PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM THCS 2016


- Phần mềm chạy trên nền Access 2003 (hoặc cao hơn), dùng font Unicode

I. Chức năng phần mềm: Quản lý điểm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011  
        + Phần mềm dùng cho các môn vừa tính điểm vừa xếp loại (thể dục, âm nhạc, mỹ thuật xếp loại Đạt và Chưa Đạt
)
   - Quản lý điểm cấp THCS của giáo viên bộ môn ( không giới hạn số lớp).
   - Quản lý điểm cấp THCS của giáo viên chủ nhiệm (1 lớp). Cho phép lưu kết quả học tập qua các giai đoạn (theo mẫu Sổ chủ nhiệm năm học 2011-2012 Bộ Giáo dục ban hành)
   - Thống kê số liệu điểm thi, TBMHK, TBMcn, 2 mặt giáo dục (tất cả, nữ, dân tộc, nữ dân tộc)

II. Cài đặt.
   - Cài đặt MS Access 2003 có trong bộ MS office 2003 (hoặc cao hơn)
   - Download phần mềm quản lý điểm THCS (dùng cho GVCN và GVBM)
   - Sau khi download, giải nén sẽ đươc file "GV-QLHS V13.mde"  bạn dùng nó cài đặt.
  
III. Sử dụng.
   - Chạy chương trình từ màn hình desktop, hoặc vào thư mục cài đặt chạy file GV-THCS V13.mde. Bạn có thể chép riêng file này cùng với file QLHS.ico  vào USB để chạy trực tiếp.
   - Ở lần chạy đầu tiên, chọn phần Tùy chọn, chọn tiếp thẻ Cập nhật thông tin GVCN để cập nhật lại các thông tin về giáo viên.
   - Xem hướng dẫn sử dụng: tại mỗi màn hình, nhấn phím F1 để xem hướng dẫn tại màn hình đó. Có thể xem hướng dẫn sử dụng trong file HuongDanSuDung QLD (GVBM-GVCN).doc có trong thư mục cài chương trình.

Ghi chú: Nếu là GVBM cùng trường, có thể copy trực tiếp file GV-THCS V13.mde  từ đồng nghiệp (đã nhập danh sách lớp, danh sách học sinh). Đối với GVCN thì cần Cập nhật thông tin GVCN.
ċ
GV-THCS V13.rar
(17454k)
Tam Van,
05:29, 15 thg 1, 2017
ĉ
Tam Van,
05:48, 15 thg 1, 2017
Comments