Pályázatok


NCA-CIV-10-E Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány létrehozása

Gábor Hamvas, 2010. ápr. 23. 7:59   [ 2010. máj. 18. 23:49 frissítve ]

http://www.nca.hu/?page=news/details&hir_id=556

NCA-CIV-10-F Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása


NCA-CIV-10-F Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása

1. A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nyomtatott és elektronikus sajtótermékei, kiadványai létrehozásának támogatása:

F/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.

F/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.


4. A pályázatban be kell mutatni:

F/1. kategóriában:
- a kiadvány vagy sajtótermék formátumát, a terjesztés módját, körét;
- esetleges lapengedélyt;
- meglevő kiadvány esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést és/vagy a tervezett példányszám-emelkedést, annak indoklását;
- amennyiben a kiadvány elektronikusan is megjelenik, akkor ennek helyét (weboldal), formáját és módját;
- a témakör bemutatását, annak részletes indoklását, a kiadvány tervezett tematikáját;
- az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését;
- a megjelenés rendszerességét, példányszámát;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

F/2. kategóriában:
- az elektronikus sajtótermék formátumát, a terjesztés módját, körét;
- meglevő hírlevél esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést, és a tervezett olvasói szám emelkedését, annak indoklását;
- a témakör bemutatását, annak részletes indoklását és tervezett tematikáját;
- az előkészítés, az előállítás és a megjelenés időbeni ütemezését;
- a megjelenés rendszerességét;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.


a. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 kategóriára nyújthat be pályázatot, amelyen F/1. kategória esetében maximum 1 500 000 Ft, F/2. kategória esetében maximum 750 000 Ft igényelhető. (A NCA Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján egy szervezet összesen maximum 11 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA szakmai pályázatok forrásaiból. Ugyanazon programhoz, projekthez egy naptári évben támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.

Kidvány pélyázat ncaNCA-CIV-10-E Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatása


A pályázat célja
a civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatása:

4. A pályázatban be kell mutatni:

- a kiadvány megjelenésének indokoltságát;
- a tervezett kiadvány tartalmi vázát és megjelenési formáját;
- amennyiben a kiadvány az interneten is megjelenik, akkor ennek helyét (weboldal), formáját és módját;
- a kiadvány célcsoportját és tervezett elérését;
- az előkészítés, az előállítás és a megjelenés időbeni ütemezését;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

a. minimum 100 000 Ft és maximum 1 000 000 Ft igényelhető

játszótér

Gábor Hamvas, 2010. ápr. 12. 2:42   [ 2011. ápr. 15. 11:12 frissítve ]


Próba mp3


*******************************

Your browser does not support the audio element. *******************************
Your browser does not support the audio element. *******************************

Ez a kód beilleszt más oldalakat gördítősáv bekapcsolásával:

<p><iframe width="800"
height="600"
frameborder="0"
scrolling="yes"
style="border: 0pt none;"
src="https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cDIwYThJS216TkZLT3BfLTJZYUhjWFE6MA..">
</iframe></p>
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy


*******************************
Ez a kod pdig googli doksi ablak:

<img origsrc="0ARumKD8W-8auZDRoZmN6eF84OGN3dnFkdDNi"
 type="writely"

id="8240306665425383"

 props="align:left;isKixDocument:false;showBorder:true;showBorderTitle:true;borderTitle:Világfa Termékvédjegy;objectTitle:Világfa Termékvédjegy;height:600;width:400"

style="display: block; text-align: left;"

src="https://www.google.com/chart?chc=sites&amp;cht=d&amp;chdp=sites&amp;chl=%5B%5BGoogle-dokumentum%27%3D16%27f%5Cbf%5Chv%27a%5C%3D198%270%27%3D197%270%27dim%27%5Cbox1%27b%5CDBD9BB%27fC%5CDBD9BB%27eC%5C15%27sk%27%5C%5B%22Vilgfa+Termkvdjegy%22%27%5Dh%27a%5CV%5C%3D12%27f%5Cbf%5C%5DV%5Cta%5C%3D199%27%3D0%27%3D198%27%3D597%27dim%27%5C%3D199%27%3D0%27%3D198%27%3D597%27vdim%27%5Cbox1%27b%5Cva%5CFFFEF0%27fC%5CDBD9BB%27eC%5Csites_writely%27i%5Chv-0-0%27a%5C%5Do%5CLauto%27f%5C&amp;sig=e3JPOoaJb3mppCAqiTS32zKGB7I"

height="600" width="400"><br>
******************************

*******************************************************Névtelen dokumentum


Include gadget (iframe)


Google Wawe

Google Wave Gadget

Google Wave GadgetTÁMOP 5.5.1.A/10/1 helyi közösségi kezdeményezések, programok

Gábor Hamvas, 2010. ápr. 9. 2:53

http://www.nfu.hu/doc/2219

TÁMOP 5.5.1.A/10/1 - „Horizontális célkitűzések megvalósulását elısegítı helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása”

A.
A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban TÁMOP) horizontális céljai – az alapelvekkel összhangban - minden kiírásban megjelennek, de emellett szükség van olyan fejlesztésekre, amik átfogóan, kifejezetten a horizontális célokra fókuszálva valósítanak meg fejlesztéseket. Ezért jelen konstrukció azokat a fejlesztéseket támogatja, a helyi szereplők együttműködésén, részletes szükségletfelmérésen alapuló olyan fejlesztéseket, amelyek elsődleges célja a TÁMOP keretében megfogalmazott horizontális célok helyi szintű elősegítése.
A konstrukció alapvető célja a horizontális célok megvalósításának előmozdításán keresztül a hátrányos helyzetű (elsősorban alacsony iskolai végzettségű, munkanélküliség, elszegényedés által fenyegetett, alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkező) társadalmi csoportok integrációjának elősegítése, a helyi közösségekben élők életminőségének javítása, a civil társadalom megerősítése és a helyi társadalmi aktivitás növelése. Ezzel a konstrukció hozzájárul a szegregáció és a szelekció megállításához, valamint a kohézió erősítéséhez.
Konkrét cél a Társadalmi Megújulás Operatív Programban megfogalmazott horizontális célokra építve, a helyi érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása alapján olyan szakmai programok megvalósítása, amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi integrációját valósítják meg, hozzájárulnak az életminőség javulásához új módszerek, jó gyakorlatok bevezetésével, terjesztésével és alkalmazásával.
A konstrukció keretében megvalósuló kezdeményezések, fejlesztések a helyi és/vagy kistérségi érdekek és szükségletek felmérése és összehangolása alapján, a helyi szereplők bevonásával és együttműködésében kerülnek kialakításra.
A Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP-ban) megfogalmazott horizontális célok a következők:
1. Az esélyegyenlőség elősegítése
2. A fenntarthatóság követelménye
3. A területi kohézió elősegítése
4. Nemzetközi és régiók közötti együttműködés
5. A társadalmi innováció eredményeinek elterjesztése, a tapasztalatátadás.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.100.000.000 forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) kerül felhasználásra.A Közép-magyarországi régió területén forrás nem használható fel. A projektek keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére meghatározott elszámolható költségek összegének maximum 10 százaléka, azaz összességében legfeljebb 110.000.000 Ft fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
3
B.
PÁLYÁZÓK KÖRE
Konvergencia régiókban horizontális tevékenységet folyatató (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) non-profit szervezetek, illetve azok konzorciumai, amelyek az adott településen, kistérségben tevékenységet végeznek és a vállalt horizontális célokkal kapcsolatosan szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
B1.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
Non-profit szervezetek:
􀂃
jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek (KSH 599, KSH 69)
􀂃
Egyéb egyesület (KSH besorolás 529)
􀂃
Egyéb alapítvány (KSH besorolás 569)
􀂃
Egyházak (KSH besorolás 55).
A pályázó szervezetnek vagy jogelődjének a bíróság nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelésének dátuma nem lehet későbbi, mint 2008.január 1.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi formában is benyújtható pályázat, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján.
Konzorciumi partnerek az alábbi szervezetek lehetnek:
􀂃
jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek (KSH 599, KSH 69)
􀂃
Egyéb egyesület (KSH besorolás 529)
􀂃
Egyéb alapítványok (KSH besorolás 569)
􀂃
Egyházak (KSH besorolás 55).
A pályázó konzorciumi szervezetnek vagy jogelődjének a bíróság nyilvántartásba vételi végzése jogerőre emelésének dátuma nem lehet későbbi, mint 2008.január 1.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

