Informasjon frå Helge Sines


16 11 16  Viser til informasjon gitt på jaktledermøtet i september.

Ber om at de som har tatt vare på miltprøve fra felte elgkalver gir denne til undertegnede så snart som mulig. De skal inn til analyse allerede i midten av neste uke.

 

Minner samtidig om at alle registrerer sett og felt elg så snart som mulig. Helst via www.settogskutt.no eller ved å levere skjema til undertegnede. Husk at slaktevekter også rapporteres og til slutt avslutter dere jaktsesongen ved å benytte valgmuligheten lengst til høyre i påloggingsbildet.

 

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 09 16 
Hei!

Viser til gårsdagens jaktledermøte. Alle jaktlag var ikke representert, men denne informasjonen sendes alle jaktlag, enten de var til stede på møtet eller ikke.


Vedlagt følger presentasjonen som ble benyttet under møtet.

Presentasjon jaktmøtet.           

Det kom spørsmål om status i prosjektet “SørHjort”. Vedlagt følger informasjonsbrev fra prosjektet.  Informasjonsbrev "SørHjort".

 

Tannkonvolutter ble utdelt på møtet. Det samme med “Sett elg”-skjema for de som ikke rapporterer digitalt på www.settogskutt.no. De jaktlagene som ikke var på møtet, kan få tannkonvolutter og evt. “Sett elg”-skjema ved å kontakte undertegnede.

 

Dersom dere som ikke var tilstede på møtet har spørsmål om noe av denne informasjonen, så ta kontakt for oppklaringer.

 

Skitt jakt!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


Bestandsplanen for elg ble jo godkjent i fjor og gjelder for to år til.

Kort oppsummert er viltlaget tildelt 25 hjort (10 kalver, 5 spissbukker, 5 hinder og 5 bukker), samt kvotefri rådyr- og beverjakt, for 2016.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand01 06 16 Nye fellingsavgifter Vegårshei Kommune


14 01 16 Informasjon frå Helge Sines:

 Alle jaktlagene har nå rapportert og fellingstallene for hjort og rådyr er lagt inn i hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). For hjort og rådyr ligger ikke her data lengre tilbake enn fra 2012 (mens det for elg er lagt inn gamle data tilbake til 1991). 

Hjort:

Det ble i likhet med høsten før også i høst felt 11 hjort. Det er foreløpig fellingsrekord for hjort i Vegårshei. Det ble felt 6 voksne bukker, 2 hinder, 1 spissbukk og 2 kalver.

Vi bruker ikke eget “Sett hjort”-skjema enda, men vi registrerer sett hjort i elgjakta. Det gir et bilde av utviklingen av stammen. Figuren nedenfor viser felt hjort og sett hjort i elgjakta fra 2002.

 

 Rådyr:

Vedlagt følger samleoversikt over jaktlagenes rapportering etter rådyrjakta. Det ble felt 120 dyr, fordelt på 51 bukker, 28 geiter og 41 kje. De fleste jaktlagene rapporterer om uendra eller mindre bestand.

Vedlagt følger også oppdatert statistikk over felte rådyr fra 1988. Den viser at årets fellingstall er tilnærmet identisk med de siste par årene. I toppåret 1993, høsten før den kraftige snøvinteren i OL-året, ble det felt nær 3 ganger så mange rådyr på Heia. Det året ble det felt i snitt ett rådyr pr 1000 daa, mens vi nå feller ett rådyr pr ca 2.700 daa tellende areal. Kraftige snøvintre, økt jaktpress og økte rovdyrstammer forklarer nedgangen i rådyrstammen.

 

Minner om at kvotejakta på gaupe starter om ca 2 ½ uke, 1. februar. I jaktområdet vi tilhører er det tillatt felt 3 dyr. Hvis det blir like gode sporingsforhold da som vi har nå innenfor hele jaktområdet, antar jeg at kvota vil bli fylt raskt. Det er derfor viktig å utnytte sporsnøen og lokalisere evt. gauper i dagene inn mot jaktstart, slik at det kan jaktes effektivt fra dag 1 på gauper som måtte være i området da. Starter en med å leite spor først ved jaktstart, er jeg redd kvota er fylt før en har fått lokalisert og er klar til å starte effektiv jakt.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


14 01 16 Frå Helge: Felte rådyr 1988 - 2015        Felte rådyr 2015

08 12 15 Forespørsel frå Helge Sines:
Viser til tidligere forespørsel om prøvetaking av felte elgkalver. Forespørselen kom først litt uti jakta, så vi forventer ikke mange prøver herfra. Men det er nå også skutt en del kalver etter at forespørselen gikk ut. Ber om at dere som har slik miltprøve liggende i frysa gir beskjed og leverer den til meg med det første. Jeg skal levere de videre i slutten av denne uka.

Har foreløpig bare fått inn ei prøve, fra Værland-Vierli.

  

Mvh.

