Trang Nhà


Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do

( AEUDVNL - HCSVVĐHĐLVNTD )


5 Rue Langevin - 93430 Villetaneuse - France

https://sites.google.com/site/viendhaihocdhalat/home


Tôn Chỉ - Điều Lệ & Nội Quy


I - Tôn Chỉ

1 - Hội không làm chính trị nhưng lập trường chính trị của Hội rất minh bạch : tuyệt đối không thoả hiệp với CSVN dưới bất cứ hình thức nào !

2 - Hội dứt khoát không thừa nhận Trường Đại Học Đà Lạt của VC do một « Hiệu Trưởng » điều khiển , bởi lẽ trường nầy chẳng có gì liên quan xa hay gần tới Viện Đại Học Đà Lạt / VNCH trước ngày 30/04/1975 .

3 - Hội cương quyết vạch trần mưu chước quỷ quyệt của CSVN luôn tìm cách phá hoại Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại bằng Nghị Quyết 36 .

4 - Hội luôn tri ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc , cũng như các bậc tu hành , quý đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do mà biểu tượng là Quốc Kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và Bản Quốc Ca VNCH .

5 - Hội luôn chủ trương phát huy tình Tương Thân , Tương Trợ , Tương Ái , nhất là Tương Kính giữa các cựu sinh viên VĐHĐL .

6 - Hội cương quyết loại trừ các CSV - có tư tưởng , lời nói , việc làm biểu lộ thái độ « trở cờ » chạy theo CSVN - ra khỏi mọi sinh hoạt của Hội : Vì loại CSV nầy làm lợi cho bọn XHCN hại dân bán nước , do bị lôi cuốn bởi bã danh lợi , mồi phú quý .

II - Điều Lệ

1 - Các cựu sinh viên VĐHĐL trước ngày 30/04/1975 , tôn trọng Tôn Chỉ - Điều Lệ & Nội Quy của Hội , đều có thể là Hội Viên Hoạt Động .

2 - Người phối ngẫu của các CSV và các thân hữu có thể là Hội Viên Yểm Trợ .

3 - Các Mạnh Thường Quân được Hội trân trọng như Hội Viên Danh Dự .

4 - Hội không chủ trương hội viên phải đóng niên liễm . Nhưng Hội hoan nghinh mọi tự nguyện đóng góp của hội viên và thân hữu .

5 - Hội có thể tổ chức các sinh hoạt gây quỹ .

6 - Hội chủ trương sẵn sàng hợp tác với các Hội Đoàn bạn .

III - Nội Quy

1 - Cơ cấu tổ chức

a - Hội Đồng Quản Trị ( Conseil d’administration ) - đa số thành viên là các sáng lập viên - gồm một Chủ Tịch , một Phó Chủ Tịch , một Tổng Thư Ký và một Thủ Quỹ , trách nhiệm điều hành tổng quát sinh hoạt của Hội , công bố tôn chỉ , soạn thảo đường lối hoạt động .

b - HĐQT họp bàn thảo việc mời một thành viên nhận trách nhiệm thành lập một Ban Chấp Hành ( Comité Exécutif ) để thi hành đường hướng sinh hoạt phù hợp với Tôn Chỉ , Điều Lệ & Nội Quy của Hội . Thành viên nầy sẽ đảm trách chức vụ Hội Trưởng .

2 - Phân nhiệm trong BCH

a - Hội Trưởng : trách nhiệm điều hợp tổng quát hoạt động của Hội , nhất là trong lãnh vực đối ngoại . Hội Trưởng trách nhiệm phúc trình cho HĐQT mọi sinh hoạt do Hội chủ xướng , theo báo cáo của Trưởng Ban Tổ Chức do Hội Trưởng chỉ định trong các thành viên BCH .

Trường hợp phải mời một CSV ngoài BCH , Hội Trưởng phải thông qua HĐQT .

Hội Trưởng đặc trách điều hành Trang Nhà của Hội .

Cơ cấu Ban Điều Hành nầy sẽ do HĐQT và BCH bàn thảo để thành lập .

b - Phó Hội Trưởng : trợ lực cho Hội Trưởng và thay thế Hội Trưởng khi vị nầy không thể đảm trách phần vụ vì lý do bất khả kháng . PHT đặc trách đối nội .

c - Tổng Thư Ký : thi hành các quyết định về phương hướng sinh hoạt do Hội Trưởng nhận từ HĐQT . TTK phụ lực cho PHT trong lãnh vực nội bộ và đặc trách liên lạc với các CSV và thân hữu tại Pháp .

d - Thủ Quỹ : Giữ và cập nhật hoá sổ sách kế toán , chi thu theo yêu cầu công tác của Hội , do HT hoặc TTK thông báo .

Các chi phiếu xuất quỹ trên 1000 euros phải có chữ ký của HT và TQ .

Dưới mức nầy , TQ xuất theo yêu cầu của PCT hay TTK .

e - Các Uỷ Viên Liên Lạc

- một tại Âu Châu
-
một tại Canada
- một tại Hoa Kỳ
- một tại Úc Châu

Các Uỷ Viên nầy đảm trách việc liên lạc với các CSV và thân hữu , cũng như các Hội Đoàn , các diễn đàn bạn ngoài nước Pháp .

