Nykyisen av-viestinnän perustutkinnon alan kuvaus ja arvoperusta

Av-alan arvoperusta

Av-alan perustutkinto uudistuu vuonna 2010. Tässä on alan kuvaus ja arvoperusta vuodelta 2001.

Audiovisuaalisia viestintätuotteita suunnittelevat, valmistavat ja tuottavat kustannus-, lehti- ja ohjelmistotalot, viestintä- ja mainostoimistot sekä valokuvaamot, elokuva-, video-, animaatio-, radio-, ja tv-työn tuotantoyksiköt. Alan yritysten koot vaihtelevat yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Alalle ovat tyypillisiä pienet ja keskisuuret itsenäiset yritykset, jotka pyrkivät kilpailukykyään parantaakseen toimimaan verkostoina. 

Viestintätuotteita ja -palveluja tuotetaan eri kokoisille ja eri tavalla kohdennetuille joukoille. Voidaan puhua mediateollisuudesta, massoille arkoitetusta käyttötaiteesta. Usein tuotteet on suunnattu laajoille, mutta tarkemmin kohdennetuille kuluttajaryhmille. Tuotteita valmistetaan niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin markkinoille. Suurille massoille jakelukanavina toimivat joukkoviestintävälineet, elokuvat, näyttämötapahtumat ja erilaiset tietoverkot. Pienemmille yleisömäärille tarkoitettua viestintää käytetään yritysten ja yhteisöjen sisäisessä tiedonvälityksessä, koulutuksessa ja arkistoinnissa. 

Alalla vaaditaan hyviä kielellisiä valmiuksia, joista erityisesti äidinkieli ja englannin kieli ovat tarvittavia työkieliä. Toimiminen kansainvälisissä tuotantoympäristöissä muovaa tuotantokulttuuria ja tuo mukanaan uudenlaisia toimintatapoja ja monikulttuurisia osaamisvaatimuksia. Koska työ on pitkälti verkosto- ja tiimityöskentelyä, alalla toimivien on oltava yhteistyökykyisiä mutta myös itsenäisiin ratkaisuihin pystyviä.

Alan tekninen kehitys on nopeaa ja suuntautuu voimakkaasti tietotekniikan hyödyntämiseen. Tietotekniikan perustiedot ja -taidot; tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmien sekä erilaisten tuotantosovellusten tuntemus ja käytön hallinta ovat alan keskeisiä osaamisvaatimuksia. Alan työntekijöiden on seurattava oman alansa tekniikan kehitystä jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot.

ALAN HAASTEET
Digitaalinen tuotantotekniikka, erityisesti jakeluverkon digitalisoituminen on poistamassa rajoja sekä av-median ja kuvataiteen että av-median ja painoviestinnän väliltä. Viestintätuotteiden audiovisuaalinen suunnittelu ja toteutus edellyttävät yhä useammin tekstin, typografian, sommittelun, värin, kuvan, liikkuvan kuvan ja äänen yhdistämistä digitaalisen tiedonhallinnan, tiedonvälityksen ja tietoverkkojen avulla vies-tintätuotteeksi tai -palveluksi. Vankalla av-alan tietojen, taitojen ja tekniikan osaamisella on myös tulevaisuudessa käyttöä palveluiden tuottamisessa monella eri yhteiskunnan alueella. Esimerkiksi yksityisten sekä julkisten yritysten ja yhteisöjen eri tilaisuuksien kuten konserttien, tilataideteosten ja esitysten suunnittelut, kokoamiset ja toteuttamiset työllistänevät jatkossa entistä enemmän alan osaajia.

ALAN ARVOPERUSTA
Viestintätuotteilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus; ne liittyvät yhä enemmän jokaisen kansalaisen päivittäiseen elämään työssä, vapaa-aikana ja keskinäisessä kanssakäymisessä. Audiovisuaalisen alan ammattilaiset voivat hyödyntää työssään tehokkaita tiedonvälityksellisiä ja taiteellisia vaikutusmahdollisuuksia. Vastuu lopullisesta tuotteesta kuuluu kaikille alalla työskenteleville, joten tekijä ei saa unohtaa omaa vastuutaan sisällön hallinnassa. Alan arvoina korostuvat tiedon tuotannon
eettisyys, tasa-arvoisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Viestinnän ja sananvapauden avulla voidaan osaltaan edistää mm. tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta.

Lähde: Av-viestinnän perustutkinnon perusteet

Linkit: