nhật ký làm web 0              Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm, chia sẻ tư liệu...v.v

vannhan.vv.googlepages.com 

 

"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"


giới thiệu Hãng phim Hội Nhà vănchuyện làm phim
Kho tư liệuthơ
Liên Hệ


trang chủ

trang nhật ký thủ thuật web 1

(Trang web đang xây dựng....)

13. Cuộn tự động bằng con trỏ chuột

Trong trang Thơ và chính trang này, phần góc dưới bên phải có hai tam giác, biểu tượng lên và xuống trang, nếu đặt con trỏ chuột vào đó, trang web sẽ tự động kéo lên hoặc kéo xuống.

Xin chia sẻ thủ thuật này:

-Đầu tiên, bạn seve as hai hình tam giác này, đặt tên là arrows_up.gif và arrows_dn.gif. (Bạn phải đưa lên trình ảnh, loại bỏ phần nền đen)

Sau đó dán đoạn mã này vào tag <body>

<div id="staticbuttons" style="position:absolute;">
<a href="javascript:" onmouseover="myspeed=-thespeed" onmouseout="myspeed=0"><img
src="arrows_up.gif" border="0"></a><br>
<a href="javascript:" onmouseover="myspeed=thespeed" onmouseout="myspeed=0"><img
src="arrows_dn.gif" border="0"></a>
</div>

<script>
var ieNOTopera=document.all&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1
var myspeed=0

var ieHoffset_extra=document.all? 15 : 0
var cross_obj=document.all? document.all.staticbuttons : document.getElementById? document.getElementById("staticbuttons") : document.staticbuttons

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function positionit(){
var dsocleft=document.all? iecompattest().scrollLeft : pageXOffset
var dsoctop=document.all? iecompattest().scrollTop : pageYOffset
var window_width=ieNOTopera? iecompattest().clientWidth+ieHoffset_extra : window.innerWidth+ieHoffset_extra
var window_height=ieNOTopera? iecompattest().clientHeight : window.innerHeight

if (document.all||document.getElementById){
cross_obj.style.left=parseInt(dsocleft)+parseInt(window_width)-Hoffset+"px"
cross_obj.style.top=dsoctop+parseInt(window_height)-Voffset+"px"
}
else if (document.layers){
cross_obj.left=dsocleft+window_width-Hoffset
cross_obj.top=dsoctop+window_height-Voffset
}
}

function scrollwindow(){
window.scrollBy(0,myspeed)
}

function initializeIT(){
positionit()
if (myspeed!=0){
scrollwindow()
}
}

if (document.all||document.getElementById||document.layers)
setInterval("initializeIT()",20)

</script>

Về đầu trang

12. Chat box

Trang chủ của tôi, menu bên trái có một phần, các bạn có thể dùng để nhắn tin, Nguyên tắc là những người cùng online, cùng mở trang web này có thể chat với nhau, hoặc nhắn tin offline cho nhau được. Tất nhiên tính năng của dịch vụ này cũng chỉ đến thế, không có phòng chat riêng, nghĩa là các tin nhắn đều công khai cùng biết, như ta ở trong một phòng ảo vô hình, nghe thấy tiếng nhau cả.

Đây là dịch vụ free của trang web Cbox (www.cbox.ws). Bạn có thể vào đó, đăng ký một tài khoản, rồi theo hướng dẫn để có thể có đoạn mã dán vào web của mình. Nếu thấy tiện, thì có thể dùng đoạn mã của tôi, sửa đi để "dùng tạm"

<div id="cboxdiv" align="center"><iframe sec="main&quot;" marginheight="2" marginwidth="2" allowtransparency="yes" name="cboxmain" style="border: 1px solid rgb(237, 222, 219);" id="cboxmain" frameborder="1" height="190" scrolling="auto" width="200"></iframe><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="1"><br><iframe src="http://www3.cbox.ws/box/?boxid=2816001&amp;boxtag=5149&amp;sec=form" marginheight="2" marginwidth="2" allowtransparency="yes" name="cboxform" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(237, 222, 219) rgb(237, 222, 219); border-width: 0px 1px 1px;" id="cboxform" frameborder="1" height="80" scrolling="no" width="200"></iframe></font></div>

Về đầu trang

 

11. Tuyết rơi trên trang web

Nếu bạn vào trang mở đầu của tôi (nxh999.googlepages.com) bạn sẽ thấy những chiếc lá rơi trên trang web. Không khó, vì tôi đã có hướng dẫn, chỉ có copy rồi dán, khó là ở chỗ tôi tìm ra nó (cũng như bạn tìm ra cái chia sẻ này của tôi). Thứ tự như sau:

-Đầu tiên copy hình chiếc lá, đặt tên file (ở đây, tôi đặt tên là snow.gif" :

(đưa trên trình ảnh, loại bỏ phần nền đen)

-Sau đó dán đoạn code này:


<script type="text/javascript">
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
}

function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
}

function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
}


if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}

</script>
Chú ý: Đoạn code trên đây là ứng với tên file ảnh "snow.gif". Có thể sửa đoạn mã làm cho bong bóng bay lên rơi, trái tim rơi... hoặc làm tuyết rơi, như tôi làm ở trang giới thiệu.

Về đầu trang

10. Truyền liên kết trong 1 trang

Tôi đã mất công tìm cách sao cho khi bấm vào danh mục ở Mục lục, thì đến ngay mục đó ở trên màn hình. Khi có một danh sách dài các bài viết, như trang này, hoặc trang thơ, thì việc đó thật cần thiết.

Hoá ra việc truyền liên kết trong trang như vậy thật ra rất đơn giản.

Thao tác của các mã code làm cho máy tính suy nghĩ như người ta đi trong rừng, đánh dấu lông ngỗng... Đầu tiên bạn phải đánh dấu, cú pháp trước chỗ đánh dấu: <a name="abcde">xyz</a>

Rồi sau đó, khi muốn tìm đến chỗ đánh dấu, bạn phải gọi ra nó. Cú pháp như sau: <a href="#abcde">gọi xyz</a>

Ví dụ, tôi đã đánh dấu đoạn thủ thuật "gắn bộ máy tìm kiếm" như sau: <a name="nk3">gắn bộ máy tìm kiếm</a>

Tại Mục lục, đoạn đó là (bỏ phần cú pháp khác): <a href="#nk3">Gắn bộ máy tìm kiếm</a>

Từ đây, có thể suy ra cách truyền liên kết đến trang khác, hoặc website khác. Ví dụ, tôi đánh dấu trên đây ở trang "home1", vậy thì ở trang khác, gọi ra là <a href="home1#abcde">gọi xyz</a>

Về đầu trang

9. Bảng danh sách link đổ xuống có chú thích

Tại trang chủ, đầu menu bên phải, có hai danh sách liên kết, gồm liên kết website hay dùng và liên kết weblog các nhà văn. Khi bấm vào chữ "v" bên phải, có một danh sách sổ xuống, bấm vào nút "chọn" hoặc "click" liên kết sẽ mở ra trang web.

Đoạn code gồm 2 phần:

<form name="form1"><select name="select1" size="1" style="background-color: rgb(255, 255, 215);" onchange="displaydesc(document.form1.select1, thetext1, ';textcontainer1';)"><option value="http://www.vnn.vn" target="newwin">Vietnam Net</option> ... //các liên kết khác//

</select>

<input value="chọn" onclick="jumptolink(document.form1.select1)" type="button"><br><span id="textcontainer1" align="left" style="font-family: Arial; font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"></span></form>

phần chữ in nghiêng dưới mỗi tên liên kết, cú pháp như sau:

var thetext1=new Array()

thetext1[0]="trang tạo website của Google"

thetext1[1]="vietnamnet báo điện tử"

