VB Sở GDĐT


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Sở GDĐT ban hành ngày 01/10/2014.  Oct 1, 2014, 8:02 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Sở GDĐT, ban hành 01/10/2014.  Oct 1, 2014, 8:05 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Thực hiện hoạt động CM theo TT 30. Ngày 31/10/2014.  Nov 4, 2014, 5:09 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Ban hành ngày 18/9/2014.  Sep 19, 2014, 7:17 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số: 33/HD-SGDĐT, ban hành ngày 30/9/2014.  Oct 1, 2014, 6:50 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Ban hành ngày 18/9/2014.  Sep 19, 2014, 7:06 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số 82/KH-SGDĐT ngày 08/9/2014.  Sep 12, 2014, 6:46 AM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Thực hiện tự chủ tài chính, ngày 08/3/2011.  3131k v. 3 Mar 14, 2012, 2:40 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Trợ cấp đối với nhân viên văn phòng. Ký ngày 22/01/2013.   Mar 20, 2013, 7:23 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Quy định về tổ chức bồi dưỡng CM, nghiệp vụ, ngày 22/01/2013.  Apr 10, 2013, 9:30 PM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
Chấn chỉnh tình trạng HS tiểu học lên lớp non, ngày 27/9/2011.  791k v. 3 Mar 14, 2012, 2:45 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Ban hành ngày 27/8/2014 của Sở GDĐT-AG V/v Quy định thời gian nghỉ hưu.   Oct 1, 2014, 6:55 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 16/02/2012, Bộ đề Kiểm tra năng lực hiểu biết phục vụ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học   1009k v. 3 Feb 19, 2012, 10:41 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 02 tháng 11 năm 2011  31k v. 3 Feb 13, 2012, 12:45 AM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
15/11/2013  781k v. 3 Mar 23, 2014, 9:40 AM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
Ngày 29/02/2012, đăng ký tham gia Dự án GPE-VNEN  1039k v. 3 Mar 1, 2012, 1:35 AM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
CV225/SGDĐT-VP HD XD KH PT giáo dục năm học 14-15, ngày 19/02/2014.  1682k v. 3 Mar 23, 2014, 9:40 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

Download
Ngày 04/4/2012 của Sở GDĐT.  34k v. 3 Apr 17, 2012, 1:10 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Ban hành ngày 04/01/2013.  Jan 31, 2013, 7:52 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Ký ngày 01/4/2013, kèm theo các biểu mẫu.  Nov 16, 2013, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Một số lưu ý khi tổ chức chuyên đề cấp tỉnh vào 8-9/3/2013.  Mar 20, 2013, 7:23 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Chế độ đối với GV Thể dục, ngày 15/4/2013.  Nov 16, 2013, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
"Chế độ trợ cấp đối với nhân viên bảo vệ, phục vụ" ngày 20/5/2013.  Nov 16, 2013, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số 1010/SGDĐT-GDTH ngày 02/8/2012.  47k v. 3 Sep 12, 2012, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
V/v : triệu tập CB-GV tham dự chuyên đề HĐBM cấp tỉnh, ngày 01/02/2013.   Mar 20, 2013, 7:23 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 247/SGDĐT-VP, ngày 07/3/2012  50k v. 3 Mar 13, 2012, 2:35 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 1329 /SGDĐT-TCCB, 05/10/2012 cử CB, CC, VC dự tuyển sau đại học năm 2013 bằng kinh phí nhà nước   49k v. 3 Oct 19, 2012, 1:48 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số 401/SGDĐT-GDTH, ngày 04/4/2012.   140k v. 3 May 20, 2012, 3:00 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
CV1191/SGDĐT-TH 25/8/2010  Feb 6, 2012, 1:01 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số: 1548/SGDĐT-GDTH, ngày 04 tháng 11 năm 2011  Apr 16, 2012, 8:26 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số 53, ngày 17/9/2010  Feb 5, 2012, 7:23 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
CV 314, ngày 14/3/2011  Feb 5, 2012, 11:39 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
CV 1448/SGDĐT-TCCB, ngày 19/10/2011  Feb 6, 2012, 12:57 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
CV1754/SGDĐT-VP ngày 07/12/2012.  Jan 8, 2013, 6:22 PM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Ngày 08/3/2012, Về việc triển khai, thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV vế tự chủ.  60k v. 5 Apr 12, 2012, 8:01 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
HD 12, 05/4/2012 Xây dựng và nâng chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL ngành giáo duc An Giang giai đoạn 2011-2012 và định hướng 2020.  Apr 17, 2012, 12:56 AM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
HD định mức giờ dạy của HT-PHT và các chức danh kiêm nhiệm khác. Ngày 13/3/2012.  707k v. 4 Apr 5, 2012, 7:44 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 13/9/2012.   3615k v. 2 Sep 25, 2012, 7:24 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 1188/SGDĐT-GDTH, 12/9/2012.  120k v. 3 Sep 25, 2012, 7:25 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

