Arkiv Vegårshei Viltlag diverse

Arkiv


18 08 17 Svært viktig! Forbod mot utsetting av saltstein for og foring av hjortedyr.
Mattilsynet har revidert forskriften om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Den reviderte forskriften kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=chronic

Forskriftsendringen innebærer bl.a. at forbudet mot utsetting av saltstein og fóring av hjortevilt nå er utvidet til å gjelde hele landet. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges ut etter den reviderte forskriftens ikrafttredelse 31.07.2017, men Mattilsynet anbefaler at saltsteiner utsatt før dette blir tatt inn.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


30 08 17 Grei film om skrantesjuka  

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.


Les hele saken her: Informasjon og link til filmsnutten:
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4323
NINA logo 28 01 18

Hei!

Da har alle jaktlag rapportert og opplysningene er lastet inn i Hjorteviltregisteret; http://www.hjorteviltregisteret.no/Elg/SettDyr/FelteDyr

I Hjorteviltregisteret kan dere selv søke etter felte elg og hjort, slaktevekter og alle parameterne innenfor “Sett elg”, helt ned på jaktlagsnivå.

For elg ligger det data i Hjorteviltregisteret fra 1991, mens det for hjort og rådyr bare er tilbake til 2012.

 

Vi fører foreløpig ikke eget “Sett hjort”-skjema i Vegårshei, men kun sett hjort under elgjakt. Tabell og felte hjort og sett hjort under elgjakt fra 2003 følger nedenfor.

 

Felte rådyr er i Hjorteviltregisteret lagt inn felles for hele kommunen. Vedlagt følger årets fellingstall fordelt på jaktlag, samt utviklingen i rådyravskytingen siste 30 år.
16 01 20 Feltkontrollkurs i Gjerstad 1. februar Lenke

23 08 19 Det blir jaktledermøte i Vegårshei Viltlag torsdag                   19. september kl 19.00 i kommunestyresalen
Det blir ikke sendt ut ei saksliste, men møtet vil dreie seg om ulike ting tilknyttet jakta (føringer i bestandsplanen for elg, enheter, rapportering, info om mulig elgmøte med forsker - viltlaget). Møtet gjennomføres i samarbeid med kommunen v/skogbrukssjefen og viltnemnda. Helge Sines og/eller Trond Saga vil ta opp tema tilknyttet kvoter, ettersøksplikt og annet.

Dersom du som jaktleder ikke kan møte, send gjerne nestleder.

NB! Styret i viltlaget møter en time før, dvs. kl 18.00.

Mvh og på vegne av styret,

Hans Magnus Sætra
sekretær viltlaget


27 05 19 Vedlagt følger innspill Tvedestrand Viltlag har lagt inn på meldingsportalen til Nye Veier.

 

Med vennlig hilsen

 

Ole Jørgen Granerud

Innspel frå Tvedestrand Viltlag mai 2018 E18


Kart med viltkryssingarAust-Agder fylkeskommune inviterer i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til avslutningsseminar for Sørhjortprosjektet. Formålet med seminaret er å presentere resultatene fra Sørhjortprosjektet og drøfte videre forvaltning av hjort.

 

Det er fint om dere sprer informasjonen i egen organisasjon.

  

Med hilsen

 

Hans Fløystad

Rådgiver

roed-linje

 

Aust-Agder fylkeskommune

Plan- og naturseksjonen


03 04 19 NB Årsmøtet Vegårshei Viltlag vert 
torsdag 09 05 19 kl 18.00 kommunehuset Myra   Innkalling


28 03 19  

Se vedlagte brev fra Rovviltnemnda. Sannsynligheten er nok ikke så stor, men info sendes om det skulle oppstå en situasjon.

Kvote for lisensfelling av ulv er altså utvidet med to dyr og jakttida utvidet til ut mai.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


Brev frå Rovviltnemnda.


26 03 19  

Beverjegere oppfordres til å bistå til denne forskningen. Fint om informasjonen og oppfordringen går videre til aktuelle jegere i deres område.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 03 19 FORSKRIFT OM OPPHEVELSE AV FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I VEGÅRSHEI KOMMUNE

Forskrift 06. februar 2019 nr. 67 om ekstraordinær båndtvang for hundi Vegårshei kommune oppheves med umiddelbar virkning. Viser til e-post av 6. februar d.a. der kommunen v/ viltnemnda fastsatte forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund gjeldende for hele Vegårshei kommune. Snøforholdene har nå endret seg vesentlig og viltnemnda har i dag opphevet båndtvangen.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand06 02 19

FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I VEGÅRSHEI KOMMUNE

Med hjemmel i § 6f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Vegårshei kommune i Aust-Agder den 06.02.2019 fastsatt følgende forskrift:

I
Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for hele Vegårshei kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2019, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene endrer seg vesentlig.

III
Forskriften kan påklages til fylkesmannen.


01 09 18 Felte hjort Vegårshei Viltlag 2018:
Innrapporteringsskjema er send til alle jaktleiarar i Vegårshei Viltlag. Er du jaktleiar og ikkje har fått skjemaet så gje beskjed via epost-adressa vår. 
Dersom du brukar Apple-produkt kan det vera at du trykka på knappen "Fyll ut i google skjemaer" 

Hjort felt 2018
24 10 18: Det er per i dag 1 ulv att på kvota.
Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 19.6.18 ei kvote for lisensfelling på ulv på to dyr. Kvota gjeld heile region 2, som mellom anna omfatter Aust-Agder.

Lisensfellingsperioden gjeng frå 1. oktober 2018 til og med 31. mars 2019.

For å kunne delta i lisensfelling må du registrere deg som lisensjegar. Informasjon om korleis du registrerer deg som lisensjegar finn du her: (http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Registrer-deg-som-lisensjeger/).

Jegerane plikter å halde seg orientert om det er felt dyr, og skal minimum ringe informasjonstelefonen (Infotelefon ulv Aust-Agder:
37 01 75 57
) kvar dag før jaktstart og mellom kl 14 og 15. Jakta er slutt straks kvota er fylt.

Dersom ein ulv blir felt eller skutt på, pliktar jegar straks og innan 30 minutt å gje melding til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på tlf nr 409 16 574. Meld også straks frå til lokal rovviltkontakt, som vil kontrollere det felte dyret.


Videresender denne fra Rovviltnemnda for region 2. De har vedtatt lisensfelling på inntil 2 ulv også for kommende jaktsesong som starter 1. oktober.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

18 09 18 Referat jaktleiarmøtet 13 09 18

Hei!

Viser til torsdagens jaktledermøte. Alle lag var ikke representert, så jeg sender et referat. Det sendes til alle jaktledere, også de som var på møtet.

Bjørn ønsket velkommen og gikk gjennom bestandsplanen for elg for perioden 2018-2020. Han oppfordret jaktlederne til å bruke noen minutter første jaktdag til en kort gjennomgang av planen for lagenes jegere, med særlig fokus på planens målsettinger.

Trond gikk gjennom rutinene for varsling og ettersøk ved påskytinger av hjortevilt, samt regler når skadd hjortevilt påtreffes i og utenfor ordinær jakttid. Ingen endringer fra tidligere år i regelverket rundt dette.

Helge gikk gjennom vedlagte presentasjon. (Link)

Dagen etter jaktledermøtet ble kadaveret til merka elg nr 17 Blekkpatron.no funnet. Det er følgelig sannsynligvis ingen levende merka elg igjen (kun senderen til nr 25 er igjen i skogen, men den elgen er sannsynligvis også død).

Merk at dobbeltobservasjoner av elg fra og med i år ikke skal utelates ved føring av Sett elg. Instruksen følger nedenfor;

23 08 18
Det blir jaktledermøte i Vegårshei viltlag torsdag 13. september kl 19.00 
på herredshuset i Myra. Dette er et fellesmøte hvor også 
kommunen/viltnemnda vil komme med informasjon.
Agenda:

-        Gjennomgang av bestandsplanen for elg med enhetsfordeling 

og føringer

-        Kvote for hjort

-        Om ettersøk

-        Om CWD-prøver

-        Info fra viltnemnda

-        Rapportering

Dere finner en del informasjon på hjemmesiden til viltlaget, 

bl.a. vedtatt bestandsplan for elg og hjort med føringer/vilkår, 

vedtak i viltnemnda og fordeling av enheter,

Hvis du ikke har anledning til å komme, send gjerne et medlem 

av jaktlaget ditt.

Velkommen.

Mvh,

Hans Magnus Sætra

sekretær og på vegne av styret i viltlaget

19 08 18
Oppfordring til hundeeiere om å være særlig varsomme når 

båndtvang oppheves fra 21. august pga svekket hjortevilt etter 

sommerens tørke.

Fylkesmannen har mottatt henvendelse fra folk som nå opplever å se små avkom av hjortevilt etter en ekstrem tørkesommer. Vi har tidligere registrert at tørre og varme somre gir langt lavere vekter på elgkalver enn kjølige og fuktige, så vi tror dette dessverre er realiteten i år med ekstrem tørke. Når den generelle båndtvangen på hund oppheves 21. august vil vi derfor på det sterkeste oppfordre hundeeiere til å vise særlig hensyn grunnet den ekstraordinære situasjonen vi opplever i år. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette i dag lagt ut følgende oppslag på sine nettsider: https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/den-generelle-bandtvangen-oppheves-21.-august--men-naturen-er-sarlig-sarbar-i-ar/

 

Vi håper dere kan bidra til å formidle dette budskapet.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen


Tor Punsvik
 
seniorrådgiver / viltforvalter 
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder


16 07 18

Hei

 

Her er info til jegerne om hvordan de skal forholde seg til merka hjort under årets jakt.

