Taiteellisen ilmaisun arvopohja 

ALAN KUVAUS
Kuvallinen ilmaisu kuuluu kulttuurialaan.  Alan ammattilaiset työskentelevät graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen erilaisissa tehtävissä.  Kuvallisen ilmaisun tehtävänä on näkyä yhteiskunnassa keskustelun herättäjänä, visuaalisena suunnitteluna sekä tarkoituksenmukaisina teoksina sekä tuotteina.

Kuvallisella ilmaisulla on yhä tärkeämpi rooli yhteiskunnassa tapahtuvassa viestinnässä ja se on merkittävä osa ihmisten arkea.  Kuvallisen ilmaisun työtehtävät ovat moninaisia.  Alan teokset ja tuotteet tulevat päivittäin vas-taan eri viestintäkanavissa ja tiloissa.

Graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen aloille valmistuvat sijoittuvat viestintää tuottavien yritysten ja yhteisöjen palvelukseen tai he voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina.  Alalla työskente-levältä vaaditaan yhteistyö-, verkostoitumis-, viestintä- ja vuorovaikutustai-toa. 

Asiakkaita ja kohderyhmiä ovat kaikki yhteiskunnassa toimivat tahot.  Graafisen suunnittelun julkaisuja, tiedotteita, mainoksia, pakkauksia, liike-merkkejä, www-sivuja ym. tilaavat valtionhallinto, erilaiset julkisyhteisöt ja yhdistykset sekä suuret ja pienet yritykset.  Kuva- ja mediataide tarjoaa ihmisille kokemuksia gallerioiden näyttelyissä tai useissa julkisissa tiloissa/ visuaalisessa ympäristössä.  Valokuvat ovat osa jokapäiväistä elämääm-me lehti- ja mainoskuvina.  Valokuvia käytetään myös osana graafista suunnittelua esitteissä, katalogeissa, internetissä tai muualla.

Alan ammattitaito vaatii kykyä yhdistää kulttuuriin ja traditioon sidottu sisällöllinen osaaminen välineiden ja ohjelmien hallintaan.  Digitalisoituminen sekä ohjelmien ja laitteistojen muutokset aiheuttavat jatkuvan ammattitaidon päivittämistarpeen, joten elinikäinen oppiminen on sisäistettävä osaksi ammattitaitoa ja sen kehittämistä.

Kuvallisen ilmaisun eri viestintämuotojen ja -kanavien muutokset aiheuttavat tulevaisuudessa uusia ammattitaitovaatimuksia ja kehityksen ennakoimattomuutta alaa kohtaan.  Sähköisten teosten ja lopputuotteiden sekä Internetin myötä tekijänoikeuksiin liittyvä asiantuntemus on osa alalla vaa-dittavaa perustietoutta.

ARVOPERUSTA
Kuvallisen ilmaisun keskeinen tehtävä on edistää yhteiskunnan visuaalista kulttuuria.  Alan toimintaa ohjaa luovuus, yksilöllisyys, vuorovaikutteisuus ja suvaitsevaisuus.  Alan ammattilaiset toimivat vastuullisesti.

Kuvallisen alan toimijat edistävät tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan kulttuurin kehitystä.  Sen lähtökohtina ovat esteettisyys, eettisyys ja yhteisöllisyys.  Alalla on kyettävä tuottamaan merkityksellisiä viestejä ja kuvia.  Tämä edellyttää alalla työskentelevältä tarkkaa havainnointikykyä, kuvallis-ta näkemystä ja ilmaisukykyä sekä tradition tuntemista.

Kuvallista ilmaisua voidaan lähestyä paitsi taiteellisesti niin myös kaupallisesti ja toimia näin yhteiskunnassa useissa eri rooleissa. Se voi toimia keskustelun herättäjänä ja kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä tai se voi palvella ihmisiä arjessa.  Laaja-alaisuus ja vastuullisuus ovat alan keskei-siä arvoja.

Visuaalisen alan tekijöiden on oltava tietoisia tuotteidensa / teostensa vaikutuksista ja kannettava vastuunsa niistä.  Heidän tulee kunnioittaa teki-jänoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä voidaan edistää valitsemalla luontoystävällisiä materiaaleja ja tekniikoita.  Ympäristöä kuormittavat ai-neet varastoidaan huolellisesti ja ne lajitellaan asianmukaisesti jatkokäsit-telyä varten.

Lähde: Kuvataiteen koulutustoimikunta: Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden alan kuvaus ja arvoperusta (30.1.2009).