A Csongrád Megyei Hírlap földeáki és óföldeáki vonatkozású cikkei 1960- (Horváth Mihály)

Vissza a főoldalra

A Csongrád Megyei Hírlap földeákA földeáki
és óföldeáki
vonatkozású cikkei
1960
Összeállította : Horváth Mihály
2008
Online változat: vassco.ini.hu
- 2 -
Előszó
Bevezetésül pár szó a megyei lapról: a Csongrád Megyei Hírlap elıdje a
Vásárhely Népe címő újság 1944. október 23-án jelent meg elıször
Hódmezıvásárhelyen. A napilap ugyancsak elıdeinek tekinti a szentesi Magyar
Alföld és a Makói Népújság címő lapokat is. 1949. október 20-án jelent meg a
Viharsarok, majd 1956. november 20-án a Csongrád megyei Hírlap elsı száma.*
Ez utóbbi kezdetben csak egy kiadásban (megyei kiadás) jelent meg.
Késıbb rendszertelenül, majd rendszeresen megjelentek a városi mutációk is,
így a földeáki lakosok a ’70-es évek elején már a Hírlap makói kiadását találták
a postaládájukban. 1990-tıl párhuzamosan jelent meg a Csongrád megyei Hírlap
Délvilág (közismert nevén a „kék”) és a Reggeli („lila”) Délvilág, majd 1996-
ban Délvilág néven egyesültek…
2008 nyarán kigyőjtöttem az említett napilap 1960-as évének földeáki és
óföldeáki vonatkozású cikkeit. A megjelent cikkeket, tudósításokat, egyéb
írásokat nem rangsoroltam, az egész oldalas cikk ugyanúgy szerepel a
repertóriumban, mint az egymondatos apróhirdetés. A kor szellemének
megfelelıen az írások többsége a termelıszövetkezettel kapcsolatos, de találunk
cikket a falu sportéletérıl, iskolaépítésrıl, boltnyitásról, közlekedési helyzetrıl,
vagy éppen egy akkoriban kihaló foglalkozásról, a selyemhernyó-tenyésztésrıl
is.
1960 nem volt olyan régen, de mégis közben eltelt majd’ 40 év, a világ
sokat változott. Sokaknak a cikkek nem sok újat jelentenek, hiszen megélték,
látták ezt az idıszakot, de a fiatalabbak bepillantást nyerhetnek egy másik
korszak mindennapjaiba.
Más, Földeákkal foglalkozó helyismereti írásokhoz hasonlóan ez a
cikkgyőjtemény is megtalálható az interneten (vassco.ini.hu). Külön köszönet a
lehetıségért Dokinak, azaz Vass Attilának!
Horváth Mihály, 2008. decembeHorváth december
*A Csongrád megyei Hírlap 40 éve – szemelvények a lap történetébıl /Tamasi Mihály, 1984
- 3 -
1960.01.05., p.1. TSZ-elıkészítı bizottság alakult Földeákon (a cikkben: Bugyi
István, Sallai Sándor, Farkas István)
1960.01.09., p.1. Földeákon és Óföldeákon befejezés elıtt áll a Mezıgazdaság
szocialista átszervezése – nyolcszáz új belépı néhány nap alatt
(Dózsa Termelıszövetkezet)
1960.01.10., p.3. Ma ünnepi tanácsülésen TSZ-községgé nyilvánítják Mindszentet és
Földeákot (Dózsa Termelıszövetkezet)
1960.01.12., p.1. TSZ-községgé nyilvánították Földeákot is (a cikkben: Kurunczi
Péter, Tóth József, Dózsa Termelıszövetkezet, Mővelıdési Ház –
beszámoló)
1960.01.13., p.1. Minden Óföldeákon lakó dolgozó paraszt szövetkezeti tag lett
(Aranykalász TSZ, nevekkel)
1960.01.16., p.3. A jól végzett munka jutalma – Tíz földmővesszövetkezeti dolgozót
tüntettek ki (Kusz Lajos a földeáki földmővesszövetkezet pénzügyi
elıadója „kiváló földmővesszövetkezeti dolgozó” jelvényt kapott)