  

Med vennlig hilsen

Hans Fløystad

rådgiver 

red_line

 

Fylkesrådmannens kontor

Plan- og naturseksjonen


22 06 18
Videresender denne fra Rovviltnemnda for region 2. De har vedtatt lisensfelling på inntil 2 ulv også for kommende jaktsesong som starter 1. oktober.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
28 05 18 Papira frå årsmøtet Vegårshei Viltag 201813 02 18 E-post frå Vegårshei Kommune:


FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I VEGÅRSHEI KOMMUNE

Med hjemmel i § 6 f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Vegårshei kommune i

Aust-Agder den 12.02.2018 fastsatt følgende forskrift:

I

Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for hele Vegårshei kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2018, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene endrer seg vesentlig.

III

Forskriften kan påklages til fylkesmannen.28 01 18 Referat styremøtet Viltlaget 25 01 18  med viktig informasjon om neste bestandsplan. Me har saksa dette:
2. Prosess/tdisplan mot ny bestandsplan 2018 - 2020
Medlemmene (jaktlaga) bes om å komme med innspill til bestandsplanarbeidet. Styret ønsker tilbakemelding fra jaktlagene på følgende:
- vurdering av elgstammens utvikling og 2017-status
- målsettinger for stamme og kondisjon på kort sikt (3 år) og lang sikt (10 år)
- hvordan oppnå målsettingen?
- tildelingskriterier – enheter eller annen type tildeling?
- hvis enhetsmodell – forslag til inndeling, ungdyrprosent i uttaket, kalveprosent i uttaket, vektgrenser, kjønnsfordeling
- skal skogbruksaktivitet fortsatt telle som før (30 %) i tildelingen?
- andre forslag
- synspunkter på hjorteforvaltningen for kommende periode
Sekretæren ber om innspill til ny bestandsplan til alle jaktlaga pr e-post og legges også på hjemmesida. Dette gjøres umiddelbart etter møtet 1. mars. Alle innspill bes sendt skriftlig til sekretæren på e-post: hmsaetra@gmail.com. Innspillsfrist er 3. april.
Ved anmodning om innspill legg også ved kommunale målsettinger (viltnemndsmøte 12. februar) og hvor jaktlaga kan finne bestandsplanen for 2015 – 2017, tildelingen 2015 – 2017 og Hjorteviltregisteret (bestandsutvikling etc).

18 12 17 Viktig beskjed frå Helge Sines

 

Høstens jakt nærmer seg slutten og jeg minner om at jaktvaldene jfr. hjorteviltforskriften skal rapportere innen 14 dager etter endt jakt. Viltlaget har satt en kortere frist for jaktlagene til å rapportere. Det er valdenes ansvar å rapportere, men kopi av denne påminnelsen sendes jaktlagene da rapporteringen i praksis foregår direkte fra jaktlagene til kommunen.

 

Felt hjort er jo rapportert fortløpende til viltlaget og framkommer på viltlagets hjemmeside. Felt og sett elg rapporteres fortrinnsvis via www.settogskutt.no. De som ikke kan eller vil rapportere på nettet, kan levere “Sett elg”-skjema til undertegnede. Husk at sett hjort kun skal rapporteres under elgjakt. Dvs. nederst på “Sett elg”-skjemaet eller under “Sett elg”-fanen under settogskutt. Ingen dobbeltrapportering ved bruk av “Sett hjort”-skjema eller bruk av “Sett hjort”-fanen. Husk at slaktevekter må legges inn for alle felte elg i trinn 2 under settogskutt, før dere avslutter elgjaktsesongen under trinn 3. Først når dere aktivt har avslutta sesongen på denne måten, vet jeg at også de som har rapportert etter hvert er ferdig med all rapportering. I tillegg må dere levere tannkonvolutter for alle felte elg, dog uten tenner i konvoluttene for kalv.

 

Alle jaktlag i viltlaget rapporterer felt rådyr på link mottatt av viltlaget. Mo jaktlag rapporterer på tilsendt fellingstillatelse eller annen hensiktsmessig måte.

 

Ta kontakt med undertegnede om dere har spørsmål rundt dette med rapportering.

 

Da gjenstår det bare å ønske skitt jakt i innspurten og god jul til dere alle!

 

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 11 17 Det er fortsatt ulevjakt i Region 2 (oss). Sjå beskjed frå Helge Sines: Oslo tingrett stoppet denne uka ulvejakta i Hedmark og Akershus, men det har ingen betydning for pågående lisensjakt i region 2.  07 17 Aust-Agder fylkeskommune vedtok 27.juni utvidet jakttid på kanadagås og stripegås. Jaktperioden blir da fra og 26.juli til og med 23.februar i hele fylket. Dette er nedfelt i egen forskrift som er oversendt Lovdata og Norsk lovtidende for publisering. 

Vedtak om utvida jakttid,  Utvida jakttid forslagForskrift om utvida jakt

Med hilsen 

Hans Fløystad

Rådgiver klima, miljø, viltforvaltningKort oppsummert; Vedtatt lisensfelling av to ulv her i regionen med jaktstart 1. oktober (som i fjor).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
Kortversjonen: For Vegårshei Viltlag: kvotefri jakt på rådyr og bever. Kvote for hjort: 10 kalvar, 5 hodyr, 5 spissbukkar og 5 bukkar.06 03 17 Hei!

 Videresender den årlige rapporten som Faun Naturforvaltning årlig utarbeider på oppdrag fra fylkeskommunen. Rapporten summerer og sammenligner jegernes opplysninger om sett elg og hjort for hele fylket og kommer med anbefalinger for videre forvaltning.

 

 Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


01 03 17 Artikkel om elg og elgforvaltning frå Jakt og Fiske

03 02 17 Vedlagt følger resultatet av tannsnittsanalysen for elgene felt i fjor høst.

Det er også i år bare et par dyr som er innmeldt med feil alder; ett i hver retning. Så gjennomsnittsvekta for 1 ½-åringene er etter tannanalysen bare 1 kg forskjell fra gjennomsnittsvekta basert på fellingsrapportene, 109 mot 108 kg.  Link til resultata.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


               CWD

20 12 15: Hjort og elg studerar viltkameraet. Foto Johan Ribe

19 12 15: Ulv på foringsplass for rådyr Fyresdal. På dagtid!
Foto viltkamera Karen Herlofson

Når startar jakta på Heia? (viktigaste artar):
 Rev, kråke, skjære
 15. juli 
 Kanadagås 26. juli 2015 og 2016 ekstraordinær
 Gås, ravn 10. august Kortnebb- og grågås
 Rådyrbukk 10. august 
 Enkelte ender 21. augustDu må sjekka typen
 Storskarv 21. augustKun i ferskvatn
 Gråmåke 21. august 
 Grevling 21. august 
 Hjort 1. sept. 
 Mink Heile året 


 
Fortsatt liv i skauen: bilete frå Hans Magnus Sætra her og under.

2
21 09 14 Ny link til ettersøkshundar. (Obs det er også Vegårshei-hundar registrert under Åmli og Gjerstad)

07 09 13 Avtaleskjema for ettersøkshund: sjå "Skjema" h. kolonne

07 09 13 Skytesimulator06 05 13 Siste nytt om beitetakseringa her.


05 02 13 Rovdata     Rovviltportalen      Rovbasen  
                                   Miljøstatus rovdyr
 


02 02 13 Tall og diagram frå skjemaet "Bestandsvurdering av elgstammen" over tid. Sjå her.

Rekruttering til jakta. På elgjakt med farfar.
21 08 12 Kva kalverate og tvillingrate fortell oss. Diagrammet viser kor mange kyr ein treng for å produsera 100 elgkalvar på Vegårshei. Ein ser kor mangen kyr som er utan kalv, kor mange som har kun ein kalv og kor mangen kyr som har tvillingkalvar over tid. Frå 1988 av har det vorte fleire kyr utan kalv, fleire kyr med ein kalv og tydeleg færre kyr med tvillingkalvar. Me vinterforar no betydeleg fleire kyr for å produsera like mange kalvar. I 1988 128 kyr, i 2011 175 kyr!

Diagram302 08 12  Nedskyting av vaksne elg på Vegårshei. Diagrammet viser kor mangen dyr det er att etter elgjakta når ein startar med 100 dyr av kvart kjønn: etter 1,5 år er ca halvparten av dyra skotne. Etter 4,5 år er det ca 25 dyr att av kvart kjønn, men no er det tydeleg færre stutar att enn kyr og dette vert berre verre. Ved 6,5 år er det berre 10 stutar og 18 kyr att!!

29 03 12 Elgtildeling etter skogbruksaktivitet: Kortversjonen:
"Sluttavvirkning og tynning siste 15 år og ungskogpleie siste 6 år (1 da = 10 m3 avvirket / tynnet)."
17 01 17 

Hei

Alle jaktlagene har omsider rapportert og fellingstallene for hjort og rådyr er lagt inn i hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). For hjort og rådyr ligger ikke her data lengre tilbake enn fra 2012 (mens det for elg er lagt inn gamle data tilbake til 1991).

 

Hjort:

Det ble bare felt 6 hjort i høst, fordelt på 3 voksne bukker, 1 hind, 1 spissbukk og 1 kalv.

Vi bruker ikke eget “Sett hjort”-skjema enda, men vi registrerer sett hjort i elgjakta. Det gir et bilde av utviklingen av stammen. Figuren nedenfor viser felt hjort og sett hjort i elgjakta fra 2003.

 

 

Rådyr:

Vedlagt følger samleoversikt over jaktlagenes rapportering etter rådyrjakta. Det ble felt 132 dyr, fordelt på 62 bukker, 23 geiter og 47 kje. Halvparten av lagene rapporterer om uendra bestand, mens resten fordeler seg noenlunde likt mellom de som mener bestanden er mindre og større. Disse ulikhetene er naturlig når vi beviselig har gauper i enkelte områder.