// các liên kết khác//

// Now, see 2) below for final customization step

function displaydesc(which, descriptionarray, container){

if (document.getElementById)

document.getElementById(container).innerHTML=descriptionarray[ hich.selectedIndex]

}

function jumptolink(what){

var selectedopt=what.options[what.selectedIndex]

if (document.getElementById && selectedopt.getAttribute("target")=="newwin")

window.open(selectedopt.value)

else

window.location=selectedopt.value

}

//2) Call function displaydesc() for each drop down menu you have on the page

// This function displays the initial description for the selected menu item

// displaydesc(name of select menu, name of corresponding text array, ID of SPAN container tag):

// Important: Remove the calls not in use (ie: 2nd line below if there's only 1 menu on your page) displaydesc(document.form1.select1, thetext1, 'textcontainer1')

displaydesc(document.form2.select2, thetext2, 'textcontainer2')

</script>

<p class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></p>

<p class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></p>

<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(204, 204, 255);"></span></p>

<div id="dhtmltooltip"></div>

<font size="2">

<script type="text/javascript">

Về đầu trang

8. Chữ chạy trên bảng.

Kiểu thể hiện này tiếng Anh là "memory scoller box". Bạn có thể thấy tôi trình diễn ngay trên đầu trang này, chữ chạy trên nền xanh dương. Đoạn mã như sau:

<script type="text/javascript">
var memorywidth="300px" //scroller width
var memoryheight="20px" //scroller height
var memorybgcolor="#DEFDD9" //scroller background
var memorypadding="2px" //padding applied to the scroller. 0 for non.
var borderCSS="border: 1px solid black;" //Border CSS, applied to scroller to give border.
var memoryspeed=2 //Scroller speed (larger is faster 1-10)
var pauseit=1 //Pause scroller onMousever (0=no. 1=yes)?
var persistlastviewedmsg=1 //should scroller's position persist after users navigate away (1=yes, 0=no)?
var persistmsgbehavior="onload" //set to "onload" or "onclick".
//Specify the scroller's content (don't delete <nobr> tag)
//Keep all content on ONE line, and backslash any single quotations (ie: that\'s great):
var memorycontent='<nobr><span style="font: bold 13px Verdana">đoạn chữ của bạn </span></nobr>'

////không cần thay đổi đoạn code dưới này////////////
var combinedcssTable="width:"+(parseInt(memorywidth)+6)+"px;background-color:"+memorybgcolor+";padding:"+memorypadding+";"+borderCSS+";"
var combinedcss="width:"+memorywidth+";height:"+memoryheight+";"

var divonclick=(persistlastviewedmsg && persistmsgbehavior=="onclick")? 'onClick="savelastmsg()" ' : ''
memoryspeed=(document.all)? memoryspeed : Math.max(1, memoryspeed-1) //slow speed down by 1 for NS
var copyspeed=memoryspeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-10000px">'+memorycontent+'</span>')
var actualwidth=''
var memoryscroller

if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", populatescroller, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", populatescroller)
else if (document.all || document.getElementById)
window.onload=populatescroller

function populatescroller(){
memoryscroller=document.getElementById? document.getElementById("memoryscroller") : document.all.memoryscroller
memoryscroller.style.left=parseInt(memorywidth)+8+"px"
if (persistlastviewedmsg && get_cookie("lastscrollerpos")!="")
revivelastmsg()
memoryscroller.innerHTML=memorycontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
}

function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = ""
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) {
offset += search.length
end = document.cookie.indexOf(";", offset)
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}

function savelastmsg(){
document.cookie="lastscrollerpos="+memoryscroller.style.left
}

function revivelastmsg(){
lastscrollerpos=parseInt(get_cookie("lastscrollerpos"))
memoryscroller.style.left=parseInt(lastscrollerpos)+"px"
}

if (persistlastviewedmsg && persistmsgbehavior=="onload")
window.onunload=savelastmsg

function scrollmarquee(){
if (parseInt(memoryscroller.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
memoryscroller.style.left=parseInt(memoryscroller.style.left)-copyspeed+"px"
else
memoryscroller.style.left=parseInt(memorywidth)+8+"px"
}

if (iedom){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="'+combinedcssTable+'"><td>')
write('<div style="position:relative;overflow:hidden;'+combinedcss+'" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=memoryspeed">')
write('<div id="memoryscroller" style="position:absolute;left:0px;top:0px;" '+divonclick+'></div>')
write('</div>')
document.write('</td></table>')
}
}
</script>