1960.01.17., p.3. Maroslele és Óföldeák is TSZ-község lett (nevekkel)
1960.01.24., p.3. Földmővesszövetkezetek a Termelıszövetkezetek megszilárdításáért
– A MESZÖV elnökének nyilatkozata (Földeákon új élelmiszerbolt
létesül 90 ezer forintból; 25 ezer forintot fordítanak az üzemi
étkeztetés bevezetésére)
1960.02.03., p.3. Virágkertészete lesz a földeáki szociális otthonnak
1960.02.03., p.3. Mennyi földjáradékot fizetnek megyénk termelıszövetkezeteiben
(földeáki példa: Bárdi Albertné 410, Csányi József 400 kg búzát
vehetett át…)
1960.02.06., p.5. A földeáki példa (a községi könyvtár a megelızı év 5000 forintjával
szemben 14000 forintot kap a helyi tanács jóvoltából…)
1960.02.07., p.7. Megkezdıdött a munka a TSZ-ek kertészeteiben (a földeáki Dózsa
TSZ-ben megkezdték a káposzta, karfiol, paprika, karalábé
vetését…)
1960.02.21., p.3. Társadalmi munka a makói járásban (Földeák: parkosítás,
iskolaépítés, járdakészítés)
1960.02.21., p.3. Fényforrás a falu közepén (Molnár Zoltán iskolaigazgató és Molnár
Zoltánné, a Mővelıdési Ház igazgatója eredményekrıl és tervekrıl –
például egy citera együttes felállításáról, népdalgyőjtésrıl…a cikkbıl
kiderül, hogy a Mővelıdési Ház 1958. novemberében került átadásra,
700 ezer forintból épült…)
1960.02.26., p.4. Földeákon…(ház eladó, Kossuth u. 16.)
1960.02.28., p.7. TSZ-építkezések a makói járás termelıszövetkezeteiben (Földeák:
102 férıhelyes tehénistálló épül)
1960.03.13., p.3. A Csipkerózsika elıadása Óföldeákon (Láng Róbertné tanárnı)
1960.03.16., p.6. Az óföldeáki Aranykalász TSZ-ben…(megkezdték a munkát a
földeken)
- 4 -
1960.03.18., p.3. Egy községi párttitkár gondjai / Tamasi Mihály (Óföldeák, Tóth
János párttitkár, Sévity Vilmos agronómus)
1960.04.02., p.3. Földeák ifjúsága ismerkedik az új élettel (tervek, eredmények;
kitüntették Kurunczi Ferenc, Kurunczi János, Sípos Mária, Csonka
Teréz földeáki fiatalokat…)
1960.04.09., p.1. Építkeznek a TSZ-ekben (Földeák-Kossuth TSZ: 44 férıhelyes
tehénistálló épül; Dózsa TSZ: 20 férıhelyes sertésfiaztató épül…)
1960.04.14., p.1. Jobb közlekedés, gyorsabb utazás (a megye közlekedésének
fejlesztésérıl; nyáron megindítják a Hódmezıvásárhely-Földeák-
Makó járatot, addig Földeákon rendszeres taxijárat mőködik…)
1960.04.16., p.1. Kitüntetett TSZ-tagok (Földeákon Rakonczai Ferenc, a Dózsa TSZ
brigádvezetıje és párttitkárja megkapta a szocialista munkáért
érdemérmet)
1960.04.17., p.8. 17 méteres istálló…(… és kıhambár eladó, tanya 113. -
apróhirdetés)
1960.04.20., p.6. Nehezen megy a szervezés megyénkben (sport- Földeák is
csatlakozik az eredménylap győjtéshez)
1960.05.05., p.5. Nagyarányú parkosítás folyik Földeákon...(a volt piactér helyén, az
új piactér kikövezését megkezdték…)
1960.05.07., p. 3. Eredményesen mőködik az óföldeáki ifjúsági szövetkezet (Óföldeák
- általános iskolások)
1960.05.08., p.4. Nagy gondot fordítanak az állattenyésztés fejlesztésére az óföldeáki
Aranykalász TSZ-ben
1960.05.25., p.5. Maroslelei vagy földeáki a négytalálatos (várják a 170 ezer forintos
nyeremény tulajdonosának jelentkezését…)
