Kallelse till årsmöte

skickad 21 juni 2020 11:42 av Jonas Sanamon
Logo2020-05-26

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

På grund av rådande omständigheter kring spridning av Corona-viruset 
önskar vi att ni senast den 16 juni anmäler om ni kommer.

Anmälan görs genom att svara på detta mail att ni kommer delta.

Tid: Tisdagen 23:e Juni, kl. 1930

Plats: Byahuset i Hån


Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Comments