Abai Társadalmi Szerződés

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI   MEGÁLLAPODÁS

 

 

 

 

Amely létrejött

 

Aba Nagyközség Önkormányzata

képviselő:  Kossa Lajos polgármester

(a továbbiakban: önkormányzat),

 

Aba Civil Fóruma

képviselő:  Füzi Zoltán elnök

 

Bodakajtor (Felsőszentiván) Fóruma

képviselő:  Stupián János elnök

 

Belsőbáránd Fóruma

képviselő:  Bujtás Csaba elnök

 

Aba Vállakozói Fóruma

 képviselő:  Képli Szabolcs elnök

 

Aba Egyesületi Fóruma

képviselő:  Bódás Jánosné elnök

 

Aba Felekezeti Fóruma

képviselő:  Maruczán Attila  ref.lelkész

                        Bogdán Károly  kat.

 

Aba Ifjúsági Fóruma

képviselő:

 

által együttesen kialakított Abai Magisztrátus (továbbiakban:magisztrátus) valamennyi

tagja között.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.               Preambulum

 

 

1.1          Abán, Bodakajtoron (Felsőszentvánon), és Belsőbárándon a lakosság kinyilvánított igénye alapján az önkormányzati képviselők, a helyi társadalmi egységek, egyházak úgy döntöttek, hogy közösen kell az értékek és alapelvek mentén az érdekek folyamatos egyeztetésével olyan együttműködési keretet kialakítani, amely lehetőséget teremt arra, hogy partnerség, valódi párbeszéd, folyamatos egyeztetés és együttműködés alakuljon ki közöttük.

 

1.2                Ma társadalmi szerződés deklarálja Abán, hogy a részvételi demokrácia minden állampolgárnak, minden családnak és minden utcaközösségnek intézményesített formában lehetővé teszi, hogy a mai nagyközség s a közeljövő városában részt vehessen a jelen és a jövő formálásában. Ezt maga az önkormányzat döntötte el, amikor testületi határozattal elindította a társadalmi szerződés létrehozásának folyamatát. A strukturált párbeszéd rendszerében az abai utcaközösségek tagjai megválasztották képviselőiket, és a képviselők pedig létrehozták saját közös civil intézményüket, amivel megteremtették a tényleges párbeszéd hiteles feltételét.  A civil szervezetek az önkéntesség alapelvei, a politikamentes részvételi demokrácia alapelvei és értékei alapján segítették Aba közigazgatási területén az emberek közötti együttműködést, a problémák feltárását, jelzését és képviseletét a különböző szervezetekben, és döntéshozó fórumokon, függetlenségük megtartása mellett tevékenységükkel meghatározó szerepet töltenek be.

 

1.3          Aba Önkormányzata képviselőtestületének, valamint Aba, Bodakajtor (Felsőszentiván) és Belsőbáránd lakóinak továbbra is alapvető igénye és közös érdeke a helyi részvételi demokrácia megvalósulása.

 

1.4          A közös célkitűzések elérése az eddigi gyakorlattól eltérő megoldásokat, új feladatokat jelentenek, amelyek kivitelezéséhez a társadalmi párbeszéd és egyeztetés hagyományos módszereinek, struktúrájának átgondolására lett szükség.

 

1.5          A felek közös gondolkodásukra támaszkodva partnerségen alapuló újfajta cselekvést határoztak el, a részvételi demokrácia kereteit jelen együttműködési megállapodásban részletezik és pontosítják.

 

 

 

2.               Az együttműködési megállapodás célja

 

 

2.1          Közös gondolkodás Aba közigazgatási területén élő minden személy életminőségének javítására irányuló feladatokban, fejlesztésekben.

 

2.2                   Az abai részvételi demokrácia kiépítése, a lakosság önszerveződéseinek, önkénteseinek lehetőség biztosítása a képviseleti demokrácián túlmutató résztvételi demokráciában való aktív részvételre, a párbeszéd és egyeztetés rendszerének kialakítása.