1960.05.29., p.8. A MÁV új menetrendje (földeáki menetrend is…)
1960.05.29., p.10. Földeákon…(Bajcsy-Zs. u. 27. sz. ház eladó - apróhirdetés)
1960.06.02., p.5. Törpe benzinkutak a falvakban – korszerő vendéglı nyílik
Kiszomboron – házi boltok a tanyavilágban (Földeák: élelmiszer,
vas-mőszaki, ruházati és vegyi háztartási cikkeket árusító üzlet nyílik
hamarosan…)
1960.06.05., p.7. Amit lehet, saját erıbıl építenek az óföldeáki Aranykalász TSZ-ben
1960.06.05., p.9. A könyvhét sikere Földeákon (Bálványos Pál, Kelemen Ferenc, Kiss
István, Polner Zoltán, Nacsa Imre, Kópiás Sándor, Annus József,
Varga Ákos – közremőködık; makói Juhász Gyula Irodalmi Kör;
kiállítások, árusítás)
1960.04.09., p.4. Színvonalas irodalmi estek Makón, Apátfalván, Földeákon és
Pitvaroson – az ünnepi könyvhét nagy sikere a makói járásban
1960.06.10., p.5. Alakul az óföldeáki Aranykalász TSZ törzsbaromfi állománya
(állományadatokkal)
1960.06.15., p.6. Szerkesztıi üzenetek (Sípos József – Óföldeák, Felszabadulás út 53.
– kérdésére válaszol a lap munkatársa illetményföld ügyben)
1960.0617., p.3. Dobi István elvtárs mond beszédet vasárnap a makói nagygyőlésen
(„megerısített” vonatok indulnak Földeákról, majd vissza)
1960.06.24., p.6. Földeákon…(Makói u.2. sz. ház eladó - apróhirdetés)
- 5 -
1960.07.03., p.7. Csongrád megye villamosítása- népi demokratikus rendszerünk nagy
vívmánya / Lantos Anna (a cikk a megye számos településének
villamoshálózatba kapcsolási idıpontját közli, pl. legelsınek Kistelek
1914, Óföldeák 1950-re stb., Földeák nincs említve…)
1960.07.03., p.10. Különvonat…(…indul július 9-én Makó-Újváros, földeákon át a
Balatonra – keretes hirdetés)
1960.07.05., p.5. Akinek a selyemhernyó tenyésztés szenvedély – látogatás Ádok Pista
bácsinál / Bokor (a földeáki Ádok Pali bácsi beszél munkájáról,
többek között elmondja, hogy a Földeákon 1934-ben 73, 1959-ben
27, míg 1960-ban már csak 17 selyemhernyó tenyésztı mőködött…)
1960.07.06., p.5. Ahol már csütörtökön délben szegre akaszthatják a kaszákat –
jelentés egy új szövetkezetbıl / V.GY. (Földeák – Kossuth Tsz és
elnöke Bajusz István, Pásztor János fıagronómus, Dózsa Tsz –
beszámoló az aratásról, valamint arról, hogy kuglipályát avatnak
Földeákon, ahol a két TSZ elnöke gurít elıször – fıdíj 1 hordó sör…)
1960.07.10., p.1. A földeáki Kossuth és Dózsa TSZ befejezte az aratást
1960.07.10., p.7. Az óföldeáki Pettyes-brigád (a cikk bemutatja az Aranykalász TSZ
leánybrigádját - akiket egyforma kendıjükrıl nevezetek el - fotóval,
nevekkel: Lócsi Mária, Molnár Juli Szalma Ilona, Lócsi Erzsi, Kádár
Margit, Dávid Anna, Horváth Éva, Elek Erzsi)
1960.07.12. p.3. Hétfı estig három TSZ befejezte az aratást a makói határban (Kossuth
TSZ, Aranykalász TSZ)
1960.07.14. p.3. Ma befejezik az aratást a makói József Attila TSZ-ben (Földeák is
említve)
1960.07.15. p.5. Bevezetik a villanyt…(a Makó-igási úti általános iskolába)
1960.07.19. p.4. Halálos baleset az óföldeáki határban (Demeter Antalné 57 éves
asszony –tanya 237- mozgó pótkocsi alá esett…)
1960.07.19. p.5. Földeákon…(Fürst S. 20. sz. ház, és egy ajtó tokkal eladó –