Phần nội dung chữ chạy thể hiện ở đoạn chữ đỏ "đoạn chữ của bạn". Bạn có thể thay đổi cỡ khung và màu nền, màu chữ ở ngay đoạn khai báo đầu, có chú thích rõ bằng tiếng AnhUp | Down | Top | Bottom

Về đầu trang


Up | Down | Top | Bottom

7. Bảng chữ cuộn điều chỉnh bằng chuột

Trong bài viết của phần Nhật ký thủ thuật web này, với những đoạn mã, tôi thu gọn trong một bảng màu vàng, có thể cuộn điều khiển theo chuột bằng cửa sổ. Đoạn mã như sau, đầu tiên, chèn mã vào tag <head>:


<script>

var nsstyle='display:""'
if (document.layers)
var scrolldoc=document.scroll1.document.scroll2
function up(){
if (!document.layers) return
if (scrolldoc.top<0)
scrolldoc.top+=10
temp2=setTimeout("up()",50)
}
function down(){
if (!document.layers) return
if (scrolldoc.top-150>=scrolldoc.document.height*-1)
scrolldoc.top-=10
temp=setTimeout("down()",50)
}

function clearup(){
if (window.temp2)
clearInterval(temp2)
}

function cleardown(){
if (window.temp)
clearInterval(temp)
}

</script>
<br><span style="display:none" style=&{nsstyle};><a href="#" onMousedown="up()"
onMouseup="clearup()" onClick="return false" onMouseout="clearup()">Up</a> | <a href="#"
onMousedown="down()" onMouseup="cleardown()" onClick="return false"
onMouseout="cleardown()">Down</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=0;return false">Top</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=scrolldoc.document.height*(-1)+150;return false">Bottom</a></span>

Đoạn code sau này phần tag <body>

<ilayer name="scroll1" width=390 height=150 clip="0,0,170,150">
<layer name="scroll2" width=390 height=150 bgColor="lightyellow">
<div id="scroll3" style="width:390px;height:150px;background-color:lightyellow;overflow:scroll">

nội dung trong box
).
</div>
</layer>
</ilayer>

bạn có thể thay phần "nội dung trong box" (chữ đỏ) theo yêu cầu của mình. Bạn cũng có thể sửa chiều cao, chiều rộng của box, hoặc chỉ thị màu của box không phải là màu vàng, theo các thông số ở phần thứ hai trên đây. Chắc là bạn biết sửa ở đâu...

Về đầu trang


6. Thời gian: Đồng hồ và ngày, tháng, năm

Tôi đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu để có được dòng chữ ngày tháng năm hiểm thị trên trang web. Kết quả thử nghiệm đều vô vọng. Rất rõ ràng các đoạn mã, nhưng khi gắn vào web thì không hiện ra cái gì cả. Từ tài liệu trên eChip, trên các blog Thủ thuật, tôi không biết sai ở đâu, căng mắt so đo, vẫn không thấy sai mà không được. Cuối cùng tôi tìm thấy đoạn mã của một bạn trên Forum của trang www.vninfomatics.com. Tôi đã ghi lại và thử nghiệm thấy tốt, như trên đầu trang chủ web của tôi. Giờ cũng không rõ chỗ mà tôii tìm ở đâu trong hơn 100 trang forum của website này. Đoạn code ngày tháng đó như sau:

