Nyheder ...‎ > ‎

Ressourceplan for Vandborg

indsendt 10. maj 2011 08.25 af vandborgferring fælleshus

 

 Udarbejdet af Flemming Jensen. Konsulentfirmaet VestViden:

 

 

 

RESSOURCEPLAN

FOR

VANDBORG

 

 

 

En ressourceplan

 

I en del landdistrikter landet over er der gennem de seneste år blevet udarbejdet Lokale Udviklings Planer. Erfaringen med dette tyder indtil videre på, at der er gode erfaringer med dette arbejde, og at man lokalt har haft fornøjelse af planerne i forbindelse med den lokale udviklingsarbejde.

 

I Lemvig Kommune har foreningerne – bl.a. i regi af Lokalrådet [1] – lavet en del arbejde, som minder om arbejdet med udviklingsplaner [2]. Dette er den primære baggrund for udviklingen af ressourceplanerne, som desuden bygger på projektet Lokale Ressourcer [3], og tankerne bag planerne er bl.a.:

·         Inddragelse af viden, både generel og lokal.

·         Frivillighed – lokalområderne skal kunne se et behov og have lyst til at lave og bruge planerne.

·         Individualitet. Der vurderes at være forskel på, hvor de forskellige områder står i forhold til den lokale udvikling, hvilke ønsker, man har lokalt o.s.v. Dette betyder, at arbejdet med planerne m.h.t. proces mv. gøres individuelt for det enkelte område.

·         Anvendelighed. Planen skal være operationel og mulig at realisere. Dette sikres via initiativer, som kan understøtte arbejdet med at realisere planerne [4]. Dertil kommer, at der i forbindelse med planerne udarbejdes input til det kommunale planarbejde.

·         Samarbejder. I ressourceplanerne er der meget fokus på de ressourcer og mængden af social kapital, som findes i lokalområderne. Et vigtigt element i ressourceplanen er, at det er vigtigt, at se alle lokalområderne i kommunen i sammenhæng, når de konkrete ressourcer, ligesom knapheden på muligheder nødvendiggør samarbejde. Endeligt er det synspunktet, at samarbejdet frigør synergi, som kommer alle til gavn, og at der er gode erfaringer med, at samarbejde kommer alle til gode.

 

Ressourceplanen, proces og indhold

 

Som nævnt ovenfor lægges der vægt på, at planerne kan individualiseres for det enkelte lokalområde. Der er dog lagt en overordnet skabelon for forløbet, som kan skitseres således:

·         Indledende møder med bestyrelse.

·         Borgermøder (efter behov, men mindst to) i lokalområdet.

·         Ressourceplan inkl. tidsplan og kontaktpersoner.

·         Kontrakt vedr. videre forløb.

 

Indholdsmæssigt bygges processen op efter denne ramme:

·         Hvordan, ønsker vi, lokalområdet skal udvikle sig over de kommende ti år?

·         Hvad og hvor er vores ressourcer?

·         Hvad er vores værdier, hvad vil vi måle en positiv udvikling på?

·         Hvad har vi tidligere besluttet, hvad er fundamentet?

·         Hvilke konkrete initiativer, vil vi tage, hvad er målet med dem, og er de realistiske?

·         Hvem kan vi samarbejde med?

 

 

 

 

 Vandborg

 

Processen i Vandborg

 

Ideen til at lave udviklingsplan i Vandborg er opstået i en initiativgruppe under Fælleshuset i Vandborg – det tidligere forsamlingshus.

 

Der har været afholdt nogle møder med gruppen for at udlægge rammerne og målet for planen.

 

Der har i starten af marts 2011 været afholdt et borgermøde i forbindelse med generalforsamlingen i Fælleshuset.

 

-          (fortsættes)……

 

Baggrund

 

Vandborg er et lille sogn i den vestlige del af Lemvig Kommune. Området har været gennem den traditionelle udvikling for et landsogn med færre arbejdspladser, mindre erhverv, nedlæggelse af privat og offentlig service, negativ befolkningsudvikling o.s.v.