Download
CV 626/SGDĐT-GDTH ngày 17/5/2012.  41k v. 3 Jul 25, 2012, 2:14 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
HD số 37/HD-SGDĐT ngày 29/8/2012.  Sep 25, 2012, 7:25 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
http://www.mediafire.com/?3izz29z1lxqajoq  Jan 24, 2013, 2:39 AM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
Ký ngày 25/3/2013.  2560k v. 3 Nov 16, 2013, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 1448/SGDĐT-TCCB, ngày 19/10/2011.  44k v. 3 Aug 17, 2012, 12:47 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 47/HD-SGDĐT, 18/10/2012.  58k v. 3 Dec 6, 2012, 1:43 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 51/HD-SGDĐT, ngày 29/10/2012.  94k v. 3 Dec 2, 2012, 7:22 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 1265/SGDĐT-CT.HSSV ngày 25/9/2012  164k v. 3 Oct 12, 2012, 1:51 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số 25/HD-SGDĐT ngày 13/8/2012, năm học 2012-2013.   Sep 12, 2012, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
HD số 40, ngày 19/10/2011  Feb 5, 2012, 11:52 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
HD 42 ngày 26/10/2011.  May 22, 2012, 8:50 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Phòng TVTB-CNTT  Dec 2, 2012, 7:22 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số: 06/HD-SGDĐT, ngày 04/3/2011  Feb 6, 2012, 1:15 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số: 05/HD-SGDĐT, ngày 13/3/2014.  May 7, 2014, 6:06 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số: 06/HD-SGDĐT, ngày 20/3/2013  Nov 16, 2013, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Ngày 27/4/2007 và 11/4/2014.  Aug 28, 2014, 2:59 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

Download
Ngày 08/3/2012, Về việc triển khai, thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV vế phân cấp QLGD(kèm theo QĐ226-UBND, ngày 21/02/2012).  4085k v. 4 Apr 8, 2012, 1:02 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

Download
HD 07, ngày 02/3/2012, thuyên chuyển kèm mẫu sơ yếu lý lịch 2012   28k v. 5 Mar 6, 2012, 5:17 PM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
HD số 16 ngày 25/7/2011.  May 22, 2012, 2:15 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
HD số 25/HD-SGDĐT ngày 13/8/2012 cấp tiểu học.  Sep 16, 2012, 6:42 PM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Số: 88/KH-SGDĐT ngày 7/9/2012.   60k v. 2 Sep 25, 2012, 7:26 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 89/KH-SGDĐT, ngày 13 tháng 9 năm 2011  71k v. 2 Feb 6, 2012, 1:07 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 2083/QĐ-SGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2011  165k v. 2 Feb 6, 2012, 1:10 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
QĐ thành lập HĐBM tiểu học tỉnh AG 2012-2013.  166k v. 2 Sep 25, 2012, 7:26 PM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
Ngày 01/02/2012, Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015   35k v. 3 Feb 26, 2012, 7:04 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Khảo sát chất lượng Toán - Tiếng Việt HS tiểu học, ban hành ngày 05/12/2012.  Jan 24, 2013, 2:39 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 14/02/2012, “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”  108k v. 3 Feb 20, 2012, 12:40 AM Quang Minh Nguyễn
Ċ
View Download
29/5/2012.  1903k v. 3 Sep 12, 2012, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Tổ chức tháng hành động vì sự nghiệp GD 2012.  Sep 12, 2012, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Số 78/KH-SGDĐT-TTS, ngày 06/8/2012  Sep 12, 2012, 1:54 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

Download
KH 43/KH-SGDĐT ngày 15/5/2012.  309k v. 3 Jul 25, 2012, 2:14 AM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
CV số 1217/SGDĐT-GDTH ngày 18/9/2012.  Sep 25, 2012, 7:25 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

Download
Số: 1457/SGDĐT-GDTH, ngày 26/10/2012 về kiểm tra số liệu PCGDTH và PCGDTH đúng độ tuổi năm 2012.   42k v. 4 Dec 9, 2012, 11:39 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Có kèm theo hướng dẫn chi tiết.  Oct 21, 2012, 8:22 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Quy trình kiểm tra PCGDTH - PCGDTH-ĐĐT 2012, An Giang.  Dec 3, 2012, 12:21 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI, ngày 04/12/2009.  Dec 3, 2012, 12:17 AM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Số: 05/HD-SGDĐT,ngày 13/3/2014.  May 7, 2014, 6:05 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
QĐ-250, ngày 08/3/2012, Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi Tiểu học cấp tỉnh Năm học 2011-2012  108k v. 3 Mar 7, 2012, 7:58 PM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Ngày 17/02/2012, danh sách các trường tham gia Seqap  126k v. 3 Feb 20, 2012, 2:25 AM Quang Minh Nguyễn
Ĉ
View Download
Cập nhật ngày 22/5/2012.  255k v. 4 May 22, 2012, 2:19 AM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Kết quả khảo sát Tiếng Anh B2 (TH, THCS, THPT) ngày 15-16/12/2012.  Feb 20, 2013, 1:30 AM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
File Excel, theo 5 chuẩn (BB-32V8.6.xlx)  Feb 6, 2012, 3:04 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
CV 1191/SGDĐT-TH 25/8/2010  Feb 6, 2012, 2:56 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Bản Excel  Apr 14, 2012, 9:46 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 18 tháng 4 năm 2005,quy trình công nhận trường MN, TH, Trung học chuẩn quốc gia  47k v. 3 Feb 7, 2012, 8:13 PM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 24/10/2005 về công nhận trường chuẩn quốc gia.  147k v. 3 May 23, 2012, 7:07 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Tóm tắt các loại hồ sơ trường chuẩn  Feb 6, 2012, 3:01 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Tài liệu so sánh giữa Điều lệ trường TH (Điều 42) và QĐ 32 (Điều 7)  Feb 6, 2012, 2:59 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Số: 59/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012.  159k v. 5 Apr 2, 2013, 1:15 AM Quang Minh Nguyễn
ĉ
View Download
Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học  76k v. 3 Feb 12, 2012, 11:07 PM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Thông tư số: 67/2011/TT-BGDĐT  Feb 12, 2012, 11:15 PM Quang Minh Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Ngày 12/12/2012.  Feb 20, 2013, 1:32 AM Quang Minh Nguyễn
ċ

View
Liên kết web Sở GDĐT  Feb 5, 2012, 8:24 PM Quang Minh Nguyễn
Comments