 

2.3                   A meglevő és újonnan létrejövő helyi civil társadalmi szervezetek egymás- és önkormányzat közötti kapcsolatának javítása, konszenzus kialakítása, párbeszéd fenntartása, közösségfejlesztés.

 

 

 

2.4                   Közös munka meghatározása a települési és kistérségi koncepciók, tervek összehangolásában az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében, azokban igény szerinti közös cslekvés. A teljes lakosság többségi akaratának képviselete a lakókörnyezetükhöz kapcsolódó fejlesztési projektek megvalósításában.

 

2.5                   A lakosságot és a helyi közösségek tagjait érintő koncepciók, fejlesztési tervek, programok és jogszabálytervezetek előkészítésének nyíltság, nyitottság biztosítása, közreműködés a nyilvánosság fórumainak megszervezésében.

 

2.6                   Az információáramlás többirányusítása: a választott képviselők, és az önkormányzati intézmények számára lehetővé téve a lakosság elvárásainak, kívánságainak jobb megismerését; a lakosság betekintésének biztosítása a döntések tartalmába és a döntéshozók szándékainak és az önkormányzattól független objektív feltételek megismerésébe; az egyes lakók és társadalmi szervezetek vélemény nyilvánítási lehetőségének biztosítása, egymás közötti párbeszéd lehetőségének megteremtése

 

2.7                   Aba, Bodakajtor (Felsőszentiván) és Belsőbáránd lakosai számára az információs társadalomban való aktív részvétel megteremtése, az információhoz való hozzáférés lehetőségeinek kialakítása, a tájékoztatás, a közérdekű adatok folyamatos biztosítása az esélyegyenlőség jegyében.

 

2.8                   Településeinken élő gyermekek, fiatalok érdekképviseletének létrehozásával lehetőség biztosítása a törvényben meghatározott választókor alatti résztvételi demokráciára, koruk sajátosságaival járó problémáik, szándékaik, ötleteik kinyilvánításának lehetőségének megteremtése. A 0-14. éves korosztály számára intézményén keresztüli képviselet, a 14-18. éves korosztály számára egyéni választással létrejövő demokratikus érdekképviseletével a fiatalok bevonása a tágabb közösség munkájába, ezáltal a felnövő, jövő nemzedéknek társadalmi tér nyitása életszemléletének kialakítására, önmegvalósítására, élethelyzetekben történő tapasztalatszerzés biztosítására.

 

2.9                   Gazdaságosan fenntartható információs hálózat kialakítása, interaktivitás e-szavazás feltételeinek megteremtése és az e-közigazgatás (és e-demokrácia) létrehozásának támogatása és használata.

 

2.10               Infrastruktúra és társadalmi szolgáltatások fejlesztésében, a napi igények feltárásával és képviseletével az előkészítő munkában konszenzus, a megvalósításban összehangolt közreműködés.

 

2.11               Anyagi források felkutatása, önkormányzattól független bevételek előteremtése, közös döntésen alapuló anyagi támogatás a magisztrátus és egyes társadalmi szerveztek, intézmények működéséhez.

 

2.12               Település és térségmarketing, helyi kulturális értékek védelme érdekében ötletek, lehetőségek kiaknázása.

 

2.13               Természeti erőforrások megőrzése, s fenntartható környezethasználat kialakítása.

 

2.14               Foglalkoztatottság növelése a helyi beruházásokban.

 

2.15               A halmozottan hátrányos, kirekesztett társadalmi csoportok ellátására irányuló koncepciók kidolgozásában és a programok megvalósításában felelős döntés-előkészítői munka és tevékeny részvétel megfogalmazása.

 

 

 

2.16               Azon közös akarat véghezvitele, hogy Aba Magyarország egyik legszeretetreméltóbb és polgáraihoz leginkább jóságos, hagyományokra építő, a kultúrát továbbvivő, Európa figyelmére is méltó, intelligens-bölcs kisvárosa legyen.

