ผลงานนักเรียน

ห้อง ม. 2/1
เลขที่  ชื่อ- สกุล ชื่อเรื่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้  URL เว็บไซต์
 1 เด็กชาย นรวีร์                   ผลลำเจียก  ไม่มาเรียน    
 2 เด็กชาย พิทยา                ศรีประไชย  บาสเกตบอล สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/fghjkp59/
 3 เด็กชาย ภาสกร               โคมแก้ว  ประวัติบาสเกตบอล สุขศึกษาและพลศึกษา  https://sites.google.com/site/tolteem14/ 
 4 เด็กชาย องอาจ                ทองสวย อาหาร 5 หมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/aongaad454/
 5 เด็กชาย กฤษณะ             พิมพาภรณ์ ฟุตบอลโลก สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/kitsana8714/ 
 6 เด็กชาย เจษฎา               ทองเลื่อม  หิน วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/man02257/ 
 7 เด็กชาย อภิสิทธิ์             ศิริพันธ์ ภาวะเรือนกระจก วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/bim8726/ 
 8 เด็กชาย เจษฎา               ปัญญารอด  พลังงานแสงอาทิตย์  วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/greendayalesana/ 
 9 เด็กชาย ปิยะพงษ์          รักอ่อน ออกกำลังกาย สุขศึกษาพลศึกษา https://sites.google.com/site/liw15110/ 
 10 เด็กชาย สถาพร             จงจีระ การเล่นปิงปอง สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/oom15110/
 11 เด็กชาย สุธิวัส                แก้วก้อน การเย็บผ้า การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/blackbanmi/ 
 12 เด็กชาย อธิศ                  อุดมทรัพย์ กติการการเล่นตะกร้อ สุขศึกษาพลศึกษา https://sites.google.com/site/jsmil341/ 
 13 เด็กชาย อุดมรัก             ก้อนมะณี การเย็บตุ๊กตากระดาษสา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/wyza0000/ 
 14 เด็กชาย สถาพร             จั่นศรี  แร่ วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/weer15110/ 
 15 เด็กชาย สุนทร               ม้วนไทยสงค์  กีฬาเปตอง สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/soonthorn52132/
 16 เด็กชาย หัสนัย              จานเงิน  กฎ กติกา กีฬาปิงปอง สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/linkinpeak15/
 17 เด็กชาย ถวิพัฒน์           แขหินตั้ง  กีฬาพื้นบ้าน สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/paibanmi/ 
 18 เด็กชาย ณัฐกมล           ศรีสุวรรณ์  สร้างงานด้วย  Pro/Desktop การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/pbs8835/ 
 19 เด็กชาย อำนาจ             ชัยมงคล  อาหาร 5 หมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา  https://sites.google.com/site/aongaad454/
 20 เด็กหญิง เจนจิรา           สุวรรณขำ  เครื่องดนตรีไทย ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/jenjira8700
 21 เด็กหญิง นุชจรีย์           ปัดสวน  เศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/kiftkfr6ir6kcr6i/
 22 เด็กหญิง สุกานดา        บุญมา  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kanda973/
 23 เด็กหญิง สุปราณี          ผลหว้า  พยากรณ์อากาศ  สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/praw3659/ 
 24 เด็กหญิง จารุนันท์        จันทาโร การแสดงแต่ละภาค ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/nok142596/ 
 25 เด็กหญิง ธารารัตน์        อิ่มบ้านเบิก  การจักสาน  การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/cat8732no/ 
 26 เด็กหญิง มนฑกานต์    ธรรมจันทร์ ภูมิศาสตร์น่ารู้  สังคมศึกษา  https://sites.google.com/site/monthakan6732/ 
 27 เด็กหญิง วัชราภรณ์      ท้าวดวงดี  การจัดสวน การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/ice8854/ 
 28 เด็กหญิง ชไมพร          พลายชุมพล ภาวะโลกร้อน  วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/tayton8761/ 
 29 เด็กหญิง พีรยา             โพธิสุข  หินตะกอน วิทยาศาสตร์  https://sites.google.com/site/phiraya01/ 
