JAUNUMIAPSTIPRINĀTS DIEVKALPOJUMU LAIKS 2019.GADAM: Dievkalpojumi Asares luterāņu draudzē notiks  svētdien, plkst.15:00, otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā
Draudzes padomes sēdes protokols Nr.1, 04.02.2018.


DIEVKALPOJUMS 2019.gada 26.maijā, plkst.15:00
ASARES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
Kalpos mācītājs Atis Bambāns

"Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prata gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas." (Sal. pam. 3:5)LŪGŠANU TELPAS IEKŠSIENU RENOVĀCIJA
Atbalstīts Asares luterāņu draudzes iesniegtais projekts Aknīstes novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā. Projekta nosaukums "BALTAIS DIEVNAMS-eļļas krāsojuma noņemšana baznīcas lūgšanu telpas iekšsienām". Piešķirtais finansējums 500 EUR. Draudzes līdzdalība projektā 500 EUR un brīvprātīgs darbs iekštelpu sakopšanā pēc darbu pabeigšanas. Ziedosim katrs pēc savām iespējām, pazemībā un pateicībā, no sirds un ar prieku, jo "Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti." (Rom. 8:28)
Draudzes valde

"Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!" (Ps,37:4)BAZNĪCAS ELEKTROINSTALĀCIJAS RENOVĀCIJA
Novembrī un decembrī baznīcā tiek veikti elektroinstalācijas atjaunošanas darbi saskaņā ar Projektu un Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas izsniegto darbu veikšanas atļauju Nr.2017-1. Projektu finansiāli atbalsta Aknīstes novada pašvaldība ar 250 EUR, Martin Luther Bund palīdzības fonds no Vācijas 1440,00 EUR un Asares luterāņu draudze ar 300 EUR līdzfinansējumu. 
Draudzes valde lūdz visus draudzes locekļus savu iespēju robežās atbalstīt PROJEKTU un veikt mērķziedojumu baznīcas elektroinstalācijas renovācijai, jo darbi nākamajā nedēļā tiks pabeigti. Darbus veic DONATS KALNIETIS - profesionāls elektromontieris ar pieredzi un ievērojamu darba stāžu.

  


REALIZĒTS PROJEKTS "ZAĻAIS DĀRZS"

2017.gada 17.augustā tika pabeigts Projekts "ZAĻAIS DĀRZS - plakāti par Asares luterāņu baznīcu un Augškurzemes partizānu pieminekli Informācijas Stendam". Baznīcas dārzā esošajā Informācijas stendā tika ievietoti divi informatīvi plakāti - viens par Asares luterāņu baznīcu ar sadaļu maināmai aktuālai informācijai, otrs ar vēsturisku saturu par Augškurzemes partizāniem un pieminekli.
Darbu veica Daugavpils Saules skolas absolvente, dizainere Guna Lenša. Tekstus no arhīvu materiāliem sagatavoja Edīte Pulere.
Stendā publicētās ziņas par Asares luterāņu baznīcu un draudzi izvietotas skata virzienā uz lielceļu, bet informācija par Augākurzemes partizāniem skata virzienā uz pieminekli.
Darbs veikts teicamā kvalitātē. Informatīvie plakāti iespiesti uz ūdens un saules gaismas izturīga sintētiska materiāla Daugavpils tipogrāfijā.
Rezultāts - Informācijas stendā ievietotā vēsturiskā un aktuālā informācija ir pastāvīgi pieejama draudzes locekļiem, pagasta un novada iedzīvotājiem, ekskursantiem, tūristiem, ārzemju viesiem u.c. interesentiem. 


ZIEDOJIET TAM KUNGAM PAZEMĪBĀ UN PATEICĪBĀ, NO SIRDS UN AR PRIEKU!

Draudzes locekļa brīvprātīgais gada ziedojums 2017.gadā ir 15 EUR. Ziedojums par laulībām 36 EUR. Ziedojums par kristībām - brīvprātīgs ziedojums. Ziedot var arī Internetā, pārskaitot ziedojumu uz Valsts Kases kontu: 
Banka: Valsts Kase
Konts Nr.LV29TREL9166571001000
Kods TRELLV22,
vai personīgi draudzes mantzinei E.Pakalnei, tālrunis 26377016
Pateicība visiem, kuri jau ir ziedojuši!SĀKOT AR 2017.GADA 10.SEPTEMBRI IR MAINĪTS SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA LAIKS:

Kalposim DIEVAM katra mēneša otrajā (2) un ceturtajā (4) svētdienā. 
Dievkalpojuma sākums plkst. 9:00 no rīta. 
Kalpos mācītājs Atis Bambāns, tālr.26162095 


ZIEDOSIM BAZNĪCAS ELEKTROINSTALĀCIJAS REMONTA DARBIEM!

Darbi tiks uzsākti 2017.gada augusta mēneša nogalē. Ir saņemta Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas elektroinstalācijas renovācijas darbu atļauja Nr.P-00903, 05.07.2017.
Apakšlapas (122): Skatīt visu
Comments