หน้าตานักกฎหมาย (ชาวฝรั่งเศส) และศาลโลก

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ *

เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ https://sites.google.com/site/verapat/temple/jurists* อดีตนักกฎหมายในคดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ สำนักกฎหมาย Freshfields Bruckhaus Deringer (กรุงปารีส). นิติศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลทุนฟุลไบรท์และวิทยานิพนธ์เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาพถ่ายที่รวบรวมไว้ด้านล่างเป็นงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามที่ระบุไว้ใต้ภาพ สามารถเผยแพร่ได้ตามกฎหมายโดยรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น. ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารโปรดดูที่ https://sites.google.com/site/verapat/temple.

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพียง ๖ วันก่อนวันครบรอบ ๕๐ ปี คำพิพากษาศาลโลกฉบับแรกที่ไทยเป็นคู่ความ รัฐบาลไทยได้แจ้งประชาชนว่าไทยพร้อมไปชี้แจงที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) สิ้นเดือนนี้ การชี้แจงนั้นเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวที่กัมพูชาขอให้ศาลสั่งให้ไทยถอนกำลังออกจากบริเวณที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นดินแดนของตน แต่รัฐบาลยังมิได้เปิดเผยให้ทราบว่า นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาติอื่นๆ ที่รัฐบาลได้แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาเฉพาะกิจในคดีหรือเป็นที่ปรึกษานั้น มีรายชื่อใดบ้าง [ดูข่าว]. (ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม)

หากให้ลองนึกถึงนักกฎหมายระหว่างประเทศเพียงส่วนหนึ่งที่เคยทำหน้าที่ลักษณะดังกล่าว (ไม่ว่ารัฐบาลไทยจะได้แต่งตั้งนักกฎหมายท่านเหล่านี้หรือไม่) ก็อาจมีผู้นึกถึงท่านต่อไปนี้.

ผู้พิพากษาเฉพาะกิจ (Judge ad hoc)

1. ท่านผู้พิพากษา Gilbert Guillaume (ชาวฝรั่งเศส)

ภาพจาก ICJ

ท่านผู้พิพากษา Guillaume 
เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลโลก และเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการในคดีพิพาทเขตแดนสำคัญหลายคดี. 

ปัจจุบันท่านก็ยังทำหน้าที่สำคัญ เช่น ผู้พิพากษาเฉพาะกิจในคดีอื่นของศาลโลกด้วย โดยที่ผ่านมาท่านได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาเฉพาะกิจถึง ๕ ครั้ง. 


2. ท่านผู้พิพากษา 
Jean-Pierre Cot 
(ชาวฝรั่งเศส)
 
ภาพจาก Itlos

ท่านผู้พิพากษา Cot เคย
ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเฉพาะกิจในคดีศาลโลกหลายคดี รวมถึงคดีข้อพิพาทเขตแดนทางบกและทางทะเลถึงสามคดี.

ท่านยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น เช่น ในคณะตุลาการกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of the Sea หรือ ITLOS).ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย

1. ศาสตราจารย์ Allain Pellet
 
(ชาวฝรั่งเศส)

ภาพจาก alainpellet.fr

ศาสตราจารย์ Pellet 
แห่งมหาวิทยาลัย Paris Ouest, Nanterre-La Défense 
เคยทำหน้าที่ทั้งทนายที่ปรึกษาและทนายผู้ว่าความให้รัฐบาลในคดีพิพาทต่างๆ กว่า ๓๐ คดี ซึ่งเป็นเรื่องเขตแดนหลายคดีเช่นกัน.

ในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (International Law Commission หรือ ILC).2. ศาสตราจารย์ James Crawford
 
(ชาวออสเตรเลีย)

ภาพจาก ICJ

ศาสตราจารย์ Crawford แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge เคยทำหน้าที่ทั้งอนุญาโตตุลาการและทนายความในคดีกฎหมายระหว่างประเทศหลายคดี และเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าความในศาลโลกบ่อยที่สุดคนหนึ่ง.

ท่านเคยดำรง
ตำแหน่ง
สำคัญในอดีต  เช่น กรรมาธิการ
กฎหมายระหว่างประเทศ
ผู้มีส่วนยกร่างเอกสารที่นำมาสู่การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court 
หรือ 
ICC).  การระงับข้อพิพาทเขตแดนนอกศาล

ภาพจาก PCA

การระงับข้อพิพาทเรื่องเขตแดนไม่จำเป็นต้องอาศัยศาลโลก ณ กรุงเฮกที่เดียวเท่านั้น ในรูปด้านบนเป็นตัวอย่างภาพการพิจารณาคดีพิพาทเขตแดนในลักษณะอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration หรือ PCA) ที่ประกอบด้วยนักกฎหมายหลากหลายที่คู่พิพาทมีส่วนเลือกแต่งตั้ง โดยในรูปตรงกลางคือศาสตราจารย์ Crawford และมีท่านผู้พิพากษา Guillaume นั่งพิจารณาคดีด้วย. ทางด้านขวายังมี Jan Paulsson ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานเอกชนซึ่งผู้เขียนเคยทำงานที่กรุงปารีสร่วมเป็นผู้ตัดสินคดีด้วยเช่นกัน.


ภาพบรรยากาศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ภาพจาก ICJสถานที่ตั้งของศาลโลกมีชื่อว่า The Peace Palace หรือ ปราสาทแห่งสันติภาพ.
ภาพผู้พิพากษาศาลโลกปัจจุบัน ในรูปมีผู้พิพากษา ๑๕ ท่าน และนายทะเบียนศาลอีก ๑ ท่าน.
หากคู่ความในคดีไม่มีผู้พิพากษาจากชาติตน คู่ความสามารถเลือกแต่งตั้งผู้พิพากษาเฉพาะกิจได้ฝ่ายละ ๑ ท่าน.
ผู้พิพากษาเฉพาะกิจ (Judge ad hoc) ทำหน้าที่อิสระ ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐ.
ประธานศาลโลกปัจจุบัน คือท่านผู้พิพากษา Hisashi Owada (ชาวญี่ปุ่น).
ภาพ 
Great Hall of Justice ซึ่งเป็นชื่อ
ห้องพิจารณาคดีของศาลโลก.  


ภาพตัวแทนของรัฐ (agent) ที่เป็นคู่พิพาทในคดี ซึ่งมักได้แก่เอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮก หรือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
หรืออัยการสูงสุด พร้อมที่ปรึกษากฎหมายและทนายความผู้เชี่ยวชาญการว่าความในศาลโลก


บรรยากาศขณะศาลกำลังอ่านคำพิพากษา
ศาลโลกเป็นองค์กรตุลาการของสหประชาชาติ เป้าหมายสูงสุดคือการธำรงรักษาสันติภาพภายใต้กฎหมาย.ข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ

ภาพปราทพระวิหาร "ปราสาทที่ขาดเจ้าหญิง"! 

หน้าตา "แผนที่ภาคผนวก 1" หรือ แผนที่เจ้าปัญหาที่กัมพูชานำมาใช้อ้างดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหารฯ!

ถอดรหัส
คดีปราสาทพระวิหาร
(ย่อ
คำพิพากษาและหมายเหตุ)
  - พื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาทเป็นของใคร?


กระดานสนทนา


กระดานสนทนา facebook


ภาพคำพิพากษาศาลโลก (Jeroen Bouman - Courtesy of the ICJ.)..
Comments