පරිගනක වැඩසටහන්කරනය
Programming Tutorials

පරිගනකයක් යනු කුමක්ද
     ආදාන, ප්‍රතිදාන, මතකය, සැකසුම්
     ඇතුල් කිරීම, පිටතට ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම

පරිගනක වැඩසටහන් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි
     පරිගනක වැඩසටහනක් යනු කුමක්ද
     මිනිසාගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ගැටලු විසඳීම, සමීකරණ

පරිගනක වැඩසටහනක ක්‍රියාකාරීත්වය
     දත්ත සැකසීම. තොරතුරු කලමනාකරනය

පරිගනකයේ මතකය
     ප්‍රධාන මතකය, ද්වීතියික මතකයපරිගනකයේ මතකය...
     ඉහල මට්ටමේ සැකැස්ම

දත්ත වර්ග (Data Types) සහ විචල්‍ය(Variables)
     වැඩසටහන්කරනයේදී පරිගනක මතකය භාවිතා කිරීම

වැඩසටහන්කරනය ආරම්භය
     පරිගනක භාෂා

වැඩසටහනක ක්‍රියාකාරීත්වය
     ප්‍රධාන සැකසුම් ඒකකය, compilers, interpreters

Methods, Functions

 

විචල්‍ය decleration

 

Classes, Objectsතවද බලන්න
    
පරිගණක මෘදුකාංග


Home Page (විශ්ව කුමාර)