capacitor‎ > ‎

การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์

หน่วยความจุของคาปาซิเตอร์
    คาปาซิเตอร์มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) ไมโครฟารัด (uF) หรือ MFD และ นาโนฟารัด (nF)
    ดังนั้น
        1 F   = 1,000,000 uF
        1 uF = 1,000 nF
        1 nF = 1,000 pF 
    การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์
    ตัวเก็บประจุจะบอกลักษณะอยู่ทั้งหมด 3 แบบ คือ
  1. บอกเป็นตัวเลขค่าความจุ
  2. บอกเป็นตัวเลข
  3. บอกเป็นแถบสี
    การอ่านแบบที่บอกเป็นตัวเลข
    คาปาซิเตอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีความจุสูง และบอกอัตราทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุดมาด้วย
 
 
 
 
จากรูปสามารถอ่านได้
 
1500 ไมโครฟารัด
ทนแรงดันสูงสุดที่ 35 โวลท์
    
 
 
 
 
 
    
 
ตัวที่ 1 สามารถอ่านได้
 
10 ไมโครฟารัด
ทนแรงดันสูงสุดที่ 100 โวลท์
 
 
 
 
ตัวที่ 2 สามารถอ่านได้
 
10 ไมโครฟารัด
ทนแรงดันสูงสุดที่ 250 โวลท์
 
 
 
 
 
 
    การอ่านแบบที่บอกเป็นตัวเลข
    คาปาซิเตอร์ชนิดนี้จะบอกเป็นตัวเลขมา 3 ตำแหน่งด้วยกัน โดยที่ ตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวตั้งหลักที่หนึ่ง ตัวที่สองจะเป็นตัวตั้งหลักที่สอง และตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเติมเลขศูนย์ลงไป(หรือตัวคูณก็ได้) หน่วยที่ได้จะเป็นพิโกฟารัด เสมอ
ยกตัวอย่าง
 
    จากรูป
 
 
1 0 และเติมศูนย์อีกสองตัว
จะได้
1000 pF หรือ 1 nF(หารด้วย1,000) หรือ 0.001 uF (หารด้วย 1,000,000)
 
 
 
 
 
 
 จากรูป
 
อ่านได้
 
100 pF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูป
 
อ่านได้
 
150000 pF
150 nF
0.15 uF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ศึกษาการอ่านค่าตัวเก็บประจุเพิ่มเติม คลิก
    การอ่านแบบที่บอกเป็นแถบสี
    หลักอ่านจะคล้ายกับตัวต้านทานครับ
 
 
การอ่านค่าสีตัวคาปาซิเตอร์ 
 
เหลือง จะเป็นตัวตั้งหลักที่หนึ่ง มีค่า     4
ม่วง      จะเป็นตัวตั้งหลักที่สอง มีค่า     7
เหลือง  จะเป็นตัวคูณ                 มีค่า     x10000
ขาว     จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด มีค่า 10 %
แดง     จะเป็นอัตราทนแรงดันไฟฟ้า       มีค่า 200 V
 
ดังนั้นสามารถอ่านได้
 
470000 pF หรือ 0.47 uF
Comments