Điện Biên

NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH  ĐIỆN BIÊN

 

I. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

Vị trí địa lý: Điện Biên là tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Lai ChâuSơn La của Việt Nam, Vân Nam của Trung Quốc ở phía Bắc, Phongsali của Lào ở phía Tây.

Dân số, dân tộc, tổ chức hành chính: Tỉnh Điện Biên gồm thành phố Điện Biên, thị xã Mường Lay và 7 huyện: Điện Biên (Mường Thanh), Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo với 106 xã. Diện tích tự nhiên 9.562,9 km2 với tổng số dân toàn tỉnh là 475,6 nghìn người; mật độ dân số trung bình 50 người/km2 (số liệu năm 2008); có 21 dân tộc sinh sống, chủ yếu là dân tộc Thái chiếm 38%, H'Mông chiếm 30% và Kinh chiếm 20% và các dân tộc thiểu số khác: Dao, Giáy, Tày, Hà Nhì, Lào, Cống, Si La,...

Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - lịch sử với hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ và văn hóa phi vật thể.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG

2.1. Thực trạng môi trường

-  Môi trường nước: chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh tương đối tốt; có một vài chỉ tiêu vượt quá tiêu chuẩn cho phép (TCVN5942-1995 cột B); đặc biệt, mẫu nước lấy tại ao tiếp nhận nguồn nước thải của khu luyện cốc Pú Tửu, huyện Điện Biên, nhiều chỉ tiêu có giá trị rất cao và vượt quá tiêu chuẩn (pH, TDS, NH4+, NO3-, Fe, COD, Pb, coliform).

- Môi trường không khí: chất lượng môi trường không khí tại các điểm lấy mẫu tương đối tốt, không có sự biến động lớn trong những năm gần đây và hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép; tại một số điểm có mật độ phương tiện giao thông cao và tại khu vực có nhà máy sản xuất xi măng có hàm lượng bụi tương đối cao.

- Môi trường chất thải rắn: lượng rác thải sinh hoạt trung bình của người dân tại khu vực  nông thôn là 0,3 - 0,5 kg/người/ngày; khu vực đô thị 0,6 - 0,8 kg/người/ngày. Đối với chất thải bệnh viện, tổng lượng rác thải y tế là 264 kg/ngày, trong đó chất thải nguy hại 42 kg/ngày.

Việc thống kê và phân loại chất thải rắn nguy hại đòi hỏi phải thực hiện chương trình điều tra tổng thể trong các ngành, các khu dân cư ở đô thị và nông thôn. Do điều kiện kinh phí khó khăn, Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên vẫn chưa triển khai được việc điều tra này.

2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

- Công tác BVMT đã được quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác BVMT đã được ban hành như: Công văn số 180/CV-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hoạt động truyền thông môi trường đã được triển khai mạnh mẽ dưới các hình thức như: in ấn và phát hành tờ rơi môi trường; làm các pa nô tuyên truyền, tổ chức mít tinh, diễu hành cổ động các ngày truyền thông môi trường. Tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền tổ chức thực hiện các ngày môi trường: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày môi trường Thế giới; Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn. Đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh mở chuyên mục Tài nguyên Môi trường nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức triển khai chương trình hành động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Công an tỉnh.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện 07 đề án, dự án triển khai trên địa bàn toàn tỉnh: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu các dạng tai biến địa chất và môi trường phục vụ quy hoạch, sử dụng hợp lý lãnh thổ tỉnh Điện Biên; Điều tra lập quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững khu đất ngập nước hồ Pa Khoang, tỉnh Điện Biên; Nghiên cứu xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên; Điều tra, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản; Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Về tổ chức, tỉnh đã thành lập mới Chi cục Bảo vệ môi trường với 9 biên chế theo Quyết định 1131/Q Đ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

 - Tuy nhiên công tác triển khai các nội dung, các chương trình bảo vệ môi trường tại địa phương vẫn chưa có sự thống nhất, phối hợp giữa các cấp, các ngành dẫn đến công tác triển khai thực hiện đạt được kết quả chưa cao. Các văn bản hướng dẫn chưa được cụ thể, gặp nhiều khó khăn khi áp dụng thực tiễn tại địa phương.

 - Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu nên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp còn thiếu, ít kinh nghiệm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Trạm quan trắc và phân tích môi trường của tỉnh chưa đi vào hoạt động; chưa được trang bị đủ nguồn lực để phục vụ cho công tác chuyên môn, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg còn chậm. Trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trong giai đoạn 1. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ sở nào được chứng nhận hoàn thành. (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). Thực hiện giai đoạn 2 của Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt danh sách 01 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý năm 2009 (Nhà máy Bột giấy Điện Biên - Công ty Cơ khí nông nghiệp và xây dựng Điện Biên). 

- Tình hình sử dụng 1% tổng chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường: Nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp môi trường 1% tổng chi ngân sánh của địa phương được tỉnh Điện Biên bắt đầu thực hiện từ năm 2007, kinh phí bố trí  năm 2007 là 9.277 triệu đồng; năm 2008: 10.460 triệu đồng; năm 2009: 11.060 triệu đồng (trong đó: 1.000 triệu đồng bố trí vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Điện Biên). Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm được phân bổ chủ yếu tập chung chi cho các công tác:

+ Tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi  trường;

+ Đầu tư mới một số thiết bị quan trắc môi trường phục vụ công tác chuyên môn;

+ Triển khai các dự án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

+ Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt;

+ Hỗ trợ chi trả nhân công trong công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường.

 


 
Comments