Mục Đích/ Goals


  • Giáo dục các em viết, đọc và nói ngôn ngữ Việt thông thạo để các em sau này có thể bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.

  • Giáo dục các em hiểu rõ về truyền thống và nguồn gốc để các em có thể hãnh diện mình là người Việt Nam.

  • Tạo một môi trường sinh hoạt vui tươi cho các em gặp gỡ, học hỏi để trở thành một công dân hữu dụng.

Goals

The primary goals of HBVLS are to ensure that each student will:

  • Develop the ability to fluently speak, read and write Vietnamese

  • Develop the knowledge of Vietnamese history and culture

  • Promote a sense of awareness and pride in the student's heritage

As part of a continuous improvement process, HBVLS is committed to

  • Recruiting, developing, and supporting a competent and caring staff.

  • Continuous improvement of teaching strategies, and application of flexible learning programs to suit all student ages and education levels.

  • Provide and maintain a safe and orderly environment that promotes productivity and stimulates learning.\

Sứ Mạng

Tạo một môi trường sinh hoạt, bảo tồn, và phát huy văn hóa Việt Nam bằng cách dạy dỗ các con em thông thạo Việt Ngữ, hiểu biết về truyền thống, và nguồn gốc dân tộc Việt Nam

Mission

To reserve Vietnamese Culture by teaching Vietnamese Language, traditions and origination. 
To create an environment for students to learn, play and participate in Vietnamese cultural activities.
Comments