गद्यानि


शीर्षिका - कालिफ़ोर्नियायां कार्यकर्तृदृढीकरणकार्यक्रमः

दिनम् - Jan 12 2015

जनवरीमासस्यैकादशे दिनाङ्के संस्कृतभारत्या कालिफ़ोर्नियाराज्यस्य सुन्निवेलनगरे आयोजिते कार्यकर्तृदृढीकरणकार्यक्रमे उपचत्वारिंशज् जना आगताः। युवत्या विद्यालयछात्रया वारिजाख्यया कार्यक्रमोऽयं दक्षतया चालितः। तत्प्रेरणया तत्रोपस्थितेन प्रत्येकेनाऽपि स्वपरिचय-दायित्व-वचन-पुरस्सरं कृतं तत्रत्यान्यजनस्य कस्यचन सद्गुणकीर्तनम्, येन सभा मैत्रिभावपूर्णताम् अगात्। संस्कृतभारत्या अमेरिकाराष्ट्रसङ्घटनमन्त्री पद्मकुमारार्यो ऽभाषत। भिन्नैर् दृष्टान्तैश् चतुरैस् तेन कार्यकर्तृलक्षणानि स्थिरता-सरलता-सहकार-सन्तोष-सौम्यत्व-प्रभृतीनि प्रतिपादितानि। स्मेरमुखैस् संस्कृतभारतीकार्यकर्तृभिः परिवेष्टेन स्वादुभोजनेन समं सहृदयैस् साकं‌ स्वादुसम्भाषणानि अप्यजायन्त प्रायेण संस्कृताध्ययनकेन्द्रितानि। अनेनोप्तानां संस्कृतप्रसारणसङ्कल्पात्मकबीजानां फलानि कौतुकेन प्रतीक्षामहे! चित्राण्यत्र

स्वप्नेषु का भाषा?

दिनम् - Feb 20 २०१४

अस्मिन् विषये कदाचित् मात्रा +Pushpa Dikshit वर्यया चर्चितम्। गतरात्रौ तावदेवम् स्मरामि। (अधः स्वप्नकथने लिटं प्रयुञ्जे।)

प्रथमे स्मृते स्वप्ने पित्रा सह प्रयातुर् मे ऽपकर्तॄन् दुष्टशुनकान् पलायनात् परं पुनराक्रम्य ताडयन्नहं मातृभाषां हेब्बारतमिळं बभाषे पितरमुद्दिश्य (शुनकानुद्दिश्य कया भाषितमिति न स्मर्यते - आङ्ग्लमिति चिन्तयामि)।

द्वितीये स्मृते स्वप्ने कस्मिंश्चिन् मन्दिरे दुर्गासूक्तं वदता केनचिद् वृद्धब्राह्मणेन "शन्योः" इति विशिष्य प्रयोगे कृते, अन्येषु विप्रेषु "शं योः / शय्ँयोः" इति साधुर् भवति इति चर्चयत्सु (प्रादेशिकभाषाभ्यां), तत्र कारणं किमिति वचने असमर्थेषु च, मया "अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः" इत्यादिकमवादि संस्कृतेन। 

तृतीये स्मृते स्वप्ने सर्वेऽप्य् आङ्ग्लिकमेव बभाषिरे। तत्र कुब्जाः मायाविना गाण्डाल्फ़वर्येण "Lord of the rings"-नायकेन नीयमानाः किञ्चन गृहम् आक्रममाणेभ्यो बृहत्कृमिभ्यो ररक्षुः, रक्षणार्थं स्वव्यवस्थां च चक्रुः।
Comments