A konzorcium maximum háromtagú lehet. Egy pályázó (vezető partner) és két konzorciumi partner bevonása lehetséges.

Egy pályázó szervezet akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként csak egyszer nyújthat be pályázatot.
Konzorciumok esetén a támogató a támogatási összeg kifizetését partnerenként kezeli.
4
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
C.
PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A projekt előkészítés szakasza (maximális időtartama 3 hónap:
A Projekt előkészítő szakaszában (a projekt előkészítő szakasza a pályázat megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart) végzett előkészítő tevékenységek, kiemelten:

Horizontális területen/területeken jelentkező hiány vagy probléma feltárása

Helyi erőforrások, szükségletek, célcsoport igényinek felmérése

Cselekvési terv kidolgozása a feltárt horizontális területen/területeken jelentkező hiány vagy probléma feltárására, a helyi társadalmi probléma megoldása érdekében.
A cselekvési terv részét képező helyzetelemzés alapján kiválasztásra majd alátámasztásra kerül, milyen helyi szükséglet/szükségletek kielégítését vállalja a program megvalósítása során. Több típusú szükséglet és társadalmi csoport esetén, indokolni kell a kiválasztott probléma elsődlegességét.
Megvalósítás szakasza
Az alábbiakban feltüntetett komponensek közül az 1-es komponens önmagában nem válaszható, csak más komponenssel együttesen.
1. komponens: Módszertani fejlesztés és adaptáció

Az egyes horizontális célok megvalósításának hazai illetve külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése és megismerése (a projektben résztvevő megvalósítók és a célcsoport tagok számára)

Az egyes horizontális célok megvalósításához kapcsolódó hazai illetve külföldi jó gyakorlatainak adaptálása;

Nemzetközi és hazai együttműködés, tapasztalatcsere

Rugalmas, gyakorlat-orientált képzési módszerek kialakítása, kipróbálása

A felnőttképzési törvényben meghatározott képzési programok akkreditációja

A program keretében elkészült szakmai anyagok publikálása a szervezet honlapján, az ehhez szükséges indokolt fejlesztések végrehajtása.
2. komponens: Képzés és tanácsadás

Célcsoporttagok számára képzés és tanácsadás

Önkéntesek képzése

A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók részére esélyegyenlőségi képzés megvalósítása

Helyi szakemberek felkészítése és képzése (a projekt szempontjából releváns pótlólagos kompetenciák megszerzése érdekében)

Digitális kompetencia-fejlesztés (Kérjük tekintse át az útmutató 21. számú mellékletét.)
Képzési, tanácsadási, pszicho-szociális támogatási tevékenység bentlakásos formában is nyújtható, amennyiben azt a szükségletfeltárás és a szakmai koncepció alátámasztja.
5
3. komponens: kapacitásbővítés és hálózatosodás

Nemzetközi és hazai együttműködés, tapasztalatcsere

Szakmai együttműködési hálózat megszervezése

Önkéntesek bevonása, felkészítése és képzése a horizontális célú szakmai programok megvalósításába.

Helyi szakemberek felkészítése és képzése (a projekt szempontjából releváns pótlólagos kompetenciák megszerzése érdekében)

Az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése.
4. komponens: helyi akciók

A helyi probléma kezelésére irányuló akció megszervezése, lebonyolítása.

Települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel;

Csoporttréning a projekt megvalósítói számára (csak a célokkal összefüggő témákban)
Az egyes komponensekhez kapcsolódó általános tevékenységek (minden esetben kötelező választani):

Célcsoport tagjainak bevonása

Szakmai műhelyek, konferenciák szervezése;

A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység

Tájékoztatás, információnyújtás
o
Az együttműködő partnerek tájékoztatása, felkészítése;
o
a lehetséges kapcsolódó programokkal koordináció biztosítása;
o
a célcsoport szükségleteinek megfelelő tájékoztatás, szemléletformálás.
A projekt keretében megvalósuló felnőttképzési tevékenységek esetén a Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) szabályai az irányadók. Ennek értelmében a képzést megvalósító intézménynek a Fktv. 21§ (3) pontjának megfelelően rendelkeznie kell a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal. Amennyiben a pályázó a képzést külső szolgáltatótól veszi igénybe, abban az esetben a külső, piaci szolgáltatónak kell megfelelnie a törvényben foglalt feltételeknek.
Értékelés szakasza (maximális időtartama 2 hónap):

Jó gyakorlatok adaptálása tapasztalatainak értékelése

Disszemináció, tapasztalatcsere
C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

a célcsoport korábban felmért igényeit szem előtt tartó cselekvési terv készítése és végrehajtása;

jó gyakorlatok adaptációja során szerzett tapasztalatok értékelése;

projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: a cselekvési terv elkészítése (az útmutató mellékletét képező a „Szempontok a cselekvési terv elkészítéséhez” című dokumentum alapján, mely kitér az alábbi témákra is: helyzetelemzés; célcsoport igényeinek felmérése, szakmai terv kidolgozása a feltárt horizontális területen jelentkező hiány vagy probléma feltárására;

közbeszerzés lebonyolítása (amennyiben szükséges);

a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
6

a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása, a célcsoport tagok kiválasztásának meghatározása;

önkéntesek bevonása a 2005 évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről szerint, min. 100 óra teljesítendő;

célcsoport tagjainak bevonása;

Szakmai műhelyek, konferenciák szervezése;