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
days=new Array("Chủ Nhật","Thứ Hai","Thứ Ba","Thứ Tư","Thứ Năm","Thứ Sáu","Thứ Bảy");
months=new Array("/01/","/02/","/03/","/04/","/05/","/06/","/ 07/","/08/","/09/","/10/","/11/","/12/");
today=new Date();
thisDay=today.getDay();
thisDate=today.getDate();
thisMonth=today.getMonth();
thisYear=today.getFullYear();
todayDay=days[thisDay];
todayMonth=months[thisMonth];
document.write(todayDay+","+" "+thisDate+" "+todayMonth+" "+thisYear);
</SCRIPT>


Dĩ nhiên là tôi đã sửa phần hiển thị ngày tháng, không còn chữ "ngày, tháng" nữa.

Còn đồng hồ? Đồng hồ có rất nhiều cách hiển thị, có loại hiện hình đồng hồ mặt số tròn, có loại hiển thị kim và số trên ảnh... Tôi chọn cách hiển thị đơn giản dạng số, như ở đầu trang chủ. Đoạn code đó như sau:

function show_time()
{var dat, hour, min, sec, data;
dat = new Date();
hour = dat.getHours(); if(hour<10) hour = "0" + hour;
min = dat.getMinutes(); if(min<10) min = "0" + min;
sec = dat.getSeconds(); if(sec<10) sec = "0" + sec;
data = hour + ":" + min + ":" + sec;
document.clock.time.value = data;
setTimeout("show_time()", 1000);}
</script>
<script language="javascript">
show_time();
</script>

Chú ý: Date và clock trên đây hiển thị theo đồng bộ tương ứng trên PC của bạn. Nếu đặt giờ và ngày tháng của máy tính sai, trang web cũng hiển thị sai theo ngay. Tôi hiểu đây chỉ là 1 cách hiển thị giờ, ngày tháng theo máy tính của trình duyệt, chứ không phải thời gian tuyệt đối được gắn chặt vào web có thể truyền từ host đến PC của tôi.

Về đầu trang

 

5. Gắn bộ máy tìm kiếm

Tôi đã thử các cách gắn bộ máy tìm kiếm. Nói chung là rất nhiều bài hướng dẫn, nhưng cuối cùng tôi chọn cách gắn bộ máy tìm kiếm của Google đơn giản như đầu trang trên đây. (Theo bài viết của bạn Phan Bảo Duy trên Làm bạn với MVT số 192)

Đăng nhập bằng tên tài khoản Google, vào địa chỉ Google.com/coop/cse sẽ đến một menu để chọn.

Phần Basic Infomation, chọn Name để đặt tên, phần mô tả (description), phần key... cứ làm theo hướng dẫn.

Điều căn bản là vào được đến phần lấy Code, bấm vào Control Panel để tìm hướng dẫn. Tại đây có 2 lựa chọn, Tìm kiếm ngay trên trang của Google hoặc hiện kết quả vào trang khác. Tôi chọn cách đơn giảm là dùng kết quả ngay tại trang của Google. Chép đoạn code vào chỗ muốn hiệm hộp Tìm kiếm. Dĩ nhiên sửa những chỗ hiện chữ Search thành "tìm kiếm" hay gì thì tuỳ.

Với tôi, đoạn mã mà Google cấp có dạng:

<form action="http://www.google.com/cse" id="searchbox_009190859375081742247:fhzebs1sy44"><input name="cx" value="009190859375081742247:fhzebs1sy44" type="hidden"><input name="q" size="25" type="text"><input name="sa" value="Tìm kiếm" type="submit"></form>

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=searchbox_...></script>

Phần chữ màu đỏ chuỗi chữ số dài, tôi không chép hết ở đây.

Hộp tìm kiếm có chữ Logo của Google ẩn trong hộp, khi đánh chữ vào đó nó sẽ hết.

