Các văn bản về bảo vệ môi trường lưu vực sông

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Quyết định số 171/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu  49k v. 1 Jun 26, 2009, 11:54 PM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020  69k v. 1 Jun 26, 2009, 11:55 PM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai  42k v. 1 Jun 26, 2009, 11:55 PM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  66k v. 1 Jun 26, 2009, 11:57 PM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án BVMT LVS Nhuệ - Đáy đến năm 2020  84k v. 2 May 5, 2010, 2:55 AM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu  64k v. 1 Jun 26, 2009, 11:54 PM Van phong Tong cuc Moi truong
ĉ
View Download
Quyết định số 1404/QĐ-TTg về việc thành lập UBBVMT LVS Nhuệ - Đáy  75k v. 2 May 5, 2010, 10:52 AM Van phong Tong cuc Moi truong
Comments