Tájékoztatás, információnyújtás
o
Az együttműködő partnerek tájékoztatása, felkészítése;
o
a lehetséges kapcsolódó programokkal koordináció biztosítása;
o
a célcsoport szükségleteinek megfelelő tájékoztatás, szemléletformálás.
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régiókban kell lennie.
Az együttműködés keretében egyes események megvalósulási helye lehet a projektben résztvevő másik (elsősorban szomszédos) EU tagállam területe.
D.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 százaléka.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 70 millió Ft lehet.
E.
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.
7
8
F.
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható
A pályázatot és a csatolandó mellékleteket 2 példányban (1 eredeti es 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.5.1.A-10/1
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók Pf. 818.
Amennyiben csomagként kívánja feladni vagy személyesen kívánja benyújtani a pályázatot, a csomagon a
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.5.1.A-10/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt melléklet megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2010. január 25-től 2010. június 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik:
1. bírálati időpont: A 2010. január 25- 2010. március 1. között beérkezett pályázatok elbírálására 2010. március 31-ig kerül sor.
2. bírálati időpont: A 2010. március 2. és 2010. június 30. között benyújtott pályázatok elbírálására 2010. szeptember 15-ig kerül sor.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen pályázati konstrukcióban a pályázat elutasítása esetén a benyújtási határidőn belül lehetőség van új pályázat benyújtására!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

Közösségi kezdeményezések, programok támogatása / TÁMOP - 5.5.1/09/1

Gábor Hamvas, 2010. márc. 17. 5:16   [ 2010. márc. 17. 5:22 frissítve ]