Về đầu trang

 

4. Menu và dạng table

Khi chuẩn bị chọn kiểu thể hiện giao diện, tôi cũng tìm một cách biểu hiện trang web của mình. Vô vàn kiểu mẫu sẵn có. Vấn đề là web của tôi là loại web trình bày tác phẩm văn học, dày đặc text, nếu bày biện quá, loè loẹt quá thì thật "y phục không xứng kỳ đức", hình thức không hợp nội dung. Tôi phải chọn cách thể hiện các menu thế nào? Cuối cùng, tôi chọn các dạng table mà thôi. Dạng này cân đối, chắc, giản đơn. Còn cách biến màu của text link thì Google đã cho sẵn, mặc định rồi.

Đoạn mã Script sau đây chính là mã của dòng tiêu đề "Tác phẩm văn học" và một dòng "truyện ngắn" menu bên trái trang chủ của tôi. Không hiểu nó có tối ưu không.

<table style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: arial,sans-serif;" bgcolor="#e75d59" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" height="30" width="136">

<tbody><tr><td align="center" bgcolor="#e75d59"><b><font size="2">Tác phẩm văn học</font></b></td></tr></tbody></table>
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2" height="185" width="136">

<tbody><tr style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,sans-serif;"><td align="left" bgcolor="#ffc0cb" height="16" width="134"><font size="2"><a href="home2423" style="text-decoration: none;">truyện ngắn</a></font></td></tr>

(Các blog code cho các phần "tiểu thuyết", "Tản văn"... cũng tương tự)

</tbody></table>

Tác động vào các biến màu (bgcolor) sẽ được màu nền khác nhau, còn biến boder và cellpadding, cellspacing, sẽ được hình dạng bảng khác nhau, có thể có khung hay phân đoạn khác nhau.

Menu có khung nhỏ biến màu dùng ảnh gif rất đẹp, nhưng tôi cho rằng không cần thiết, vì ở đây link liên kết biến màu đã được cho mặc định, tác động thêm vào thêm rối và nặng.

Về đầu trang


3. Bỏ những gạch chân ở text link :

Những chữ mà khi trỏ chuột vào đổi màu dẫn đến liên kết khác, mặc định là có gạch chân, tôi cũng tìm cách bỏ những gạch chân này.

Theo hướng dẫn của trang www.binosebird.com thì cần tìm giữa tag <head> và <body> để chèn vào đoạn mã dạng: <style type="text/css">

<!--

A (text-decoration:none)

--></style>

nhưng, GooglePages lại cho các bạn các thân trang mà giấu thẻ <head> và <body>. Tôi đã làm theo cách thủ công, chèn các code style="text-decoration:none" vào thân các thẻ <a...>

Kết quả là được, nhưng mất công. Không hiểu thế có tối ưu không?

Về đầu trang

Có rất nhiều dịch vụ free online, vấn đề là chọn cái gì? Trong làng blog, nổi nhất là Blogger, vào năm 2005, khi Blogger chưa sáp nhập với Google, tôi đã làm bolg trên đó, nhưng sau đó tên miền *.blogspot.com này bị chặn trên các máy thuê đường truyền của VDC, nên rất nản. Theo tôi, dịch vụ Blog này trực quan, dễ thao tác, nếu võ vẽ chút ít ngôn ngữ Net thì rất tiện.
Còn 360 của Yahoo thì sao? Tốt! Nhưng Yahoo thiên về các dịch vụ màu mè cho lớp trẻ. Có cảm tưởng là blogger của Yahoo thích vẽ vời mà ít chịu đọc. Tôi định làm một website tác phẩm, tôi không muốn chọn Yahoo.
Ở Việt Nam có trang của cổng Thánh Gióng, tôi cũng thử nghiệm trên đó ít lâu, nhưng cổng này có thiếu sót là kỹ thuật đôi khi trục trặc, ít quảng bá, công tác thị trường chắc không chuyên. Nên dù cho đã nhiệt tình quảng bá không công cho cổng Thánh Gióng ở bài viết cuối năm 2005 ở báo Văn Nghệ, tôi cũng từ bỏ cổng này.
Một dịch vụ ở Việt Nam được nhiều nhà văn gần đây dùng là Vnvveblog.net, nhưng tôi có bài học với Thanhgiong.net và hình như tôi chưa rõ lắm nhà cung cấp này, nên thôi, cũng không dám dùng.
So sánh các dịch vụ, nếu không có chuyện bị chặn, thì tôi sẽ chọn dịch vụ Blog của Google, nhưng thôi đành chấp nhận điều tốt hạng nhì là trang Googlepages (GP). GP có thế mạnh về dung lượng, về quảng bá, về dịch vụ coi như vô tận, khá phù hợp với loại web nhiều chữ, ít vẽ vời. Tuy nhiên, GP có điều phiền hà là với người ít kiến thức về lập trình thì hơi gay go. Ví dụ các thuật link, liên kết sẵn có ở Blogger.com, thì ở đây tôi phải mầy mò lấy. Thôi thì đành vậy.