3 - Phương thức sinh hoạt nội bộ

a - Khi phải lấy một quyết định quan trọng cần đem ra bàn thảo trong HĐQT hay trong BCH : nếu số phiếu thuận hay không thuận bằng nhau , phiếu của Chủ Tịch hay của Hội Trưởng , sẽ có tính cách chung thẩm .

b - Việc lưu nhiệm hay bãi nhiệm các chức vụ trong BCH phải do HĐQT quyết định .

c - Việc từ nhiệm của các thành viên nầy cũng do HĐQT cứu xét và chính thức thông báo cho các đương đơn .

d - Việc duy trì hay giải tán BCH thuộc thẩm quyền của HĐQT .

e - Việc duy trì hay giải tán HCSVVĐHĐLVNTD thuộc thẩm quyền chuyên biệt ( spécifique ) của Chủ Tịch và Thủ Quỹ của HĐQT , theo luật lệ hiện hành của Chính Phủ Pháp Quốc .

4 - Tài sản của Hội

Trường hợp Hội giải tán hay giải thể , mọi hiện kim , hiện vật của Hội sẽ do HĐQT thảo luận và biểu quyết sử dụng tài sản nầy cho mục tiêu nào mà đa số thành viên xét thấy hợp lý , hợp tình nhất .

5 - Tu chỉnh Nội Quy

Mọi tu chỉnh về Nội Quy phải được 3/4 thành viên của HĐQT đồng thuận .

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
Mai Văn Thái - K1 CTKD

Sao y bản chánh , sau khi hoàn chỉnh
« để phổ biến »

Hội Trưởng
HCSVVĐHĐLVNTD
Lê Tấn Lộc
Triết 1 ĐHSP/VĐHĐL 1958

* * *

Lời Minh Xác

Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do chúng tôi xin minh xác : CSV/VĐHĐL  là anh chị em sinh viên đã theo học tại Viện từ 1958 đến ngày 30/04/1975 tại các phân khoa sau đây :

1 - Sư Phạm
2 - Văn Khoa
3 - Khoa Học
4 - Chánh Trị Kinh Doanh

***

VĂN KIỆN PHÁP LÝ CỦA VIỆN ĐẠI HỌC DALAT

Viện Đại Học Dalat (VĐD) là một tổ chức tư nhân thuộc quyền sở hữu của Hội Đại Học Dalat (HĐD) mà hội viên là các Đức Cha cai quản các giáo phận từ vĩ tuyến 17 trở xuống.

HĐD được phép hoạt động do Nghị Định số 67/BNV/NA/P5 ngày 8-8-1957. Hai năm sau, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa ký Sắc lệnh số 232/NV ngày 9-9-1959 công nhận HĐD là một tổ chức pháp nhân và là một hội có tính cách công ích.

Bằng Sắc lệnh số 190/GD ký ngày 28-8-1961, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa ban quyền cho VĐD do HĐD thành lập năm 1957 được phép cấp phát các văn bằng bậc đại học. Thi hành sắc lệnh trên đây, Bộ Giáo Dục ra Nghị Định số 1206/GD/PC/NĐ ngày 4-9-1961 ấn định việc giảng dạy và tổ chức thi cử hằng năm để chính thức công nhận quyền của VĐD được cấp phát các văn bằng bậc đại học một cách thực thụ.

Ngày 13-8-1964, bằng Nghị Định số 1433/GD/PC/NĐ, Bộ Giáo Dục cho phép VĐD được mở thêm một phân khoa mang tên là Trường Kinh Tế và Quản Trị Xí Nghiệp. Ngày 18-1-1965, bằng Nghị Định số 72/GD/HV/NĐ, Bộ Giáo Dục chấp thuận cho Trường Kinh Tế và Quản Trị Xí Nghiệp được cải danh thành Trường Chánh Trị Kinh Doanh (TCK).

Ghi chú: TCK là tên tắt của Trường Chánh Trị Kinh Doanh, chứ không phải Trường Chính Trị Kinh Doanh.

GS Trần Long

* * *

SỰ THẬT 

Về Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và Cờ Đỏ Sao Vàng


Vầng non cao ngất khí thiêng 
Tưng bừng một sáng mùa Xuân mới 
Tiếng reo vang theo từng hơi gió dần/đằng xa vời 
Vừng ô lên sương tàn mờ trong mây núi 
Bóng quân đi theo tiếng chiêng oai hùng rơi 

Nước non Lam Sơn ! 
Nước non Lam Sơn ! 
Bóng cờ bay phấp phới 
Khắp nơi cờ vàng 
Khắp nơi cờ vàng 
Muôn hồn quân Nam 

( Nước Non Lam Sơn - Hoàng Quý )


====================================================


Lời Phi Lộ

Kính thưa Quý Thầy Cô , Quý Đồng Môn , Quý Thân Hữu ,

Kính thưa Quý Vị ,

Chúng Tôi rất hận hạnh được trình diện Trang Nhà của Hội Chúng Tôi để Quý Vị tường lãm . 

