स्तोत्राणिचण्डीपादः

छन्दः - स्वागता।
दिनम् - 2014 Jun 30
प्रेरणा - पद्यपाने पद्यपुरणम्
प्रकाशनम् - अत्र
[अत्र क्रमशः पाद-ऊरु-जठर-स्तन-बाहु-मुख-वर्णनम्।]

॥नमश् चण्डिकायै॥
Image

दैत्य-कण्ठमधि तिष्ठति पादे
दीर्ण-देह-गत-शूल-समीपे।
लास्य-ताण्डव-युगे रचितेऽस्मिन्
हारतां भजति नूपुर-पालिः॥

ऊरु-युग्म-बलवत्-स्थिर-भङ्गौ
स्न्यायु-पाश-परिपोषित-शक्तौ।
स्वेद-सिक्त-मृदु-रक्तिम-वस्त्रं
भाववीचिरिव कम्पनमेति॥

रक्त-पान-हुत-वह्नि-भृतो ऽयं
स्नायु-षट्क-जठरः कृशरम्यः।
शर्व-बीज-भरणे ऽपि समर्थस्
स्वादु-निम्ब-गुड-मिश्रणम् एति॥

सर्व-लोक-भरणेऽपि समर्त्थे
लास्य-ताण्डव-कृते परिबद्धम्।
श्वास-नृत्य-चलितं स्तन-युग्मं
द्वेषिणामपि विडम्बनकारि॥

अष्ट-हस्त-परिलून-विपक्षे
दीर्णताऽपि खलु हर्ष-समेता।
बाहु-मार्दव-युते कर-पद्मे
दर्शिते बत न कस्य सुखं स्यात्॥

हास-दन्त-रुचिभिः क्षणमेकं
मन्यु-लोचन-करैर् इतरञ्च।
सर्वतोऽपि तिमिरं परिभित्त्वा
पातु वः खल-निशुम्भ-निहन्त्री॥
 

नयनशक्त्युपासनम्॥

छन्दः - द्रुतविलम्बितम्।
दिनम् - 2013 Dec 27
प्रेरणा - श्री-बलराम-शुक्लस्य सुन्दरीनेत्रयोः पद्यम्
​[ शृङ्गार-शान्त-रसौ च रति-भक्ति-भावौ लक्ष्यन्ताम्। ]


YouTube Video
तव सुनेत्र-कृतेन हि रज्जुना
कृतवती सुदृढं मम बन्धनम्।
नयन-गर्त-निपातन-कारिणि
शिव-किरात-भृता त्वयि राजते॥
[ शिव-किरात-भृता = आदिकिरातस्य शिवस्य भार्या।
तस्याः‌ कान्ताकाये अभिज्ञानं वा आवहनम्। ]

प्रथम-तस्कर-भार्यतया कृतम्
मम हृदः‌ कुशलं खलु चोरणम्।
परम-सौख्य-गतेर् असि दायिनी
​परम-शक्तिर् अहो त्वयि संस्थिता॥
​[ प्रथमतस्करः = तस्कराणां पतिः परमेश्वरः।
पुनरेव आदिशक्त्याः प्रस्तुतमूर्ताव् अभिज्ञानम्। ]​

रतिमयी त्वमसि त्वयि, चुम्बिके
दृढरतिं भजते हृदयं मम।
सहजता त्वयि चित्तनिमज्जने,
प्रचुरपूजनम् अर्हसि तान्त्रिकम्॥
​[रतिर् इति भावोऽपि देव्यपि।
चुम्बिकेति चुम्बक-लोह-वाचकम् चापि चुम्बनकर्तृवाचकम्।
ध्यानमूर्त्या औचित्यकथनम्। अर्चासङ्कल्पश् च।]​​

नियम-पालन-याम-सुसम्भ्रमौ
तव कृते हि करोमि दृढं चिरम्।
अथ ममासनवायुनियन्त्रणे
तव हि सेवन-भाग्य-सुसिद्धये॥
[यम-नियम-आसन-प्राणायामादयो ऽष्टाङ्गयोगे प्राथमिकान्य् अङ्गानि।
अर्चकस्य अर्हतायास् स्मरणम्।]

​​नयनयोः प्रविशन् तव हृद्-ह्रदम्
​परम-पावनम् अद्भुत-गोचरम्।
​अनुपतन्नधुनैव समाप्नुयाम्
जटिल-पाप-कलङ्क-विनाशनम्॥​
[प्रयोजनस्य स्मृतिर् इह।]

पशुपतेः‌ खलु भार्यतया कृता
पशु-नियन्त्रण​​-युक्तिवती सदा।
नयनयोः पतितं पशु-सन्निभम्
स्वदशनाद्धि कुरुष्व सुरक्षणम्॥
​[शरणागतिः, प्रत्याहारः।]​

त्वयि निलीनतमस्य तु कम्पनं
तव पयोधरयोः मम शम्यताम्।
जगति मोहमये बहुभीकरे
ललिततां हृदि मे कुरु सुस्थिराम्॥​​
​[शरणागतिः, प्रत्याहारः।]​
​​
अखिल​-नाड-गता ननु सञ्चर
प्रगत-कुण्डलिनी मम जागृतात्।
​निखिल-चक्र-गता भव सत्वरं
भव सहस्र-दलं शिखरे मम॥
[ नाडः = नाडी।
सहस्र-दलं भव = सहस्रारपुष्पं मूर्धस्थं भव।
पूजासहजः शक्तिसञ्चारः।]

मम च हृत्-सरसि क्रियतां गृहम्
मृदुल-हंसिनि! कोमल-सुन्दरि!
तव समर्चकता मयि दीयताम्
पुलकितो भवितास्मि सुपादयोः॥
[अन्ते उद्वासनम्/ हृदि पुनर् निवेशनम्।]
Comments