Cím:
Közösségi kezdeményezések, programok támogatása / TÁMOP - 5.5.1/09/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
2009.09.15
Érvényes:
2009.09.15
Tárgymutató:
közösségi kezdeményezések / TÁMOP - 5.5.1
Pályázhat:
- alapítvány (KSH 568)
- egyesület (KSH 52)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
2009.08.03Közélemény a TÁMOP-5.5.1/09/1 pályázati felhíváshoz A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP-5.5.1/09/1 számú „Közösségi kezdeményezések, programok támogatása” című felhívás pályázati dokumentációja a mai napon az alábbi pontokon változik meg.
2009.07.29Változások a a TÁMOP 5.1.1-09/1 kiírásban
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP 5.1.1-09/1 Gyermek- és ifjúságvédelem c. tervezési felhívás dokumentációjában a Tervezési útmutató, a Tervezési felhívás, valamint több melléklet módosult, továbbá új mellékletek jelentek meg.
2009.07.14Információs nap a TÁMOP 5.5.1-09/01 jelű pályázattal kapcsolatban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága információs napot szervez a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett alábbi pályázattal kapcsolatban:
2009.07.13Közlemény a TÁMOP 5.1.1-09/1 számú tervezési kiíráshoz Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a TÁMOP 5.1.1-09/1 számú „LHH kistérségek projektjei” c. konstrukció "Gyermek és ifjúságvédelem" című kiírás tervezési dokumentációja várhatóan 2009. július 24-én módosulni fog. Kérjük, figyeljék a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját!A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP 5.5.1 jelű "Közösségi kezdeményezések, programok támogatása" című konstrukció pályázati kiírást határozatlan időre felfüggeszti.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Közösségi kezdeményezések, programok támogatása
c.
pályázati felhíváshoz
Kódszám:
TÁMOP - 5.5.1/09/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A TÁMOP 5.5.1 konstrukció alapvető célja az összetartó és szolidáris helyi települési, illetve kistérségi közösségek megerősítése, és/vagy kialakítása, a folyamatban résztvevő egyének, szervezetek közötti együttműködés és partnerség fejlesztése, a helyi lakosok életét befolyásoló, a társadalmi integrációt szolgáló programok támogatása, a közösségi ügyekben való állampolgári, civil részvétel erősítése. A konstrukció célul tűzi ki, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű csoportok helyi közösségi integrációját, részvételét a helyi döntéshozatali folyamatokban ezzel is előmozdítva a társadalmi összetartozás erősítését.
Jelen kiírás konkrét célja pályázat útján kiválasztani azt a szervezetet, amely szabályszerűen, hatékonyan képes ellátni a közvetítő szervezeti feladatokat, a közvetett támogatási forma alkalmazása során. Ez a támogatási forma lehetővé teszi azt, hogy kisösszegű támogatások is nyújthatóak legyenek, valamint azt, hogy az EU társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések megvalósításában tapasztalatlan pályázók is sikeresen jussanak támogatáshoz. A kiválasztott szervezetnek képesnek kell lennie arra, hogy a nagyszámú pályázót segítse a projektjének szakmai megvalósításában és a támogatás hatékony felhasználásában, összehangolva a szakmai célokat, a célcsoport sajátosságait, valamint az adminisztratív eljárási szabályokat.
A közvetítő szervezet feladatai és felelőssége nem azonos az Operatív Program végrehajtására kijelölt közreműködő szervezetek feladataival és felelősségével. Az közvetítő szervezet ugyanis, amely a jelen kiírásban kiválasztásra kerül, kettős szerepkört tölt be:
- egyrészről közreműködő szervezeti feladatokat lát el (pl pályáztatás, szerződéskötés, monitoring, szakmai támogatás),
- másrészről a közvetett támogatás szakmaiságának biztosítása és fejlesztése tekintetében kedvezményezetti funkciót tölt be (pl. kulcsszakértői hálózat működtetése, szakmai módszertan kifejlesztése).
A fejlesztések megalapozása, a helyi ügyek átláthatósága, a döntések elfogadottsága, támogatottsága, legitimitása, fenntarthatósága, a helyi demokrácia fejlesztése érdekében szükség van az együttműködések kialakítására, megerősítésére és széleskörűvé tételére.
A helyi kezdeményezések megvalósításához, a helyi közösségek kialakításához szükséges humán és financiális kapacitás gyakran nem éri el azt a szintet, amely elvárt az uniós forrásból finanszírozott, bonyolultabb, nagyobb költségigényű programok lebonyolításához. Emiatt szükség van olyan végrehajtási eljárásra, ami lehetővé teszi a források elérhetőségét egyszerűbb kezdeményezések számára is.
Tagállami tapasztalatok, és az EU-s jogszabályok alapján az ún. közvetett támogatás (globális támogatások) alkalmazása megoldást jelenthet bizonyos szociális, emberi erőforrásokat fejlesztő, illetve komplex, helyi együttműködésre alapozó programok esetében.
A 2004-2006 programozási időszak során a végrehajtási intézményrendszer számára nehézséget jelentett a kis támogatási összegű pályázatok kezelése. Az intézményrendszer a standard pályázati keretek közt nem volt képes megkülönböztetett figyelmet fordítani (kiegészítő szakmai és adminisztratív támogatást nyújtani) az uniós források felhasználásának szigorú szabályaihoz alkalmazkodni kevéssé képes, több esetben háttértámogatást igénylő kedvezményezettek számára. Ezen tapasztalat alapján olyan közvetítő szervezet (projektgazda) kiválasztása indokolt, amely jól ismeri a civil szektor sajátosságait, és tapasztalattal rendelkezik EU forrásból támogatott programok megvalósításában.
Rendelkezésre álló forrás
A lebonyolítás technikai feladataihoz kapcsolódóan:
A konstrukció keretében meghirdetendő pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan:
A fejlesztési cél megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 900 000 000 forint.
Ebből a konvergencia régiókban 765 000 000, a Közép-magyarországi régióban felhasználható forrás a fejlesztési cél megvalósítására 135 000 000 Ft áll rendelkezésre.
A projekt keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek/költségek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 15 százaléka fordítható.
A közvetítő szervezet (projektgazda)i feladatok, a fejlesztés megvalósulását technikailag segítő tevékenységek rendelkezésére álló keretösszeg maximum:180 000 000 forint.
A projekt keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek/költségek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 15 százaléka fordítható, azaz maximum 27.000.000.- Ft
A közvetítő szervezet (projektgazda)i feladatok, a fejlesztés megvalósulását technikailag segítő tevékenységek rendelkezésére álló keretösszeg maximum:180 000 000 forint, amelynek forrása a TÁMOP technikai segítségnyújtás prioritásai.
A projekt keretében (a közvetítő szervezeti feladatok vonatkozásában) átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek/költségek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 10 százaléka fordítható, azaz maximum 18.000.000.- Ft A konvergencia régiókban 157 068 000, a Közép-Magyarországi Régióban felhasználható forrás a fejlesztési cél megvalósítására 22 932 000 Ft áll rendelkezésre.
A költségek elszámolása, a két prioritás között arányosítással történik. Az arányosítás alapját a KMR területén történő fejlesztésekre tervezett költségek arány adja, azaz 12,74%.
Ebből a TÁMOP 7. prioritás adja a 87,26 %át, míg a 9. prioritás a 12,74%-át.
A pályázónak köteles elkülönítetten kezelnie a két különböző forrásból származó támogatást.
Amennyiben az a projekt végrehajtása során végzett folyamatkövető értékelés alapján a konstrukció második üteme a feltételek módosítása - közvetítő szervezet változása - nélkül folytatható, úgy az Irányító Bizottság javaslata alapján, az Irányító hatóság vezetőjének döntésével, a konstrukcióra tervezett további keretösszeg felhasználása szerződésmódosítással lehetővé válik.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás esetében a közvetítő szervezeti funkcióra az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
- alapítvány (KSH 568)
- egyesület (KSH 52)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599).
A pályázók körét olyan szervezetek alkotják, melyek megfelelő humán kapacitással és szakmai kompetenciákkal rendelkeznek a beavatkozási területen (ismerik a potenciális címzetteket, vannak tapasztalatai korábbi beavatkozásokra vonatkozóan), mindemellett pénzügyi kompetenciákkal rendelkeznek a globális támogatások kezelésére, a közvetítő szervezet (projektgazda)i feladatok ellátására.
A közvetítő szervezettel (projektgazdával) szemben támasztott elvárások:
- Az adott beavatkozási területen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik
- Tapasztalatokkal rendelkezik hasonló programok adminisztratív és a pénzügyi irányításban
- Magyarország területén székhellyel rendelkezik.
A közvetítő szervezetnek igazolnia kell az intézményes-szakmai felkészültségét.
A közvetítő szervezeti feladattal olyan szervezet bízható meg, mely vagy rendelkezik az NFÜ által objektív szempontrendszer alapján az intézményi kapacitását és szakmai kompetenciáját mérő minősítési rendszer keretében megszerzett akkreditációval vagy a kiválasztási folyamat során közvetítő szervezetekre vonatkozó kritériumok teljesítését igazolja, így többek között tanúságot ad a feladat elvégzéséhez szükséges szervezeti feltételekről, a rendelkezésre álló technikai és emberi erőforrásokról, és szakmai kompetenciák meglétéről, illetve azok kialakítására vonatkozóan részletes tervet nyújt be.
(A részletes feltételek az útmutató F.4. pontjában találhatóak.)
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
1. A globális támogatás végrehajtására benyújtott programtervnek legalább az alábbiakat kell magában foglalnia:
- Az elvégzendő feladatok ellátásának részletes leírását
- A pályáztatás rendszerére vonatkozó elképzeléseket;
- A pályázati rendszer működtetése során alkalmazandó projektkiválasztási és jóváhagyó eljárásokat;
- az előzetes célcsoport felmérés eredményeinek bemutatását
(amennyiben volt).
- A szervezeti és működési szabályzatot;
- A szervezet leírását, a szervezeti ábráját, a különféle egységei, funkciói közötti és azokon belüli feladatmegosztás leírását, valamint a rendelkezésre álló és további szükséges munkavállalók számát alapul vevő kapacitásfejlesztési tervet.
- A szakmai szolgáltatások és minőségbiztosítás részletes ismertetését.
- Azokat a hitelesítési, ellenőrzési, nyomon követési és finanszírozási eljárásokat, amelyek alapján a címzettek részére a kifizetési kérelmekben igényelt és jóváhagyott összegek átutalása megtörténik.
- A konstrukció lebonyolítására vonatkozó kockázatkezelés módszertanát.
