หน้าแรก

============================================================================================
*****คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประชุม / อบรม / สัมมนา ได้ที่นี่********
 ============================================================================================
*****Download ไฟล์ ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ (นำไปปรับให้ตรงกับแต่ละรายวิชา) ********
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ (ล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2560)
แบบฟอร์มการพิมพ์แบบทดสอบ

**หมายเหตุ**  คุณครูท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบหรือแบบฟอร์มแบบทดสอบ จะต้องกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" ดังรูปภาพด้านล่าง จึงจะได้แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ .doc ที่สมบูรณ์แบบ

===========================================================================================
กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ กำแพงแสนวิทยา "สืบสานศาสตร์พระราชา" (OPENHOUSE) ประจำปีการศึกษา 2559
    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ กำแพงแสนวิทยา "สืบสานศาสตร์พระราชา" (OPENHOUSE) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 07.45- 14.00 น. ณ อาคารพระธรรมปริยัติเวที บริเวณหน้าอาคาร 1,4 และห้องประชุม 60 ปี โดยมีท่านผู้อำนวยการสุชาติ ศรีแดงบุตร เป็นประธานในพิธี

===========================================================================================
การจัดติว O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 9 ก.พ. - 16 ก.พ. 2560
    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้มีการจัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 9 - 16 ก.พ.60 โดยวิทยากรจากบริษัทรักษ์หมูน้อย จำกัด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่านผอ.สุชาติ สีแดงบุตร
            

===========================================================================================
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองในงานนมัสการปิดทองพระประจำปีวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2560
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดยการนำของ  ผอ. สุชาติ ศรีแดงบุตร เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง จำนวน 2 วง และได้รับรางวัลชนะเลิศ (วง TNM)  และรางวัลชมเชย (วง KPS Band) ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปีวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (ครูผู้ควบคุม : นายพิเชษฐ์   ประกอบพร, นายสุรศักดิ์  คำปูน)

วง TNM (รางวัลชนะเลิศ) มีสมาชิกวง ได้แก่
1. เด็กหญิงอมาวสี อัครสุธีชัย         ม. 2/10
2. นายสุชาครีย์         เยสูงเนิน         ม. 4/1
3. นายอภิชัย         คำมณี ม. 4/1
4. นายณัฎฐ์         สระเพิ่มพูน ม. 4/7
5. นางสาวณัฐรดา รุ่งอรุณขจรเดช ม. 4/7

วง TMN.mp4วง KPS Band (รางวัลชมเชย) มีสมาชิกวง ได้แก่
1. เด็กหญิงสุวรรณา เหลืองวิไล ม. 2/10
2. เด็กชายปรเมศ ศรีทา ม. 3/10
3. นายอาทิตย์ธวัช สีโชติ ม. 5/2
4. นายพนากรณ์         ยังอยู่ ม. 6/2

YouTube Video


============================================================================================
การวิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา , วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 6 และ ชั้ันมัธยมศึกษา 3 ปีการศึกษา 2559
    ครูผู้สอนสามารถศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET ดังลิ้งก์เว็บไซด์ Youtube ดังข้างล่างนี้
            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6  https://youtu.be/K1cTr-Dho00
            กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้ันประถมศึกษา 6  https://youtu.be/-uQGyNKKx9g
            กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้ันมัธยมศึกษา 3 https://youtu.be/123Nr-C7ZrI
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ันประถมศึกษา 6  https://youtu.be/BhI5eoay4ls
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ันประถมศึกษา 6 https://youtu.be/BhI5eoay4ls 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย ชั้ันมัธยมศึกษา 3 ปีการศึกษา 2559  https://youtu.be/dvXXi1nYKC4            
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้ันประถมศึกษา 6 https://www.youtube.com/watch?v=dbiTM0QWKuY
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=4RTI4dGQoDE
            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=AfwkpDKjuDw
            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=ccxc0jZ6JLw
============================================================================================
การจัดติว O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2560
   โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้มีการจัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 30, 31 ม.ค. 1, 3 ก.พ. 2560 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 ชั้น ม. 3/1, 3/8 - 10 ณ ห้องรับรอง และกลุ่ม 2 ชั้น ม. 3/2 - 7 ณ ห้องประชุม 60 ปี

============================================================================================
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา============================================================================================

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ม.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปฐมกุล
        ในการประชุมครั้งนี้ มี อาจารย์อรุณวดี เสถียรวงศ์นุษา เป็นตัวแทนชุมชนและเป็นประธานการประชุม (ผู้แทนชุมชน) ร่วมด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนครู เพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

============================================================================================

คุณครูทุกท่านสามารถ Download แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง 29-09-59) ได้แล้วนะคะ 

===========================================================================================

Download แบบฟอร์มสั่งแบบรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ Download แบบฟอร์มการสั่งหนังสือแบบเรียน ได้ที่นี่ค่ะ 
(ส่ง สนง.วิชาการ ภายใน 22 ม.ค. 59 นี้ค่ะ)


===========================================================================================
Download คู่มือการส่งไฟล์แบบทดสอบเพื่อเตรียมการจัดทำคลังข้อสอบ  
               ** 
pdf       **  word
============================================================================================

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการกิจกรรมสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 19-20 พ.ค. 2558  ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
===========================================================================================
Comments