Zorgbegeleiding

Op het niveau van de school

Voorbereiden en leiden van personeelvergaderingen i.v.m. zorg.
Organiseren van genormeerde toetsen en de daaropvolgende MDO’s.
Opvolgen van het kindvolgsysteem en aanvullen van de leerlingendossiers.
Organiseren en bijwonen van overlegmomenten met o.a. ouders, CLB, revalidatiecentra, ...
Informatie, documentatie verzamelen over allerhande leerproblemen die aandacht kunnen vragen.
Met directie en volledige lerarenteam een uitgebouwde zorgvisie nastreven (zie schoolreglement) die voor onze school van toepassing is.
Regelmatig overleg met directie en het lerarenteam.
...

Op het niveau van de leerkracht

Overleg plegen met de leerkrachten.
Nieuwe leerkrachten ondersteunen.
Hulpmiddelen en informatie aanreiken om binnen de klas kinderen met leerproblemen efficient aan te pakken.
Samen zoeken naar oplossingen en tussenkomsten.
Ervaringen van de klastitularissen doorspelen naar andere collega’s.
Samen (zorgbegeleider en klastitularis) uitvoeren van de vooropgestelde handelingen.
...

Op het niveau van het kind

Hulp bieden bij leer- of gedragsproblemen aan individuele leerlingen of aan een leerlingengroep. (Dit gebeurt telkens na een grondige observatie, analyse en bespreking)
Zorgen dat het kind zich goed voelt in de klas.
...

 

De klastitularis is en blijft de spilfiguur. Zij/hij is en blijft de eerste verantwoordelijke voor de zorg binnen elke klasgroep. Hij/zij merkt stelt de problemen vast, stelt de diagnose op en begeleidt de kinderen binnen de groep. De aanvullende uren zorg kunnen extra kansen bieden om te helpen de problemen aan te pakken.

Dus bij eventuele opmerkingen, vaststellingen of vragen kunt u zeker en vast in de eerste plaats bij de klastitularis terecht. Daarnaast zullen ook directie en de zorgbegeleider voor u klaar staan mocht u bijkomende info wensen. Voor een afspraak kunt u zich steeds wenden tot de desbetreffende personen. Wij zullen u zo vlug mogelijk proberen te helpen.
 

Enkele interessante sites die verband houden met leer- en gedragsproblemen:letOP!  Eerste hulp bij leerstoornissen. Heel veel informatie over leer- en gedragsproblemen.


ZIT STIL. Vereniging voor ouders van kinderen met aandachtsstoornissen. Wat is ADHD ?

Schrijven. "Merk je dat je kind hardnekkig spellingsfouten blijft maken of onleesbaar schrijft..." Een pagina over dyslexie.
Omhoog