 

 

 

3.               Az együttműködés pontjai

 

 

3.1          Önkormányzati feladatok megosztása, átruházása, átvállalása olyan ügyekben, ahol gyors, széleskörű, aktív részvétel válik szükségessé napi és jelentkező új feladatok, problémák megoldásában Ezen konkrét feladatok rövid és hosszú távra lebontva, évente meghatározásra kerülnek a megállapodás mellékleteként, de az egyes fórumok önmaguk döntik el munkájuk irányát, ütemét.

 

3.2          A magisztrátust alkotó szervezetek saját Szervezeti és Működési Szabályzatukban, egyéni igényeik és lehetőségeik alapján, kellő szakmaiság figyelembe vételével határozzák meg közösségük képviseletének módját, programjukat melynek alapját jelen megállapodás és közösen elfogadott iránymutató mellékletei képezik.

 

3.3                   Párbeszéd, egyeztetés a részvételi demokrácia rendszerének megújítására, konzultációs rendszer, strukturált párbeszéd kialakítása, érdekképviseleti feladatok ellátása. Bizottsági és testületi üléseken való véleménynyilvánítás.

 

3.4                   A lakosság szerepvállalási lehetőségeinek kiaknázása az erőforrások összehangolására, a hátrányok mérséklésére, a gazdasági, szociális program megvalósítására. Már szabályozott kötelezettségek betartásának segítése, közös ellenőrzése, önként vállalt feladatok támogatása.

 

3.5                   Aba közigazgatási területén elő önsegítő csoportok, érdekképviseleti szervezetek önszerveződésének, hivatalos megalakulásuk támogatása, működésük segítése.

 

3.6                   A különböző helyi lakossági problémák megvitatására információs fórumok, kerekasztal beszélgetések, egyeztetések szervezése a témában érintett szervezetek meghívásával és részvételével.

 

3.7                   A nyilvánosság, nyitottság jegyében interaktivitás. 

 

3.7.1             Az internet használatával, a kábeltévé igénybevételével tájékoztatás az önkormányzati munkáról, fejlesztésekről, tervekről, aktuális problémákról, ugyanígy a civil szervezetek, egyházak, lakókörzetek tevékenységéről, a lakók észrevételeivel kapcsolatban.

 

3.7.2             A kiépített információs hálózat aktív igénybevétele, hétköznapi használata.

 

3.7.3             Ugyanitt lehetőség biztosítása az ötletek széles körben történő bemutatására.

 

3.7.4              Információs kioszkok (infopontok) telepítése, üzemeltetése a megfelelő adatok elérésére, tájékoztatásra, vélemény kinyilvánítás lehetőségének biztosítására.

 

3.7.5             Rendszeres fórumok szervezése az aba.hu és az abaimagisztratus.lapja.hu honlapokon állásfoglalások megjelentetésére, vélemények kinyilvánítására és ütköztetésére.

 

 

3.7.6             Adatközlők, portálok figyelemmel kísérése az objektív tájékoztatás végett.

 

3.7.7             Elektronikus szavazás és tágabban az e-közigazgatás, valamint az e-demokrácia lehetőségének megteremtése.

 

3.7.8             A helyi információs hálózatok elérhetőségének, elterjedésének biztosítása, gazdaságos fenntartása, fejlesztése, intranet kialakítása.

 

3.8                   Az elektronikus és papíralapú információ közlés mellett kiemelt hangsúly fordítása a személyes kapcsolatokra, négy- és sokszemközti párbeszéd fenntartására.

 

3.9                   Korrekt információ biztosítása a bevételek, támogatási rendszerek nyíltabb és átláthatóbb felhasználása érdekében, azok elérhetőségének biztosítására.

