વીવેકપંથી - જુના અંકો


'Vivekpanthi' is a fortnightly & 'Vaisvik Manavvad' is a monthly megazine published in Gujarati, PDF Files are available for reading on this website..Edited by Sunil Shah & Uttam Gajjar

Here are old Issues of Vivek Panthi:

’વીવેકપંથી‘ સામયીકના જુના અંકો અહીંથી download કરી શકાશે.

તેમ કરવા માટે જે તે Issue ની link ઉપર mouse ધરીને તેના right button ને click કરો. આમ કરવાથી મળતા menu માંથી અંક વાંચવા માટે open પર કલીક કરો અને ડાઉનલોડ કરીને સેવ કરવા માટે Save Target As ને select કરો.