre deti vzdelávané v ŠZŠ na Žehrianskej ul. 9 v Bratislave. OZ VRABČIACI bolo založené učiteľmi školy a rodičmi detí, ktoré našu školu navštevujú.

Činnosti občianskeho združenia:
- v spoluprácis pedagogickými pracovníkmi zvyšuje úroveň vyučovacieho procesu a podieľa sa na zlepšovaní podmienok výchovy   a vzdelávania,
- podieľa sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov,
- zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí a spolupráce pri ich riešení,
- zabezpečuje kvalitnejšie priestory na výchovu a vzdelávanie, umožňuje skvalitňovanie celkového prostredia školy,
- napomáha rozvoju záujmovej činností detí a zlepšuje možnosti trávenia voľného času,
- usporadúva kultúrne a spoločenské akcie, školské výlety a zájazdy, školy v prírode, športové akcie atď.,
- vytvára predpoklady a pripravuje deti s mentálnym a iným postihnutím na plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti zdravých detí,
- oboznamuje zdravú verejnosť s problematikou detí s mentálnym a iným postihnutím s cieľom ich integrovania do spoločnosti,
- podporuje sociálne slabšie rodiny.

Členom OZ sa môže stať každá fyzická a právnická osoba , ktorá prejaví záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vyhľadávať nové formy realizácie činností a súhlasí so stanovami OZ, a to vyplnením prihlášky člena OZ .

OZ ako nezisková organizácia sa snaží získať finančné prostriedky z darov, grantov, členských príspevkov, odvodom
percenta z dane a svoje plány môže realizovať aj vďaka dobrovoľníckej práci. Privítame akúkoľvek pomoc našich priaznivcov a sponzorov, podporením OZ VRABČIACI podporíte ťažko zdravotne postihnuté deti, možnosti ich kvalitnejšej výchovy a vzdelávania .