- Kommunikációs tervet;
- Képzési tervet;
- Az ellenőrzéshez szükséges kockázatelemzési útmutatót;
- Ellenőrzési nyomvonalat;
- A könyvelési rendet;
- A rendelkezésre álló infrastrukturális hátteret és fejlesztési igényt;
- A meglévő vagy tervezett informatikai rendszer leírását;
- A fentiekhez kapcsolódóan a lebonyolításra igényelt támogatás összegét;
- Dokumentumok szabályszerű tárolásának, megőrzésének szabályozását.
2. A közvetítő szervezettel szemben támasztott általános elvárások:
Fizetőképesség: Mely az utolsó lezárt két év mérlegadataiból kerül megállapításra, kiemelten vizsgálandó az éves bevétel és a likvid vagyon.
Pályázók szakmai/technikai segítése
- Nyilvánosság biztosítása, figyelemfelkeltő tevékenység, érzékenyítés, rendezvényszervezés.
- Szakmai támogató segítség (tanácsadás, konzultáció).
Nyertes pályázók támogatása
- Folyamatos kapcsolattartás a nyertes pályázókkal,
- a tapasztalati tanulás, információk és jó gyakorlatok cseréjének biztosítása,
- műhelytalálkozók szervezése, részvétel hazai szakmai találkozókon.
A nyertes programok szakmai nyomon követése, tapasztalatok feldolgozása
- A nyertes programok végrehajtásának nyomon követése, szakmai monitoring rendszer kialakítása, tapasztalatok feldolgozása.
- A globális támogatás tapasztalatainak feldolgozása,
- A közösségfejlesztés, közösségi munka ismertségének növelése, szakmai módszertanának, eszközkészletének fejlesztése.
Kulcsszakértői hálózat működtetése
A közvetítő szervezet (projektgazda) a kulcsszakértőkön keresztül biztosítja:
- A pályázati programokon nyertes szervezetek szakmai támogatását;
- A közösségi gondolkodás és közösségi munka jó gyakorlatainak elterjesztését;
- A folyamatos tapasztalatcserét és egységes felkészítést a kulcsszakértők számára.
3. A közvetítő szervezet (projektgazda) által kiírt pályázattal szemben támasztott általános elvárások:
3.1.A lebonyolításhoz kapcsolódó elvárások
- A jelen pályázati kiírásban megjelölt beavatkozási területek mentén szakmailag megalapozott pályázatok kidolgozása meghirdetése.
- A címzettek által megvalósított projektek szabályos és szerződésszerű végrehajtásának biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban: ÚMFT) ÚMFT Működési Kézikönyvében, a ÚMFT végrehajtására vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban foglaltak betartásával
- A címzetteknek szánt támogatások pályázóbarát és hatékony eszközökkel, szabályszerű és határidőre történő kifizetése valósuljon meg.
- A címzetteknek a projektvégrehajtás során hatékony pénzügyi és szakmai monitoring segítség biztosítása, annak érdekében, hogy a projektek pályázatban megfogalmazott céljai, indikátorai teljesüljenek.
- A címzettek adminisztratív terheinek csökkentése egyszerűsített elszámolási eljárás révén(pl: egységköltségek kidolgozása)
- A megvalósult fejlesztések értékelése.
3.2. A szakmai támogatói funkciók:
- Szakmai háttértámogatás biztosítása a potenciális pályázói körnek a pályázat benyújtásához és végrehajtásához.
- Helyi cselekvési tervek, fejlesztési projektek elkészítésének és megvalósításának támogatása, eredményeik fenntarthatóságának elősegítése. (nem a fenntartási kötelezettséget jelenti, hanem, hogy az egyes fejlesztések hosszú távú fennmaradását segíti elő)
- Új formalizált civil szervezetek létrejöttének támogatása.
- A közösségfejlesztést megvalósító szervezetek, projektek, személyek közötti folyamatos szakmai tapasztalatcserék és képzések biztosítása.
- A közösségfejlesztés, közösségi munka szakmai ismertségének növelése, módszertanának, eszközrendszerének fejlesztése, szélesebb körben történő elterjesztése.
- Erősítsék a helyi szolidaritást, kezdeményezzenek együttműködést a helyi lakosok között, amelyek hosszabb távú fenntartható programok (pl. önsegítő/öntevékeny csoportok megalakulása, szomszédsági programok működtetése) vagy formalizált civil szervezetek megalakulását segítik.
- Segítsék az érdekartikulációt, a helyi közösségek szerveződését a saját lakókörnyezetükben saját elképzeléseik megvalósítására, helyi megoldatlan problémák kezelésére.
- Járuljanak hozzá az együtt élő társadalmi csoportok és a különböző szektorok közötti párbeszéd és kölcsönös együttműködés erősödéséhez.
- Járuljanak hozzá a hátrányos helyzetű településeken/településrészeken élők helyzetének és önérvényesítő erejének javításához.
- Fókuszáljanak konkrét, a közösséget érintő problémák megoldására.
- Járuljon hozzá, hogy csökkentse a hátrányos helyzetű csoportokkal (pl. nők, romák, fogyatékossággal élő emberek, büntetés-végrehajtási intézményből szabadulók) szembeni előítéleteket, illetve, hogy támogassa e csoportok megjelenését a helyi döntéshozatalok folyamatában.
3.3. A közvetítő szervezet (projektgazda) által kiírt pályázattal szemben támasztott pénzügyi elvárások:
A címzettek által elszámolható költségek meghatározása és elszámolása az ESZA Elszámolható Költségek Általános Útmutató és az ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató alapján történik. Az útmutatókban foglaltaktól eltérni kizárólag az NFÜ HEP IH jóváhagyásával lehetséges.
A kedvezményezett javaslatot tehet az egyes tevékenységek egység alapú elszámolására, amennyiben azokat alá tudja támasztani.
A közvetítő által kidolgozott pályázati kiírásokban az NFÜ HEP IH jóváhagyásával szerepelhetnek az elszámolható költségek.
3.4. A közvetítő szervezet (projektgazda) által kiírandó pályázat/ok célcsoportja (címzettek):
Formalizált civil szervezetek (bírósági nyilvántartásba vett szervezetek).
3.4.1.A Közvetítő szervezetnek (projektgazda) az alábbi témacsoportok mentén kell kidolgoznia és kiírnia a pályázatot/pályázatokat a címzettek számára:
I. Helyi közösségek és formalizált civil szerveződések kialakulásának segítése, cselekvési programok kialakítása
Cél:
- A közösségi gondolkodás elterjesztése lokális (települési, kistérségi) szinteken - A helyi lakosság és a helyi társadalom szervezett szereplői körében az önsegítő és önszervező helyi cselekvés, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismertetése.
- Helyi lakosság aktivizálása helyi gondok közös megoldásának megtervezésére, cselekvési programok kialakítására.
- Új szereplők aktivizálása, formalizált civil szervezetek és más nem formalizált szerveződések kialakulásának segítése.
II. Helyi közösségi kezdeményezések/programok/akciók támogatása, cselekvési programok végrehajtása
Cél:
- Helyi közösségek formálódása a helyi megoldatlan közös problémák kezelése érdekében
- Helyi szükségleten alapuló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése.
- Közös programok, akciók révén a helyi közösségek megtartó erejének növelése.
III. Helyi párbeszéd programok, hátrányos helyzetűek érdekképviseletének segítése
Cél:
- Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok együttműködésének fejlesztése a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között.
- A hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott helyzetben lévő közösségek autonóm véleménynyilvánításának és a helyi fejlesztésekbe történő bevonásának erősítése.
Támogatható tevékenységek köre
1. A pályázati folyamat(ok) előkészítése során:
- projekt előkészítés: célcsoport elemzés, helyzetfeltárás,
- közbeszerzés;
- szakmai dokumentumok, koncepciók, módszertani útmutatók és eljárásrendek kidolgozása.
2 .A címzettek munkáját szakmailag támogató kulcsszakértői hálózat kialakítása és működtetése
- Kulcsszakértők toborzása, kiválasztása, szerződéskötés
- a kulcsszakértők munkájának koordinálása, szakmai egyeztetések és szakmai műhelyek stb. biztosítása.
3. A pályáztatási folyamat végrehajtása során:
- pályázati felhívás(ok) meghirdetése
- tanácsadás, információnyújtás; tájékoztató anyagok biztosítása.
- beérkezett pályázatok értékelése, elbírálása.
4. A nyertes projektek megvalósulása során:
- szerződéskötés
- elektronikus támogató szolgáltatások kifejlesztése (információs, jogi és szakmai) működtetése a potenciális pályázók számára. műhelymunkák, szakmai napok szervezése, vezetése és lebonyolítása;
- A program során létrejövő szakmai anyagok és szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok valamint az eddigi hazai és nemzetközi tapasztalatok honlapján történő elérhetőségének biztosítása a címzettek és a széles nyilvánosság számára
- a projekt céljának, tevékenységeinek, eredményeinek külső és belső kommunikációja,
- együttműködések, hálózatos működés kezdeményezése és segítése a címzetteknek;
§ szakmai napok szervezése, vezetése és lebonyolítása, továbbá tapasztalatcsere biztosítása címzettek között;
5. A konstrukció végrehajtása alatt horizontálisan megjelenő tevékenységek
- nyilvánosság biztosítása, szakmai és társadalmi célú kommunikáció kezdeményezése;
- a megvalósítás (szakmai és technikai) menedzsmentjének biztosítása.
6. Folyamatos adatszolgáltatás biztosítása az Irányító Hatóság számára a projekt teljes lebonyolításáról
7. IT fejlesztés a projektek megvalósulásának nyomon követéséhez. Az Irányító Hatóság számára közvetlen hozzáférése biztosítása az IT rendszerhez, továbbá az ellenőrző szervek számára betekintési joga biztosítás a rendszerbe (ÁSZ, KEHI).
8. Értékelések lefolytatása a program megvalósításával kapcsolatban
9. A program során az előírásoknak megfelelő elszámolása (Projekt előrehaladási jelentések benyújtása, kifizetési kérelmek benyújtása, helyszíni ellenőrzések.)
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka.
Támogatás összege
A lebonyolítás technikai feladataihoz kapcsolódóan:
A közvetítő szervezeti feladatok, a fejlesztés megvalósulását technikailag segítő tevékenységek rendelkezésére álló keretösszeg 180 000 000 forint.
A szakmai támogatói funkcióhoz kapcsolódóan:
A fejlesztési cél megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 900 000 000 forint.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtandó be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázat benyújtandó egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A csatolandó mellékleteket papír-alapon (egy eredeti és egy másolati példányban) és egy elektronikus példányban (CD, DVD) kell benyújtani, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre:
Közösségi kezdeményezések, programok támogatása c.
pályázati felhíváshoz
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP - 5.5.1/09/1
Közreműködő Szervezet: Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága
(1077) Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.5.2/09/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2009. július 10-től 2009. szeptember 15-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.

