Vlastislav Cesnak


Vlastislav Cesnak slikar iz KULPINA- Vojvodina- SRBIJA 

ULJANE SLIKE

FOTOGRAFIJE

KOMPIUTERSKA GRAFIKA

DOBRODOŠLICA

WIKIPEDIA

SLIKE

moj komentar

 

 

 

 

 E- Mail vlastislavcesnak@yahoo.com

vlastislavcesnak@gogle.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VLASTISLAV CESNAK, rođen  22. septembra 1945. godine u Kulpinu. Osnovnu školu je pohađao u Kulpinu a gimnaziju u Bačkom Petrovcu. Apsolvirao je na Univerzitetu u Beogradu na  Arhitektonskom fakultetu u klasi prof. Ive Kurtovića. Posle kratkog boravka i rada u Nemačkoj u projektantskim biroima u Bambergu i Nirnbergu radio je u Organu uprave SO-e Bački Petrovac na referatu za građevinarstvo i urbanizam. Bio je na studijskim putovanjima u Čehoslovačkoj, Nemačkoj, Grčkoj, Bugarskoj i Francuskoj. Bavio se i fotografijom koju je počeo učiti još u osnovnoj školi i studirao vanredno na umetničkoj školi izlagačke fotografije  VWP- fotoschule u Manheimu i u FKK B. Bajić u Novom Sadu pod vođstvom majstora fotografije Tibora Varge Šomođija i bavio se izlagačkom fotografijom i izlagao na autorskim izložbama i objavljivao svoje fotografije i slike u štampi i šasopisima. Živi u penziji u Kulpinu. Sve se više bavi slikarstvom. Motivi slika su Vojvođanski pejsaži a prisutna je i težnja da pomoću kompiuterske grafike kombinuje svoje slike i fotografije. Učestvuje u pisanju Vikipedije gde piše i bavi se prevodilaštvom na  teme iz istorije umetnosti slikarstva i arhitekture i za svoj rad na ovom polju je dobio priznanja. Izlagao je na grupnim izložbama u Odžacima, B.Topoli, Sr. Mitrovici, B. Palanci, Plandištu, Baču, Bečeju, Vrbasu, Kuli, Malom Iđošu, Somboru, Apatinu, Senti, Srbobranu, Kulpinu i drugim gradovima u Vojvodini i za svoje učešće dobio priznanja, zahvalnice i diplome. Član je Likovne sekcije “Keby...” pri MO Matice slovačke u Kulpinu i s njima svake godine redovito izlaže.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

-          1983. Dom Kulture “28. OKTOBAR”, Bački Petrovac

-          1985. Dom Kulture “28. OKTOBAR”, Bački Petrovac

-          1985. MZ KULPIN u Kulpinu

-          1986. KUD “ZVOLEN” u Kulpinu

-          2002. “GALERIJA Z. MEDVEĐOVEJ” B. Petrovac

-          2004. PROSTORI EVANGELIČKE CRKVE, Kulpin

-          2005.  KAFE NOVA  Gložan

-    2006. PROSTORI EVANGELIČKE CRKVE, Kulpin

 

Vlastislav Cesnak- po obrazovanju arhitekta- ima prirodno, snažan osećaj za slikarstvo. Šira javnost ga već poznaje kao umetničkog fotografa. Ovaj put nam se predstavio kao slikar ciklusom uljanih slika i kompiuterske grafike manjeg formata naslikanih uglavnom u godinama 2004- 2006.

Na svojim radovima Vlastislav Cesnak seže takoreći po svim slikarskim žanrovima. To su mrtve prirode, aktovi, ali na ovoj izložbi dominiraju pejsaži iz ravničarskog kulpinskog atara i kulpinske vedute.

Kulpin je dobio u Vlastislavu Cesnaku daljeg kroničara naselja. Samo slikar može običnim motivima dati pomoću boje novo viđenje i oživeti njihove duše na novi način. 

Vladimir Valjenćik

Cesnakova stvaralačka fotografska aktivnost je poznata javnosti. Zbog toga nas ne može iznenaditi eksperimenat Cesnaka da spoji dve aktivnosti u jednoj. Nove digitalne računarske tehnologije omogućavaju sintezu više ravni čiji je rezultat bezbroj stvaralačkih efekata i sadržaja kojim Cesnak nije odoleo. Tako i nove kompiuterske grafike 2006. pokazuju igru autora ali i bitno proširivanje prostora fantazije. Klasični pejsaži Kulpina i autorske fotografije aktova su dve ravni spojene u novoj virtuelnoj stvarnosti koje nam omogućavaju sadržaj ne samo doživeti već i stvoriti mišljenje novim načinima. Tako si stvaramo novu sliku već poznate stvarnosti, to je kao alter ego. Cesnakova sumnja u realnost ne znači i njeno negiranje ali u doživljaju fantazije nam se slika pokazuje u svojoj promenljivosti, pretvorivosti, promenljivosti.

