Ghi Danh/ RegisterThông Báo (Ngày Khai Giảng Niên khóa 2018-2019 - Chủ Nhật 16 Tháng 9, 2018)

Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2018-2019 như sau:

          ·         Địa đim:        Trường Trung Học Hazen

            1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

            

·         Ngày và thời gian ghi danh:  Chủ Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018

              12:30 đến 3:00 chiều.

·         Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018, từ 1:30 đến 2:00 chiều

·         Lệ phí ủng hộ:  $100.00 (toàn năm học, niên khóa 2018-2019) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 1:15 tới 2:15 giờ.

·     Thời gian học:  Chủ Nhật, từ 12:30 đến 3:00 giờ chiều, giờ chơi từ 1:30 tới 2:00.


Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

1.   Gởi email tới hongbangschool@gmail.com để giữ chỗ trước với tên và khả năng của học sinh như sau:  tên và tuổi của học sinh, khả năng nói, hiểu, và viết tiếng Việt.

2.   Trước khi tới trường ghi danh, điền đơn nhập học Registration Form.

3.      Vào ngày khai giảng, mang đơn nhập học tới bàn ghi danh.

4.      Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.


5.      Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

6.      Phụ Huynh tới phòng 226 để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.

 

Registration for new students 

1.      Please send an email to hongbangschool@gmail.com to pre-register for your child.  Please include the student name, age and indicate if your child has studied Vietnamese before. 

2.      Before coming to the school to register, fill out the Registration Form.

3.      On the registration day, take the Registration form to the registration tables 

4.      Go to the cashier to make payment and to register for patrolling to receive the Class Entry Pass. 

5.      Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

6.      Parents return to room 226 for the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

 

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ

 

1.      Trước khi tới trường ghi danh, điền đơn nhập học Registration Form.

2.      Vào ngày khai giảng lúc 12 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và số phòng của học sinh.

3.      Viết lớp và số phòng vào đơn nhập học (Registration Form).

4.      Mang đơn nhập học tới đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

5.      Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

6.      Phụ Huynh tới phòng 226 để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.

Registration for returning students


1.      Before coming to the school to register, fill out the Registration form.

2.      On the registration day, check the posted student lists to find the student’s new class and room number.

3.      Write the Class and Room number on the Registration Form.

4.      Take the Registration form to the cashier to make payment and to register for patrolling to receive the Class Entry Pass.

5.      Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

6.      Parents return to room 226 for the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

Mọi liên lạc hoặc thắc mắc:  Xin gởi email đến: hongbangschool@gmail.com

For all communication, please email to: hongbangschool@gmail.com

Comments