Trang Nhà được thiết lập sau khi Hội Chúng Tôi chính thức được phép hoạt động , nhằm mục đích tạo cơ hội cho những vị đã sinh hoạt tại Viện Đại Học Đà Lạt trước ngày 30/04/1975 - với tư cách thành viên trong Hội Đồng Viện , Hội Đồng Khoa , Ban Giảng Huấn , Nhân Viên các Văn Phòng , các Sinh Viên theo học các khoa Sư Phạm , Văn Khoa , Khoa Học và Chánh Trị Kinh Doanh - liên lạc để cùng hồi tưởng một thời chung một vùng hoài niêm xanh Bóng Mát Sân Trường , trong tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo và trong tình nghĩa tương thân , tương trợ , tương kính nơi Hải Ngoại , với tôn chỉ yêu chuộng Tự Do . 

Đồng thời cũng là cơ hội để tất cả Quý Vị cùng Chúng Tôi ôn cố tri tân . Và cách thức thực tế nhất là Quý Vị góp mặt trên Trang Nhà để gửi gấm đến nhau những tâm tư tình cảm tích tụ từ bấy lâu nay - từ lúc buộc phải sống kiếp tha hương nơi xứ lạ quê người - để cùng chia sẻ nỗi niềm xa xứ . 

Như trên đã nói , Trang Nhà coi như nỗ lực tái tạo khung cảnh những ngày xưa thân ái trong Bóng Mát Sân Trường . Vì vậy Chúng Tôi xin kính mời Quý Vị đóng góp các sáng tác dưới mọi hình thức : thơ , văn , nhạc , hội hoạ , công trình nghiên cứu … Chắc chắn Quý Vị đồng ý là vấn đề viết hay viết dở không thành vấn đề . Vì Chúng Ta viết cho Chúng Ta cùng đọc , cùng chia sẻ .

Trang Nhà cũng sẽ có mục thư tín cho Chúng Ta cùng trao đổi tin tức , nhắn tin để tìm dấu nhau sau bao nhiêu năm thất lạc tứ tán . 

Ban Điều Hành Trang Nhà kính mời và luôn sẵn sàng chào đón Quý Vị đến góp mặt .

Trân trọng kính chào thân ái ! 

Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do

HCSVVĐHĐLVNTD - AEUDVNL 

========================================

Ghi chú : Bài vở hay nhắn tin , xin vui lòng gửi đến 


              - Anh Lê Tấn Lộc - Triết 1 ĐHSPĐL letanloc_35@yahoo.ca                          - Chị Tôn Thất Hồng Cúc - KH72 hongcuccc.tonthattt@gmail.com
- Chị Nguyễn Thu Hà - KH72  thuha.nsj@gmail.com
***


VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT  
VÀ CÁC CỰU SINH VIÊN … “ THỤ NHÂN ”


Lời mở đầu

Bài viết nầy trình bày quan điểm của người viết về :

1- bối cảnh đưa tới sự ra đời của Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà lạt Việt Nam Tự Do
(AEUDVNL ),
2- sự ra đời của Viện Đại Học Đà Lạt ,
3- nghi lễ và nghi thức khai mạc các Đại Hội hay Hội Ngộ của các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại .

Tác giả hoan nghinh mọi góp ý xây dựng trong tinh thần tương kính và lịch sự .
LTL
***

Câu chuyện khởi đầu cũng khá ly kỳ , khi tình cờ, hết sức tình cờ , tôi nhận điện  thư của một thân hữu cho biết một  Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới  sẽ được tổ chức tại Paris vào đầu tháng sáu 2012 . Và Ban Tổ Chức Đại Hội đương nhiệm quyết định từ chức vì có sự bất đồng chính kiến với các ý kiến từ các nơi gửi tới, liên quan tới nghi thức khai mạc Đại Hội mà quan trọng nhất là vấn đề treo hay không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ , quốc kỳ của VNCH mà VĐHĐL với các Cựu Sinh Viên  -được quảng bá dưới danh  xưng Thụ Nhân -đã từng được hưởng mọi quyền lợi của một công dân trong một thể chế tự do , thể chế đã mất dạng trên quê hương ngày 30.4.1975 vì bị bức tử bởi bọn xâm lược từ phương Bắc , như giặc châu chấu , tràn vào miền Nam Việt Nam … cưỡng chiếm !

Do đó , một BTC mới được ra đời , BTC cũ chính thức tuyên bố tự giải tán .Trong danh sách BTC mới nầy tôi thấy tên một  người quen biết từ lâu , mà tôi rất đỗi ngạc nhiên vì đã không biết người quen nầy là một Thụ Nhân . Nên tôi gửi liền điện thư hỏi người quen đó , lúc bấy giờ là 1 trong 4 người sáng lập Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt ( AEUD ) tại Paris , được lập ra để yểm trợ cho Đại Hội nói trên , với sự cam kết sẽ có đầy đủ các nghi lễ nghi thức khai mạc đại hội : chào quốc kỳ , hát quốc ca và một phút mặc niệm ( tôi sẽ trở lại nghi thức nầy sau ) .