Advertisement

Kattintson a hirdetésre!Inkubátor

Gábor Hamvas, 2010. márc. 5. 15:36   [ 2010. márc. 5. 15:52 frissítve ]

ELÉRHETŐSÉG

 

Ha érdekel a vállalkozás-alapítás lehetõsége, ha szeretnél többet megtudni munkánkról, írj, telefonálj vagy küldj e-mailt!

 

Címünk

 

H-1094 Budapest, Balázs Béla utca 18.

 

 

Telefonszámaink

 

(1)456-0091

(1)456-0099 (fax)

 

E-mail

info@bivaknet.hu 

 

Bivak - budapesti ifjúsági vállalkozó központ http://www.bivaknet.hu/site/Co-working munkahelyek a BIVÁK-ban 

Július elsejétől kezdő vállakozóknak co-working, vagyis közösen használható irodát nyitunk. Az irodában internet csatlakozás, telefon, illetve a Poliházban fax áll a vállalkozók rendelkezésére hétfőtől szombat estig.

Érdeklődni az info@bivaknet.hu-n, vagy a 456-00-91-es telefonszámon reggel 8 és délután 4 óra között lehet.

 

Üdvözlettel:

 

BIVÁK stáb

*****************************************************


A parkban igénybe vehető szolgáltatások három típusa:

 • Az INNOTECH Kft. szolgáltat

 • A parkba települt vállalkozás szolgáltat

 • Külső kooperátor hálózati rendszerben szolgáltat

 • A szolgáltatási tevékenységek:
  1. Alapvető infrastrukturális (technikai) szolgáltatások
  2. Üzleti infrastrukturális szolgáltatás
  3. Tanácsadás: adótanácsadás, cégvezetési konzultáció 
  4. Technológiai szolgáltatások
  5. Kereskedelmi szolgáltatások
  6. Pénzügyi szolgáltatások: pályázati lehetőségek, állami támogatások rendszeres figyelése, pénzforrás nyilvántartás 
  7. Egyéb: országos és nemzetközi parki hálózat lehetőségeinek felkínálása, regionális gazdasági elemzések, innovációs stratégiák kidolgozása, vállalkozás- ill. projekt-értékelés


  *****************************************************
  Inostrat nemzeti üzleti és innovációs központ
  Fehérvári út 130

  Az inkubáció folyamata

  1. Vállalkozás kiválasztása

  A kiválasztási kritériumok és belépési szabályok az inkubátorok típusa szerint alakulnak.

  Alapvető szempontok:

  • az ötlet, technológia, termék mennyire párosítható a piaci kereslettel,
  • a vállalkozás vezetője mennyire kooperatív ill. vállalkozó szellemiségű,
  • mekkora a várható megtérülés rátája,
  • az újdonságvizsgálat várható kimenetele,
  • az üzleti terv tartalma és minősége (melynek elkészítésében az inkubátor segítséget nyújt, aktívan vesz részt).

  2. A vállalkozás szükségleteinek részletes felmérése

  A szükségletek a szerint változhatnak, hogy a vállalkozás a fejlődési folyamat mely stádiumában áll (teljesen kezdő, fejlődő vagy már a megvalósítás szakaszába lépett).

  • Piackutatás (konkurencia, technológiák, igények stb.)
  • Képzési igények felmérése

  3. Munkaterv közösen történő kidolgozása, a mérföldkövek és különböző szakaszok, célkitűzések megjelölésével

  • Üzleti koncepció kidolgozása
  • Stratégiai és üzleti terv, valamint a marketing terv kidolgozása

  4. Vállalkozáshoz kötődő szakértői hálózat kialakítása (tanácsadók, szakemberek, szolgáltatók)

  5. Folyamatos egyeztetés a munkaterv végrehajtásáról

  • Szabadalom megszerzése, licensz
  • Tréningek a vállalkozói magatartás fejlesztésére
  • Folyamatos kapcsolattartás az inkubátor többi vállalkozásával, külső szakértőkkel stb.
  • Napi kontaktus felmerülő problémák megoldására

  6. Folyamatos ellenőrzés és értékelés (a munkatervben lefektetett mérföldövek, célkitűzések megvalósításáról)

  7. Munkaterv célkitűzéseinek megvalósítása, üzleti terv teljesítése (piacra lépés)

  8. Inkubátor elhagyása utáni nyomonkövetés

  NCA-DP-10-D kommunikációs hálózatépítés

  Gábor Hamvas, 2010. márc. 1. 13:08   [ 2010. ápr. 17. 4:53 frissítve ]

  Beadandó anyag és partnerségi nyilatkozat :
  https://sites.google.com/site/vilagfainfo/esemenyek/palyazatipartnersegkeres

  Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása - NCA-DP-10-D
  Kiíró szervezet: NCA
  Határidő: 2010. április 19.

  Pályázat célja:
  · a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
  · a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú, alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: Információs – és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok bővítésének, ill. létrejöttének támogatása.  

  Pályázók köre:
  a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak. 