 30 เด็กหญิง สุพรรณนิกา  ยอดทอง ดอกไม้นานาชนิด การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/meiw8789/ 
 31 เด็กหญิง วิลาศิณี         แก้วดี  การแกะสลัก  การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/wi8824/ 
 32 เด็กหญิง สุภิญญา       มูลดี  โขน ภาษาไทย https://sites.google.com/site/gfftgv655455/ 
 33 เด็กหญิง สุกัญญา       พรมบุตร์  ท่องเที่ยวไทย สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/kanya8737/ 
 34 เด็กหญิง ดวงพร          ทะลิ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/seer9put
 35 เด็กหญิง ณัฐฑริกา      อินทฉาย  อาหารรสหลากหลาย การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/nattarika955/
 
ห้อง ม. 2/2
เลขที่  ชื่อ ชื่อเรื่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ URL  เว็บไซต์
 1 เด็กชาย กิตติพงษ์          ขอแก้ว  การปลูกกล้วย การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kittipong741258/ 
 2 เด็กชาย ชนาธิป             คำมีรักษ์  การเลี้ยงปลา การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/kant6188 
 3 เด็กชาย พงศกร             โคมแก้ว การวาดภาพสีแบบเอกลักษณ์ ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/pongskorn27/ 
 4 เด็กชาย ฉัตรชัย             แสงแจ่ม  basketball สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/chat8718/ 
 5 เด็กชาย ณัฐพล              พรมจารี  ฟุตบอล สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/asks871934 
 6 เด็กชาย สมเดช              สมัครการ  การปลูกถั่วงอก การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/somdef12
 7 เด็กชาย สุเมธ                โคมแก้ว ประวัติกีฬาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/newzaa15110/
 8 เด็กชาย อัครชัย            ไข่หงษ์  การตกปลา การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/kon15110/ 
 9 เด็กชาย เชาวฤทธิ์         คำมีรักษ์  นางสงกรานต์  ภาษาไทย https://sites.google.com/site/chaowarit125/ 
 10 เด็กชาย ณัฏฐพล          กุมพันธ์ การเล่นตะกร้อ สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/benz13pri/ 
 11 เด็กชาย ธนากร             เสือเทศ ประวัติพระพุทธเจ้า สังคมศึกษา  https://sites.google.com/site/zoo4477/ 
 12 เด็กชาย ชนะ                 สุขเรือน  เกมส์ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/nazaajkgth/
 13 เด็กชาย ชลสวัสดิ์         บุศบง เปตอง สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/herode321/home
 14 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ      มีโถ  ประวัติลูกเสือ พัฒนาผู้เรียน https://sites.google.com/site/panyawuth12/
 15 เด็กชาย อนุกูล             ปล้องอ้วน  ประวัติของสุนทรภู่ สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/faranukul40/
 16 เด็กชาย วรัญญู            ประสานทอง การปลูกข้าว  การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/warunyu1234/
 17 เด็กชาย ภาณุพงศ์       พร้อมพวก  การปลูกอ้อย  การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/zazasa4/ 
 18 เด็กหญิง เกตุแก้ว        ปล่องทอง  sketeboard สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/getkaew2541/
 19 เด็กหญิง พรรณี           สุวรรณขำ ขนมไทย การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/khnmthiy2555/
 20 เด็กหญิง กรรณิการ์    เสาวิชิต  อาหารเพื่อสุขภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/kanika641/
 21 เด็กหญิง จันทิมา         เป๋าคำ  สมุนไพรไทย การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/wrrnkhdithiy/
 22 เด็กหญิง ปนัดดา         เข็มเล็ก  ลาออก    
 23 เด็กหญิง เปรมกมล     พานทอง  ทอผ้ามัดหมี่ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/mathxphakanthexa/ 