- Quá đỗi ngạc nhiên biết chị từng theo học ở Viện Đại Học Đà Lạt . Tôi cũng đã từng… như chị đấy! Nhưng tôi không là Thụ Nhân . Vậy tôi có thể gia nhập Hội của  quý vị chăng ? Tôi hỏi .

- Tôi cũng chẳng ngờ anh cũng từng…như thế ! Lâu nay tôi và các bạn chúng ta chỉ biết anh là một sorbonnard  (sinh viên Sorbonne-Paris). Người quen tôi trả lời . Được chứ anh ! Hội là Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt mà ! Nào phải chỉ là Hội Thụ Nhân thôi đâu !

Câu giải thích của người quen nầy khiến tôi chưa hết thắc mắc vì xem qua các đại hội cựu sinh viên VĐHĐL được tổ chức trước đó và sau đó , như đại hội 2014 tại Montréal chẳng hạn , cũng đều xưng danh là Đại Hội  Thụ Nhân  Thế Giới ! Cho nên lúc tôi được mời đến dự phiên họp đầu tiên chuẩn bị bầu Ban Tổ Chức cho Đại Hội nầy , tôi cũng lặp lại câu hỏi tương tợ với một Thụ Nhân khác , người đứng ra triệu tập phiên họp sơ khởi :

- Tôi có đủ tư cách dự phiên họp dù không phải là Thụ nhân…chăng ?

- Được chứ ! Vì anh cũng là CSV/VĐHĐL mà  ! Thụ nhân nầy trả lời .

( VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT,  1957 )

- À ra thế ! Các bạn đồng môn và tôi  -có mặt tại Viện từ lúc Viện khởi sự chính thức hoạt động, năm 1958 , cho tới năm 1964-  chẳng có chút khái niệm gì về hai chữ Thụ Nhân . Danh xưng Thụ Nhân nầy chắc chắn chỉ xuất hiện vào năm 1964 , khi khoa Chánh Trị Kinh Doanh được chính thức khai giảng trong khuông viên VĐHĐL .  Mãi sau nầy ,  khi thoát khỏi địa ngục trần gian cải tạo của CSBV, vượt biển tìm tự do , định cư tại Montréal tôi mới biết  -qua một Thụ Nhân khác nữa-  rằng hai tiếng Thụ Nhân phát xuất từ Đức Ông Simon Nguyễn Văn Lập , người Cha được các CSV ( dưới danh xưng Thụ Nhân ) -thời ngài làm Viện Trưởng-  vô cùng mến yêu , quí trọng . Vậy tôi có nên hiểu tất cả CSV/VĐHĐL đều phải được coi là Thụ nhân chăng ?

Mới đây thôi ,  một Thụ Nhân ( X )  -Thụ Nhân chót của VĐHĐL ,  một Thụ Nhân chưa đủ một niên học khi Viện Đại Học Đà Lạt bị CSBV bức tử-  viết cho tôi :

“ Tuy hoàn cảnh địa lý cách biệt, nhưng đối với ( X ), chúng ta cùng là một " gia đình Thụ Nhân " của Cha chung Đức Ông Simon Nguyễn văn Lập ” .

Tôi đã trả lời :

“ (…) xin (X) chớ quá “ hăng say ” mà đâm ra hồ đồ và cường điệu đấy !
Tôi sẽ có một bài viết về danh xưng “ Thụ Nhân ” sau khi Hội Ngộ Paris 2015 kết thúc .
Trong khi chờ đợi , ( X ) nên biết VĐHĐL chính thức hoạt động vào năm 1958 , sau khi được phép thành lập năm 1957 . Khoa CTKD chỉ ra đời năm 1964 . Danh xưng Thụ Nhân có từ đó và thịnh hành vào thời LM Simon Nguyễn Văn Lập làm Viện Trưởng .
Thời tôi vào Viện chưa có Cha Lập . Thời (X) thì Cha Lập hết làm Viện Trưởng , mà Viện Trưởng là Cha Lý .
Cho nên danh xưng Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt bao gồm tất cả CSV/VĐHĐL,  kể cả Thụ Nhân . Nhưng danh xưng Thụ Nhân không thể bao gồm tất cả CSV/VĐHĐL . Dù không được vinh hạnh tiếp xúc hay diện kiến Cha Lập ,  tôi vẫn nghe tiếng Ngài là bậc chân tu , rất mực yêu thương “ các con ” sinh viên của Ngài .
Nhưng võ đoán Đức Ông Simon Nguyễn Văn Lập là Cha chung của tất cả CSV/VĐHĐL thì không hoàn toàn chính xác đâu !
Cũng như nhóm chữ một “gia đình Thụ Nhân” không bao gồm tất cả CSV/VĐHĐL !
Do đó , danh xưng “ Thụ Nhân ” có tính cách chuyên biệt ( spécifique ) , thường ứng dụng với các sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh -một khoa như các khoa khác ( Sư Phạm , Khoa Học , Văn Khoa  ) mà  thôi ” .  
Thụ nhân X nầy mới lên  3 tuổi khi VĐHĐL chính thức hoạt động với 3 phân khoa Sư Phạm, Văn Khoa và Khoa Học }

