หน้าแรก

     
        ***นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


เฉลยแบบทดสอบ 
Pre O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบ Pre O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


นายไพศาล  พรหมภา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 นางสาวจิรณัฐ  สว่างเนตร
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีเวียง   ทองเกตุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