 

Vedlagt følger også oppdatert statistikk over felte rådyr fra 1988. Den viser at fellingstallet har vært relativt stabilt de siste årene. I toppåret 1993, høsten før den kraftige snøvinteren i OL-året, ble det felt 2,5 gang så mange rådyr på Heia. Det året ble det felt i snitt ett rådyr pr 1000 daa, mens vi nå feller ett rådyr pr ca 2.500 daa tellende areal. Rådyrstammen og avskytinga varierer som følge av snømengde, jaktpress og tilhold av rovdyr (gaupe og rev).

Felte rådyr Vegårshei 2016                  Felte rådyr Vegårshei 1988 - 201618 08 17 Jaktleiarmøtet i Vegårshei Viltlag vert torsdag  21 09 17  kl 19.00 i kommunehuset i Myra. Styret møter kl 18.00.

23 08 17 Oppdatert informasjon om merka hjort og jakta:

Her kommer oppdatert informasjon om de merka hjortehindene som holder til nord-øst i Tvedestrand. Informasjonen har særlig interesse for Moen-Aall og Aas jaktlag, men sendes alle jaktlagene i tilfelle ett av dyra legger ut på en litt lengre tur.

 

Jeg tok for gitt at farge og nummer på dyra knytta seg til klaven/halsbåndet. Det viser seg imidlertid at dette knytter seg til øremerkene, mens det er brukt klaver med andre farger og nummer. Her er lista vi nå har fått fra prosjektet;

·        Hjort merka 2016 har øremerke lilla 6 og halsband orange nr 6 sender virker ikke, øremerke i høyre øre

·        Hjort merka 2017 har øremerke blå 10 og halsband grønt obs uten nr.

·        Hjort merka 2017 har øremerke blå 11 og halsband gul nr 6 sender virker ikke, øremerke i venstre øre

·        Hjort merka 2017 har øremerke blå 12 og halsband rosa nr 3

 

Det vil si at hjort med grønt og rosa klave/halsbånd ikke skal skytes. Mens de to med gult eller orange klave kan skytes. Begge de to som kan skytes har nr 6 på klaven.

Informasjon om Sørhjort for jakta 2017               Oversikt kva kan fellast 

Skitt hjortejakt!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


06 09 17 Hei 

Vi inviterer til åpent møte med fokus på Sørhjort og hjorteforvaltning 19.september kl. 19-21 i Arendal.

     Dere er velkommen. Ber dere også om å invitere de dere vet kan ha interesse av dette. Det er særlig viktig at jaktledere og de mange medhjelperne i merkearbeidet får tilbudet.  

 

Med vennlig hilsen      Jegerkveld med hjortefokus

Hans Fløystad

rådgiver Mandag 13.11.17 kl.18-21
Sted: Rosfjord Hotel, Lyngdal, Vest Agder
Tirsdag 14.11.17 kl. 18-21
Sted: Kommunstyresalen, Åmli, Aust Agder
Onsdag 15.11.17 kl. 18-21
Sted: Bø Hotell, Bø, Telemark
Torsdag 16.11.17 kl. 18-21
Sted: Rustad Kafe, Sokna, Buskerud
Kursene er gratis! Enkel bevertning.
Kom og få gode tips og råd om ulvejakt!

09 10 17 Me minner om lisensjakt på ulv frå 01 10 17. To ulv er tillatt felt i vår region. Her er linken til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: Ulvejakt   (Sida oppfattar eg diverre både som dårleg og ikkje oppdatert!)
NB Innrapportering skjer via jaktleiar i ditt jaktlag. Vedkommande har fått tilsend innrapporteringslinken.

28 01 18
Høstmøte
Sted: Fjellheim
Tid: Torsdag 1.3.2018 kl.18.00
Program:
- Kl 18.00Velkommen v/ Geir Atle
- Årsmøte VJFF, Ordstyrer John Geir Smeland
- Kl 19.00 Pause med loddsalg og mat
- Kl 19.45 Elgjakta 2017 V/Helge Sines
Oppsummering etter endt planperiode.
- KL 20.15 Oppstart av planprosess 2 Bjørn Saga
- innspill, synspunkter, meningsytringer Ordstyrer Bjørn Saga
- Utdeling av blanketter og statuetter Roar Sommerset
- Oppsummering avslutning loddtrekning.
Arrangør:
Vegårshei Viltlag
Vegårshei Jeger & Fiskerforening
11 05 14 Tek ansvar for eige "elgfjøs". Artikkel frå Vest_Telemark Blad. Denne artikkelen er sendt oss frå Inge Vaaje. Det er veldig fint at medlemmer sender oss linkar til ting som er av interesse for medlemmene. Hjelp oss med det!
6 rådyr ved foringsplassen til Odd Inge


18 02 14 Adaptiv älgförvaltning svensk heimeside om elgforvaltning
15 06 15 Oppfordring om meir stoff til heimesida frå Inge Vaaje:

      Mer stoff til hjemmesiden

Som en tillatelse og oppfordring på årsmøte lovet jeg og medhjelpe til å fylle siden opp med mer stoff en vi har i dag. Dette for og gjøre siden mer attraktiv for lesing og salg av reklame slik at driften av denne  bærer seg. Av stoff en kan tenke seg å fylle ekstra opp med ,er aktuelle hendinger som enkelte jegere/grunneier opplever/finner på både godt og vondt i viltarbeidet. Dvs funn av vilt som bør omtales. Det kan være hendinger som at Elg nr 17 har kommet tilbake til Moland/Lauve skog, da den har hatt seg en tur i fjor  opp til Katterås ,og påfunnen i elgejakta der da. At jeg selv ble vitne til at det tirsdag etter årsmøte ble funnet et elgekalvkadaver på skogdag på Dåbu, og to dager etter referert at Moland jaktlag fant 2 tilsvarende kadaver tett inntil hverandre på jakta i fjor- er også intresant og omtale . Lov om bruk av motorkjøretøy til jakt kan være et annet tema og dekke. Åtejakt er også aktuelt tema i disse tider.   Altså temaene er mange, så viss noen har ønske om å sende inn stoff med bilde for bearbeidelse, så kan dette sendes inn til Inge.Vaaje@getmail.no12 05 15 


23 02 15 Data sendt over frå Helge Sines:

19 02 15  

Her er saksframstilling og viltnemndas vedtak om kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen for perioden 2015-2017 og deres innstilling til kommunestyret om endring av minstearealet for elg til 5.000 daa gjeldende for hele kommunen. Sistnevnte sak må til endelig behandling i kommunestyret siden dette er fastsettelse av lokal forskrift. Kommunestyret har sitt neste møte 17. mars.

Oversendt av: 

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand17 03 16 Link til informasjon i samband med Viltsamling Aust-Agder 2 - 3 mars 2016. Mykje stoff (linkar er understreka, men ikkje blå)

17 03 16 Tall frå tannanalysar og sett elg over tid redigert av Steinar Sunde for Torgeir Selås: sjå her  Mykje stoff


28 02 16 Link til hjorteprosjektet. (denne fungerar berre med Internett Explorer har eg inntrykk av) Dersom det er andre som har betre linkat til prosjektet så ver snill å gje oss beskjed.
Via Facebook           Startsida: http://www.hjortmerk.no/


26 01 16 Drone skåner elg.  
09 01 16 Elgen slår attende: les om elgangrepet.

05 01 17 Det er sendt ut viktig informasjon om gaupejakt til jaktlaga, viser til e-post frå styret i Viltlaget.

Takk for godt samarbeid i løpet av året.

 

Sørhjort går brukbart, men det har vært stor avgang på merka dyr. Vi er klare for ny merkesesong med vekt på merking i Vest-Agder, og bare to i Aust-Agder (Tvedestrand). Vi ønsker oss snø langs kysten for å klare planlagt merking. Se vedlegg.

 

Elg og hjort er felt, sett, veid og telt rundt om i hele fylket og FAUN tar tak i hjorteregisteret 15.januar for å utarbeide bestandsrapport for Aust-Agder. Pass på at dere har tallgrunnlaget for din kommune på plass i Hjorteviltregisteret innen den tid. 15. januar er også søknadsfrist for vilttiltaksmidler.

 

Det blir heldags felles viltsamling for privat og offentlig viltforvaltning for både Aust-Agder og Vest-Agder på Dyreparken hotell 8.mars. Hold av dagen og forvent at programmet og påmeldingsløsningen kommer i januar.

 

Med hilsen

Hans Fløystad

Rådgiver klima, miljø, viltforvaltning

30 11 16 
Høstmøte torsdag 1. desember kl 19.00 på Fjellheim

Hei,

På torsdag er det høstmøte (samarbeid mellom kommunen, JF, historielaget, folkeakademiet og viltlaget).

  • Foredrag om elgens innvandring og utbredelse i Norge /v/Ørnulf Kipsgaard
  • Pause med matsalg og bjorlotteri
  • Resultater elgjakt 2016 v/H. Sines og B. Saga
  • Trekning av bjorlotteriet

Vi oppfordrer dere til å spre invitasjonen i eget jaktlag. Alle er velkomne!

Hans Magnus Sætra,
på vegne av styret i viltlaget

15 11 16   Som dere ser av vedleggene er det gitt kvote på 10 gauper i region 2 for vinteren. Maks 2 voksne hogauper, og 2 av de 10 dyre holdes tilbake i starten. Aust-Agder og vestre halvdel av Telemark er nå slått sammen til ett jaktområde med samlet tildeling på 5 dyr.