Do cách nhìn phiến diện của kể trên , tôi thiết nghĩ : để giúp cho các CSV vào Viện trước 1964 , nếu dùng danh xưng Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt thì dễ dàng cho họ nhận ra đồng môn hơn. Tôi thấy các hội ái hữu cựu sinh viên hay cựu học sinh đều dùng đích danh  Trường Mẹ  (như Cựu Sinh Viên  Đại Học Luật Khoa, Văn Khoa, Sư Phạm, Cao Đẳng Phú Thọ, Quốc Gia Hành Chánh, Võ Bị Quốc Gia, Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức…Cựu Học Sinh Trung học Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương, Chu Văn An, Jean-Jacques Rousseau, v.v…) mỗi lần tổ chức họp mặt. Ngay khi tổ chức Đại Hội các hội đoàn nầy cũng ra thông báo dưới danh xưng Trường Mẹ .

Không có câu trả lời thích đáng cho tôi từ những “ thụ nhân ” được hỏi lúc đó và sau nầy... về việc tôi nêu lên ngộ nhận phát xuất  từ các “Thụ Nhân” theo học khoa ChánhTrị Kinh Doanh, hầu như nghĩ rằng chỉ có các CSV/CTKD mới là “Thụ Nhân” thôi! Điều nầy khiến các CSV theo học các khoa Sư Phạm, Văn Khoa, Khoa Học phần nào cũng buồn lòng , vì họ cũng là Thụ Nhân , khi sinh viên các khoa thuộc VĐHĐL được gọi là Thụ Nhân từ năm 1964 trở về sau !

***
Trong một điện thư gửi Y , một Thụ Nhân Văn Khoa sau 1964 , tôi viết:
 “ (…) Viện Đại Học Đà Lạt chính thức hoạt động như một VĐH tư thục từ năm 1958 , dù đã được cấp giấy phép từ 1957 ( do Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục đứng đơn xin ) sau khi các sinh viên ban Triết 1 của Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn được chuyển lên VĐHĐL tiếp tục học trình .
( Khởi đầu , năm 1957 , VĐHĐL chỉ có 49 sinh viên theo học lớp Dự bị Đại Học , theo cách thức của Viện Đại Học Louvain - Belgique ) .
Lúc bấy giờ , sau khi trường ĐHSP Sài Gòn đã hình thành, do GS Trương Công Cừu làm Khoa Trưởng, Bộ Giáo Dục đã tổ chức thi tuyển thêm sinh viên cho 3 ban Triết , Pháp Văn và Anh Văn  nhằm mục đích lập thêm một trường ĐHSP nữa (cùng lúc với trường ĐHSP/Viện Đại Học Huế ) ,  giao phó cho VĐHĐL huấn luyện : Trường Đại Học Sư Phạm Đà Lạt ra đời từ đó, Ban Anh Văn vì quá ít tuyển sinh nên được gửi về sáp nhập với Ban Anh Văn trường ĐHSP Sài Gòn ( từ đó trở đi trường nầy hoàn toàn không có Ban Triết nữa ), trong số có anh Trần Cảnh Xuân, sau nầy là giới chức cao cấp của Bộ Giáo Dục. Cùng lúc, Trường ĐHKH và ĐHVK/VĐHĐL cũng đã thu nhận sinh viên. ( KH có Nguyễn Tử Quốc Hùng -PV1- đậu chứng chỉ Toán Đại Cương. VK có Lê Tấn Lộc đậu chứng chỉ Đạo Đức Học và Xã Hội Học và Nguyễn Văn Tốt -Triết 1-  đậu chứng chỉ Lịch Sử Triết Học Tây Phương ). Các chứng chỉ nầy đều được giảng dạy bằng tiếng Pháp .

Từ năm 1957 , Cha Joseph Trần Văn Thiện là Viện Trưởng ; Ông Trần Quang Diệu là Tổng Thư Ký từ 1959 , thay thế ông Lê Đình Tuế đựợc gửi đi du học ( hậu đại học ) tại Canada . Sư Huynh Pierre dạy Sư Phạm ( pédagogie ) , Cha Bửu Dưỡng dạy Tâm lý học, Cha Alesis Cras ( Đỗ Minh Vọng ) dạy Triết học Đông Phương, Cha Albert-Marie Bernard Pineau dạy Đạo đức học, Cha Boyer dạy Xã hội học, Cha Gauthier dạy Lịch sử Triết học Tây Phương, Mr Piclin dạy Luận lý học và Triết học Tổng quát ( Siêu hình học ), Mme Etiennette Poirson, Mr Cabrière, Mr Damoineau, Mr Bornecque…dạy Văn chương Pháp, GS Trương Bửu Lâm dạy Latin,  Mr Rioux dạy Lịch sử cho chứng chỉ Dự Bị Văn Khoa, v.v...Cha Debrook, Quản thủ thư viện.
Tôi không còn nhớ tên các GS dạy ĐHKH...