Mr. P. Čanji

 

BIOGRAPHIE

VLASTISLAV CESNAK, geboren am 22. September 1945. in Kulpin. Grundschule besuchte er in Kulpin ein High-School in Bački Petrovac. Apsolvirt an der Universität Belgrad Fakultät für Architektur in der Klasse Professor. Ivo Kurtović. Nach einem kurzen Aufenthalt und Arbeit in Deutschland in Ingenieurbüros in Bamberg und Nürnberg arbeitete in der Provinzverwaltung von SO-e Bački Petrovac auf dem Abteilung für den Bau und Stadtplanung. Er war auf Studienreisen inTshechoslowekei, Deutschland, Griechenland, Bulgarien und Frankreich. Bescheftigte sich auf die Fotografie und begann, um mehr zu erfahren schon in der Grundschule und studierte an der Kunst- Schule Austelungsfotografie VWP-Fotoschule in Manheimu und in FKK B. Bajić in Novi Sad unter der Leitung von Meister der Fotografie Tibor Varge Šomođi und konzentrierte sich auf Ausstellungs-und Foto-Ausstellungen auf dem Gebiet des Aufsstelungsfotografie und verofentliche Ihre Fotografie und Bilder in der Presse und ins Zeitschriftens. Er lebt im Ruhestand in Kulpinu. Mehr und mehr ist ins der Malerei. Motiven sind Bilder aus Vojvodina und die Landschaften und noch der Wunsch, mit  Computer-Grafiken kombinieren Ihre Bilder und Fotos. Beteiligte schriftlich in Vikipedia freie Enciklopedie, wo er schreibt und beschäftigt sich mit der Auslegung zu Themen aus der Geschichte der Kunst und Architektur, Malerei und für seine Arbeit in diesem Bereich hate er die Anerkennung bekommen. Ausgestellt in der Gruppe Ausstellungen in Odžacima, B. Topola, Sr. Mitrovica, B. Palanka, Plandištu, Baču, Bečeju, Vrbas, Kula, Mali Iđošu, Sombor, Apatin, Senta, Srbobranu, Kulpinu und anderen Städten in der Vojvodina und für ihre Beteiligung haben ein Bekenntnis, Thanksgiving und Diplomen bekomen. Er ist Mitglied der Sektion für Bildende Künste, "Keby ..." auf die MO- Matica- Slowakischen Kulpin und mit ihnen jedes Jahr regelmäßig ausgestellt.

 

 

Selbständige Aufstellungen;

- 1983. Dom Kulture “28. OKTOBAR”, Bački Petrovac

- 1985. Dom Kulture “28. OKTOBAR”, Bački Petrovac

-1985. MZ KULPIN in Kulpinu

-1986. KUD “ZVOLEN” in Kulpinu

-2002. “GALERIJA Z. MEDVEĐOVEJ”  B. Petrovac

-2004. PROSTORI EVANGELIČKE CRKVE, Kulpin

-2005.  KAFE NOVA  Gložan

-2006. PROSTORI EVANGELIČKE CRKVE, Kulpin

 

BIOGRAPHY

VLASTISLAV CESNAK, born on 22 September 1945. In Kulpin. Elementary school he attended in Kulpin a High School in Bački Petrovac. Apsolvirt at the University of Belgrade Faculty of Architecture in the class professor. Ivo Kurtović. After a short stay and work in Germany in engineering offices in Bamberg and Nuremberg worked in the provincial administration of SO-e Bački Petrovac on the department for the construction and urban planning. He was to study way in Tshechoslowekei, Germany, Greece, Bulgaria and France. Working wit photography and began to learn more in elementary and studied at the Art School of Exhibitions photografie VWP photo school in Manheim Germany and Foto Clab B. Bajić in Novi Sad, led by masters of photography Tibor Vargem Šomođi and focused on exhibition and photo exhibitions on the territory of the Autor Exhibitionphotographi and verofentliche your photography and images in the press and in magazines. He lives in retirement in Kulpinu. More and more into the painting. Motives are pictures from Vojvodina and the scenery and even the desire, with computer graphics combine your pictures and photos. Participating in writing Vikipedia free Enciklopedie, where he writes and deals with the interpretation on topics from the history of art and architecture, painting and for his work in this area hate the recognition he received. Issued in the group exhibitions in Odžacima, B. Topola, Sr. Mitrovica, B. Palanka, Plandištu, Baču, Bečeju, Vrbas, Kula, Mali Iđošu, Sombor, Apatin, Senta, Srbobranu, Kulpinu and other cities in Vojvodina and for their participation have a confession, Thanksgiving and get diplomas. He is a member of the Section of Fine Arts, "Keby ..." on the MO-Slovak Matica in Kulpin, and with them regularly issued each year.