Về đầu trang"Nhập đề": Đóng sách eBook

Nếu bạn dùng phần mềm đọc sách "Mobipocket Reader" để đọc những file eBook dạng *.prc, thì bạn sẽ biết tại sao người ta từ bỏ fie *.doc để nhọc công làm thành eBook.

Với công việc website, eBook của Mobipocket cơ ưu điểm nhẹ (chỉ bằng 50% so với HTML hay *.doc), đọc được trên PC và điện thoại di động, trực quan, dễ theo dõi. Tôi đã đóng những cuốn tiểu thuyết và một số truyện ngắn của tôi thành eBook dạng này, máy tính bạn muốn đọc được phải cài phần mềm "Mobipocket", có thể downloa tại đây

Việc tạo ra những quyển sách dạng này, thành file *.prc, rất đơn giản so với những cách tạo eBook khác. Bạn download phần mềm tạo sách "Mobipocket Creator" tại đây. Nếu cần chia sẻ eBook, và rao bán sách trên mạng bạn có thể vào trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ là www.mobipocket.com

Tôi đã từng thử rao bán sách của mình và dĩ nhiên có cả phần đưa sách lên để mọi người cùng download free...

+ Sau khi download phần mềm Mobipocket Creator về, cài đặt vào máy. Khi cài đặt, có 2 chế độ tuỳ chọn: 1/chỉ đóng sách và 2/đóng sách rồi xuất bản lên mạng (dĩ nhiên vào trang chủ của Mobipocket)

+Tạo eBook: Nếu bạn đọc phần Help của chương trình, bạn sẽ làm được eBook qua 4 bước. Đầu tiên về thẻ Home, bạn nhâph văn bản ở phần "Import From Files", có các dạng .doc, .HXML. .pdf và txt. Sau khi nhập dạng word, Import chương trình sẽ cho ta file dạng HTML và trở về màn hình chính. Tại đây phải add file và đến bước cuối, bấm vào build, quyển sách tạo xong.

Chú ý: Nếu cần làm bìa, có phần Cover Imag cho bạn chọn hình bìa. Còn 1 phần làm Table cho nội dung thì tôi không thể làm được, chưa hiểu ra sao và cũng có thể phần mềm dạng free không thể làm table được. Tạm bằng lòng với quyển sách dạng này.

+Đọc: Khi cài phần mềm Mobipocket Reader, bạn sẽ mở đuợc sách, có thể đọc lần lượt mở trang, có thể để trang cuốn tự động. Trực quan, dễ sử dụng, không cần hướng dẫn chi li.

AddThis Social Bookmark ButtonGỬI THƯ CHO BẠN BÈ ĐỂ CHIA SẺ WEBSITE NÀY:

Tên bạn:

E-mail của bạn:
E-mail bạn bè:
Ghi chú:

Về đầu trang

MỤC LỤC  • AddThis Social Bookmark Button

    Chia sẻ bookmark    Chat box

    (bấm refresh để hiện các tin nhắn)