Nêu lên những chi tiết trên đây , tôi muốn cho thấy một số tài liệu về văn kiện pháp lý hay lịch sử liên quan đến VĐHĐL được phổ biến và đăng tải trên vài website Thụ Nhân là không hoàn toàn đúng như những gì anh chị em sinh viên đầu tiên của Viện đã rõ biết với tư cách là nhân chứng sống mà anh Nguyễn Sanh Biên-PV1, cùng thời với tôi, ( định cư tại Florida ) là một. Chưa kể các nhân chứng khác, như ông cựu TTK/VĐHĐL Trần Quang Diệu ( định cư tại Montréal ), chị cựu sinh viên Chu Kim Long -Triết 1 ( định cư tại Washington DC ), các anh cựu sinh viên Vĩnh Đễ -Triết1 ( định cư tại Ottawa ), Nguyễn Ngọc Thọ-Triết 1 ( định cư tại Chicago ), Võ Doãn Nhẫn-Triết 1 , Trần Quang Minh-Triết 1 ( định cư tại San Diego ), Bùi Phong Quang-Triết 1, Nguyễn Lộc Thọ-Triết 2 ( định cư tại Nam California ) ; Nguyễn Văn Tốt-Triết 1,  chị Lữ Thị Hoài Pháp Văn 1, anh Nguyễn Thành Công, KH 57 ( định cư tại Florida ),  anh Huỳnh Hồng Cẩm, Triết 1 (còn ở lại quê nhà), các anh Nguyễn Tử Quốc Hùng -Pháp Văn 1, Lâm Võ Huỳnh -Pháp Văn 1 , Bửu Toại-Pháp Văn 1 ( định cư tại Montréal ), Trần Ngọc Thái -Pháp Văn 1, Hoàng Ngọc Biên-Pháp Văn 1 (định cư tại San Jose ), Hoàng Lý Phúc, Triết 1 ( định cư ở đâu hay còn ở quê nhà , không rõ  ) , v.v…
{ Đó là chưa nói tới một số rất đáng kể các nhân chứng sống khác hiện định cư tại Pháp, như anh Phạm Xuân Ái ( PV1 ), chị Đỗ Tuyết Sương hay Đỗ Cao Jeanne ( PV1 ), anh  Phan Như Khuê ( PV1 ), các chịTrương Thị Cúc, Nguyễn Thị Thảo ( PV1 ), các anh chị Nguyễn Thị Lệ Quyên , Triết 1 ( định cư tại Pháp ), các anh chị Phạm Duy Khiêm , Trần Hữu Đức , Nguyễn Văn Hữu , Chu Trọng Thuyết , Nguyễn Duy Diệm , Trần Đức An , Công Tôn Nữ Tri Chỉ ( Triết 1), hai anh Lê Thành Châu, Trần Xuân Tiên , Triết 1 ( đã qua đời ); các anh chị Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Hoàng Sanh, chị Cécile Nguyễn Thị Bạch Tuyết, chị Đặng Thiên Chi, Pháp Văn 1 ; các anh chị đã qua đời : Phạm Ngọc Đảnh, Triết 1, Nguyễn Xuân Hoàng , Triết 2, Ngô Thị Tám, Kiều Văn Chương , Đoàn Thị Mỹ Dung PV1, v.v... và một số ở các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu, tại Hoa Kỳ, tại Úc, v.v…có thể lên tiếng xác nhận những gì tôi viết trong điện thư nầy. Tất cả đều có thể xác nhận Cha Joseph Trần Văn Thiện là VIỆN TRƯỞNG ( chứ không như một số tài liệu “ quả quyết ” Cha chỉ là “ Giám đốc Học vụ - Directeur d’études ) ” ! Đức TGM Ngô Đình Thục là Chưởng Ấn ; sau nầy Đức Cha Nguyễn Ngọc Quang tiếp nối làm Chưởng Ấn....

Tôi xin bổ túc thêm phần nói về Cha Viện Trưởng đầu tiên của VĐHĐL :
Cha Joseph Trần Văn Thiện, cựu “sorbonnard” về Văn Chương Pháp, trước khi nhận chức vụ Viện Trưởng  -do Đức TGM Ngô Đình Thục địa phận Vĩnh Long yêu cầu-  đã là Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long .
Ngài rời VĐHĐL khi được Giáo Hội bổ nhậm Giám Mục địa phận Mỹ Tho } .