Kvotejakt på gaupe 2017 Rovviltnemnda Region 2


Vedtak om kvotejakt gaupe region 2

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


08 11 16  Jakt&Friluft og NJFF-Aust-Agder arranger gevirbedømming og handlekveld for medlemmer av NJFF-Aust-Agder 24. november 

Du les meir på linken her: 

Vel møtt!

Olav Schrøder

Fylkesekretær NJFF-Aust-Agder 

26 09 16 
Hei!

Viser til gårsdagens jaktledermøte. Alle jaktlag var ikke representert, men denne informasjonen sendes alle jaktlag, enten de var til stede på møtet eller ikke.


Vedlagt følger presentasjonen som ble benyttet under møtet.

Presentasjon jaktmøtet.           

Det kom spørsmål om status i prosjektet “SørHjort”. Vedlagt følger informasjonsbrev fra prosjektet.  Informasjonsbrev "SørHjort".

 

Tannkonvolutter ble utdelt på møtet. Det samme med “Sett elg”-skjema for de som ikke rapporterer digitalt på www.settogskutt.no. De jaktlagene som ikke var på møtet, kan få tannkonvolutter og evt. “Sett elg”-skjema ved å kontakte undertegnede.

 

Dersom dere som ikke var tilstede på møtet har spørsmål om noe av denne informasjonen, så ta kontakt for oppklaringer.

 

Skitt jakt!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og TvedestrandBestandsplanen for elg ble jo godkjent i fjor og gjelder for to år til.

Kort oppsummert er viltlaget tildelt 25 hjort (10 kalver, 5 spissbukker, 5 hinder og 5 bukker), samt kvotefri rådyr- og beverjakt, for 2016.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 01 17 Fakkeltog for demokratisk ulveforvaltning: Oslo 30 01 17 link

23 03 17 Årsmøtet i Vegårshei Viltlag vert tysdag 2. mai kl 18.00 i kommunehuset. Sett av datoen!


05 04 17
Med dette innkalles dere til årsmøte i  Vegårshei Viltlag.

Sted: Vegårshei kommunehus
Når: tirsdag 2. mai
Tidspunkt: kl 18.00

Vedlagt finner dere innkalling med saksliste, årsmelding med aktivitetsplan, forslag til endring av vedtekter, sletting av instruks for valgkomiteen og budsjettforslag. Regnskapet blir presentert for årsmøte av Ljøstads store og relativt gråhåra sønn.

Innkomne forslag sendes skrivaren, dvs. undertegnede på e-post:

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være kommet inn til undertegnede seinest 19. april.

Mvh,

Hans Magnus Sætra
styreskrivar Vegårshei viltlag27 04 17 Kurs feltkontroll hjorteviltkjøtt 2017

Det er satt opp et kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Arendal 23. og 24. mai (kvelder).

Det er det eneste kurset som er planlagt i år og før jakta til høsten. Informasjon.

Presentasjonane frå hjortemøtet 12 03 14: 
Sørhjort       GPS-merking       Finansiering14 08 15  Jaktledermøte arrangeres i samarbeid med Vegårshei Viltnemnda og skogbruksjefen torsdag 17. september kl 19:00. Møtet blir holdt i kommunestyresalen. Viltnemnda og styret i Viltlaget møter kl 18:00.

 

Hans Magnus Sætra

seksretær i Vegårshei Viltlaget


14 01 16 Minner om: Tre dyr tildelt i vårt område i gaupejakta. 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars, men med jaktforbud 
langfredag, påskeaften og første påskedag (25. - 27. mars 2016). Les meir her.


20 01 16 Ulvejakta er gjennoppteken. Les her

09 12 14  

Vedlagt følger Samlet avskyting for planperioden 2012-2014. Oversikten viser at bestandsplanens avskytingsplan m.h.t. alder og kjønn er blitt fulgt opp!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


08 05 15 Ny bestandsplan med ny fordeling av elgeiningar og nye vektgrenser vert lagt ut når referatet frå årsmøtet er på plass. 

08 03 15   Prosjektet Sørhjort
Prosjektet kan følges på www.hjortmerk.no.

Se under nyhet av 18/2-15 Sørhjort oppdatering. Nederst er det der mer info om WebGIS. Øverst til høyre på denne orienteringen er link til kartløsningen der hjortenes bevegelser kan følges.

Mvh.

Helge Sines

På Facebook:     https://www.facebook.com/hjortmerk


Info om bruk av WegGIS.         WebGIS Hjortemerking følg hjorten. Fungerar berre i nettlesaren Internett Explorer.

Heimesida er ikkje så veldig brukarvenleg, men betre side skal koma.


Kortversjonen: 
Vedtak Fylkesmannen i Aust-Agder gir fellingstillatelse på én – 1- ulv fra søndag 5. juli kl 1000 til og med søndag 19. juli kl 2359. Tillatelsen gjelder kommunene Vegårshei, Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Hornnes og Bygland kommuner i Aust-Agder fylke. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt § 9, jf. §§ 1 og 3. Fellingstillatelsen er gitt til det interkommunale skadefellingslaget ved leder Geir Håland Moe.


06 08 15
Mattilsynet har skjerpet inn kravene til kontroll av viltkjøtt. Det innebærer bl.a. at alle som leverer viltkjøtt for partering (til Hjembu gård eller andre tilsvarende steder) heretter må sende de indre organene hjerte, lunger, nyrer, lever og milt, samt hele hodet, med slaktet. I motsatt fall vil ikke slakteren kunne ta i mot slaktet. Lars og Harald Sveen ved Hjembu gård har gitt oss beskjed om at dette kravet fra i høst vil være absolutt, med mindre slaktet er kontrollert og godkjent av feltkontrollør som har gjennomført kurset “Feltkontroll av hjorteviltkjøtt”. Vi har derfor fått Skogbrukets kursinstitutt til å arrangere slikt kurs her på Vegårshei (i kommunestyresalen) torsdag 27. august. Kursinvitasjon følger vedlagt. Merk at påmelding må skje på nettsidenwww.skogkurs.no innen 18. august. Deltakerbegrensning på 30 stk., så vær tidlig ute med påmeldingen. Vi oppfordrer alle jaktlag om å skaffe seg denne kompetansen ved å ha minst én av sine jegere på kurs! Kompetansen som kurset gir er naturligvis også viktig for de som parterer selv, da riktig håndtering er avgjørende for at kvaliteten på viltkjøttet opprettholdes.

  

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

Kursinvitasjon Vegårshei


31 08 15 SSB er på Facebook Statstisk Sentralbyrå er på Facebook med jaktdata.

10 09 15 Geir Håland Moe foredrag Vegårshei Bibliotek: han kommer til Vegårshei bibliotek tirsdag 22. september kl 19.00
Han forteller om sine år som politi på Svalbard. Han vil vise oss mange bilder av naturen der opp og forteller også om jakt på store dyr.Gratis inngang.


20 09 15 Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for lisensfelling på to (2) ulver i 2015/2016 ( 01 10 - 31 03.) Vedtaket.

16 11 15 Tre dyr tildelt i vårt område i gaupejakta. 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars, men med jaktforbud 
langfredag, påskeaften og første påskedag (25. - 27. mars 2016). Les meir her.

09 11 15 Haustmøte med presentasjon av årets elgjakt i:  Fjellheim, torsdag. 3 desember kl. 19.00 Link her.


28 10 15 Ulvejakta i vår rovdyrsone er over etter felt ulv i Fyresdal

15 05 15 Innsamling av prøve av milt frå felte elgkalvar Vegårshei. Les her.24 12 15  Viltlaget vil få ynskja alle ei god jol og godt nytt år! 

24 12 15 Ekstra lisensjakt på to ulvar i region 2 frå 01 01 16. Les her.

20 01 16 Registrer deg for lisensjakt her, eller via linken i venstre kolonne (er alltid der)

TIRSDAG 26. JANUAR 2016

I Vest-Agder er det også i 2016 kvotefri jakt på gaupe. I Aust-Agder er det to
 jaktområder med kvote, disse områdene omfatter ti kommuner. I kommunene 
Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand er det åpnet for 
kvotefri jakt. Perioden for jakt i begge fylker er fra 1. februar til 31. mars. 
I Aust-Agder stopper jakta når kvoten er fylt i områder med kvote.

Les mer


21 02 16 Det er nå mulig å rapportere jakt og fangstutbytte for jaktåret 2015/2016 på siden https://jakt.ssb.no. Svarfristen er 1. mai. For pålogging bruker du jegernummeret og postnummeret ditt som står øverst i denne e-posten, og fødselsdatoen din. Alle utenlandske statsborgere og nordmenn bosatt i utlandet har fått tildelt postnummer 0000.

Husk at jaktåret går fram til 31.mars. Hvis du har planlagt å delta på jakt eller lisensfelling, må du vente med å rapporter til du er ferdig. Årets jegeravgiftskort blir sendt ut i midten av mars.

Følg Jaktstatistikken på Facebook: http://facebook.com/ssbinnrapp.


Link også i venstre kolonne her på heimesida.

21 02 16  

NJFF-Aust-Agder har kurs for de som går offentlig ettersøk m.m.  Du kan lese meir på linken her.

 

Mvh NJFF-Aust-Agder

Ved fylkessekretær Olav SchrøderNå er programmet klart til den tradisjonelle viltsamlingen. I år vektlegger vi deltakelse fra folkevalgte, særlig første dag med valg på “Arbeidsutvalg for kommunal viltforvaltning” og programposter som vil gi en god introduksjon til lovverk, aktører og problemstillinger i viltforvaltningen.

 

Jeg ber spesielt kommunene om å spre programmet videre til politikere, jaktledere og andre interesserte i sine kommuner.  

 

Alle oppfordres til å melde fra om innspill til diskusjonsbolken på dag 2.