Helge Sines

22 09 15

Vedlagt følger presentasjonen med stikkord over det som ble gjennomgått fra kommunens side. (Sjå under 20 09 15) I det følgende gir jeg en kort oppsummering av deler av det kommunen presenterte på møtet;

 

Det er ingenting nytt i lovverket i år, bortsett fra at ny instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshunder nå er fastsatt. Info finnes bl.a. på direktoratets nettsider, se her. Bruk av lys til ettersøk av storvilt ble tillatt i fjor, men kommune og politi skal varsles, om mulig på forhånd. Ellers er Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst sentral for jegerne. Forskriften finner du her. Gjør oppmerksom på § 26a 3.ledd om at alle som deltar i jakt på elg, hjort (og bjørn) skal utpeke en ansvarlig jaktleder og kommunen skal underrettes om hvem dette er før jakta starter. I de fleste tilfellene er jaktlagets kontaktperson mot viltlaget også jaktleder. Da trenger ikke melding å sendes kommunen. Men i de tilfellene der jaktleder er en annen person enn den oppgitte kontaktperson, og i de lagene som nå har splittet seg opp og jakter hver for seg, så skal navn på hver jaktleder meldes kommunen før 5. oktober.

 

Sett elg og felt elg med slaktevekter rapporteres (gjerne daglig) på www.settogskutt.no . Dette har de fleste av jaktlagene gjort i et par år nå og erfaringene er gode. Jaktleder logger seg inn på nevnte side med jegernr (står på jegeravgiftskortet) og fødselsdato. Deretter finnes rett jaktlag ved å gå inn på jaktlagsnummeret som ligger på viltlagets hjemmeside under “jaktlag og jaktleiarar” (helt til høyre på skjemaet). Det oppfordres til at alle jaktlag rapporterer på denne måten, men det vil fortsatt være mulig å fylle ut og levere det trasdisjonelle skjemaet til undertegnede. Skjemaet følger vedlagt (litt dårlig kvalitet på scanninga, så dere må gjerne få med dere skjema herfra en gang dere er innom).

Rapportering skal skje innen 10 dager etter jakta, dvs. 25. november, men jeg anmoder om at dere rapporterer så raskt som mulig etter dere har avsluttet jakta. Vi fører fortsatt ikke “Sett hjort”-skjema her i kommunen, men rapporterer kun sette hjort under elgjakta (egen fane/rubrikk i “Sett elg”).

 

Det skal gjennomføres aldersbestemmelse av alle felte elg i år også. Det betyr at tannkonvolutter fylles ut og sendes inn for alle felte elg. Det er de to midterste framtennene som skal legges rengjorte i tannkonvolutten. Fyll ut konvolutt også for kalv, men da trenger dere ikke legge med tenner. En del jaktlag har tannkonvolutter liggende fra tidligere år. Det er ingen endringer på disse de siste årene. Dersom dere trenger flere tannkonvolutter, så kan dere kontakte undertegnede eller hente konvolutter jeg har lagt ut i ekspedisjonen på kommunen.

 

Ta kontakt om noe er uklart eller dere har spørsmål.

Da gjenstår det bare og ønske alle jegere og bikkjer noen fine dager i skogen. Skitt jakt!

 Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

09 03 12 DN har nå vedtatt den nye hjorteviltforskriften og dei nye jakttidene (sjå linkar på startsida).
 
Endringene innebærer bl.a.:
  • Bever er nå utelatt fra hjorteviltforskriften og skal heretter forvaltes som annet småvilt.
  • Fortsatt kan kommunen etter søknad innvilge kvotefri rådyrjakt. 

  • Hjortejakta er nå endret til å starte 1. september og vare permanent helt til 23. desember.
  • Det er ingen endringer i jakttid for elg. Det betyr at kommunen må fremme ny søknad overfor fylkeskommunen om rettighetshaverne ønsker å videreføre utvidelsen av elgjakta til 15. november.


04 04 11 Frå Helge Sines har me fått oversendt artikkelen "Viltåker" (frå Elghunden). Artikkelen finn ein nederst under "Vedlegg" på sida Foringsprosjekt/Viltåker i høgre kolonne. Helge minner også om at dei som vil etablera viltåkrar kan få gode tips om kalking og gjødsling, val av frø og plantar mellom anna frå Felleskjøpet. Link til viltåker og råd om viltåker to forskjellege linkar.

31 03 10 Sluttrapport i "Prosjekt vinterforing av rådyr i Vegårshei"
Referat av møta i prosjektgruppa ligg under "Vedlegg" nede på sida. Dette er flytta til sida Foringsprosjekt

08 02 10 Snøtilhøva og viltet les dette.
 

Vedlagt følger informasjon om elgundersøkelsen, samt registreringsskjema m/ instruks. Dette ble også sendt alle jaktlagene da de ble forespurt om å delta i undersøkelsen. Vi leverte på jaktledermøtet ut de fleste prøveposene. Hver pose består av beholder for leverprøven og dette vedlagte registreringsskjemaet m/ instruks. De øvrige vil bli delt ut til andre lag enn de som var representert på jaktledermøtet.

Ettersøkshundregisteret ligger under Norsk Kennel Klubb og finnes på deres heimesider

www.nkk.no. Der kan man søke frem til kommune og finne alle godkjente ekvipasjer for de ulike hjortedyrene. Vær oppmerksom på at de Vegårsheiingene med postadresse Selåsvatn ligger under Åmli i registeret.

Link til ettersøksekvipasjene i Vegårshei finnes her;


Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef

Ċ
Vegårshei Viltlag,
25. sep. 2009, 05:39
Ċ
Vegårshei Viltlag,
3. okt. 2009, 02:23
Ċ
Vegårshei Viltlag,
25. sep. 2009, 05:39
Comments