Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  391k v. 1 Jun 26, 2009, 9:53 AM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  268k v. 1 Jun 26, 2009, 9:54 AM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NDD-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quyết định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  291k v. 1 Jun 26, 2009, 9:55 AM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp  132k v. 1 May 6, 2010, 9:01 PM Van phong Tong cuc Moi truong
Comments