Riêng Trường  Chánh Trị Kinh Doanh thì… chỉ ra đời vào năm 1964 ! Và từ đó cho tới ngày 30.4-1975 chỉ võn vẹn có 11 khóa ! 
(…)
***

Như thế cũng đủ biết, người trong cuộc như tôi mà còn lạc hướng , nói chi đến những ai không am tường về các giai đoạn phát triển của Viện Đại Học Đà Lạt , trước ngày 30.4.1975 !
Nguy hiểm hơn nữa là mới đây một số Thụ Nhân lại tung lên mạng rằng họ muốn tổ chức Ngày truyền thống (?!) tại VN dưới sự chỉ đạo và chủ đạo của…CSVN ! Tôi viết tiếp cho Thụ Nhân Y quen biết nói trên :

Và từ đó cho tới ngày 30.4-1975 chỉ võn vẹn có 11 khóa! Có nghĩa là CTKD chỉ tồn tại 11 năm !  ( Riêng VĐHĐL chỉ tồn tại 17 năm , từ 1958 tới 1975 ). Thế thì  “ nhóm truyền thống ” nầy lại  kỷ niệm 50 năm VĐHĐL ( poster ghi rõ như thế ) là nghĩa lý gì nhỉ ? Phải chăng đám “ thụ nhân trở cờ ” nầy cho rằng VĐHĐL chỉ bắt đầu từ khóa 1 CTKD, năm 1964 : chúng cột thêm số tuổi của Trường Đại Học Đà Lạt / XHCNVN (từ 1975 tới 2014) để “kỷ niệm” 50 năm thành lập VĐHĐL !
Rồi chúng cột thêm 39 năm “ khoa ” Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học Đà Lạt do một “Hiệu Trưởng” VC điều hành để cho là ... “ truyền thống ”của VĐHĐL !  Lại còn gắn lễ giỗ  Đức Ông Simon Nguyễn Văn Lập -Cha chung của các “ Thụ Nhân-cựu sinh viên VĐHĐL ”, theo sự cả quyết của TN X, trước 30.4-75-  vào để cho có...“ chính nghĩa ” thì quả thật là thiếu sự ngay thẳng tinh thần ( honnêteté intellectuelle ), nếu không muốn nói là bất lương đến độ không chút hổ thẹn ( éhonté, sans scrupules ) .
Không “ CHÍNH DANH ” thì quả là có tà ý lươn lẹo . Y như treo đầu dê bán thịt chó ( sự kiện “lươn lẹo” nầy hiện nay rất phổ quát trong các hội đoàn người Việt hải ngoại bị Nghị quyết 36 thâm nhập ) .

Nhân tiện, tôi cũng tâm sự với Thụ Nhân nầy lý do vì sao nhóm sáng lập Hội mới thay thế cho Hội cũ -lập ra để yểm trợ cho ĐH 2012 tại Paris- đã chấp thuận đề nghị của tôi về danh xưng đầy đủ của Hội :


“ Do đó , khi một số anh chị em cựu sinh viên đề nghị giải thể Hội CSVVĐHĐL tại Paris (AEUD) cũ để khai sinh một hội mới , với danh xưng Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt , tôi đề nghị -và được sự đồng thuận của anh chị em- thêm  Việt Nam Tự Do ” ( AEUDVNL ) , như yếu tính cơ bản của Hội .
Vậy mà tôi vẫn phải giải thích và xác định lập trường với hai vị thân hữu cùng lập trường tuyệt đối không hòa hợp hòa giải với VC , dưới bất cứ  hình thức nào ! 

1-Thư trả lời Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại :

Thưa Niên Trưởng,

Xin Niên Trưởng và quí bạn cứ yên tâm .
Tarzan_VNCH LTL đã chứng kiến nhiều màn gọi là “ phi chính trị ” , sau rốt lòi cái đuôi hồ ly .... phi chính trị rập theo khuôn mẫu ( hay theo chỉ thị ) của  XHCNVN, qua hàng loạt “ nhiêu khê ” trong các hội ái hữu cựu học sinh hay cựu sinh viên ở hải ngoại .
Cho nên khi tái phục hồi sinh hoạt cho Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt cũ, ngoài việc minh xác “ Thụ Nhân ” CHỈ là những cựu sinh viên của VĐHĐL TRƯỚC  30.4.1975 , chúng tôi còn cẩn thận hơn thêm danh xưng VIỆT NAM TỰ DO , cho chẳng ai có thể nhầm lẫn hay cố tình nhầm lẫn rằng các sinh viên của Trường Đại Học Đà Lạt CHXHCNVN có thể là hội viên của Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt-Việt Nam Tự Do, chính thức ra đời ngày 16 tháng 7 năm 2013 mà tôi được hân hạnh đảm trách chức vụ Hội Trưởng đầu tiên .

2- Trả lời " thắc mắc " của Luật Sư Lê Duy San :
( Rất tiếc  tôi lưu giữ nơi nào mà chưa tìm ra...)

Đại khái LS Lê Duy San hiểu lầm AEUDVNL là Hội do “ TN ” XXX bên Paris lập trước khi Hội AEUD ra đời để yểm trợ cho ĐHTN 2012, nên hỏi tôi có phải Hội “ do anh làm Chủ tịch (...) trở cờ ” chăng khi “ tổ chức ĐHTN 2012 tại Paris ” !
Tôi đã đính chính nói rõ sự “ nhầm lẫn ” đó . Và khẳng định “ Hội chúng tôi không có Chủ tịch Ban Chấp Hành , mà chỉ có Hội Trưởng. Nhưng có Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Và nhóm chữ Việt Nam Tự Do đã tỏ rõ lập trường chính trị của chúng tôi ” .  LS Lê Duy San trả lời như thế thì ông rất yên lòng !

