LỜI NGỎ (Preface)

 

NHÓM TÁC GIẢ (VnGG Energy Working Group)

 

CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ & CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH (List of contacts and web links)

 

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT (List of abbreviation)

 

BẢNG CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU (Unit Definition and Conversion)

 

TÓM TẮT TÀI LIỆU (Executive Summary)

 

Phần A

KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG (Overview of energy)

 

Ch. 1

Lịch Sử Năng Lượng (History of energy)

(Bùi Thị Khánh Chi)

 

Ch. 2

Phân Loại Sơ Lược (Brief summary of energy)

(Trần Vạn Thọ)

 

Phần B

CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG THÔNG THƯỜNG (Conventional form of energy)

 

Ch. 3

Năng Lượng Từ Nhiên Liệu Hóa Thạch (Fossil Energy)

(Phạm Văn Tuấn, Bùi Thanh Huyền, Hồ Trọng Long)

 

Ch. 4

Năng Lượng Nguyên Tử  (Nuclear Energy)

(Trương Tư Tấn)

 

Ch. 5

Năng Lượng Mặt Trời (Solar Energy)

(Đỗ Văn Chương)

 

Ch. 6

Năng Lượng Gió (Wind Energy)

(Đỗ Văn Chương)

 

Ch. 7

Thủy Điện (Hydro Power)

(Đỗ Văn Chương)

 

Ch. 8

Năng Lượng Thủy Triều & Sóng Biển  (Tidal and Wave Energy)

(Đỗ Văn Chương)

 

Ch. 9

Địa Nhiệt (Geothermal)

(Đỗ Văn Chương)

 

Ch. 10

Năng Lượng Sinh Khối (Biomass)

(Đỗ Văn Chương, Nguyễn Thị Hồng Anh)

 

Phần C

NĂNG LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG (Energy and Environment)

 

Ch. 11

Bức Tranh Năng Lượng Thế Giới (Overview of Global Energy)

(Bùi Thanh Huyền)

 

Ch. 12

Những Vấn Đề Tồn Tại (The problems)

(Hồ Trọng Long)

 

Phần D

CHIẾN LƯỢC CHO TƯƠNG LAI (Future Strategy)

 

Ch. 13

Giai Đoạn Phát Triển Mới Của Nhiên Liệu Hóa Thạch (Clean Fossil Energy)

(Nguyễn Duy Nghĩa)

 

Ch. 14

Đa Dạng Hóa Cấu Trúc Năng Lượng (Diversification)

(Đỗ Văn Chương)

 

Ch. 15

Hydrogen & Pin Nhiên Liệu (Hydrogen and Fuel Cell)

(Phạm Thùy Dương)

 

Ch. 16

Năng Lượng Tổng Hợp Hạt Nhân (Fusion)

(Trịnh Minh Giang)

 

Ch. 17

Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Conservation)

(Nguyễn Bá Quân)

 

LỜI KẾT

 

PHỤ LỤC

Phụ lục Chương 1 - Chân Dung Các Nhà Khoa Học 
                             (Bùi Thị Khánh Chi)

Phụ lục Chương 4 - Con Người Và Bức Xạ  
                             
(Trương Tư Tấn)

Phụ lục Chương 7 - Minh Họa Cơ Cấu Vận Hành Của Trạm Thủy Điện
                            
(Đỗ Văn Chương)

Phụ lục Chương 15 - Thế Giới Hướng Đến Nền Kinh Tế Hydro
                                    (Phạm Thùy Dương)