 

3.10               Valós információk megjelentetésére egyeztetett management tevékenység kialakítása és fenntartása. Közös tevékenységről azonos vélemények esetén egyforma tájékoztatatás, különbözőségek esetén személyeskedések elkerülésével, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával döntésháttér bemutatása.

 

3.11               A civil és non-profit szervezetek tapasztalatainak megismerése, tovább adása, képzés formájában, vagy fórumok szervezésével.

 

3.12               A meglévő és kialakítandó szolgáltatásrendszerek fejlesztésére a rendelkezésre álló helyi adottságok kiaknázása, elért eredmények bemutatása, fenntartása.

 

3.13               Pályázati kiírásokon való részvétel céljából Magisztrátusi Egyesület létrehozása, melynek célja a magisztrátus munkájának biztosítására, helyi társadalmi szervezetek önkormányzattól független támogatására anyagi források felkutatása, elosztása.

 

3.14               Közös szerepvállalás a társadalmi hátrányok és a krízishelyzetek mérséklésében, a szervezetek és az emberek közötti kapcsolatok és együttműködésük fejlesztésében.

 

3.15               Innovatív, kísérleti programok (például iskolakísérlet, ökológiai kísérlet, civil társadalom kísérlet, stb.) megvalósításának közös vizsgálata.

 

3.16               Aba Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának, Aba- és a Sárvíz Kistérség stratégia programjainak megvalósulásában való aktív közös munka.

 

 

 

4.                     Az együttműködés keretében Aba Nagyközség Önkormányzatának feladatai

                        és vállalásai

 

 

4.1                    Önálló döntéshozatal mellett nyitottságot mutat a külső véleményekre; a lakosság új formában személyesen, képviselet módján vagy elektronikus úton kifejti álláspontját az adott kérdésekben, amelyeket figyelembe vesz.

 

4.2                   Elfogadja, hogy az abai magisztrátus a részvételi demokrácia (és az e-demokrácia) intézménye és letéteményese.

 

 

 

 

 

 

4.3                   Javaslatokat tesz (írásbeli vagy szóbeli), arra, hogy a magisztrátus milyen önkormányzati-közigazgatási feladatokat, milyen feltételek között vállalhat át, s ennek megfelelően módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát, helyi rendeleteit.

 

4.4                   Egyeztetési kötelezettséget vállal az együttműködés ügyeiben, ehhez megfelelő szakmai hátteret biztosít.

 

4.5                   A magisztrátus által támasztott bármilyen jellegű igényre kötelezettség nem terheli, azonban döntéseinél figyelembe veszi a magisztrátus többségi akaratát, jelen megállapodás alapvető szándékait.

 

4.6                   A nyilvánosság számára folyamatos adatszolgáltatást, információközlést végez az egyes ügyekben, tevékenységekben, segítséget nyújt a papír alapú információk helyi címzettjeihez történő eljuttatásához.

 

4.7                   A magisztrátus működéséhez helyiséget biztosít, lehetővé teszi a tulajdonában levő eszközök minimálisan szükséges használatát.

 

4.8                   Az előírásoknak megfelelő módon, erejéhez képest anyagi és szakmai támogatást nyújt a magisztrátus felmerülő költségeinek megteremtéséhez.

 

 

 

5.             Az együttműködés keretében valamennyi Fórum, közreműködő feladatai és

                        vállalásai

 

 

5.1    A képviselő testület mellett teret kapott demokratikusan választott közreműködők, felekezeti képviselők elfogadják, hogy az abai magisztrátus a részvételi demokrácia (és az e-demokrácia) intézménye és letéteményese.

 

5.2    A magiszterek törekednek az emberek mindennapi problémáinak megismerésére, az élethelyzetükben bekövetkezett változások jelzésére, az érintett emberek, csoportok véleményének javaslatainak közvetítésére.

 

5.3                   Közreműködnek a képviselőtestületi döntések előkészítésében, a koncepciók véleményezésében, a programok támogatásában és a döntések hatásainak követésében.

