หน้าแรก

คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  36  ชั่วโมง

      กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง  การวางแผนเลือกทางศึกษาต่อ  การรักนับถือตนเองและผู้อื่น  การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล  การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน  การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์  การจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผู้อื่น  การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  การทำงานร่วมกันและการเป็นผู้นำ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรักนับถือตนเองและผู้อื่น  มีความสามารถในการคิด  ทำ  และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และเลือกสรรข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สามารถตัดสินใจและเลือกแนวทางศึกษาต่อได้  ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีความพึงพอใจในชีวิต