English

Short stories of Nguyen Quang Than

(Translated into English)

 


Atumn wind -

Gió Heo May

 The Waltz 

of The Chamber Pot - 

Vũ Điệu 

của cái bô /

 / A Portrait - Chân Dung

 A woman at the bus station /Người đàn bà đợi ở bến xe - )

A boat to Hongai - Tau di Hon Gai

Thanh Minh - Thanh Minh

Wayne Karlin:

INTRODUCTION ( about Un insignificant family - a Da Ngan's roman - Cubstone Press 2009) / Vietnamese version

 

Comments