7 thể khí của 7 cỏi

TÊN CỦA MỖI THỨ KHÍ

     Xin gọi mỗi thứ khí như sau: 

     1. Chất khí làm cõi Tối-Đại Niết-Bàn là Ngươn-khí hay là chất Tối-Đại-Thiêng-Liêng.

     2. Chất khí làm cõi Đại-Niết-Bàn là Tiên-Thiên-khí hay là chất Đại-Thiêng-Liêng.

     3. Chất khí làm cõi Niết-Bàn là Âm-Dương-khí hay là chất Thiêng-Liêng.

     4. Chất khí làm cõi Bồ-Đề là Thái-Thanh-khí hay là chất Bồ-Đề.

     5. Chất khí làm cõi Thượng-giới hay là Trí-Tuệ là Thượng-Thanh-khí hay là chất Trí-Tuệ.

     6. Chất khí làm cõi Trung-giới hay là Dục-giới là Thanh-khí hay là chất Cảm-xúc.

     7. Chất khí làm cõi Hạ-giới hay là Phàm trần là chất Hồng-trần.thán khí 

     Bảy chất khí nầy tuy khác nhau song ở một gốc mà  ra.  Gốc đó là Hỗn-ngươn-nhứt-khí. 

     Các nhà luyện kim (Alchimistes) dầu xưa, dầu nay, đều biết rõ điều nầy. 
Comments