ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  (CHANDRA FOOD PRODUCT)


DESIGN  PROCESS

ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  ข้าวหอมจันทรา

จัดทำโดย  นาย ชยุต  วงศ์สมาน
รหัส 
5121300593

ออกแบบนิเทศศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์ประจำวิชา  ผศ. ประชิด  ทิณบุตร


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


                            คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการออกแบบบรรจุภัณฑ์

                            ข้าวหอมมะลิ (อังกฤษ: Thai jasmine rice) เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก


                                          สำรวจบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน
                                                จากการสำรวจบรรจุภัณฑ์จากแหล่งจำหน่าย ก่อนการออกแบบนั้นพบว่า บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามภาพดังนี้
   
ออกแบบร่าง
(
sketch design )


การออกแบบโลโก้และกราฟิก


ขั้นตอนการพัณนาโลโก้


แนวคิดในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณ

แนวคิดในการออกแบบพัฒนาโลโก้แบบโครงสร้างที่ได้รับความนิยมจากการสำรวจแบบกราฟิกที่ได้รับความนิยม
นำแบบโครงสร้าง แบบสักษณะกราฟิก ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มตัวอย่าง 

มาออกแบบให้เป็นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับ ข้าวหอมจันทรา

โดยการใช้แบบโครงสร้างดังกล่าวได้บรรจุภัณฑ์ดังภาพนี้