   

Med hilsen

  

Hans Fløystad

Rådgiver

 Aust-Agder fylkeskommune

Fylkesrådmannens kontor


21 04 16 
Hei!
Videresender denne kursinvitasjonen; “Feltkontroll av hjorteviltkjøtt” fra Skogbrukets kursinstitutt. Kurset holdes på Hjembu gård i Risør torsdag 19. mai. Gjennomført kurs gir kompetanse til å levere hjortevilt til partering uten at de indre organer og dyrets hode trenger å leveres med. Påmeldingsfrist 11. mai på www.skogkurs.no.
INVITASJONEN 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


12 04 16 Det blir årsmøte i Vegårshei viltlag tirsdag 3. mai i kommunestyresalen på herredshuset i Myra kl 18:00.


Dersom det er jaktlag som har saker de ønsker å få behandlet på årsmøtet må disse sendes til styret innen 19. april. I så fall er det fint om dere sender saker pr e-post. E-postadressene er sent til jaktleiarane.
Årsmøtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden noen dager før årsmøtet.
Viltnemndsleder og skogbrukssjef inviteres herved til årsmøte.
Mvh,
Hans Magnus Sætra
skrivar


08 07 16 Feltkontrollkurs i Froland 29 08 16 (påmeldingsfrist 22 08 16)


Vedlagt invitasjon til feltkontrollkurs i Froland 29.08.2016. Dette er årets siste kurs i Agder-Telemark!

Fint om dere distribuer denne som best dere kan. Kurset avlyses hvis det blir for få deltakere.

Invitasjonen er her.

Jannicke Modell Røhmen

Skjeggedal Sørgard

Skjeggedal 806

4834 Risdal 

Kursleder Feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Agder og Telemark www.skogkurs.noTil alle med interesse for viltforvaltning og hjortens innmarsj i landsdelen

På vegne av styringsgruppa inviteres dere herved til midtveis møte om GPS-merkeprosjektet «Sørhjort».

 

Møtet holdes  22.juni kl. 19-21 på fylkeshuset i Arendal (Ragnvald Blakstadsveg 1).

Det blir god anledning til spørsmål og dialog under møtet. Styringsgruppa ser fram til å få gode innspill før vårt påfølgende styringsgruppemøte neste dag.  

Det er ingen påmeldingsfrist eller kostnader for deltakelse, men vi setter pris på hjelp til å spre denne invitasjonen til aktuelle deltakere.  

Med hilsen

Hans Fløystad

Rådgiver

Aust-Agder fylkeskommune

Fylkesrådmannens kontor06 05 15 Valgkomitens innstilling til nytt styre. Årsmøtet 2015

05 04 15  Årets årsmøte i Vegårshei Viltlag vert  torsdag 7/5-2015 klokka 19 i kommunestyresalen. Alle papir og innspel når det gjeld årsmøtet ligg på linken "Årsmøtet 2015" i høgre kolonne. Alle jaktleiarar har fått oversendt årsmøtepapira på e-post.
Styret minner også om at saker til årsmøtet frå medlemmene må vera inne seinast 23 04 15.


05 04 15 Både kvotejakta på gaupe og lisensjakta på ulv er no avslutta.

21 03 15 Forslag til bestandsplan 2015 - 2017 frå styret i Vegåshei Viltlag.
16 02 15 Det er lagt inn fleire nye kommentarar til bestandsplanen i Diskusjonshjørnet og det er fortløpande oppdatering.17 01 15 Forslag til prinsipp som skal ligge til grunn for neste bestandsplan (2015 - 2017) frå styret i Viltlaget. Styret ber om attendemeldingar med frist 15 02 15.

09 12 14 Ytringar, innlegg og tankar om neste bestandsplan. Du kan senda innlegg til oss via e-post.

19 08 14 Lisensjakt på ulv: Vedtak om lisensfelling ulv:
Lisensjakt ulv: 1. oktober 2014 – 31. mars 2015. To ulv i heile Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud). 
Jegrar bør derfor registrera seg: Link i venstre kolonne: 
Registrer deg for rovdyrjakt04 12 14 Fellesmøtet VJFF og Viltlaget om elgjakta 2014 og rovdyr. 

26 11 14 Kvotejakt på gaupe: Til orientering videresendes denne om kvotejakt på gaupe i region 2 kommende vinter.

Vi er i et område (jaktområde G) bestående av følgende kommuner; Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Nissedal, Drangedal og Kragerø. Dette området er tildelt 4 dyr, med ei maks hodyrkvote på 6 for jaktområde C, D og G.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og TvedestrandVedtaket vil etter hvert også bli lagt ut på www.miljovedtak.no og på  www.fylkesmannen.no under de respektive fylker.


05 02 15 Ulv felt i Siljan 03 02 15. Det er no ein ulv att på kvota. Ein må ringa 37017557 før jakt og midt på dagen.

01 02 15 Me minnar om kvotejakt på gaupe som starta i dag. Det er også lisensjakt på ulv. Bruk linkane for å få meir informasjon.

04 03 15 Endringer i kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 - sammenslåing av jaktområdene D-E-F-G som innebærer gjenåpning av jakt i de tre førstnevnte:

Videresender nedenforstående informasjon fra Rovviltnemnda.

Vi ligger i jaktområde G, følgelig kan kvota nå fort bli fylt ettersom hele Telemark og Vestfold og deler av Buskerud også kan jakte på dyr fra denne kvota. 

De aktuelle jaktområdene er som følger;

Jaktområde D: Vestfold fylke, Kongsberg kommune og Øvre Eiker, Nedre

Eiker og Drammen kommuner vest og sør for Drammensvassdraget,

i Buskerud fylke og Nome, Skien, Porsgrunn,

Bamble og Siljan i Telemark. 

Jaktområde E: Tinn, Seljord, Hjartdal, Notodden, Bø og Sauherad

kommuner i Telemark. 

Jaktområde F: Vinje, Tokke, Kviteseid og Fyresdal kommuner i Telemark

og Bykle og Valle kommuner i Aust-Agder. 

Jaktområde G: Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand,

Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder og Nissedal,

Drangedal og Kragerø kommuner i Telemark.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


28 03 15  T.o.

 

Viser til e-posten sendt tidligere i dag. Det kan se ut til at gaupe nr 32 i regionen er felt i dag. Restkvota på 3 dyr kan også felles i hele regionen.

 

Mvh.

Helge

Telefonnummeret/a du må ringa kvar dag før gaupejakt finn du nede i dette dokumentet.


28 03 15 Rovviltnemndas leder har i samråd med sekretariatet tildelt reservekvoten på tre – 3 – dyr felles til  hele rovviltregionen (jaktområdene A-G i tråd med  vedtak av 25. november 2014 der det heter at:

 

«Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling og kvotefordeling, samt tildeling av reservedyr, vurderes i jaktperioden av Rovviltnemndas leder i samråd med sekretariatet.»

 

 

Følgende endring gjelder fra og med torsdag 26. mars 2015 kl. 17:00:

 

Alle jaktområder (7) med tidligere tildelte delkvoter, A – G, tildeles reservekvoten på tre – 3 - dyr.

 

Vennlig hilsen

Rovviltnemnda i region 2
Sekretariatet v/Fylkesmannen i Buskerud
Even Knutsen, seniorrådgiver
tlf.: 32 26 68 17
www.fmbu.no 
www.rovviltportalen.no31 01 15 Det er komme diverse kommentarar til Diskusjonshjørnet

05 11 14 Hundepeilar til jol? Sida Elektronikk og data/appar er oppdatert. Ver obs på nye funksjonar med ny Garmin-modell, men også betydlege begrensingar (monopolsituasjon??) mot gamle modellar. 

05 01 15 Det er mangelfull innrapportering av felte rådyr til Vegårshei Viltlag. Purre-epost er sendt til jaktleiarane. Det manglar også nokre hjortevekter. Ver snill å får rapportert inn!!

29 12 14 NB Ved innrapportering av felte rådyr frå jaktlaget er det ikkje alltid at arkfana "Summering" er oppdatert. Du vil imidlertid sjå det du har lagt inn på arkfana "Rapportering"

13 11 14  Det felles haustmøtet vert på Fjellheim torsdag 04 12 14 klokka 19.00.

Program høstmøte 2014.
 1. Innledning v/ Johan Colbjørnsen. 
2. Presentasjon av resultatene fra elgjakta v/ Helge Sines og Bjørn Saga. 
3. Pause med mat og loddsalg. 
4. Fylkeskommunen v/ Hans Fløystad kommenterer tallene og sier noe om fylkeskommunens syn på elgforvaltnigen nå og i fremtiden. 
5. Fylkesmannen v viltforvalter/ Per Ketil Omholt innformerer om rovviltsituasjonen i Austagder nå og hva vi kan forvente oss i di kommende åra. 
Ulven felt i Hovdefjell i fjor blir fremvist på møtet.

05 11 14 Temakveld om ulv og ulvejakt fleire stader. Nærmaste er Brokelandsheia: Heimat onsdag 26 11 14 kl 18 - 22. Meir informasjon her.

19 08 14 Link for å søka tilskot til viltformål Fylkesmanne i Aust-Agder. Søknadsfrist 15 01 15

27 06 14 Viltnemnda tildelte hjortevilt og bever til jaktvalda i møte 16. juni. 

Kvotene ble som i fjor, dvs:

Hjort; 5 kalver, 5 spissbukker, 5 hinder (1 ½ år og eldre) og 5 bukker (2 ½ år og eldre).

Rådyr og bever; Kvotefritt.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
02 02 13 Tall og diagram frå skjemaet "Bestandsvurdering av elgstammen" over tid. Sjå her.