 

5.4                   Segítik a képviselőtestület feladatainak megvalósítását a mellékletekben megjelölt feladatok saját igényük szerinti átvállalásával kellő szakmai odaadással különösen azokon a területeken, ahol közvetlen bizalmi kapcsolat szükséges a lakosság és  az önkormányzat között.

 

5.5                   A fejlesztésekben szereplő és újonnan felmerülő programok megvalósítását segíti új kezdeményezéseivel, rendelkezésre álló eszközeivel és lehetőségeivel.

 

5.6                   A fórumok tagjai munkájukat anyagi juttatás nélkül végzik.

 

5.7                   A magisztrátust alkotó egyes szervezetek saját Szervezeti és Működési Szabályzat alapján határozzák meg tevékenységüket jelen megállapodást figyelembe véve.

 

 

 

 

 

6.               Az együttműködés területbeli hatálya

 

 

6.1          Az együttműködés területi hatálya Aba közigazgatási területére, Aba Nagyközség Önkormányzatának működési területére terjed ki, kiemelten Aba, Bodakajtor (Felsőszentiván) és Belsőbáránd községekre.

 

6.2          A Sárvíz kistérséggel kapcsolatos ügyekben a kistérség határain belülre.

 

6.3          Testvér-települési, nemzetközi kapcsolatok ápolásában a felmerülő feladatnak megfelelően kiszélesítve az adott település területére.

 

 

 

7.               Az együttműködés időbeli hatálya

 

                 

7.1               A felek vállalják, hogy a jelen együttműködési megállapodás pontjainak megvalósítását, a 2008. december 05-én elindítják.

 

7.2          A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, az hosszú távra szól. Az együttműködésben beállt változások és a fejlődés során szükségessé váló bővítések közös akarattal a rendes és időközi helyi önkormányzati választások közötti időszakban is megfogalmazhatók, megvalósíthatók.

 

 

8.               Egyéb rendelkezések

 

 

8.1             Az Abai Magisztrátus tevékenysége nyilvános; különböző hírközlő lehetőségek igénybevételével tevékenysége követhető és alapvető feladatának tekinti az aktív részvételi demokrácia biztosítását.

 

8.2             A magisztrátus Szervezeti és Működési Szabályzatát a közreműködő szervezetek, magiszterek együttes, demokratikus döntései alapján készíti el, munkáját, feladatait jelen megállapodást és mellékleteit alapul véve határozza meg.

 

8.3       A megállapodás végrehajtása során kapcsolattartásra kijelölt személyek:

 

Magisztrátus Választmánya és ad-hoc munkacsoportok felelősei

 

8.4          Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködéssel kapcsolatban egymást e-mail útján értesítik a következő címeken:

 

Önkormányzat értesítési címe:  onkormanyzat@aba.hu

Magisztrátus értesítési címe:     magisztratus@aba.hu

valamint a magiszterek nyilvános e-mail címein körlevél formában

 

8.6          A felek az együttműködésük során a nyilvánossághoz hozzájárulnak és elektronikus úton is megteszik közléseiket, igénybe veszik az interaktivitás nyújtotta lehetőségeket. A vélemények, közlések, az időpontok és a helyszínek a www.aba.hu és a www.abaimagisztratus.lapja.hu honlapokra felkerülnek, valamint szükség szerint papír alapon terjeszthetők.

 

8.7          A felek által kötött megállapodás nyilvános. A megállapodást bármely személy megtekintheti.

 

8.8          Felek esetleges vitáikat elsősorban a közérdekre figyelemmel politikamentesen és személyes érdekek, vélt vagy valós sérelmek kizárásával kívánják rendezni. Jogilag egymás mellé rendeltséget fogadnak el, egymás felé jogi kötelezettséget nem vállalnak. Amennyiben jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitáikat tárgyalásos úton nem tudják rendezni, arra az esetre mindkét fél a következtetéseket levonhatja és azok megítélését az érvényben levő jogok és jogszabályok betartásával a nyilvánosságra bízza.