Hôm nay được dịp bộc lộ tâm tình cùng anh , tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Rất mong gặp lại anh chị trong Đêm Hội Ngộ Paris 2015 -trọng điểm thiết yếu của Hội CSVVĐHĐLVNTD, khơi mào cho các chuyến landtour và cruise (như là phần phụ diễn văn nghệ , để ACE tiếp tục hàn huyên khi du lịch và du ngoạn )” .

Bây giờ tôi nghĩ nhóm anh em sáng lập nhận ra vì sao tôi đã hết sức thuyết phục được anh em cần phải có nhóm chữ Việt Nam Tự Do để xác định ngay từ khởi điểm lập trường dứt khoát của Hội đối với nhóm Thụ Nhân trở cờ mưu toan lấy điểm với bọn CSVN -mafia đỏ- bằng chiêu bài xảo quyệt đến mức tinh vi : nối kết VĐHĐL/VNCH với Trường Đại Học Đà Lạt/XHCNVN, xuyên qua thủ thuật quỷ quyệt hòa hợp hòa giải dân tộc, độc kế bẫy sập của Nghị quyết 36 nhằm phá nát các hội đoàn Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại…
***

Để tạm kết bài viết, tôi xin được phép trình bày nhận định nghi thức ( rites ) chào quốc kỳ , quốc ca và phút mặc niệm , khi các cuộc tổ chức họp mặt CSV/VĐHĐL ( thường với danh xưng Thụ Nhân )  có nghi lễ ( protocole ) chào quốc kỳ :

Về nghi lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca, tôi nghĩ rằng hầu hết anh chị em CSV đã có đầy đủ kinh nghiệm , hoặc với tư cách cá nhân ( đã đứng ra tổ chức ), hoặc đã tham dự những buổi tổ chức của các đoàn thể có cử hành các nghi thức ( rites ) nầy . Cho nên tôi chỉ muốn nói rõ hơn về Phút mặc niệm .


1-Nếu không có nghi lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca thì chúng ta chỉ tưởng niệm quí vị tu sĩ, thầy cô, đồng môn, thân hữu , v.v… đã vĩnh viễn ra đi .
Nhưng nếu có tiếng hát quốc ca vang lên khi chúng ta chào quốc kỳ thì phút mặc niệm chỉ dành để mặc niệm những ai đã bỏ mình ( hy sinh ) vì Tổ Quốc, trong đó các chiến sĩ đã góp xương máu và mạng sống để bảo vệ quê hương cần được xướng lên trước nhất, ( bao gồm cả quí tu sĩ, giáo sư, đồng môn, thân hữu, v.v…), vì danh từ chiến sĩ  (combatants) không chỉ hạn chế trong hai chữ quân nhân ( soldats, militaires ). Chúng ta chắc  hẳn đã nghe qua gọi phục vụ dưới cờ (appelés sous les drapeaux) và chết dưới cờ  hay gục ngã trên bãi chiến danh dự ( morts sous les drapeaux ou tombés au champ d’honneur ) . Kế đến là quí đồng bào đã vĩnh viễn nằm xuống vì tranh đấu cho lý tưởng tự do, kể cả đồng bào qua đời khi lên đường tìm tự do…
( Chứ nào phải mặc niệm những quí vị qua đời vì lý do bịnh tật hay già yếu ! ) .
Các nghi thức nầy có tính cách quốc tế  -ít là đối với thế giới tự do-  vì liên quan đến sỉ diện các quốc gia. Làm không đúng cách là lẫn lộn sở thích cá nhân chuyên biệt với các nguyên tắc cơ bản khi cử hành nghi lễ trọng đại chào quốc kỳ .
2-Theo thiển ý, sau các phần nghi thức bắt buộc tuân thủ kể trên, chúng ta có thể du di thêm phần một phút tưởng niệm như đã nêu trên .
Người viết mong những ý kiến thô thiển của mình được quí anh chị em CSV/VĐHĐL trước 30.4-1975 quãng đại đón nhận .
Thôn trang Rêu Phong, Xứ Tuyết Canada, chớm thu 2015
Lê Tấn Lộc
Triết 1, ĐHSP/VĐHĐL (1958)

***

Thông Báo Đặc Biệt Số 01/2016 

Hội Đồng Quản Trị
Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do

( AEUDVNL )

Trân trọng thông báo

Tân Ban Chấp Hành

 1 - Anh Mai Văn Thái - CTKD 1

     Cố Vấn đặc trách Giao Tế

          2 - Anh Lê Tấn Lộc - Triết 1 ĐHSPĐL 

      Hội Trưởng

letanloc_35@yahoo.ca

   3 - Chị Tôn Thất Hồng Cúc - KH7

Phó Hội Trưởng kiêm Thủ Quỹ

hongcuccctonthattt@gmail.com

4 - Chị Nguyễn Thu Hà - KH72

            Tổng Thư Ký kiêm Phụ Tá Thủ Quỹ

   thuha.nsj@gmail.com

Paris ngày 01/12/2016

TM Hội Đồng Quản Trị
  
Mai Văn Thái

 


Đầu Trang