 24 เด็กหญิง วาศิณี           แหนบนาค  กล้วยไม้ไทย การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/bumlioveyou/ 
 25 เด็กหญิง สุชาดา         ชื่นแช่ม  ประเพณีของไทย สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/nunpiyabut/ 
 26 เด็กหญิง จารุวรรณ     ไปลเพชร  ประวัติสุนทรภู่ ภาษาไทย https://sites.google.com/site/jaruwan272gmilcom/
 27 เด็กหญิง ภัทรชา         วงค์นาค  สัตร์โลกผู้น่ารัก สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/piyabutschool/
 28 เด็กหญิง ลลิตา           คงทรัพย์  ประวัติพระนารายณ์ สังคมศึกษาฯ  https://sites.google.com/site/lalita0715/
 29 เด็กหญิง วาสนา           ผลมาตย์ การทำเครื่องประดับ ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/plename202/ 
 30 เด็กหญิง สุถิตา           ช่อเข็ม  ประเพณีวันลอยกระทง สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/giftgreengift/
 31 เด็กหญิง สุพัชชา        คุ้มทองหลาง  ประวัติพระนครศรีอยุธยา  สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/supatcha2356/ 
 32 เด็กหญิง อุไรวรรณ     งามผล โคนม การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/uraiwanpamwwy8799/ 
 33 เด็กหญิง ปัญทิตา       วันจันทร์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/cartoon8821/ 
34 ด.ญ.วรรณิชา เกิดปทุมสุวรรณ Photoshop 7.0 การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/programphotoshop/home


ห้อง ม. 2/3
เลขที่  ชื่อ ชื่อเรื่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้  URL เว็บไซต์
 1 เด็กชาย ภาณุวิชญ์         ชื่นชอบ Power Point การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/chunchob/
 2 เด็กชาย ปรมินทร์          เปี่ยมมนัส ประเพณีไทยพวน สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/ton255401/ 
 3 เด็กชาย ปรีดี                  สีขาว ปุ่ยชีวภาพ  การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/seekhao03/ 
 4 เด็กชาย วทัญญู             ทองแก้ว ไดโนเสาร์โลก  วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/thongkeaw04/ 
 5 เด็กชาย วิษณุ                 ศรีจันทร์ดี เเม่น้ำไทย สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/kenglove05/ 
 6 เด็กชาย อภิวิชญ์            เตชะคงคา โปรแกรมExcel  การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/folklopburi/ 
 7 เด็กชาย ทศพร              สนทด โรคเอดส์เเละการป้องกัน พลศึกษาและสุขศึกษา https://sites.google.com/site/bomzabom12/ 
 8 เด็กชาย วัชรพงษ์          มะนาวหวาน เคล็ดลับเรียนเก่ง  พัฒนาผู้เรียน https://sites.google.com/site/natclub999/ 
 9 เด็กชาย วีระพล             บุญนำมา ตณิตศาสตร์ศิลป์ คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/ponlopburi/
 10 เด็กชาย ศิวะนนท์           แย้มสว่าง Dreamweaver การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/toey693/ 
 11 เด็กหญิง ณัฐณิชา          บุญมี ประวัติประเพณีของไทย ภาษาไทย https://sites.google.com/site/pimmegirl/
 12 เด็กหญิง มยุเรศ            สิงห์โคก ศิลป์แผ่นดิน ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/peayfar/
 13 เด็กหญิง อรวรรยา         ย่านส้ม ความลี้ลับในป่าอะเมซอล การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/oaymylove/ 
 14 เด็กหญิง เจนจิรา           ปั้นเทียน ความรู้รอบโลก ภาษาต่างประเทศ  https://sites.google.com/site/knowledgearound/
 15 เด็กหญิง จุฑามาศ        เทพแดง โลกแห่งขนมไทย การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/iloveyounuk/
 16 เด็กหญิง อุษา               แก้วเมือง มหัศจรรย์ผลไม้  การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/tangmo2323/
 17 เด็กหญิง จุฑามาศ       ศรีสำราญ อนุลักษณ์โขนไทย ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/kaewza504/ 
 18 เด็กหญิง ชลธิชา          เรืองฤทธิ์ ภาวะโลกร้อน สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/nufang555/
