मन्त्र-बन्ध-यत्नःपञ्चसु महायज्ञेषु ऋणप्रज्ञा

कालः - २०१६ आश्वयुजमासः
वैश्वदेवे पञ्जमहायज्ञेषु च भावजागरणार्थम् -

सूर्यं सन्ध्यां चन्द्रं तारा 
दृष्ट्वा दष्ट्वा पीत्वा गीत्वा।
धर्म्यान् देवान् पूर्वान् प्राज्ञान्
भूतमनुष्यान् के न नमेयुः॥

"उपचित्रा (वृत्तरत्नाकरः)
पञ्झटिका (छन्दोमञ्जरी)"


औपासनाग्नि-ध्यानम्

कालः - २०१६ सेप्टेम्बरमासः

धर्मस्य मूर्तिः पितृभिः प्रदत्ता
मुखं सुराणाञ्च विवाहसाक्षी।
रक्षोघ्न एवाथ किमद्भुतं यत्
न दम्पती त्वं हि गृहस्य केन्द्रम्॥

लोकोत्तरा व्यापृतिः

चमत्कार-मन्त्रः

कालः - २०१४ डिसेम्बरमासः
छन्दः - अनुष्टुभ्

तृप्तिदायकभक्ष्याशे मुखे चमत्कृतिर् यथा।
चमत्चमत्कृतिस् स्यान् मे रसिकस्य पुनर्पुनः॥

रसानन्दो भवेन्नूनं ब्रह्मानन्दसहोदरः।
लोकोत्तरं विरक्तं मां तुष्टं पुष्टं करोत्ययम्॥

वैराग्य-मन्त्रः

कालः - २०१४ श्रावणमासः
छन्दः - अनुष्टुभ्

रङ्गभूमावमुष्यां मे पिता भृत्यः पतिर्यथा।
नैकानि तानि पात्राणि पात्रधारी त्वहं स्मृतः॥

आसक्त्यतिशयो मा भूद् अनासक्तिस्तथैव च।
पात्रे पात्रवतस् सक्तिः लीलावती भवेत् सदा॥

पात्राभिनयतो जातौ लाभनष्टौ न मामकौ।
पात्रे पात्रवतो मा भूद् आलेपो मे कदाचन॥

शरीरस्य मन्दिरत्वस्य स्मरणम्।

दिनम् - 8/31/2013
छन्दः - अनुष्टुभ्

संस्कृते हि शरीरे मे पुण्ड्रभूषितमन्दिरे।
स्थापनं दैवतत्त्वानाम् स्वानुष्ठानैश्च पोषणम्॥

परित्यक्तमन्त्राः।

विषयः - वैराग्यम्।
कालः - २०१३ द्वितीयार्धः
छन्दः - अनुष्टुभ्

जगत्सर्वं महायन्त्रम् महाकालेन चोदितम्।
तत्र लग्ने सदाचारैर् वैराग्यं सहजं मयि॥

Comments