การบังคับใช้กฎหมาย: เพื่อการเป็นนักกฎหมายที่ดี

เพื่อนักกฎหมายที่ดี
 

ดูบน YouTube กดตรงนี้

"การบังคับใช้กฎหมาย: เพื่อการเป็นนักกฎหมายที่ดี" 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ยูจัสต์ ครั้งที่ 12

Unity of Juristic Students of Thailand (UJUST)

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

ผู้บรรยายช่วงเช้า

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ร้อยตำรวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ผู้บรรยายพิเศษช่วงบ่ายก่อนการอภิปรายกลุ่ม

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
ศาสตราภิชานและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---
วีดิทัศน์นี้มีการนำเสนอย่อจาก วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นำเสนอเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ทางประชาธิปไตย เป็นความเห็นทางวิชาการส่วนตัวของผู้บรรยาย (วีรพัฒน์ ปริยวงศ์) แต่เพียงผู้เดียว 


แสดงความเห็น



.free hit counters.
Comments