Contact - Liên Lạc

   
 
 
 
 
 

 
 
Main Office:
 
999 Story Road, Unit 9063. San Jose, CA 95122
   Tel.: (408) 295-8888
 
      
       Las Vegas:
 
       Tel.:  (702) 635-5555
       Email: vietmy@vietmycenter.com
 
     TP Sai Gon:   
      56 Duong 12. Phuong 4. Quận 8. Sài Gòn
      Tel.: (08) 3850-5700
            (08) 3850-4500
      Email: vietmysg@vietmycenter.com
     
      TP Can Tho & Cac Tinh Mien Tay
 
    Tel.: (0915) 999-997 & (0995) 622-628
  
  
   
    Infomation please call: 
    
    Davidhai or Holly

    Tel:   (702) 635-5555
                                    Email:       holly@vietmycenter.com
                                                                            Website:   www.vietmycenter.com
 
               
    Please tell us what you think about our web site, association, activities, or announcements. 
    If you provide us with your contact information, we will be able to reach you in case we have any questions. 

    Xin cho chúng tôi biết những thắc mắc nếu có của quý vị và các bạn cũng như những ý kiến đóng góp cho Trung Tâm Bảo Lãnh Việt Mỹ ngày càng phục vụ chu đáo hơn. 
    Ý Kiến hoặc Câu Hỏi của bạn - Your Suggestion or Question: email to: Tranhai@vietmycenter.com