Το Καταστατικό του Συνδέσμου Βερτισκιωτών

Καταστατικό Συνδέσμου Βερτισκιωτών Προβολή σε pdf  (διάσταση χαρτιού Α6)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός


 Άρθρο 1
 Τίτλος - Χαρακτήρας και Αρχές - Έμβλημα. 

A)  Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ‘’Σύνδεσμος Βερτισκιωτών’’ ως συνέχεια του Μορφωτικού Αθλητικού Συνδέσμου         Βερτισκιωτών, μετά την τροποποίηση του καταστατικού του. 

B) Το σωματείο είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανήκει στις Μ.Κ.Ο. Η δημοκρατική λειτουργία η αυτονομίααπό Κρατικές - Κομματικές ή Ιδιωτικές παρεμβάσεις, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι οι αρχές που διέπουν τον σύνδεσμό μας. 

Γ) Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως. Ο πολιούχος του Βερτίσκου ‘’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ είναι το έμβλημά του. 


 Άρθρο 2 
Έδρα - Παράρτημα

Η έδρα του σωματείου είναι στο Δ.Δ. Βερτίσκου. Όμως για τις λειτουργικές του ανάγκες και τις πολιτιστικές του δράσεις είναι δυνατή η ίδρυση παραρτήματος στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης «Σταυρούπολη». 


Άρθρο 3
Σκοπός Σκοποί του σωματείου είναι: 

A) Η αλληλεγγύη, η ανάδειξη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των απανταχού Βερτισκιωτών. 

B) Η ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και η προώθηση λύσεων προς όφελος της ποιότητας ζωής. 

Γ) Η ανάπτυξη δράσεων και η δημιουργία τμημάτων πολιτισμού και τέχνης. ‘’Μουσικής και τραγουδιού, χορού, θεάτρου, χειροτεχνίας, ζωγραφικής, κατασκευών κλπ.’’

Δ) Η ανάδειξη και διάδοση της ιστορικής διαδρομής του Βερτίσκου και ο τρόπος ζωής των Βερτισκιωτών. Η πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα. Η επαγγελματική, διατροφική και ψυχαγωγική παράδοση.

E) Η ανάδειξη και προβολή του οικισμού, με την διάσωση – συντήρηση –– αναπαλαίωση και αγορά χώρων και κτηρίων που φανερώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα και την οικιστική εξέλιξη. 

Ζ) Η ανάδειξη του φυσικού κάλλους, η προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας. Η αξιοποίηση του περιμετρικού δάσους σε αρμονική σχέση φυσικού περιβάλλοντος και δράσεων. “Ανάδειξη μνημείων της φύσης - Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών – αθλητικών πάρκων – χώρων αναψυχής – παρατηρητηρίων – αγροτοκτηνοτροφικού πάρκου κλπ.”, με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και την ανάδειξη της σε χώρο εναλλακτικού τρόπου ζωής και εκδρομικού προορισμού. 

Η) Η ανάπτυξη και η διαχείριση υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών φιλοξενίας, εστίασης, διαμονής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μέσα – Τομείς 


Άρθρο 4
Μέσα 

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και ειδικότερα :

A) Με την δημιουργία εντευκτηρίου – αναψυκτηρίου στην έδρα του σωματείου. Εντευκτηρίου - λέσχης πολιτισμού στην έδρα του παραρτήματος. 

B) Με την δημιουργία εργαστηρίων Παράδοσης και Πολιτισμού, Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Γ) Με την συνεργασία με τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Τ.Σ. Πολιτιστικό Οργανισμό – ΚΑΠΗ», και τη συμμετοχή στις δράσεις του Δήμου– Βοήθεια στο σπίτι – Μαζικός Αθλητισμός κλπ. 

Δ) Με την συνεργασία με σωματεία ίδιου ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε ενώσεις – ομοσπονδίες σε τοπικό – περιφερειακό – εθνικό επίπεδο. 

Ε) Με τη συμμετοχή σε (τοπικά- εθνικά- ευρωπαϊκά) προγράμματα – δομές και δράσεις με φορείς του δημοσίου – Ο.Τ.Α. – Αναπτυξιακές Εταιρίες – Κ.Π.Ε. – Μ.Κ.Ο.

Ζ) Με την διοργάνωση : Καλλιτεχνικών – πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων.

1. Διαλέξεων - ημερίδων - σεμιναρίων – ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, αξιοποιώντας ανθρώπους και φορείς του πνεύματος, της τέχνης, της επιστήμης και της έρευνας. 

2. Συνεστιάσεων και χορών. 

3. Ψυχαγωγικών – περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών εκδρομών και προβολών. 

4. Κοινωνικών πρωτοβουλιών όπως η ίδρυση Τράπεζας αίματος. 

