Lớp Học/ Classes

Vào mỗi kỳ nhập hoc, học sinh mới sẽ được sắp xếp vào các cấp qua một kỳ khảo xác trình độ (initial test).

Hồng Bàng -  Ban Giảng Huấn  - Niên Khóa 2015-2016
Chức Vụ Tên   Lớp  Phòng Học
Giảng Viên Chính Thầy Lê Tường Huy  1A 212
Giảng Viên Phụ Cô Phạm Ngọc Trâm 1A 212
Hỗ Trợ Giảng Viên      
       
Giảng Viên Chính Cô Nguyễn Thảo  1B 213
Giảng Viên Phụ Cô Phạm Ngọc Thúy  1B 213
Hỗ Trợ Giảng Viên Cô Lê An Nhiên 1B 213
       
Giảng Viên Chính Cô Vũ  Hoàng Thủy 1C 226
Giảng Viên Phụ Thầy Nguyễn Thành Tuệ  1C 226
Giảng Viên Phụ Thầy Nguyễn Tom  1C 226
Hỗ Trợ Giảng Viên Em  Nguyễn Minh Triết  1C 226
       
Giảng Viên Chính Cô Nguyễn Thanh Dung  1D 217
Giảng Viên Phụ Thầy Trần Anh Dũng  1D 217
Hỗ Trợ Giảng Viên Em Trần Trevor  1D 217
       
Giảng Viên Chính Cô Vũ Thu Hà 1E 214
Hỗ Trợ Giảng Viên Cô Nguyễn Hồng Nhung 1E 214
Hỗ Trợ Giảng Viên
Cô Nguyễn Tracy 
1E 214
       
Giảng Viên Chính Cô Trịnh Phi Yến 2A 215
Giảng Viên Phụ Cô Helms Trần Nga 2A 215
Hỗ Trợ Giảng Viên Em Nguyễn Thùy Yên 2A 215
       
Giảng Viên Chính Cô Võ Mỹ Phương 2B 216
Giảng Viên Phụ Thầy Phan Gia Anh 2B 216
Hỗ Trợ Giảng Viên Cô Châu La 1B 216
       
Giảng Viên Chính Thầy Nguyễn Lễ   2C 218
Hỗ Trợ Giảng Viên Cô Võ Thanh Tuyền 2C 218
Hỗ Trợ Giảng Viên Thầy Bùi Thượng-Chí  Julian 2C 218
       
Giảng Viên Chính Cô Lê Minh Thư Michelle 3A D201
Giảng Viên Phụ Thầy Trần Sinh  3A D201
Hỗ Trợ Giảng Viên Cô Lộc Kim Hồng  3A D201
Hỗ Trợ Giảng Viên Em Nguyễn Catherine 3A D201
       
Giảng Viên Chính Thầy Trần Công Dũng  3B D202
Giảng Viên Phụ Cô Huỳnh Ngọc Mai Trâm 3B D202
Giảng Viên Phụ Cô Chương Linh  3B D202
       
Giảng Viên Chính Thầy Phan Minh Dũng  4A D203
Giảng Viên Phụ Cô Lâm Thu Thủy  4A D203
Hỗ Trợ Giảng Viên Em Huỳnh Lưu Lily  4A D203
       
Giảng Viên Chính Thầy Lê Hiệp (Bryan) 4B D204
Giảng Viên Phụ Cô Lê Thị Ngọc Lan 4B D204
Giảng Viên Phụ Cô Lê Tâm  4B D204
Hỗ Trợ Giảng Viên Em Đỗ Như Ý  4B D204
       
Giảng Viên Chính Thầy Nguyễn Bảo Quân 5 D206
Giảng Viên Phụ Thầy Trần Nathan Nhơn 5 D206
Hỗ Trợ Giảng Viên Cô Nguyễn Thu Phương 5 D206
  em Emely Nghiêm 5 D206
       
Giảng Viên Chính Thầy Nguyễn Lộc 6 235
Hỗ Trợ Giảng Viên      
       
Giảng Viên Chính Thầy Nguyễn Quốc Dũng 7,8,9 228
Hỗ Trợ Giảng Viên      
       
Thủ Quỹ Cô Lê Đoan Trang Lucia     
Web Master Cô Nguyễn Giang     
Kế Tóan  Anh Trần Huê -CPA     
Ban Ẩm Thưc Cô Huỳnh LaKim     
Ban Giám Thị  Anh Nguyễn Thiện     
Ban Văn Nghệ Cô Quỳnh Hương     
Hiển thị 1 mục
Sắp xếp 
 
 
Hiển thị 1 mục
Comments