  A pályázatban be kell mutatni:
  - a program, tevékenység indokoltságát;
  - a program, tevékenység célját;
  - a megvalósítás időbeni ütemezését (az ütemtervnek tartalmaznia kell az időpontot, a tevékenységet, a helyszínt, a megvalósító szervezet nevét);
  - a várt eredményeket;
  - a folyamat fenntarthatóságát;
  - a részletes költségvetést szöveges indoklással;
  - már meglévő együttműködés működtetése, fejlesztése esetén az előző három évi, elsősorban a programhoz kapcsolódó tevékenysége(ke)t, melynek során térjen ki az együttműködés kialakulásának történetére, megvalósult programjaira, az eddig elért eredményeire, a civil közösségre gyakorolt hatására. 

  Támogatható kiadások
  A)    Dologi kiadások
  · Anyagköltség
  · Ellátás, kiküldetés, utazás költsége
  · Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások
  · Nyilvánosság költségei
  · Rezsiköltségek
  · Egyéb
  B)    Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
  · Bérköltség
  · Megbízási díj
  · Ösztöndíj
  · Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
  · Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
  · Önkéntes foglalkoztatott költségei
  C)    Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
  · Tárgyi eszköz beszerzés
  · Immateriális javak beszerzése  

  A rendelkezésre álló keretösszeg: 82.10.00.- Ft.
   

  Igényelhető támogatás összege: 500.00.- Ft – 3.00.00.- Ft.
   

  Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, és egyszer lehet partner.  

  A támogatás időszak a pályázó
  által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszak.
  A támogatás formája vissza nem térítendő. 

  A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

  a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása

  Gábor Hamvas, 2010. febr. 11. 3:00

  Cím:                            Mecenatúra 2009.

  Kiíró:                             NKTH, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

   

  Cél:               * a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása

  * az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése

  4. témakör              „Hazai helyszínen konferenciák, szakmai rendezvények szervezése”

  4.2.              50-100 fő à 1,5 Ml Ft

  4.3.              100 fő fölötti à 2 Ml Ft

  5. témakör              „A kutatás és innováció fontosságának tudatosítása és eredményeinek terjesztése a társadalomban” 

  5.2.                            Televíziós műsorsorozat készítése à15 Ml Ft

  5.7.              Az innováció tudatosításának, az ismeretterjesztésnek egyéb formái à 6 Ml Ft

  7. témakör              „A tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai és társadalompolitikai megalapozása”

  7.1.              EU elnökségre való felkészülés à 20 Ml Ft

  7.2.              Nemzetstratégiai kérdések kutatása, rendezvények, vitaműsorok à 40 Ml Ft             

  Előny:              megvalósítandó feladat szakmai jelentősége, újdonságtartalma

                elérni kívánt célcsoport jellege

  Határidő:              2010. október 31.

  Mihez?              Tehetség-térkép projekt

  http://www.nkth.gov.hu/mecenatura-080519 (jobb oldalt lehet részletesen megnézni a pályázati kiírást)

  Fontos a jogi személyiségű nonprofit szervezeti forma, tehát alapítványnak kell lennünk és 12 hónap a megvalósítási ide

  NCA-DP-10-C , Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítésének támogatása

  Gábor Hamvas, 2010. febr. 11. 2:53   [ 2010. febr. 21. 14:18 frissítve ]

  Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítésének támogatása

   pályázat kódja: NCA-DP-10-C

  1.A pályázat célja
  Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre:

  Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, civil kontroll erősítése.
  Ágazati, esetleg általános civil összefogások, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az érdekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív (egyeztető – együttműködő) tevékenységére irányulnak. (pl.: fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon való jelenlét megszervezése, képzések, a civil kontroll erősítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebonyolítása)

  2.A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
  Az NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 96 600 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

  3.A támogatottak köre
  3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
  a)közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
  Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  b)az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

  3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:
  a)pártok,
  b)párt által alapított alapítványok,
  c)párt részvételével létrehozott egyesületek,
  d)munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
  e)biztosító egyesületek,
  f)egyházak,
  g)közalapítványok,
  h)jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
  i)azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.

  3.3. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
  a)az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, ilyen nyilatkozatot tett;
  b)a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
  c)a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
  d)az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
  e)szervezettel szemben a Knyt. 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
  f)szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van.
  Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató 4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

  3.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
  a)bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  b)alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  c)a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

  4.A pályázatban be kell mutatni:
  a program, tevékenység indokoltságát;
  a program, tevékenység célját;
  a megvalósítás időbeni ütemezését (az ütemtervnek tartalmaznia kell az időpontot, a tevékenységet, a helyszínt, a megvalósító szervezet nevét);
  a várt eredményeket;
  a folyamat fenntarthatóságát;
  a részletes költségvetést szöveges indoklással;
  már meglévő együttműködés működtetése, fejlesztése esetén az előző három évi, elsősorban a programhoz kapcsolódó tevékenysége(ke)t, melynek során térjen ki az együttműködés kialakulásának történetére, megvalósult programjaira, az eddig elért eredményeire, a civil közösségre gyakorolt hatására.

  5.A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
  5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
  A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

  A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában találhatóak.

  5.2. Támogatható kiadások

  A.
  Dologi kiadások
  A.1
  Anyagköltség (pl. program kellékei, fogyóeszközök stb.)
  A.2
  Ellátás, kiküldetés, utazás költsége (pl. szállás, étkezés, kiküldetési díjak stb.)
  A.3
  Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások (pl. bérleti díjak, kölcsönzési díjak stb.)
  A.4
  Nyilvánosság költségei (pl. kiadványok, nyomdaköltség, reklám stb.)
  A.5
  Rezsiköltségek (pl. posta, telefon, irodaszer, bankköltség, internet, honlap fenntartás stb.)
  A.6
  Egyéb, éspedig…
  B.
  Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
  B.1
  Bérköltség
  B.2
  Megbízási díj
  B.3
  Ösztöndíj
  B.4
  Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
  (illetve az ezt felváltó foglalkoztatási forma költségei)
  B.5
  Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
  B.6
  Önkéntes foglalkoztatott költségei
  (2005.évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)
  C.
  Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
  C.1
  Tárgyi eszköz beszerzés
  C.2
  Immateriális javak beszerzése

  Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.

  Egyéb feltételek:
  a.Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.
  Igényelhető támogatás: 500 000 Ft - 3 000 000 Ft


  NCA-DP-10-E, társadalmi kohéziót erősítő programok támogatása

  Gábor Hamvas, 2010. febr. 11. 2:51   [ 2010. febr. 24. 23:30 frissítve ]


  1. A pályázat célja
  Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre:

  Társadalmi kohéziót erősítő, a demokrácia és a társadalmi összefogás fejlesztésére szolgáló konzorciumban megvalósítandó programok, amelyek hozzájárulnak az állampolgári részvétel erősítéséhez és az összetartó, befogadó társadalom létrejöttéhez. Településeken megfogalmazott társadalmi problémák megoldása, közösségi terek létrehozásával kapcsolatos teendők elindítása, végrehajtása, jó gyakorlatok összegyűjtése a társadalmi összefogás területein. 