 

8.9          Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

 

8.10               A felek a jelen megállapodást Aba Nagyközség polgármestere és a magisztrátus taggyűlése által is megválasztott elnök jogosultak megkötni. Jelen szerződés kizárólag felek közös megegyezése alapján módosítható.

 

8.10   Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés aláírásakor hatályos Ptk., az Ötv. és a Szmsz-ok rendelkezései az irányadóak.

 

8.11   Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

 

Aba, 2008. december 05.

 

 

 

                             Kossa  Lajos                                                Füzi Zoltán

               Aba Nagyközség polgármestere                         Abai Civil Fórum elnöke

 

 

                      Stupián János elnök                                      Bujtás Csaba elnök

                   Bodakajtori Fórum elnöke                                       Belsőbárándi Fórum elnöke

 

 

                                 Képli Szabolcs                                               Bódás Jánosné

                     Abai Vállakozói Fórum elnöke                       Abai Egyesületi Fórum elnöke

 

 

                                 Maruczán Attila                                              Bogdán Károly

                Aba református lelkész                                      Aba katolikus

 

 

 

 

 

  1. sz. melléklet

 

Az Abai Magisztrátus célkitűzéseinek rövid távú program

javaslata 2008-2009. évre

(A feladatok nem feltétlenül időrendi sorrendben kerültek feltüntetésre, azok igény szerint értendők, folyamatosan változhatnak, bővülhetnek vagy aktualitásukat vesztik)

 

 

Magisztrátus munkájának beindítása

·                    Együttműködési Megállapodás előkészítése, elfogadása, aláírása

·                    Elnökök megválasztása

·                    Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, elfogadása

·                    Három-öt éves cselekvési program kidolgozása

 

Szennyvízberuházásban való részvétel

·                    lakossági szerződések módosításának segítése (tájékoztatás)

·                    meglevő szennyvízhálózat használatának ellenőrzésénél közreműködés

·                    rákötési igények felmérése (anyag, munkaerő felmérés)

·                    rákötési ösztönzés (elmaradások, új bekötések)

·                    tapasztalatok átadása

 

Csapadékvíz program

·         közterületi csapadékvíz elvezető rendszerek szakember irányításával való kialakítása igény szerint, meglevő elvezetők helyreállítása, karbantartása

·         házi kivezetésekből adódó közterületi problémák megoldásának segítése szakemberrel

·         kanálisok, zárt rendszerek kialakításának segítése

·         útpadkák rézsüzésének segítése, műtárgyak működőképességének ellenőrzése

 

Útfelújítási program

·         szennyvízberuházó által „véglegesen” átadott kavicsos és földes utak igény szerinti kijavítása tekintettel a csapadékvíz elvezetésére

·         járdák kialakítása szakember irányításával

 

Információs fejlesztési program

·         pontok kihelyezése, honlap indítása, Sárvíz Tv segítése, sárvíz kistérség községeinek információs vonalainak feltárása, szélesítése

·         távoktatás a „netezéshez”

·         internet intranet népszerűsítése, veszélyek bemutatása

·         Helyi Információs Rendszer programja (helyi alternatív fizetőeszközzel kapcsolatos nézetek megvitatása)

 

Környezetünkért program

·         hulladéktároló kialakítására, fenntartására javaslatok

·         szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése

·         alternatív energia fejlesztés elindítása

·         rendes udvar, gondos porta” program beindítása

·         játszótér (játszóterek) kialakítása

 

Szomszédok Egymásért Mozgalom

·         megismertetése

·         népszerűsítése

·         bevezetésének segítése

 

 

 

 

 

      Magisztrátus Napja 2009. május 1. program

·         igények felmérése, szervezés

 

