ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾನುರಾಗದ ಪರಿಚಯ

ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು?

ಬೆಙ್ಗಳೂರುನಗರೋದ್ಭವನು ನಾನು. ಹೆಬ್ಬಾರ್-ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಕನ್ನಡ-ತಮಿಳು-ಸಂಸ್ಕೃತ-ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟಭಾಷೆಯೆನ್ನದು - ಸಂಕೇತಿಯರು, ಅಷ್ಟಗ್ರಾಮಯ್ಯರರು ಮುನ್ತಾದ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಭಾಷಾಜಾತಿಯನ್ನು ಬಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಙ್ಗಾರರು, ಮಾಸ್ತಿ ವಿಙ್ಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಙ್ಗಾರರು ಮುನ್ತಾತದ ಕನ್ನಡಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ-ಗಣೇಶರನ್ನು ಕಣ್ಡು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ (ಜ್ಞಾನವೊನ್ತೂ ಶೂನ್ಯವೇ.) 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಬ್ಭ್ಯಾಸ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೂ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವೋ?

ಸಂಸ್ಕೃತವೆನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಕೇನ್ದ್ರವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮರೆತ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತೀ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಂಪರ್ಕದಿನ್ದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಛನ್ದೋಬದ್ಧ-ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಸಪ್ತಾಹವೂ ಆ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೂ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನೂ ಭಿನ್ನವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತು, ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹಂಚುವ ವೃತ್ತಿಯೆನ್ನದು. ಹಲವಾರು-ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತದಬಗ್ಗೆ ಇರುವ "ಕಠಿನಭಾಷೆ, ಮಾತಾಡಲಾರದ ಭಾಷೆ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆ" ಇತ್ಯಾದಿ ತಪ್ಪು-ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ದೂರವಾಗುವವೋ ಎನ್ದು ಕಾತರದಿನ್ದ ಕಾಯ್ವ ಹೃದಯವು ಎನ್ನದು. 

ಶುದ್ಧಭಾರತೀಯಭಾಷೆಯನ್ನು  ನುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ.

ಭಾರತೀಯರೊಡನೆ ಭಾರತೀಯಭಾಷೆಗಳನ್ನೇ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಕನ್ನಡ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರೊಡನೆ ಹಿನ್ದೀ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಗ್ಲ-ಉರ್ದು-ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದಿರುವನ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನುಡಿಯುವ ವ್ರತ.

Comments