  2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
  Az NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 111 090 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

  3. A támogatottak köre
  3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
  a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetekalapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 
  Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

  4. A pályázatban be kell mutatni:
  - a program, tevékenység indokoltságát;
  - a program, tevékenység célját;
  - a megvalósítás időbeni ütemezését (az ütemtervnek tartalmaznia kell az időpontot, a tevékenységet, a helyszínt, a megvalósító szervezet nevét);
  - a várt eredményeket;
  - a folyamat fenntarthatóságát;
  - a részletes költségvetést szöveges indoklással;
  - már meglévő együttműködés működtetése, fejlesztése esetén az előző három évi, elsősorban a programhoz kapcsolódó tevékenysége(ke)t, melynek során térjen ki az együttműködés kialakulásának történetére, megvalósult programjaira, az eddig elért eredményeire, a civil közösségre gyakorolt hatására.

  5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

  5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
  A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

  A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában találhatóak.

  5.2. Támogatható kiadások

  A. Dologi kiadások
  A.1 Anyagköltség (pl. program kellékei, fogyóeszközök stb.)
  A.2 Ellátás, kiküldetés, utazás költsége (pl. szállás, étkezés, kiküldetési díjak stb.)
  A.3 Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások (pl. bérleti díjak, kölcsönzési díjak stb.)
  A.4 Nyilvánosság költségei (pl. kiadványok, nyomdaköltség, reklám stb.)
  A.5 Rezsiköltségek (pl. posta, telefon, irodaszer, bankköltség, internet, honlap fenntartás stb.)
  A.6 Egyéb, éspedig:
  B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
  B.1 Bérköltség
  B.2 Megbízási díj
  B.3 Ösztöndíj
  B.4 Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
  (illetve az ezt felváltó foglalkoztatási forma költségei)
  B.5 Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
  B.6 Önkéntes foglalkoztatott költségei
  (2005.évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)
  C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
  C.1 Tárgyi eszköz beszerzés
  C.2 Immateriális javak beszerzése

  Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.

  Egyéb feltételek:
  a. Egy szervezet jelen kategóriában egy pályázatot nyújthat be, és egyszer lehet partner.
  Igényelhető támogatás: 500 000 Ft-3 000 000 Ft

  NCA-CIV-10-A, Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

  Gábor Hamvas, 2010. febr. 11. 2:50   [ 2010. febr. 12. 0:04 frissítve ]

  ------------------------------

  Cím: Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása /
  NCA-CIV-10-A
  Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
  Határidő: 2010. 03. 09.
  Pályázhat: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező
  társadalmi szervezetek, alapítványok
  -------------------------
  PÁLYÁZATI KIÍRÁS
   Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot
                                   hirdet
     civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására
                       (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-A)

  A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium megbízásából az
  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti
  Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv .),
  a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L . törvény végrehajtásáról
  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és a
  szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete, az
  államháztartásról szóló 1992 .évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
  az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
  rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm.
  rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek
  kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket,
  hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
  módosulhatnak.
  Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető
  a http://www.esza.hu oldalon a Segédletek, dokumentumok menüpontot és a
  2010-es évet választva, "Pályázati útmutató a 2010. évi NCA pályázatot
  benyújtó szervezetek számára" címen, vagy az EPER-ben a "Pályázati
  kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és új pályázat beadása" gomb megnyomása
  után látható "Letölthető dokumentumok" fülön.

  1. A pályázat célja
  Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek
  társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
  szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás
  ellátottságát, szervezetfejlesztését segítő alábbi közhasznú tevékenységek
  támogatása:

  Oktatás, képzés, tréning szervezése, szervezetfejlesztés lebonyolítása
  civil szervezetek részére az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti
  kombinációjában:
  a. Elektronikus ügyvitel
  Civil szférához kapcsolódó elektronikus ügyviteli lehetőségek, pályázati,
  ill. beszámolási kötelezettségekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek (pl.
  APEH, Ebev, EPER stb.) gyakorlatorientált megismertetése, amelyek
  elősegítik a civil szervezetek hatékonyabb és pontos ügyvitelét,
  átláthatóságát, ill. megfelelésüket a törvényi minimumoknak.
  b. Civil tréneri ismeretek, képzők képzése
  Civil szervezetek fejlesztésével foglalkozó trénerek, animátorok,
  facilitátorok, képzése
  c. Pályázatírás
  Hazai és EU-s pályázatok előkészítésével, elkészítésével, elszámolásával
  kapcsolatos ismeretek.
  d. Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsment
  Civil szervezetek projektmenedzsmentjének szervezése, projektek generálása,
  lebonyolítása, partnerség építése, konfliktuskezelés. Civil
  minőségmenedzsment.
  e. Civil jogi és pénzügyi ismeretek
  Civil szervezetek alapításának, működtetésének jogi és pénzügyi
  szabályozása.
  f. Civil szervezetek marketingkommunikációja
  Civil szervezetek megjelenési lehetősége a nyomtatott és elektronikus
  sajtóban, rádióban, televízióban.
  g. Érdekérvényesítés
  Új hatékony, érdekérvényesítési technikák fejlesztése, mely képessé teszi a
  szervezeteket arra, hogy valós társadalmi támogatottságot tudjanak szerezni
  ügyeik mellé, képesek legyenek a tudatosításra, az érintettek bevonására,
  mobilizálására.
  h. Adományszervezés
  Olyan képzések megvalósulása, melyek új adományszervezési technikák
  elsajátításával segítik a független források bevonását.
  i. Önkéntesség fejlesztése
  Az önkéntesek bevonásának törvényi háttere, önkéntesek szervezésének
  technikái.

  A fejlesztő tevékenységek tematikája az igényekhez igazodóan szabadon
  választható, de illeszkednie kell az előzetesen jelentkező és a pályázatban
  bemutatott igényekhez. A fejlesztő tevékenység nem szolgálhatja kizárólag a
  pályázó saját szervezetének kapacitásfejlesztését. A programokra egy civil
  szervezet legfeljebb 3 főt delegálhat. A fejlesztő tevékenységek szervezése
  területi (kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati
  rendező elv alapján történhet.

  A Kollégium előnyben részesíti a korábban lebonyolított fejlesztő
  tevékenységhez kapcsolódó, arra épülő projekteket; előnyt élveznek az
  előzetes igényfelméréssel indokolt pályázati ötletek, ill. az elektronikus
  ügyviteli modult a képzésbe építő projektek. Továbbá a kollégium előnyben
  részesíti azokat a pályázatokat, amelyeket saját tananyag kifejlesztésével
  valósítanak meg, és amely képzési programo(ka)t akkreditáltatnak is.

  2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
  A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes
  pályázatok között összesen 190 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat
  értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11.
  §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

  3. A támogatottak köre
  3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
  a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi
  szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig
  jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító
  okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
  Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is,
  amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának
  évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
  regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint .


  1-10 of 10