01. Kỹ thuật thực phẩm 1 (NN201)

Fluid flow and heat transfer in Food 

Nội dung

Chương 1: Các đặc trưng của lưu chất

Chương 2: Tổng kê vật chất và năng lượng cho dòng chảy trong ống

Chương 3: Các thiết bị vận chuyển lưu chất

Chương 4: Các quá trình và thiết bị phân ly

Chương 5: Truyền nhiệt trong chế biến thực phẩm

Download bài giảng trong phần Attachments

Bài tập

 Trang web liên quan

Tính toán cô đặc nhiều nồi trực tuyến (New)

Dãn đồ không khí ẩm trực tuyến (New)

Các tính toán trong nhà máy đường trực tuyến (New)

 

Tài liệu tham khảo

(1)  Albert Ibarz, Gustavo V Barbosa-Canovas (2002) Unit Operations in Food Engineering. CRC Press.

(2)  Ashim K Datta (2003) Biological and Bioenvironmental Heat and Mass Transfer. Marcel Dekker.

(3)  David Mills (2004) Handbook of Pneumatic Conveying Engineering. CRC Press.

(4)  Dennis R Heldman, Daryl B Lund (2007), Handbook of Food Engineering. Marcel Dekker Inc.

(5)  Earle R L (1983) Unit Operation in Food Processing, Pergamon Press,

(6)  Fryer P J, Pyle D L, (1997) Chemical Engineering for The Food Industry, Blackie Academic & Propessional.

(7)  Grandison A S, Lewis M J (1996) Separation Processes in the Food and Biotechnology Industries, Woodhead Publishing.

(8)  Holland F A, Bragg R (1995) Fluid Flow for Chemical and Process Engineers. Elsevier.

(9)  James B Rishel (2006) HVAC Pump Handbook 2nd Edition, McGraw-Hill,

(10)  Ladislav Svaroky (2001) Solid-Liquid Separation.  Butterworth-Heinemann.

(11)  Lijun Wang (2009) Energy Efficiency and Management in Food Processing Facilities. CRC Press.

(12)  Paul N Cheremisinoff, Nicolas P Cheremisinoff (1995) Process Engineering Data Book. Technomic Publishing Co..

(13) Pedro Fito (1997) Food Engineering 2000. Chapman & Hall.

(14) Robert H Perry, Don W Green (2007) Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. McGraw-Hill book company.

(15)  Romeo T Toledo (2007) Fundamentals of Food Process Enginerring, Springer.

(16)  Ron Darby (1996) Chemical Engineering Fluid Mechanics. Marcel Dekker.

(17) Ronald W Rousseau (1987) Handbook of Separation Process Technology. John Wiley & Sons.

(18)  Serth R W (2007) Process Heat Transfer Principles and Applications. Elsevier.

(19)   Shafiur Rahman M (2009) Food Properties Handbook (2nd). CRC Press.

(20)   Singh R P, Heldman R D (1993) Introduction to Food Engineering, Academic & Propessional.

(21) Stanley E Charm (1971) The Fundamentals of Food Engineering. AVI.

(22)  Wakeman R J, Tarleton E S (2007) Solid liquid Separation Scale-up of Industrial Equipment. Springer.

(23)  Waren L McCabe, Julian C, Smith (1976) Unit Operation of Chemical Engineering. McGraw-Hill Book Company.

(24)  Yanniotis, Stavros (2008)  Solving Problems in Food Engineering, Springer.

(25) Yunus A Cengel (2009) Heat and Mass Transfer: (SI Units): A Practical Approach, 3rd, McGraw Hill Higher Education.

 
Ċ
C3_2015.pdf
(1519k)
Vo Tan Thanh,
Jan 27, 2015, 3:34 AM
Ċ
C4_2015.pdf
(4566k)
Vo Tan Thanh,
Mar 5, 2015, 7:44 PM
Ċ
Vo Tan Thanh,
Jan 26, 2015, 7:21 PM
ĉ
Vo Tan Thanh,
Jun 5, 2010, 3:52 PM
Comments