พลังงาน นิวเคียร์
 

พลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลม

พลังงานชีวมวล

พลังงานใต้ภิภพ

 

 

 

 

พลังงานนิวเคียร์

             

พลังงานนิวเครียร์
     การผลิตพลังงานนิวเครียร์ในปัจจุบันอาศัยกระบวนการใช้อนุภาคนิวตรอน ทำปฏิกิริยากับนิวเครียสของธาตุหนักแล้วแตกตัวออกกลายเป็นนิวเครียสของธาตุที่เบากว่าเดิมพร้อมกับพลังงานที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เรานำพลังงานที่เกิดขึ้นนี้เองไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ปฏิกรณ์นิวเครียร์
     ส่วนประกอบของปฏิกรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แกนปฏิกรณ์ และหม้อปฏิกรณ์
     1. แกนปฏิกรณ์
          - เชื้อเพลิง
          - สารหน่วงนิวตรอน
          - สารระบายความร้อน
          - แท่งควบคุม
     2. หม้อปฏิกรณ์

ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้านิวเครียร์
     1.ระบบผลิตไอน้ำนิวเครียร์
     2.วงจรผลิตไฟฟ้านิวเครียร
     3.ระบบความปลอดภัย

จุดเด่นและจุดด้อยของโรงไฟฟ้านิวเครียร์
     1.สามารถสร้างโรงไฟฟ้าให้มีกำลังผลิตสูง
     2.เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่คง
     3.ใช้เชื้อเพลิงน้อยมาก
     4.มีความปลอดภัยสูงมาก
     5.เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด
     6.ใช้พื้นที่ไม่มาก
     7.การเปลี่ยนแปลงของราคาค่าเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตน้อย