 

Hovederhvervet er landbrug, men der findes også enkelte mindre handelsvirksomheder samt bl.a. Vestjysk Kajak, som tilbyder aktiviteter for fastboende og gæster i området.

 

Der findes stort set ikke offentlig eller privat service i området.

 

Sognet er med knapt 300 indbyggere et af de mindre områder i Lemvig Kommune, men det er alligevel besluttet at lave en selvstændig plan for området. Naturligvis primært på baggrund af det lokale ønske om at få lavet planen, men i høj grad også på basis af de mange aktiviteter i området.

 

Vandborg har ikke lang tradition for et samlet borgerforeningsarbejde, men en retablering af det tidligere forsamlingshus og deraf følgende omorganisering til Fælleshuset [5], hvor en mængde aktiviteter har deres base, har gjort, at området i forhold til lokal udvikling er et af de mest aktive områder set i forhold til befolkningstallet.

 

  

Ressourceplanen

Ønsker til områdets udvikling

 

Ønskerne til planen er baseret på møder med initiativgruppen til planen samt borgermøder i Vandborg.

 

Ønskerne har tydeligt fokus på, at man ønsker, at samfundet skal udvikle sig videre i den retning, som det har taget i forbindelse med beslutningen om etablering af Fælleshuset.

 

Overordnet set ønskes et område, hvor det er godt at bo, og hvor det stærke fællesskab styrkes yderligere. Der er ønske om, at de kreative og kulturelle tilbud fortsat udvikles, at de naturlige tilbud, som området rummer, udnyttes maksimalt – på naturens præmisser.

 

Man ser gerne yderligere erhvervsaktiviteter i området – og meget gerne mindre lidt utraditionelle erhverv, evt. via iværksætteri.

 

Der ønskes et område, hvor den nuværende befolkning kan blive boende, også når man bliver ældre. Man ser meget gerne tilflytning til området – og meget gerne familier med børn.

 

Man ønsker boligerne i sognet beboet på helårsbasis – ikke ferieboliger.

 

Områdets ressourcer

 

Styrkerne i området er primært en stor social kapital og stor lyst til at tage initiativer til aktiviteter. Den sociale kapital er et meget afgørende aktiv i forhold til at styrke lokal udvikling.

Der er et højt aktivitetsniveau, hvilket gør, at man kan dyrke en mængde forskellige aktiviteter i Vandborg. Aktiviteterne spænder vidt og er båret af ønsket om at gøre ting i fællesskab. Man kan sige, at der har udviklet sig en tradition for ”forenings-iværksætteri”, som har gjort, at det falder naturligt, at en person, som måtte have lyst til at dyrke en speciel aktivitet blot sætter den i gang og ser, om der er andre, som vil være med. Metoden (hvis der kan tales om en sådan i forbindelse med den spontanitet, som præger aktiviteterne) betyder, at der ikke er faste strukturer, som skal mødes og høres i forbindelse med nye aktiviteter, de opstår blot.

Nogle få eksempler på initiativer, som kommer af denne specielle ”Vandborg model”:

 • Fælledrock
 • Rollespilsklub
 • Økologisk indkøbsforening

Lidt populært, at tilstedeværelsen af en stor social kapital, som arbejder og ”forrentes” rigeligt, er områdets største aktiv.

Med hensyn til fysiske anlæg i området, så knytter de sig også i væsentlig grad til ovennævnte tankegang.

Således er de væsentlige anlæg i denne sammenhæng Fælleshuset, hvor mange af aktiviteterne har deres base og Fælleden, som er Fælleshusets udendørs pendant. Begge har stor betydning for realisering af de mange ideer.

Naturen i området og beliggenheden tæt på vandet er også et aktiv for området, f.eks. gennem stien, som går gennem Ådalen, og som giver naturoplevelse og samtidig er med til at bevare dele af kulturhistorien for området.

Grundlæggende kan man således sige, at områdets ressourcer i høj grad er at finde i det fællesskab, som er i området og i mindre grad i de bygninger og anlæg, som findes. Dog således, at de fysiske anlæg, som trods alt findes, meget fint understøtter de aktiviteter, som er.

