Shreemadhbhagavadgeetha

        An hidden universal truth

Yadha Yadhahi dharmasya glanirbhavathi bhrathaha, Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge  

--

Shreemadhbhagavadgeetha