26 06 14 Utvida jakttid for kanadagås:

Fylkeskommunen har nylig vedtatt utvidelse av jakttida på kanadagås med 15 dager i forkant av ordinær jaktstart. Dermed kan jakt på kanadagås i år starte allerede 26. juli.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
20 12 13 Presentasjon frå Tommy Vestøl på fellesmøtet 05 12 13:
                
                Data frå hjorteviltregisteret Vegårshei 2013  
                Sett elg rådata 2013

05 12 13  Fellesmøtet 05 12 13: Resultata frå elgjakta 2013

11 05 14 HURRA!  Problemet med å komma inn på heimesida til Viltlaget via adressa  viltlag.no eller www.viltlag.no  er no løyst. Du kan bruka adressene og kjem så rett inn på heimesida. Einaste forskjellen er at det når du brukar/skriv inn desse adressene står det i adressefeltet (øverst)  adressa: 
https://sites.google.com/site/vegarsheiviltlag/
når du er inne på heimesida. Det er slik det vert framover. Fordelen er at du då kan søka i heile heimesida direkte i søkefeltet heilt oppe på h. side


21 04 14 Då minner me om årsmøtet på kommunehuset i Myra torsdag 24 april kl 19.00. Rekneskap for 2013 her.
02 02 14 E-post med  informasjon til jaktlaga i samband med årsmøtet i Viltlageter sendt ut til alle jaktleiarane 02 04. Dersom du ikkje har fått dette  gå inn på linken  Årsmøtet 2014.
Årsmøtet til Vegårshei Viltlag vert i kommunestyresalen torsdag 24 04 14 kl 19.00

27 03 14 Det er  to grupper studentar som jobbar for Vegårshei Viltlag med å laga dataverktøy for analyse av elgtann-data og kobling av dette mot annan informasjon som vær, sett elg etc. Arbeidet er deira bacheloroppgåve etter 2,5 års data/informatikkstudium. Oppgåvene skal vera ferdige i mai/juni 2014. Bilete og namn.
27 10 13 Frå innhegninga til Odd Inge:

Innhegning Odd Inge oktober 2013

09 06 13 Mykje interessant lesestoff frå NJFF. Du må klikka på lista i venstre kolonne i sida du kjem til. Under "Jakt og skyting" finn du dette.
02 10 13 Meir stoff lagt ut inn under Mat av vilt og Elg og Hjort.
Sept 2013 Oppfordring frå styret i Vegårshei Viltlag:Ut i frå dei aller fleste tilbakemeldingane styret har fått frå jaktlaga og den den verdien det ligg i å ha store produksjonsdyr av begge kjønn vil styret i Vegårshei Viltlag på det sterkaste anbefala at jaktlaga sparar stutar med meir enn 5 taggar i resten av planperioden. Me meiner at dette vil vera av betydeleg verdi for framtidas elgstamme på Heia og vil vera langsiktig pleie og tenking.
27 09 12 Etter jaktleiarmøtet er tillegget til bestandsplanen endra. 
                 Les heile bestandsplanen her.
07 07 13 Les om elgvorter
07 07 13 Eiga side om "Sjukdom på Jeger og Dyr"
06 11 13 Ulv skoten på Vegårshei. Les her!
             Det manglar fortsatt ein god del jaktlag!!!
19 01 14 Brev og spørsmål til jaktlaga før årsmøtet 2014                  E-post er send ut til alle jaktleiarane. Dei som ikkje har fått dette må gje beskjed. Jaktleiarane har fått beskjed om å senda informasjonen vidare til medlemma i jaktlaget.
22 01 14 Klage på utvida lisensfellingskvote for ulv avvist. Les også linken om ulvejakt av 12 01 14 under.
27 02 14 Det byrjar å koma svar frå jaktlaga.

17 11 13 Link til rapportskjema "Bestandsvurdering av elgstammen 2013" og "Spørsmål om sett merka elg" er sendt ut til jaktleiarane. Me minner om frist 20 11 for å svara og å få sendt/levert elgtenner til Tommy Vestøl skogbrukssjef. Me minner også om at i år skal skjemaet "Sett elg" med innrapportering av sett elg, skoten elg samt sett hjort og skoten hjort leverast inn på Sett og skutt. Link her og i venstre kolonne.

Viltsamlingen 2013 Foredraga er her

Fellesmøte for kommunal og privat viltforvaltning ble arrangert på Strand Hotell, Fevik 3.april med 47 deltakere. Møtet ble arrangert av fylkeskommunen i samarbeid med Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning og Fylkesmannen i Aust-Agder. Møtet er viktig for kompetansebygging og erfaringsutveksling mellom aktørene i viltforvaltningen.

13 07 13 NB Viktig informasjon er sendt ut til jaktleiar som e-post med beskjed om at dette skal sendast vidare til alle medlemmer i jaktlaget. Dersom du ikkje har fått e-post frå jaktleiar så kontakt han og purr slik at heile jaktlaget får informasjonen blant anna om hjortejakta. NB Dersom du er jaktleiar og ikkje har fått e-posten så gje beskjed snarast.
13 10 13 Fellesmøtet Vegårshei JFF og Vegårshei Viltlag vert torsdag 05 12 13 kl 19.00 på Fjellheim
12 01 14 Minner også om: Kvotejakt Gaupe 01 02 - 31 03 14  Ny link
12 01 14 Lisensjakt på ulv frå 11 01 14 Svært viktig å lesa det under

Lisensfelling på ulv

Rovviltnemnda i region 2 har økt kvoten med to ulver fra og med 14. desember.

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 13. desember 2013 endret kvote for
lisensfelling på ulv. Kvoten ble økt med to – 2 – ulver. Ny kvote gjelder for hele region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) fra og med 14. desember 2013. Roviltnemnda vurderer et slikt uttak til å ikke skade bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket om økt kvote er gjort, belastes kvoten. Lisensfellingsperioden er ut mars måned neste år, men stanses tidligere ved fylt kvote.

Jegeren plikter å holde seg orientert om det er felt dyr.  Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen 37 01 75 57 hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14. Hvis en ulv felles eller påskytes, gi straks – og innen en halv time – melding til Fylkesmannen i Aust-Agder på tlf. 957 29 269. Meld også straks fra til lokal rovviltkontakt, som vil kontrollere det felte dyret.

 

For mer informasjon;

http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Lisensfelling-pa-ulv/

 

Mvh

Tommy Vestøl

Skogbrukssjef

Vegårshei/Tvedestrand

Kommunehuset, 4985 Vegårshei

Tlf:37170213


22 01 14 Før rådyrjakta startet i høst ble det sendt ut skjema til jaktledere i Vegårshei og Tvedestrand kommune om “Bedre rådyrjakt 2013-2014”. Undertegnede har fått inn veldig få skjema, 3 fra Tvedestrand og 7 fra Vegårshei. Disse må sendes inn snarest hvis vi skal få muligheten til å få et godt nok datagrunnlag som kan rapporteres til NJFF. Minner på tidligere anmodning at hvis vi får inn over 100 skjema får vi utarbeidet en egen rapport med bakgrunn i undersøkelsen. Skulle vi ikke få inn nok skjema fra hver kommune, skal undertegnede forhøre seg med NJFF-sentralt om å slå sammen kommunene slik at vi får en god rapport. Skjema som er utfylt kan leveres enten til undertegne eller landbruksrådgiver i Tvedestrand kommune.

 

 

 

 

Mvh

Tommy Vestøl

Skogbrukssjef

Vegårshei/Tvedestrand

Kommunehuset, 4985 Vegårshei

Tlf:37170213

21 06 13 Undersøkinga Bedre rådyrjakt 2013 - 2014   Informasjon og skjema.  Jegerar på Vegårshei er invitert med i denne undersøkinga. Les informasjonen!

01 02 14 E-post med spørsmål og informasjon til jaktlaga i samband med årsmøtet i Viltlaget 24 04 14 er sendt ut til alle jaktleiarar. Dersom du ikkje har fått dette så kontakt din jaktleiar og be om at e-posten vert sendt vidare til alle medlemmer eller gå inn på linken Årsmøtet 2014.

27 02 14 Spanande ope møte om hjortejakt onsdag 12. mars klokka 19.00 til 21. 00 på kantina i fylkeshuset i Arendal (Ragnvald Blakstadsvei 1).

Aust-Agder fylkeskommune samt NJFF-Vest-Agder og NJFF-Aust-Agder inviterer til møte om hjort, hjorteforvaltning og hjortejakt.

 

Erling Meisingset har gjennomført et forprosjekt om “Hjort i Sør” og vil som en del av dette gi oss en innføring om hjort generelt og noen tanker om hvordan vi kan ha glede av Sørlandshjorten. Han vil lansere GPS-merking for å innhente mer kunnskap om hjortens trekkmønster og leveområder i vår landsdel.   

 

Fint om dere videreformidler invitasjonen til aktuelle deltakere. Vi holder åpent hus! Med hilsen

 

Hans Fløystad

Rådgiver

20 12 13 Midlertidig stans i lisensjakt på ulv

Jakten er stanset t.o.m. 10. januar mens tre klager er til behandling i Miljøverndepartementet.

Rovviltnemnda i region 2 behandlet tre klager på utvidet lisensfellingskvote i møte 18. desember kl. 1500. Ingen klager fikk medhold i Rovviltnemnda, men det ble gitt oppsettende virkning på klagene fram til og med 10. januar 2014.

Lisensfellingen er derfor midlertidig stoppet frem til og med 10. januar 2014. 11. januar starter jakten opp med mindre departementet gjør om vedtaket. Jegere skal ringe informasjonstelefonen for lisensfelling, 37 01 75 57, hver dag før jaktstart.

http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Midlertidig-stans-i-lisensjakt-pa-ulv/

 

Mvh

Tommy Vestøl

Skogbrukssjef

Vegårshei/Tvedestrand

Kommunehuset, 4985 Vegårshei

Tlf:37170213


NB  Fellesmøtet Vegårshei JFF og Vegårshei Viltlag vert torsdag 05 12 13 kl 19.00 på Fjellheim.
06 03 13 Svar og papir til årsmøtet 2013 byrgjar å komma inn.
Sjå under "Årsmøtet 2013" oppe i høgre kolonne.