 

Områdets værdier

 

Under møderne med repræsentanter for området er det blevet klart, at der er et – måske ikke særligt håndgribeligt så dog tydeligt – værdisæt, som præger området. Værdierne er bl.a. baseret på traditioner, men også præget af den udvikling, som er foregået i området gennem de seneste ca. 3-4 år.

M.h.t traditioner kan nævnes, at man i området værdsætter nogle af de traditioner, som stammer tilbage fra tidligere tiders ”mødekultur”, og som nævnes som tryghedsskabende og med til at styrke følelsen af fællesskab. Det er f.eks. elementære faste ritualer om at give hånd, når man mødes, og at starte og afslutte møder med en sang. Små ritualer, som på en enkel måde binder den nuværende samværsform sammen med tidligere tiders normer for mødeaktivitet.

De værdier, som har rodfæstet sig over tid er bl.a.

 • Fællesskab. Det er vigtigt, at man oplever området som et fællesskab, og – ikke mindst – at den enkelte har ret til ikke at deltage i alle aktiviteter, men at man alligevel er en del af det overordnede fællesskab.
 • Vi kærer os om hinanden. Det er en særlig Vandborg værdi, at man tager hånd om hinanden – uden at det bliver til snagen og utidig indblanding.
 • Der skal være højt til loftet. Gælder for ånden i området, og det gælder for naturen. Den specielle natur inspirerer til den frie tankegang, som skal herske i området.

 

 • Tolerance og respekt skal være centrale værdier for samarbejdet mellem borgerne i Vandborg.
 • Principper om, ”ringe i vandet” og ”mange bække små…”  er fremherskende i forbindelse med de initiativer, som tages.
 • Enhver har ret til at tage initiativ til en aktivitet i området. Initiativerne er ikke forbeholdt de foreninger, som er i forvejen. Det er ligeså grundlæggende en ret, at man kan sige fra i forhold til deltagelse i en aktivitet.

Det er et ønske, at ovennævnte værdier bliver så ”indgroede” hos borgerne i Vandborg, at man opnår en selvforståelse, hvor disse naturligt indgår, når man siger: ”jeg er fra Vandborg”.

 

Videreførelse af tidligere initiativer

 

Som nævnt er der ikke i området særligt stærke traditioner for lokale udviklingsinitiativer. Der tales om, at beslutningen om at skabe et nyt fundament for aktiviteter i sognet i forbindelse med omorganisering af forsamlingshuset i 2007, og denne plan kommer derfor til at bygge på de tanker, som ligger til grund for den omlægning, der blev besluttet på det tidspunkt, hvor primært beslutningen om at etablere Fælleshuset har fået stor betydning.

Omvendt betyder det således også, at planen ikke kommer til at bryde med evt. tidligere initiativer.

 

Konkrete initiativer

 

De initiativer, som er med i planen, baserer sig på møder med initiativgruppen og på det borgermøde, som er afholdt.

Initiativerne er opdelt i fysiske initiativer, som omhandler bygninger og anlæg, og i andre aktiviteter.

I forbindelse med planen er udarbejdet handlingsplan for aktiviteterne. Handlingsplanen indgår som bilag til ressourceplanen.

 

  

Fysiske anlæg

 

Fælleshuset, nødvendige renoveringer. Fælleshuset er af så central betydning for alt, som skal ske i området, at der skal foretages helt elementære forbedringsarbejder. Det drejer sig om et nyt tag og renovering af køkkenet. Der er udarbejdet budget for dette arbejde, og denne del har høj prioritet i forbindelse med realisering af ressourceplanen.

Den største hurdle i forbindelse med realisering af denne del af planen er økonomien, idet arbejdet med renovering af taget er ganske kostbart. Lemvig Kommune har givet tilsagn om at ville støtte anlægsarbejdet, men der er samtidig stillet krav til tagets konstruktion, hvilket er med til at forøge prisen. Bestyrelsen har tidligere forsøgt at rejse midler til arbejdet, og der skal atter gøres et forsøg.