 19 เด็กหญิง บุราณี            งามผล ผักเพื่อสุขภาพ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/nok1944/ 
 20 เด็กหญิง ลลิตา            ชีสังวรณ์ ที่มาของพระนารายณ์  สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/lopburilalita/
 21 เด็กหญิง วิมลวรรณ     สมใจ ไม่ส่ง      
 22 เด็กหญิง สุกัญญา        ไพโรจน์ ประวัติศาสตร์โลก สังคมศึกษา  https://sites.google.com/site/krata8794/
 23 เด็กหญิง สุชาดา           ช่างตีทอง ปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/noon1945/ 
 24 เด็กหญิง ขนิษฐา          อนนศรี ประวัติลพบุรี สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/nongthaza/
 25 เด็กหญิง จิตรกัญญา    ม้วนไทยสง หินน่ารู้ วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/yingfilm/
 26 เด็กหญิง จินตนา            ลาดอุบล คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/khnitsastrmiyakxyangthikhid/ 
 27 เด็กหญิง ชิดชนก           นาแสวง คณิตศาสตร์เรียนอย่างไรให้สนุก คณิตศาสตร์  https://sites.google.com/site/eyeoattymath/ 
 28 เด็กหญิง ณัฐธิดา           เผือกพงษ์ วิทยาศาสตร์น่ารู้ วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/modnjoy/
 29 เด็กหญิง ทิฆัมพร           ทองลบ ความลับของสัตว์ การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/weboumokoo/
 30 เด็กหญิง ธัญญรัตน์       มีแฟง การเจริญเติบโตของ มนุษย์และสัตว์   วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/plawindy405/ 
 31 เด็กหญิง นฤนาถ            ทองแผ่น พลังงานในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/pang5477/ 
 32 เด็กหญิง บุปผา               แท่นทอง สถานที่สำคัญของไทย  ภาษาไทย https://sites.google.com/site/doraemon8819/ 
 33 เด็กหญิง พัชรา               พันวิชัย การสังเคราะห์ด้วยแสง วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/aeo2340/
 34 เด็กหญิง ภูวเรศน์           น้อมถวาย ท่องโลกจักรวาล  วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/papayaak/ 
 35 เด็กหญิง ศิรดา               ทองแท้ ประวัติของนักคณิตศาสตร์โลก คณิตศาสตร์ https://sites.google.com/site/noeyandjane/
 36 เด็กหญิง ศิริพร               พรมเสนา รู้จักดนตรีไทย การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/yuiyongyeeover/
 37 เด็กหญิง สุธาทิพย์         แก้วเข้ม เปิดประตูสู่โลกคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์  https://sites.google.com/site/aomaddmission/ 
 38 เด็กหญิง สุภาวิณี            พบอาชา English is fun ภาษาต่างประเทศ https://sites.google.com/site/suphawinee090/
 39 เด็กหญิง เสาวลักษณ์    กลับฝั่ง Key people in the world  สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/keypeopleintheworld/
 40 เด็กหญิง ปรัชญาพร      ม่วงแพร เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ  https://sites.google.com/site/learnbyselfenglish/ 

ห้อง ม. 2/4
เลขที่  ชื่อ ชื่อเรื่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ URL  เว็บไซต์
 1 เด็กชาย คมสัน             จำปา  ฟุตบอล  สุขศึกาาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/khfyrf54/ 
 2 เด็กชาย ณัฐภัทร          ชาติทอง อาหารสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน  สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/qwe8688/ 
 3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ            ปากคีบทอง การทอผ้า สังคมศึกษา  https://sites.google.com/site/manza15110/
 4 เด็กชาย อภิชาต           เชื้อหาญ การเลี้ยงสัตว์ การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/bboym555 
 5 เด็กชาย อภิเดช           ฉลาดเก็บ อาหารพื้นบ้าน การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/bboytong555/ 
 6 เด็กชาย จตุรพัฒน์        อื่งกุล Hardware การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/jaturapatauengguun/ 