 Η) Με την έκδοση εντύπων και βιβλίων, την ανάρτηση ιστοσελίδας ,την ίδρυση βιβλιοθήκης, την αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου. 


 Άρθρο 5 
 Συμβουλευτικά Όργανα Τομείς

A) Για την συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου μπορεί να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν όργανα και τομείς συμβουλευτικού και βοηθητικού χαρακτήρα όπως :

1. Συμβούλιο στρατηγικού σχεδιασμού.

2. Συμβούλιο Νεολαίας 

3. Τομέας εκδόσεων 

4. Τομέας οικολογίας και περιβάλλοντος 

5. Τομέας παράδοσης και ιστορίας 

6. Τομέας Πολιτιστικού. 

B) Η συγκρότηση και η λειτουργία τους καθορίζεται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες του σωματείου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Μέλη - πόροι

Άρθρο 6
Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά 


Α’ Μη τακτικά μέλη
Εν δυνάμει ‘’μη τακτικά’’ μέλη του σωματείου είναι οι απανταχού Βερτισκιώτες - γόνοι, νύφες και γαμπροί. Επίσης μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., άτομα που δεν είναι Βερτισκιώτες, αλλά όμως, αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου. 


Β’ Τακτικά μέλη
1. Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε Βερτισκιώτης που εκτός από την προθυμία του να εργαστεί για την επιτυχία των σκοπών του, και την αποδοχή των καταστατικών διατάξεων, έχει συμπληρώσει το από το νόμο οριζόμενο όριο ηλικίας του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

2. Για να γίνει οποιοσδήποτε τακτικό μέλος του σωματείου πρέπει μαζί με την αίτησή του προς το Δ.Σ. να καταβάλει και το ποσό της εγγραφής του. 

3. Τα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 15 μέρες μετά την εγγραφή τους. 


Γ’ Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 
1. Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ τους. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της συμμετοχής στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες των Γ.Σ., της συμμετοχής στις δραστηριότητες του σωματείου μέσα από τις επιτροπές, της έκφρασης γνώμης σε οποιοδήποτε θέμα αφορά το σωματείο, και της κατάθεσης προτάσεων. 

2. Τα μη τακτικά μέλη στερούνται των δικαιωμάτων συμμετοχής στις ψηφοφορίες των Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

3. Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν με όλες τους τις δυνάμεις την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου. Να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. ,να καταβάλουν τις συνδρομές τους,τις ειδικές εισφορές και κάθε έκτακτη συνδρομή που μπορεί να αποφασίσει η Γ.Σ. 

 
Δ’ Αποχώρηση – Στέρηση ιδιότητας 
1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο με αίτηση προς το Δ.Σ.

2. Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα επί ένα χρόνο την συνδρομή του χάνει την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Όμως επανακτά την ιδιότητα αυτή με αίτηση του προς το Δ.Σ. και καταβολή των καθυστερούμενων συνδρομών τουλάχιστον στο ύψος του ποσού που προβλέπεται για την εγγραφή. 

Ε’ Απόρριψη αίτησης – Διαγραφή
1. Το Δ.Σ. δύναται να απορρίψει αίτηση εγγραφής με αιτιολογημένη απόφαση για λογούς που αφορούν δράση και συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς και τις καταστατικές διατάξεις του σωματείου ή για κωλύματα που αναφέρονται στο Π.Κ. Για τους ίδιους λόγους το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή τακτικού μέλους.Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση παίρνει η πρώτη τακτική Γ.Σ.

2. Στο διάστημα μεταξύ της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. και της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών το Δ.Σ. δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πειθαρχικό όργανο. 


Άρθρο 7 
Πόροι Τακτικοί – Έκτακτοι 

Α’ Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι : 
1. Το δικαίωμα εγγραφής τακτικών μελών που ορίζεται σε 12 ευρώ

2. Η μηνιαία συνδρομή που ορίζεται σε 1 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με πρόταση του Δ.Σ. που εγκρίνει η Γ.Σ. 


Β’ Έκτακτοι πόροι είναι: 
1. Οι ειδικές εισφορές των μη τακτικών μελών και οι έκτακτες συνδρομές των μελών (δεν είναι υποχρεωτικές). 

2. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του σωματείου, τις λαχειοφόρους αγορές και την λειτουργιά των εντευκτηρίων. 

3. Οι δωρεές, οι κληρονομιές και κάθε ενίσχυση από φορείς και την πολιτεία. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Όργανα Διοίκησης και Λειτουργίας του Σωματείου

 Άρθρο 8
 Καταρτισμός και λειτουργιά - Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.


Α’ Διοίκηση 
1. Το σωματείο διοικείται από 9μελές Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και διετή θητεία. 

2. Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε 10 μέρες από τις εκλογές να παραδώσει στο νέο την σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο και το ταμείο του σωματείου. Υπογράφεται πρακτικό παράδοσης – παραλαβής και αρχίζει η θητεία του νέου Δ.Σ.


Β’ Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα :
1. Μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή τους με πρόσκληση και προεδρεύοντα τον πρώτο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο τα μέλη του Δ.Σ. συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα. Εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αν. Πρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Αν. Γραμματέα, Ταμία, Β. Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. 

2. Για την συμμετοχή του σωματείου σε ενώσεις ομοσπονδίες κλπ. το Δ.Σ. ορίζει τους αντιπροσώπους του.


Γ’ Συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση τους, στην οποία καθορίζουν και το θέμα που θα συζητήθει.Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 3 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με το ½ συν 1 των μελών του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία του 50% συν 1 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. 

Δ’ Αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. 
1. Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν αλλά για περισσότερο από 4 θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση περισσοτέρων των 4 μελών του Δ.Σ. 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 μέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα συμπληρωματικές εκλογές. 


Άρθρο 9 
Αρμοδιότητες Α’ Διοικητικό Συμβούλιο

Α' Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Το Δ.Σ. διοικεί το σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του,υπερασπίζεται τα συμφέροντα του,εφαρμόζει το καταστατικό. 

2. Συγκαλεί τις Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερησία διάταξη αυτών, συντάσσει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τα υποβάλει μαζί με τον ισολογισμό και την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για έγκριση στις ετήσιες τακτικές Γ.Σ. 

3. Ταχτοποιεί όλα τα θέματα για τα οποία δεν χρειάζεται απόφαση της Γ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου. ’’Συγκρότηση Επιτροπών κλπ. 


Β’ Πρόεδρος – Αν. Πρόεδρος 
1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια, σε κάθε Δημόσια Αρχή και απέναντι σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 

2. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.

3. Σε συνεργασία με τον γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Υπογράφουν κάθε έγγραφο του Σωματείου τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου. Φροντίζουν για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. 

4. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αν. Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον αναπληρωτή του ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.


Γ’ Γεν. Γραμματέας – Αν. Γραμματέας
1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ,το αρχείο του Σωματείου και φυλάσσει την σφραγίδα του. 

2. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο, ασκεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό (παράγραφος Β3) 

3. Ο αν. γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Σωματείου. 

4. Σε περίπτωση που ο γενικός ή ο αναπληρωτής γραμματέας απουσιάζουν ή κωλύονται για την άσκηση των καθηκόντων τους, ο ένας αναπληρώνει τον άλλο. 


Δ’ Ταμίας – Βοηθός ταμία 
1. Ο ταμίας εισπράττει τις μηνιαίες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές εισφορές των μελών προς το Σωματείο εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. 

2. Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. 

3. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάσσει τους φακέλους και όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών. 

4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε μήνα απολογισμό του ταμείου.

5. Καταθέτει σε Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα χρηματικά αποθέματα, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο του ένα ποσό για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του Σωματείου. 

6. Οι αναλήψεις των χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου πραγματοποιούνται από τον ταμία ή τον βοηθό του μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. 

7. Τον ταμία σε κάθε περίπτωση, αναπληρώνει ο βοηθός του και βοηθά αυτόν στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε κάθε περίπτωση έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις καρτέλες των συνδρομών και γενικά των οικονομικών εισφορών των μελών στο Σωματείο. 


Ε’ Οργανωτικός Γραμματέας
1. Ο οργανωτικός γραμματέας είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την διατήρηση σε καλή κατάσταση των γραφείων του Σωματείου και την φύλαξη της βιβλιοθήκης και των επίπλων του. 

2. Απογράφει και διατηρεί βιβλίο με την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου. Παρακολουθεί την χρήση της και φροντίζει για την προστασία της από φθορές και απώλειες. 

3. Συνεργάζεται με τις επιτροπές που διευθύνουν τους τομείς για τον καθορισμό των ημερομηνιών των διάφορων εκδηλώσεων και για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίησή τους. 4. Τον οργανωτικό γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του συνεπικουρούν τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν άλλες αρμοδιότητες. 


Άρθρο 10 
Ελεγκτική επιτροπή 

1. Η ελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα το ίδιο ψηφοδέλτιο και με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. 

2. Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Διατηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων καταγράφοντας τις παρατηρήσεις και τις εκθέσεις της για τους ελέγχους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες 

Άρθρο 11 
Γενικές συνελεύσεις


Α’ Γενική Συνέλευση – Πρόσκληση –Δικαίωμα συμμετοχής 
 1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο όργανο του Σωματείου. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες. Συγκαλούνται από τον πρόεδρο με απόφαση του Δ.Σ. και πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

2. Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του Σωματείου και κοινοποιείται στα μέλη 8 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ. 

3. Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. συμμετέχουν σ’αυτή με πλήρη δικαιώματα. 


Β’ Τακτική Γ.Σ. (γίνεται μία φορά το πρώτο τρίμηνο έκαστου έτους) 
1. Στην τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. λογοδοτεί παρουσιάζοντας τον Διοικητικό Απολογισμό για την δραστηριότητα του Σωματείου στην διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολοκλήρου του προηγούμενου χρόνου, η έκθεση της Ε.Ε. και στη συνέχεια η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Εγκρίνεται ο προγραμματισμός δράσης και ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα. 

2. Οποιοδήποτε θέμα ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών και που έχει κατατεθεί στη γραμματεία 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. υποχρεωτικά συζητείται.

3. Ψηφίσματα ή ζητήματα της επικαιρότητας, εφόσον προταθούν και τα αποδεχθεί η Γ.Σ. μπορεί να συζητηθούν, εφόσον πρώτα εξαντληθούν τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 


Γ’ Έκτακτη Γ.Σ. 
1. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών και περιέχει τους λόγους της σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την σχετική απόφαση ή την υποβολή αίτησης. 


Άρθρο 12 
Απαρτία - Προεδρείο – Αποφάσεις Α’ Απαρτία 

1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παραβρίσκεται το 50% συν ένα των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το προεδρείο της.

2. Εάν η Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. την ιδία μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και έχει απαρτία με τους παρόντες. 


Β’ Προεδρείο της γενικής συνέλευσης 
1. Στις Γ.Σ. καθήκοντα πρόεδρου και γραμματέα εκτελούν μέλη του Σωματείου που εκλέγονται με ανάταση των χεριών.

2. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο αυτό, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. 

3. Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρει τον λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ. 

4. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 5. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον πρόεδρο. 


Γ’ Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

2. Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής οργάνων του Σωματείου και σε περίπτωση που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο. 


Άρθρο 13 
Αρχαιρεσίες Α’ Εκλογή Ε.Ε. Ορισμός Ημερομηνίας

1. Κάθε δύο (2) χρόνια, στην τακτική Γ.Σ. και μετά το τέλος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εκλέγεται 3 μελής εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών. 

2. Οι αρχαιρεσίες ορίζονται σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά τις 30 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. 


Β’ Συγκρότηση ψηφοδελτίου 
Οι υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν στην γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την μέρα των αρχαιρεσιών. 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. κατά αλφαβητική σειρά. Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 υποψηφίους για το Δ.Σ. και 4 για την Ε.Ε. Τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων. 

Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι 5 υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι 2 για την Ε.Ε. 

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι 9 πρώτοι και της Ε.Ε. οι 3 πρώτοι σε αριθμό ψήφων. Γ’ Ευθύνες Εφορευτική Επιτροπή
1. Η εφορευτική επιτροπή έχει τη φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η ψηφοφορία αρχίζει το πρωί, ώρα 8:00 πμ. και τελειώνει με τη δύση του ηλίου. 

2. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή κάνει την καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι, τόσο για το Δ.Σ. όσο για την Ε.Ε. .Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. 

3. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών, ενημερώνει τους επιτυχόντες και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο, που καλεί το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

4. Ολόκληρο το εκλογικό υλικό διατηρείται υποχρεωτικά για δύο (2) τουλάχιστον μήνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
Τελικές Διατάξεις


Άρθρο 14 
Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Σωματείου

Α) Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου χρειάζεται απόφαση Γ.Σ. με την παρουσία των ½ και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

Β) Εάν αδρανοποιηθεί ή αποφασισθεί η διάλυση του Σωματείου, η περιουσία του εκχωρείται για διαχείριση και φύλαξη μέχρι την επαναδραστηριοποίηση ή την ίδρυση ίδιου συλλόγου στα Όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση αυτή το τοπικό συμβούλιο του Δ.Δ. Βερτίσκου κατέχει δεσπόζουσα θέση. 

Γ) Το Σωματείο αδρανοποιείται αυτοδίκαια όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δεκαπέντε (15), οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β του άρθρου αυτού.


Άρθρο 15 

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Σωματείου και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων για σωματεία. 


Άρθρο 16 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από κεφάλαια 6 και άρθρα 16 εγκρίθηκε από την (Καταστατική - Ιδρυτική) Γ.Σ. των μελών της την 11-4-2010 και υπογράφηκε σύμφωνα με τον νόμο. Το Δ.Σ. Του Συνδέσμου Βερτισκιωτών


Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Βερτισκιωτών