17 10 12 ULVEJAKTA ER STARTA ATT MED UMIDDELBAR VERKING.                 Les meir her         

11 06 12 Nye bilete: sjå i "Fotoalbum" oppe i høgre kolonne.
Her er hjort, elg, grevling og rev. Bilete vert teke imot med takk.
11 06 12 Elgjakt til og med 15 11 i 5 år framover. Sjå vedtaket her.

 
0102 13 Kvotejakt på gaupe startar i dag jakttid 01 02 - 31 03 13. For kvotar, telefonnummer etc sjå her.  Sjå også under "Rovdyr"
26 02 13 Måling av trofè Vegarheim Kulturhus laurdag 9. mars kl 09.00 - 16.00. Les meir her.
27 09 11  Høstmøte (fellesmøtet) er planlagt torsdag 1.desember i Vegårsheihallen. Meir her.

11 06 12 Elgjakt til og med 15 11 i 5 år framover. Sjå vedtaket her.
                                               Nye jakttider
26 01 12 Artikkel i Varden: Fleire kalvar når elgkua får fôr. ,                         Her er foredraget Elgfôringsprosjektet  2006 - 2011.        Eller prøv her.


12 01 12 Resultat frå tannanalysane 2011 er komt og ligg under "Vedlegg" på sida "Jakta 2011 Vegårshei"

07 01 12 Eksempel på lokale forskjellar  i elgstammen Vegårshei med data frå 1996 - 2011. Sjå her "Elgforvaltning" under "Vedlegg"07 01 12 Dokument frå møtet i Aust-Agder Fylkesting de 2011 angåande elg og hjorteforvaltning ligg under sida "Elgforvaltning" nederst under "Vedlegg"


01 05 12 Det er komme ei endring i forslaget til bestandsplan for elg 2012 - 2014. Sjå under: Årsmøtet 2012
28 12 11 Vegårshei har fått tildelt pengar til trafikk - vilttiltak. Les meir her.17 11 11 Bli kjent med heimesida: kikk på Elgforvaltning
01 10 11 Mykje spanande nytt: Mat av vilt


27 09 11
  Høstmøte (fellesmøtet) er planlagt torsdag 1.desember i Vegårsheihallen. Meir her seinare.

Meir informasjon på linken Rovdyr

09 06 11. Ny rovdyrfoldar for Aust-Agder. Ligg som fil nederst på sida "Rovdyr" under vedleg
 
g.

Frå Helge Sines har me fått oversikt over sett hjort i elgjakta: sjå "Sett hjort i elgjakta 2010 - Jaktlagsvis" 

03 01 11 Frå Helge Sines er det komme oversikt over aldersbestemming av elg for jakta 2010. Sjå her under "Vedlegg". Han har også skreve "Elgaldre 2010 - Gjennomsnittstall med kommentarar"

17 08 11 Det inviteres til ope høringsmøte elg- og hjorte-forvaltning: Les meir her______________________________________________________

lagt inn 4. sep. 2011 11:53 av Viltlag endre99   [ oppdatert 4. sep. 2011 11:56 ]
7.september på Fjellheim på Vegårshei. 
Møtet starter kl. 19 og påregnes å vare to timer. 

Hvordan forvalte elg og hjort i Aust-Agder?

Fylkeskommunen har lagt forslag til nye mål for forvaltning av elg og hjort ut på høring med frist 15.oktober. 

05 08 11 Kurs: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 10 09 11 Les meir her

lagt inn 5. sep. 2011 12:40 av Viltlag endre99
Kursinformasjon: 
 
Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Holt Landbruksskole Tvedestrand 10. september 2011
Ny forskrift med nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt ble gyldig 1. 
mars 2010. En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på
eget kjøtt. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. 
Mulighetene er nå til stede for en enklere og billigere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.
Hensikt Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til 
Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget 
kjøtt og øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer.
Målgruppe Erfarne jegere (minimum 5 år hjorteviltjakt) med slakteerfaring (minimum 20 stk 
utvommede hjortevilt) som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt fortrinnsvis på 
eget jaktlag.
Sentrale Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet. 
emner Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og 
sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til 
slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.
Kursansvarlig Kursleder: Jannicke Modell Røhmen
Veterinær: John Henrik Aas
Forelesere: Tom Aurebekk Udø
Sted og tid Holt Landbruksskole i Tvedestrand. Lørdag 10. september kl 9-17.
Økonomi Kursavgift, inkludert mat i kurstiden og kursmateriell: kr 1 800,-.
Påmelding på www.skogkurs.no (ikon i høyremargen) innen 10. august. Deltakerbegrensning. 

13 11 10. Informasjon om " 

12 05 10 Det er lagt mykje stoff om vinterforing under "Foringsprosjekt/Viltåker" og om rovdyrjakt (NB rev) under "Rovdyr" i høgre kolonne. 

08 04 11
Tema til Viltlagas fellesmøte?
Hvert år i februar bruker viltlaga i Østregionen ( Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei) å ha et  fellesmøte for alle interesserte. I år hadde vi det på Vegårshei, der temaet var et lysbildeforedrag om
storfugleiker, ved Øyvind Duus. Ellers er det vanlig å presentere avskytingsresultatene for hver kommune. I år presenterte vi også Vegårshei Viltlags Elgenhetsmodell, som det er interesse for i de andre viltlaga.
For å gjøre disse viltmøtene attraktive for flest mulig, ble de frammøtte oppfordret til å foreslå tema for seinere fellesmøter. Denne oppfordringa blir derfor nå også lagt ut på heimesida vår: Forslag til tema sendes leder av Vegårshei Viltlag. E-post

08 04 11 Presentasjonen om elgeiningsmodellen på fellesmøtet 28 02 11

08 04 11 Prosjektet med undersøking av elg-lever i 2009 er diverre ytterlegare utsett p.g.a sjukdom.
 


17 08 11 
Det inviteres til  åpne regionvise høringsmøte:
7.september på Fjellheim på Vegårshei. 
Møtet starter kl. 19 og påregnes å vare to timer. 

Hvordan forvalte elg og hjort i Aust-Agder?

Fylkeskommunen har lagt forslag til nye mål for forvaltning av elg og hjort ut på høring med frist 15.oktober. 

18 08 11       Kurs i rådyrforing:
De siste vintrene har det vært kald og dårlig forhold for rådyr i store deler av Aust-Agder. Flere har begynt å fore rådyra for å øke overlevelseevnen for dyrea. På bakgrunn av dette har NJFF-Aust-Agder fått laget er kurs:

Det blir kurs i praktisk foring av rådyr 23.august kl. 1800 på Espeland på Vegårshei. Reiulf Heen forteller om sine erfaringer og du får sett ein av foringsplassene til Reiulf. Kaffiservering. Kurset er gratis.

23 02 11  

Hei.

Jaktlagene gjøres med dette oppmerksomme på den årlige fristen 31. mars for å søke tilskudd fra det kommunale viltfondet. Økonomien i fondet er riktignok ikke "all verden" for tida, men Viltforum vil gi råd og Viltnemnda behandle alle innkomne søknader på sitt møte 11. april.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef


10 02 11 
Årsmøtet i Vegårshei Viltlag i 2011 er planlagd til torsdag 5. mai kl 19.00. Me ber om at saker til årsmøtet vert sendt inn til styret innan 01 04 11.


29 01 11 Kvotejakt på gaupe startar 01 02. Sjå her for meir informasjon.  Hugs at du må registrera deg. Dette er svært enkelt: finn fram personnummer og jakt-beviset og gå inn på "Registrer deg for rovdyrjakt" i høgre kolonne.
Jaktområde Vest: Aust-Agder fylke og Fyresdal, Nissedal, Drangedal og Kragerø kommuner i Telemark – 4 dyr.
14 03 11 Siste nytt ang. gaupejakt:

Ny utsatt frist for eventuell gjenåpning av kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2

Saken ble fredag oversendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse.

Rovviltnemnda har anmodet MD om rask saksbehandlig og har på ny utsatt iverksettelse av vedtaket om økt hunndyrkvote, nå fram til avgjørelsen er gjort, ev. seinest fredag 18 . mars. Det innebærer at det per i dag fortsatt ikke er gjenåpnet for jakt på gaupe i regionen.

Samtidig har Rovviltnemnda presisert at dersom jakt gjenåpnes, vil det kun skje i de områder som ikke allerede har tatt ut sin opprinnelige kvote.

Informasjonstelefonene for kvotejakta i de respektive fylkene vil bli oppdatert  dersom jakta gjenåpnes.

 

Vennlig hilsen

Rovviltnemnda i region 2
Sekretariatet v/Fylkesmannen i Buskerud

09 03 11

Videresendes til orientering. (Sjå dei tre dokumenta om gaupe nederst i denne kolonna under "Vedlegg".

Det er foreløpig felt 2 av de 4 tildelte i vår region, begge i Bygland. Men jakta ble altså stoppet for et par uker siden da hunndyrkvota på 10 var fylt. Nå ser det imidlertid ut til at jakta kan fortsette igjen fra slutten av denne uka.

Helge Sines

22 02 11 

Viltmøte, ope møte

Mandag 28.februar kommer Øyvind Duus til Fjellheim på Vegårshei kl 19.00. Han skal fortelle om et 3-årig prosjekt om skogsfugl - leiker i Froland. Bl.a. om erfaringer med å tynne fram leiker i ungskog. Det blir bilder og foredrag. Det blir også en oppsummering etter høstens jakt i østregionen. Det er viltlaga i Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør som er arrangør.

