Học Sinh/ Student

Trường Hồng Bàng dạy theo chương trình Giáo Khoa của Liên Trường Nam Cali và Trường Văn Lang. Chương trình học bao gồm dạy đọc, viết và nói tiếng Việt từ lớp Vỡ Lòng đến Lớp 9. Nhà trường mượn phòng học của cơ sở Trường Trung Học Hazen, Renton.

View Class List