ประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา 2558

การประกันคุณภาพ หลักสูตร ป บัณฑิตวิชาชีพครู 2558

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
                        ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ
                                  11.1 สถานภาพของหลักสูตรฯ  (Click) 
                                  1.1,2.1,3.1 มคอ 2   (Click) 
                                               4.1 คำสั่งแต่งตั้งฯ   (Click) 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
                    ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา          
                                  3.1.1 บันทึกการประชุมป.บัณฑิต ครั้งที่1 (Click)      
                                  3.1.2 บันทึกการประชุมป.บัณฑิต ครั้งที่2 (Click)  
                                  3.1.3 แผนการรับนักศึกษาฯ  (Click)    
                                  3.1.4 รับสมัครป.บัณฑิต (Click)   
                                  3.1.5 คำสั่งแต่งตั้งฯ  (Click)  
                    ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
                                   3.2.1 คู่มือที่ปรึกษา      (Click)   
                                   3.2.2 โครงการพัฒนานักศึกษา    (Click)                            
                    ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
                                   3.3.1 รายงานสรุปการชำระเงินลงทะเบียนฯ (Click)   
                                   3.3.2 สรุปผลการประเมิน (นักศึกษา) (Click)   

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
                    ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
                              4.1.1 คำสั่งแต่งตั้งฯ  (Click) 
                                          4.1.2 แผนการเรียนประจำปีการศึกษา 2558  (Click)
                              4.1.3,4.1.5 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  (Click)  
                              4.1.4 โครงการศึกษาดูงานเพชรบุรี (Click) 
                              4.1.6 บันทึกการประชุมป.บัณฑิต ครั้งที่2   (Click) 
                               4.1.7 รายงานสรุปโครงการฯ (Click)
                    ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
                                4.2.1.1 มคอ 2 (Click)
                                4.2.1.2,4.2.2.1 สมอ08 ป.บัณฑิต1-58 (Click)
                                             4.2.2.1 คำสั่งแต่งตั้ง ผศ. (Click)
                                              4.2.3.1 ผลงานฯ (Click)
                   ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
                                   4.3.1 แบบบันทึกภาระงานการสอนของอาจารย์ (Click)
                                                           สรุปผลการประเมิน (สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร)  (Click)
                                                           สรุปผลการประเมิน (สำหรับอาจารย์) (Click)

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
                    ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
                                     5.1.10 ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ (Click)
                                          5.1.11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ (Click)
                                          5.1.1.2 มคอ 5 (Click)
                                      5.1.1.3 มคอ 3 (Click)
                                      5.1.1 มคอ 2  (Click)
                                      5.1.2  คำสั่งแต่งตั้งฯ (Click)
                                      5.1.9 คำสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ (Click)

                    ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
                                      5.2.7 มคอ3 (Click)
                                      5.2.8 มคอ5 (Click)
                    ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
                                  5.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (Click)
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
                    ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
                                  ห้องสมุด (Click)