      Aba Napok 2009. június 05-06-07. program

·         helyi erőből, minimális költségvetéssel hagyományápolás

·         szervezőmunka, segítségnyújtás, résztvétel

 

      Kajtori Nap 2009

 

      Bárándi Nap 2009

 

      Kultúra program

·         Kultúr Közösségi Ház tevékenységének segítése, lakosság igényeinek felmérése

·         számítógépes hozzáférés, fejlesztés

·         hagyományok, képek, anyagok digitalizálása, könyvtárakban (virtuális is) hozzáférést biztosítani

·         „élő emlékezet” – gondolatok rögzítése, anyagok gyűjtése, közkincsé tétele

 

      Felnőttképzés programja

·         helybe hozott beszélgetések, előadások, az abai civilegyetem újraindítása

·         internetes tanulás, virtuális egyetem megismertetése

·         távoktatási központ létrehozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

Az Abai Magisztrátus célkitűzéseinek középtávú program javaslata

2010. évre

 

      A börgöndi repülőtér tevékenységével kapcsolatos érdekképviselet

·         tájékozódás, aktuális elképzelések, tervek, megismerése

·         lakossági vélemények kikérése

·         érdekképviselet

 

      Tudásváros program

·         a fejlesztések áttekintése

·         újabb projektek pályáztatása

·         a várossá válás megvalósítása

 

Lakóvár program

·         igények felmérése

·         véleményezés

·         intelligens lakóközösség fejlesztés

 

Termálvíz program

·         hasznosítási lehetőségek

·         vízgazdálkodás (horgásztó)

·         pihenés, szolgáltatás

 

Aba-központ program

 

Önkormányzati képviselő és magiszterválasztás program

 

Település rehabilitációs program

 

Turisztikai program

·         környékbeli séta- és túraútvonalak megtervezése

·         előadások szervezése beszámolókkal, fotókkal, tárlatnyitás

·         ökoturisztikai fejlesztések

·         ökofolyosó megismertetése

 

Oktatásfejlesztési program

·         gimnáziummal kapcsolatos felvetések, a művészet iskola fejlesztése

·         esti egyetem (a magisztrátus civilegyetemének) folytatása

·         oktatással kapcsolatos helyi és kistérségi tervek megismerése

 

Egészségügyi program

·         tervek, igények, lehetőségek

·         abai népjóléti program

 

Bio-és alternatív energiatermelő fejlesztések programja

·         abai és kistérségi alternatív energia program

 

Magisztrátus Napja 2010 program

 

Aba Napok 2010 program

 

Kajtori Nap 2010 program

 

Bárándi Nap 2010 program

 

 

  1. sz. melléklet

Az Abai Magisztrátus célkitűzéseinek hosszú távú program javaslata

2011-2015. évi időszakra

 

 

 

 

Abai Technológiai Park I-II. program

 

Abai tudásváros program

 

Dél kapuja  program

·         tervek megismertetése

·         ófalu megőrzése, rehabilitációban való részvétel

 

      Magisztrátus Napja program

 

Sárvíz Kistérség program

·         kapcsolatfelvétel a kistérség önkormányzataival, civil szervezeteivel

·         intelligens kistérség program

·         kistérségi jóléti program

·         falusi turizmus lehetőségeinek feltárása

·         koncepció kidolgozás

 

Sárvíz Napok program

·         népművészeti, közösségi és spirituális programok

 

Sárvíz Közlekedés Fejlesztési program

·         tervek megismerése

·         buszközpont létrehozásában véleménynyilvánítás

 

Aba Napok 2010 program

 

Kajtori Nap 2010 program

 

Bárándi Nap 2010 program

 

Önkormányzati képviselő és magiszterválasztás 2014. program

 

Életiskola program

 

Távmunka program

 

Etikai kódex program

ĉ
Gábor Hamvas,
2010. jan. 27. 12:34
Comments