apróhirdetés)
1960.08.02. p.4. Óföldeákon beszélik (három máktermesztéssel kapcsolatos történet az
óföldeáki TSZ-bıl, nevekkel)
1960.08.02. p.5. Az óföldeáki Aranykalász TSZ…(106 hízót ad piacra)
1960.08.02. p.6. Kupamérkızés (sporthír, Földeák-Makói Spartacus 3:1,-rövid
beszámoló góllövıkkel)
1960.08.03. p.4. Hogyan lett semmibıl 90 ezer Ft? (Az óföldeáki Aranykalász TSZ
gazdálkodásáról)
1960.08.12. p.6. Új vezetıség irányítja a földeáki sportéletet (az új vezetı: Wágner
Mihály MÁV állomásfınök)
1960.08.20. p.6. Kik terjesztik a giccset megyénk területén (földeáki lakos is említve,
név nélkül…)
1960.08.20. p.10. Földeákon…(Fürst S. u.20. sz. ház 400 □-öl területő telken eladó –
apróhirdetés)
1960.08.26. p.4. Miért nem versenyez a földeáki Dózsa Termelıszövetkezet
tehenészete? / Lukács Imre (Csányi Mihály, Kincses József
fıagronómus)
1960.08.27. p.5. A makói járási labdarúgó-bajnokság sorsolása (Földeák is)
- 6 -
1960.09.08. p. 4. Iskolai napközik a makói járásban (óföldeákon is létesül az általános
iskola keretein belül)
1960.09.10. p.5. Sportmősor (Földeák is)
1960.09.16. p.6. Földeákon…(Makói u. 53. sz. ház portával eladó)
1960.09.21. p.6. Földeákon…(Makói u. 53. sz. ház portával eladó)
1960.10.02. p.9. Sportmősor (Földeák is)
1960.10.04. p.3. Pártnapok a TSZ-ekben – október közepén kezdıdik a pártoktatás – a
politikai akadémia elıadásai (Földeákon Kovács János tart elıadást)
1960.10.05. p.6. Óföldeákon …(a 11-es dőlıben…föld eladó – apróhirdetés)
1960.10.15. p.5. Sportmősor (Földeák is)
1960.10.28. p.4. Hogyan tovább – írta Marosi Bálint, a KISZ makói járási titkára
(Földeák többször említve)
1960.11.10. p.4. A MÁVAUT téli menetrendje (Földeák is)
1960.12.02. p.6. 6 öles épület….(Földeákon lebontásra eladó, Felszabadulás u. 8. sz.-
apróhirdetés)
1960.12.03. p.4. Két község – két eredmény (a cikk beszámol a földeáki
eredményekrıl is: új kéttantermes iskola, piactér, parkosítás, a
sportpálya öltözıjének felújítása, mővelıdési ház korszerősítés, új
könyvek, új gyalogutak, két új Norton-kút…)
1960.12.04. p.10. Árverési hirdetmény (Makói u. 20. sz. ház árverésre kerül, a
kikiáltási ár 46373 Ft, érd. A tanácsházás – apróhirdetés)
1960.12.08. p.5. Az óföldeáki Aranykalász Termelıszövetkezet…(78453 FT-ot kapott
a leadott 43 sertésért)
1960.12.11. p.4. Az óföldeáki Pettyes-brigád rászolgált a bizalomra / Lukács Imre (a
cikkben: Dávid Anna, Molnár Julianna, Elek Eta, Szalma Ilona,
Lóczi Mária, Lóczi Erzsébet, Szalma Julianna, Kádár Margit, Elek
Erzsi, Padlás Gyuláék, Dávid Anna, Horváth Éva, Sípos Ilona, Vajda
Jenıné, Szőcs József, Papp Sándor, Kocsis István, Mészáros Márton,
Pongrácz István, Ille Pál
1960.12.13. p.5. Szerkesztıi üzenetek (Sarnyai Mihályné földeáki olvasó kérdésére
válaszol a szerkesztı)
1960.12.16. p.2. Kedves Hírlap („Postabontás” rovat Ádok István – Földeák, Bacsó B.
u. 30. – levelével)
1960.12.23. p.5. „Messze van a nyíregyházi kaszárnya” – katonalátogatóban
Nyíregyházán (riport a Makóról és környékérıl induló
hozzátartozókkal – Földeák is említve, név nélkül…)