Café miljø i fælleshuset. Der er under det indledende møde kommet ønske om et sted, hvor man efter arbejde kan smutte ind og få en kop kaffe, læse avisen, få en snak mv. – lidt inspireret af tavernerne i Sydeuropa og pubberne på de britiske øer.

På grund af Fælleshusets samlende funktion er det hensigtsmæssigt at henlægge denne funktion hertil. I forbindelse med ovennævnte anlægsarbejder vil de fysiske rammer formentlig kunne laves for denne aktivitet, som kræver, at der vil være nogen, som vil varetage den daglige drift, som skal tilpasses en minimum. Af hensyn til muligheden for at lette den daglige drift mest muligt, bør flest mulige af sognets aktiviteter være funderet i Fælleshuset, idet det giver mest liv i huset og flest muligheder for, at der er personer i huset.

Fælleshuset, samarbejde med mejeriet. I forbindelse med realisering af tankerne om etablering af et iværksættermiljø iværksættes et samarbejde med mejeriet, således at visionen er, at mejeribygningen kan indgå som en integreret del af tilbuddet fra Fælleshuset.

Denne del af planen er indtil videre på idestadiet, men tankerne lanceres over for ejerne af mejeribygningen m.h.p. en dialog om et samarbejde.

Som en start nedsættes en gruppe under sogneforeningen, som skal varetage forhandlingerne med mejeriet, og gruppen skal samtidig have øje for mulighederne for etablering af erhverv i området. Dette sker bl.a. via kontakt til indehavere af relevante bygninger i sognet. Samtidig etableres kontakt til Erhvervsservice i Lemvig Kommune og til Regionens projekt vedr. erhverv i landdistrikter.

Visionen er, at Vandborg kan blive et område, hvor iværksættere inden for kreative erhverv – f.eks. kunstnere og kunsthåndværkere – finder det særligt attraktivt at etablere sig.

 

  

Skolen som aktivt olle kolle. En god del af Vandborgs historie samler sig i den nedlagte folkeskole. Der nedsættes en gruppe, som arbejder med mulighederne for på et tidspunkt at kunne omdanne skolen til en aktiv fælles bolig for ældre borgere i området.

Visionen er at skabe en boligform, hvor det er muligt at leve et aktivt sted som pensionist. I samarbejde med mulige beboere skal udtænkes en driftsform, som sætter fokus på at leve et sundt og aktivt seniorliv, og der skal laves samarbejde med kommunen herom.

Det er endvidere tanken, at stedet skal spille en aktiv rolle i forhold til lokalsamfundet, alt efter de ressourcer, de kommende beboere kan byde ind med. Det kan være et cykelværksted, en mormorordning for børn, muligheder for madordning o.s.v.

Cykelstiplan. Sogneforeningen iværksætter et hurtigt høringsarbejde vedr. mulighederne og ønskerne for etablering af cykelstier i området og tager herefter kontakt til Lemvig Kommune, Cyklistforbundet og andre relevante med henblik på realisering.

I takt med etableringen af stierne opfordres iværksættere til ideer vedr. tilbud til cyklister. F.eks. overnatning for cyklende turister, muligheder for let service o.s.v.

 

Andre aktiviteter

 

Jeg er fra Vandborg. Målet med denne aktivitet er at skabe fundamentet for delprojektet ”Vandborg, Et Landsbykulturelt Kraftcenter”.

Det første mål for projektet er at afholde et landsbyseminar under denne overskrift i 2012. Projektet deles op i flg. faser:

 • Nedsættelse af en gruppe, som definerer, hvad det betyder, når man siger: ”jeg er fra Vandborg”. Det skal beskrives, hvordan det er at leve i området, og hvordan man samarbejder.
 • Gruppen skal samtidig være ansvarlig for, at det gode liv i Vandborg jævnligt bliver drøftet i området.
 • Etablering af ”Rygklapper Klubben”. Et forum som skal opsamle gode ideer og erfaringer i området og være med til at hjælpe dem med de gode ideer på vej.
 • Planlægning af landsbyseminaret, herunder finansieringen heraf.
 • Efter seminaret vurderes på, hvordan projektet kan forankres og videreføres.