 

 Independend Instalations;

-1983. Dom Kulture “28. OKTOBAR”, Bački Petrovac

- 1985. Dom Kulture “28. OKTOBAR”, Bački Petrovac

-1985. MZ KULPIN in Kulpin

- 1986. KUD “ZVOLEN” in Kulpin

- 2002. “GALERIJA Z. MEDVEĐOVEJ” B. Petrovac

- 2004. PROSTORI  EVANGELIČKE CRKVE, Kulpin

-2005. KAFE  NOVA Gložan

-2006. PROSTORI  EVANGELIČKE CRKVE, Kulpin

 

 

 ch der Kulpin von Vlastislav Cesnak

Schpatzirungen durch Kulpin von Vlastislav Cesnak

 

Vlastislav Cesnak, nach der Ausbildung ein architekt, hate kraftige und naturische gefül für Malerei. Publikum kent der Cesnak als einen Kunst- Photohrapher, aber dieses mal er hate uns forstelen als Maler mit einen cyklus von Oll- Bildern, und Komputer graphiken einen kleineren format welche hate entstanden ins Jahren 2004- 2006.

An seinen Arbeiten Vlastislav Cesnak arbeitet ins alen Malern Motiwen, Das sind akten, peisagen, aber dominirte sind die peisagen aus flachen Kulpins umgebung und Kulpins Weduten.

Kulpin hate bekomen ins Vlastislav Cesnak einen neuen Chronikern des umgebung Kulpin. Nur ein Maler kan einfachen sachen und Motiven mit des hilfe die Farbe eine neue Sehen geben und seine Sele an einen neuen Art.

Vladimir Valentik

 

 

Cesnaks söpferische aktivitete ist schon known ins publikum. Deshalb kan nicht überaschen experiment des Cesnaks zu verbinden zwei aktiwiteten ins einen. Neue digitale technologien machen möglichkeit sintetisiert ins mehreren ebenen und der resultat ist ins mereren zahlreichen efekten und Inhalten zum welchen Cesnak hate nicht wiederstehen. So neue Komputergraphiken 2006 zeigen Spiele des Autors zum verbreitung des Raum des Phantasien. Klasische peisagen und autorische Photograpien da Aktes sind in zwei Ebene Zusamenstelen ins eine Virtuele Realitet, welche uns ermöglichen Inhalte nur nicht erleben aber geben eine meinung über neuen Realitet. So entstenden neue Bild über neue Realitet und das ist als alter ego. Cesnaks einterefen bedeutet nicht negirt des Realitet nur ins Erlebnis des Phantasien uns Bild zeigt seine umgestaltungen und verenderungen.

Mr. P.Cani

 

Walks through the Kulpin of Vlastislav Cesnak

 

Vlastislav Cesnak, after the education an architect, hate by virtue of-y and naturische gefül for painting. Public kent of the Cesnak as an artistry - Photohrapher, but this once he/it hate us forstelen as a painter with a cyklus from Oll - pictures - and computers graphics a smaller format which hate originated in the year 2004, 2006.

Motiwen works on his/its works of Vlastislav Cesnak in the alen painter, that is files, peisagen, but dominirte are the peisagen from flat Kulpins surroundings and Kulpins Weduten. Kulpin hate bekomen into the Vlastislav Cesnak a new Chronikern of the surroundings Kulpin. Only one painter kan simple matters and motives with the help the color a new seeing gives and his/its Sele at a new Art.

Vladimir Valentik

 

Cesnaks Photographishe aktivitete is already bekant into the public. Therefore kan, not to connect suprise experiment of the Cesnaks, two aktiwiteten in the one. Newcomers digital technologies make possibility for sintetisiert in the several even one(s) and this result is into the mereren of numerous efekten and contents to the which Cesnak hate doesn't again-stand. So new computer-graphics shows games of the author to the dissemination of the space of the imaginations in 2006. Klasische peisagen and autorische Photograpien of  act two planes of meeting in the a Virtuele Realitet, which only make contents possible for us doesn't experience, however, gives an opinion about new Realitet. According to entstenden new picture of new Realitet and this is as alter ego. Cesnaks einterefen doesn't mean us picture negirt of the Realitet only in the experience of the imaginations shows his/its transformations and changes.

 Mr. P.Cani