 7 เด็กชาย สถาพร           เขียวต่าย เศษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/mon95344/
 8 เด็กชาย อภิศักดิ์          กฤชแก้ว วิธีการเลิกยาเสพติด สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/art8725
 9 เด็กชาย จักรกฤต         เสาโกมุท ลาออก  ลาออก ลาออก 
 10 เด็กชาย ถิรวัฒน์           บอกบุญ การปฏิบัติกฎจราจร พัฒนาผู้เรียน https://sites.google.com/site/nfu566/ 
 11 เด็กชาย นาวิน               จูแจ่ม การรักษาผิวหนัง สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/dreamzero555/
 12 เด็กชาย ยุทธพิชัย        เชยใย Internet การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/dfr5556/ 
 13 เด็กชาย อำนาจ            ศรีมณฑล การเต้นบีบอย สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/wy15111/
 14 เด็กชาย กิตตินันท์       พานทอง การออกกำลังกาย สุขศึกษาและพลศึกษา https://sites.google.com/site/kittinan2541/
 15 เด็กชาย เขมวัฒน์        ทิพย์จ้อย 108 การทดลอง วิทยาศาสตร์ https://sites.google.com/site/bboybill555
 16 เด็กหญิง ชัญญา          ดาวเรือง เที่ยวทั่วไทย สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/nuaoe555
 17 เด็กหญิง นริศรา           สาระคำ ตุ๊กตาถุงเท้า การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/nrisrasarakha
 18 เด็กหญิง ปรินทร          ก้านคำ เที่ยวไปในโลกกว้าง สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/printhr8705/
 19 เด็กหญิง พัชรมัย         กลิ่นไกล ประเพณีไทย ภาษาไทย https://sites.google.com/site/pachramaigmaitcom/
 20 เด็กหญิง พัชรี               ศิริบูรณ์ ของฝากจากบ้านหมี่ สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/bell8708
 21 เด็กหญิง กัลยารัตน์     ปิติควร ท่องเที่ยวไทยแลนด์ สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/kanyaratpitiuar/
 22 เด็กหญิง ศิริวิมล          เคียงมะโน ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/blue8887
 23 เด็กหญิง สมสมร         วงษ์เชื้อ การออกแบบเสื้อผ้า การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/karxxkbaebseuxpha/
 24 เด็กหญิง เกศวารินทร์  ฉลาดทำ ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย  https://sites.google.com/site/ketwarin88731/
 25 เด็กหญิง มยุรี              แสนคำกง ตุ๊กตาถุงเท้าการะบูร การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/myaom555
 26 เด็กหญิง สิริวรรณ       กันภัย ดนตรีสากล ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/2554fern/ 
 27 เด็กหญิง สุปรียา          ผลหว้า สมุนไพรรอบตัว การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/ploy8768 
 28 เด็กหญิง สุวิมล           ปานสอาด ดนตรีไทย ศิลปศึกษา https://sites.google.com/site/suwimol8769/ 
 29 เด็กหญิง จุฑามาศ      อินสกุล ชาวไทยพวน สังคมศึกษาฯ https://sites.google.com/site/fernclub9759/ 
 30 เด็กหญิง นันทวรรณ   นามโคตร์ การจำแนกสัตว์  การงานอาชีพฯ  https://sites.google.com/site/asdfghjkl8586/
 31 เด็กหญิง วารุณี            อรรคศรี การทำซาหริ่ม การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/khnmkhek191/
 32 เด็กหญิง สุนิสา            วงษ์เขียม อาหารพื้นเมือง การงานอาชีพฯ https://sites.google.com/site/sunisa3005
 33 เด็กหญิง กรณิกา         แก้วเอี่ยม การทำปลาส้มฟัก สังคมศึกษา https://sites.google.com/site/kornika1012/
 34 เด็กหญิง ดวงกมล       พันธ์วิชัย ไทยพวนน่ารู้ ภาษาไทย https://sites.google.com/site/duangkamon533
 35 เด็กหญิง เบญจวรรณ  โง้วสกุล ศัพท์อังกฤษน่ารู้ ภาษาอังกฤษ https://sites.google.com/site/benchawan2240/
 36 เด็กหญิง อมรรัตน์        แจ้งประจักษ์  ภาษาไทยน่ารู้ ภาษาไทย https://sites.google.com/site/pds8831/
 37 เด็กหญิง วิมลศิริ           มังษา การละเล่นพื้นบ้าน ภาษาไทย  https://sites.google.com/site/wimlsiri55/