ยุติธรรม 3G
ความเห็นเรื่องการจัดการประมูลคลื่น 3จี และการฟ้องคดีต่อศาลปกรอง


ความสับสนของ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ในคำฟ้องคดี3จี

มติชนรายวัน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 12665 
http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?newsid=01p0111121155จาก ‘ตุลา 16’ ถึง ‘16 ตุลา’ ใครฆ่า 3จี ? 
วิเคราะห์การฟ้อง ‘ศาลปกครอง’ ระงับประมูล 3จี 

1. กรณี ดร.อนุภาพ ถิรลาภ ฟ้องเรื่องคุณภาพการให้บริการฯ (ศาลไม่รับฟ้อง)
 
2. กรณี นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค ฟ้องเรื่อง ดีแทค เป็นต่างด้าว
 
3. กรณีกลุ่มกรีนและภาคี ฟ้อง ประมูล 3จี ฮั้วกัน จริงหรือ ?
 


ผมขอบคุณข้อโต้แย้งต่อบทความ โดย คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิชาการอิสระด้านการสื่อสาร


(อ่านความเห็นผมได้ที่ท้ายบทความคุณวรพจน์ )


ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าประมูล 3G

วันที่บันทึก : 28/08/2012
 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ IMT ย่าน 2.1 GHz
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555
 
   ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf (582 KB)


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
 
ประกาศ กสทช.เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
 
 

คมชัดลึก 24-07-55 ตอน กันทุนเทศ...เอื้อทุนไทย ? 
- ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจำ กสทช 
- ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ
- รุจิระ บุนนาค อนุกรรมาธิการคืนคลื่นความถื่ สภาผู้แทนราษฎร
- ความเห็นทางโทรศัพท์ โดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์กสทช. และ นักวิชาการ คุยเรื่อง ข้อห้ามต่างด้าว กับ อนาคตการประมูล 3G
รายการ คมชัดลึก 25 มิ.ย. 2555

ผู้ร่วมรายการ
พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. 
ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตลาดและการประมูล
ดร.เชิดชัย ขันธ์นะภา ที่ปรึกษาประจำ กสทช. 
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ความเห็นแย้งต่อคำอธิบายของ กสทช. ประเด็นต่างด้าว
โดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: จากมือถือจีนถึงร่างประกาศห้ามกิจการคนต่างด้าว
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2555คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: ข้อห้ามต่างด้าวกสทช. โปรดอย่า ปิดอนาคต” มือถือไทย!  

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน 2555

ข้อมูลจากราชการ:  ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  หมายเลขโทรศัพท์:317

วันที่บันทึก :
 17/05/2012
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวฯ
 

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันพุธที่  16  พฤษภาคม  2555 รับทราบเรื่องการแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบโดยมอบหมายให้ กทค. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  โดยการกรอกแบบแสดงความคิดเห็นตามภาคผนวก และแจ้งส่งความคิดเห็นทางโทรสาร             02 278 3355        กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  โทรศัพท์             02 271 0151       ต่อ 234 ทั้งนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555

 


บทความอื่นๆ 

มุมมืดของ กสทช. : กรณีการจัดทำร่างประกาศการครอบงำกิจการของคนต่างด้าว
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ข้อโต้แย้งจาก สหภาพยุโรป (EU)


ข้อมูลเกี่ยวกับพันธกรณีองค์การการค้าโลก (WTO):http://bit.ly/3gthai
Comments