NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 ẢNH PHẢI CHỌN MAIL 

Qua 4 tuần thiền định dưới cội Pipphala (Bồ Đề), chứng ngộ 3 minh là Túc Mạnh Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận MinhGiải đáp được bài toán giải thoát luân hồi sanh tửChứng ngộ Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, đưa ra con đường tu tập để đạt trạng thái Niết Bàn chấm dứt khổ đau là 8 nhánh: Chánh kiếnChánh tư duyChánh ngữChánh nghiệpChánh mạngChánh tinh tấnChánh niệm và Chánh định. Tiến trình chứng ngộ hoàn toàn này, thuật ngữ Pàli gọi là Abhisamaya.
KHi bài quá dài các bạn coppy mỗi lần 5 hàng bấm mũi tên đăng, xong coppy 5 hàng kế rồi bấm đăng