2011 Prešov‎ > ‎

Program

Fotogaléria Vanovičových dní v Prešove

 

 Streda 24.8.2011

 13:00 - 13:30
 Otvorenie XXXIV. Vanovičových dní
 PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine
 Príhovor PhDr. Stanislava Šantu, riaditeľa Gymnázia, Konštatínova 2, v Prešove
 Informácia o činnosti PK fyziky GK2 v Prešove
 RNDr. Mária Romanová
 13:30 - 14:15
 Kvalitná vyučovacia hodina fyziky v modernom systéme výučby 
 RNDr. Michal Blaško, PhD., KIP TU Košice
 14:15 - 15:15
 Elektromagnetická indukcia
 RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., MFF UK Praha
 15:30 - 16:30
 Extrémna fyzika
 RNDr. Aba Teleki, PhD., Mgr. Boris Lacsný, PhD., Katedra fyziky FPV UKF v Nitre
 16:30 - 17:00
 Objasnenie gravitačných anomálií pri Moravskej Třebovej a Lačnove
 Doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., Prif UK Bratislava
 

 Štvrtok 25.8.2011

  8:00 - 12:00  Dielne:
   1. Meranie brzdnej dráhy automobilu
PaedDr. Peter Horváth, PhD., KTFDF FMFI UK Bratislava
 
2. Školský vzdelávací program, učebnica fyziky pre 8. ročník, Kľúčové experimenty 8.-9. ročník
Doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., KTFDF FMFI UK Bratislava
 
3. Stimulácia záujmu o fyziku s využitím environmentálnych experimentov
Doc. RNDr. Ján Degro, CSc., ÚGE PF UPJŠ Košice
 
4. Interaktívne aktivity pre žiakov základných škôl
RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., ÚFV PF UPJŠ Košice
   
 13:00 - 13:30
Magnetizmus egyptských pyramíd
RNDr. Igor Túnyi, CSc., Geofyzikálny ústav SAV Bratislava
 
 13:30 - 14:30
Obrovská magnetorezistencia a nanospintronika
Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., Fyzikálny ústav SAV Bratislava
 15:30 - 16:30  Návšteva Planetária a hvezdárne
 17:00  Návšteva múzea judaík
 19:00  Večera a spoločenský večer (v priestoroch ubytovania)
 

 Piatok 26.8.2011

 8:30 - 10:00
"Climate Justice" (Klimatická spravodlivosť)
Mag.a (FH) Brigitte Drabeck/ Mag. Michaela Hauer
Klimabündnis Austria, v spolupráci s Priateľmi Zeme-CEPA
 10:15 - 11:15  Počítačová biofyzika v 21. storočí
Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
 11:15 - 12:15  Škodia nám mobilné telefóny?
Doc. RNDr. František Kundracík, PhD., KEF MFF Bratislava
 12:15 - 13:00  Burza nápadov
Diskusia k aktuálnym otázkam fyzikálneho vzdelávania
 13:00  Záver – Pozvánka na XXXV. Vanovičove dni
 

 

Comments