M

vh 

Tor Kvifte

26 10 10. Fellingsavgift:
Satsene for fellingsavgifter: 
 
Kommunen fakturerer det enkelte jaktlag i etterkant av jakta, da avgiften skal betales for felte dyr. 
  
Fellingsavgiftene er i denne valgperioden (retningslinjene for det kommunale viltfondet blir revidert første år i hver valgperiode);
Elg:    465 kr for dyr 1 1/2 år og eldre og 100 kr for kalv.
Hjort:    350 kr for dyr 1 1/2 år og eldre og 210 kr for kalv. 
 
Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef
01 12 10 Det manglar fortsatt eindel innrapportering når det gjeld "Vurdering av elgbestanden" og "Sett merka elg". Sjekk om ditt lag har rapportert her.

23 01 11 Åpent fellesmøte for viltlaga i østregionen på Fjellheim måndag 28 02 11 kl. 19.00. Velkommen!     
Program: 
 
Leder for kvelden Terje Asdal leder Risør Viltlag
Hvert viltlag legger fram resultat for jakta.
Vegårshei Viltlag er blitt spurt om å orientere om enhetsmodellen.
Kveldens foredrag blir med Øyvind Duus.
Han leder ann et forskningsprosjekt på storfugl og leiker i Froland.
18 10 10. Her er første resultat av elg-leverundersøkinga i fjor:
*Vi har nå fått de første resultatene, og jeg har her skrevet kort om eventuell betydning av inntak av elglever for metallbelastning hos
mennesker:
    Ut fra et folkehelse-perspektiv viser resultatene generelt lave konsentrasjoner av alle tungmetaller, inkludert bly, kadmium og kvikksølv, som anses som de viktigste helseskadelige metallene i miljøet (Folkehelseinstituttet). Når det gjelder kadmium spesielt, er det slik at dette tungmetallet akkumuleres i lever og nyre, slik at høyt inntak av lever og nyre generelt kan bidra betydelig til den totale kadmiumbelastningen. Det er imidlertid ikke sannsynlig at inntak av 
elglever fra egne dyr vil være nok til å overskride tolerabelt inntak. 

Resultatene viser at konsentrasjonen av kadmium i elglever varierer geografisk. De høyeste mediankonsentrasjonene av kadmium er observert i elglever fra Telemark (Bamble, Kragerø). De laveste kadmiumkonsentrasjonene finner vi i elglever fra Finnmark (Tana) og Trøndelag (Stjørdal, Trondheim).

Med vennlig hilsen
Marit Nordløkken
Stipendiat, NTNU

04 10 10. Alle jaktleiarar skal ha fått tilsend linkar for innrapportering av jaktdata. Ta kontakt dersom ikkje dette er motteke.


31 08 10
Hei.
Nå har vi omsider også fått alderen til de elgene det ble levert leverprøver av i fjor høst. Vedlagt følger en total oversikt over alder på alle elgene, sortert etter jaktlag. I tillegg sendes med en beregning av gjennomsnittstall, sammenlignet med talla fra tidligere år med tilsvarende aldersundersøkelse.
Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef
Aldersbestemmelse elg 2009 Vegårshei komplett: sjå fil nederst på sida under "Vedlegg"


27 08 10 Det var hjortejaktmøte på Vegårshei laurdag 07 08 10. Programmet finn du her. Foredraga finn du her.

24 08 10. Flått og hjorteflue:
Informasjon om utfylling av baksida av tannkonvolutten for dei som vil registrera flått og hjortelusflue på tannkonvolutten. Gå til "Flått og hjortelusflue". Les beskrivinga som er nederst under "Vedlegg" .  Trykk på "Vis". Her er det utfyllande informasjon og teikning over kor ein skal sjå etter flått og hjortelusfloge. Dersom ein har fylt ut tannkonvolutten treng ein ikkje registrera dyret elektronisk.

18 07 10 Dei fire Viltlaga (Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei) har fått 24.000 kr i tilskot frå Aust-Agder Fylkeskommune. Meir informasjon om dette seinare.

05 0610 Det er lagt inn mykje ny informasjon og rydda under "Rovdyr", Foredrag, presentasjonar, artiklar, rapportar og vitenskap", "Skjema" og "Ettersøk". Under "Skyting" er det lagt inn ein masse blinkar ein kan trykka ut for skytetrening. Alle linkar ligg i høgre kolonne.


29 05 10 VS: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I REGISTRERING AV FELT HJORTEVILT, FLÅTT OG HJORTELUSFLUE 


08 04 10 Hei. 
Videresender årets elgrapport for Aust-Agder, utarbeidet av Faun Naturforvaltning på oppdrag fra Fylkesmannen. 
Mvh.
Helge Fila ligg nederst på denne sida under "Vedlegg" og seinare i "Arkiv i eigen nettstad" 
31 03 10 
Hei.
Vedlagt følger sluttrapporten for "Prosjekt vinterforing av rådyr i Vegårshei", samt referatene fra alle møtene i prosjektgruppa.
De som har satt i gang foring ønskes lykke til videre! Samtidig håper vi at prosjektet og resultatene som flere har oppnådd motiverer også andre til å sette i gang.
Mvh.
Helge Sines
sekr. i prosjektgruppa   Dette ligg i "Foringsprosjekt" i høgre kolonne.

31 03 10 Alderen til elgane som var med i tungmetall i elg prisjektet kjem nok ikkje før over sommaren, men vert lagt ut på heimesida så snart dei kjem.


21 03 10 Her kan ein skriva ut kart. Kjem til å verta liggande nede i høgre kolonne vidare.


20 03 10 
Oppdatert informasjon om Færsnes Gjestegård og kjøp av vilt og fisk


24 0910. Ettersøkshund: gå inn på "Ettersøk og hundeoversikt". Behov for å få tak i jaktleiar for eit jaktlag eller viltnemda? Gå inn på "Jaktlag og jaktleiarar, styret Vegårshei Viltlag og Vegårshei Viltlnemd" alt i høgre kolonne.

08 09 10 
"Utvidet jakttid for elg i Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand og Froland

Fylkesutvalget vedtok enstemmig at Aust-Agder fylkeskommune utvider elgjakta til og med 15. november for kommunenene Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand og Froland for 2010 og 2011. Både kommuner, grunneiere og jegerorganisasjoner skal arbeide aktivt for å praktisere samjakt på storvilt/småvilt. Kommunene skal årlig rapportere praksis for samjakt sammen med rapportering av storviltjakta og ha ansvaret for å spre informasjon om jakttider til andre brukere av utmarka.

Dersom det blir særlige ulemper for andre brukere av utmarka, kan ordningen med utvidet jakttid oppheves."
01 06 10 Bilete frå Odd Inge Nærestad og Rune Simonstad sjå fotoalbum. Også andre nye bilete.

17 11 10:
Høstmøte

Sted: Vegårsheihallen
Tid: Torsdag 25.11.2010 kl.18.00

Program:
- Velkommen
- Rapport fra elgjakta 2010
- Premieutdeling skytecup
- Klubbjakker
- Pause m/loddsalg og trekning
- Foredrag v/Grunde Hommelsgård

Arrangør:
Vegårshei Viltlag
Vegårshei Jeger & Fiskerforening


27 08 10 Jaktleiarmøtet vert torsdag 16 09 10 kl 19.00 i kommunestyresalen. For saksliste sjå "Referat styremøtet 26 08 10" under.

27 08 10 Søknaden om forlenga elgjakt skal handsamast  i møte i fylkeskommunens sitt planutval 07 09 10.15 03 10 Tilgang til publikasjonen "Skitt jakt"
Vegårshei Viltlag og midway Norge reduserte prisar på viltkamera. Les meir her.
16 02 10  Nye bilete frå foringsplassen på Espeland i fotoalbumet.
08 02 10 Snøtilhøva og viltet les dette. 
04 02 10
EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I VEGÅRSHEI KOMMUNE

FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG

16 02 10     Søknadsfrist 31 03 10!
Jaktlagene gjøres med dette oppmerksomme på den årlige fristen 
31. mars for å søke tilskudd fra det kommunale Viltfondet. Det er riktignok dårlig økonomi i fondet for tiden, men Viltforum vil naturligvis gi råd og Viltnemnda behandle alle innkomne søknader på sitt møte i slutten av april.
Mvh.
 Helge Sines Skogbrukssjef

19 01 10 Informasjon frå Helge Sines om resultata frå hjorte- og rådyr-jakta 2009 ligg under hjort og rådyr underBestandsplanar og jaktresultat
18 02 10 UTREDNING AV EVENTUELL ANKEINSTANS I VEGÅRSHEI VILTLAG konklusjon
08 02 10 Spørsmål til jaktlaga før årsmøtet. Svarfrist 20 03 10

24 02 10 Referat Styremøte Vegårshei Viltlag 26 01 10
23 02 10 Forskningsprosjekt-elg; tungmetaller og andre grunnstoffer i lever.
18 02 10 UTREDNING AV EVENTUELL ANKEINSTANS I VEGÅRSHEI VILTLAG konklusjon
26 01 10 Invitasjon til evalueringsmøte for prosjektet om vinterforing av rådyr   i kommunestyresalen onsdag 17. mars kl 19.00

DN-rapport 8-2009 "Strategi for forvaltning av hjortevilt - Verdsatt lokalt, anerkjent globalt".
Rapporten ligg  i Vegårshei Viltlag sitt arkiv under
Søknad om viltfremmande tiltak
Gaupejakta 2009 Aust-Agder link til Fylkesmannen
Comments