Denne gruppe er central for hele tiden at sørge for, at den sociale kapital holdes ved lige, bl.a. gennem et fokus på, at emnet sættes på dagsordenen.

 

Branding. Målet med denne aktivitet er at give Vandborg et brand, som kan være identitetsskabende indadtil og være med til at markedsføre udadtil. I forbindelse med den udadvendte markedsføring skal der være fokus på den type bosættere, som ønskes i området – børnefamilierne.

Der nedsættes en gruppe, som arbejder med dette emne. Overskriften kan være RAVMOD, som foreslået, en anden mulighed kan være de røde tage, men også andre emner kan være relevante.

Målet er at have et brand for området, et brand, som er i overensstemmelse med værdierne og de øvrige tiltag.

Fælleden. Nye tiltag på Fælleden. Sker for at udvide aktiviteterne her.

Via arrangementer som Rock på Fælleden og andre tilbud for lokale skaffes et større lokalt engagement og ejerskab til området.

Et bredere kendskab til Vandborg kan sikres ved et samarbejde med foreninger fra Lemvig. Et par eksempler: Lemvig Basketklub er f.eks. meget aktive i forhold til arrangementer og aktiviteter som inddrager unge, og man er også opmærksomme på landdistrikterne i kommunen i denne sammenhæng. Tilflytternetværket organiserer en stor del af den lokale målgruppe, som kunne være interessante som tilflyttere.

Vandborg – højt til loftet og plads til høje tanker. Etablering af tænkebænke – f.eks. langs stien gennem Ådalen. Opsætning af postkasser, hvor man kan aflevere ideer og tanker. Evt. muligheder for, at man via face-book eller andet kan dele sine Vandborg tanker med andre.

Vandborg Landhandel. Med inspiration i den økologiske indkøbsforening forbedres mulighederne for at købe dagligvarer i området. Ordningen kan evt. omfatte:

 • Samarbejde med en eller flere forretninger i området.
 • Organisering af indkøb via nettet.
 • Tilbud om fælles indkøb.

Ordningen kan sagtens være matrikelløs.

 

Samarbejde

 

Som led i ressourceplanen foregår overvejelse om, hvilke andre områder i kommunen, det vil være naturligt at indgå et samarbejde med.

 Umiddelbart virker et samarbejde ud fra geografiske overvejelser som det mest hensigtsmæssige. Det foreslås derfor, at der – når ressourceplanen er færdig – tages kontakt til foreningerne i Ferring og Fjaltring-Trans m.h.p. mulighederne for at lave indgå i et samarbejde med disse. Begrundelserne for dette valg af samarbejdspartnere begrundes ikke blot af geografien, men også af en vis lighed i områderne – bl.a. med fokus på kulturelle tiltag og tilbud i sammenhæng med de naturlige omgivelser.

Det kan dog ikke udelukkes, at der også kan etableres samarbejder på andre fronter – f.eks. på baggrund af stierne, aktiviteter for børn og unge og andre konkrete delprojekter.

 

07-05-2011  fnj

 


[1] Samarbejde mellem sogne- borgerforeninger o.l. i Lemvig Kommune.

[2] F.eks. ”Udvikling på landet i Lemvig Kommune”, Lokalrådet i 2006 & Initiativet Bøvling 2010.

[3] Et udviklingsprojekt, baseret på et initiativ fra LAG-Lemvig, Lemvig Kommune og Lokalrådet i Lemvig Kommune, bl.a. med støtte fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje. Se rapporten ”Lokale Ressourcer, landdistriktsudvikling i perspektiv – perspektiv i landdistriktsudviklingen” VESTviden ApS, 2010. 

[4] Blandt andet tilbydes en ”vedligeholdelseskontrakt”, hvor det enkelte lokalområde tilbydes støtte i processen vedr. bl.a. fundraising, ligesom der sideløbende med arbejdet med ressourceplanerne tilbydes forskellige værktøjer under ”Landsbyakademiet”, som er en kombination af erfaringsudveksling og mini-kurser.

[5] Se evt. hjemmesiden for Vandborg Ferring Fælleshus: http://sites.google.com/site/vandborgferringfaelleshus/

Comments